НАКАЗ № 4-371 || 12.08.11 || Про поліпшення стану умов і безпеки праці та навчання в університеті в новому 2011- 2012 навчальному році

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 11_4-371.doc53.5 КБ

У 2010 – 2011 навчальному році в університеті планувалася і проводилася певна робота щодо виконання профілактичних заходів з метою створення належних, безпечних та здорових умов праці, запобіганню нещасних випадків і професійних захворювань робітників, проведення учбового процесу студентів на достатньому рівні та ведення наукової роботи.

Згідно наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці
№ 15 від 26.01.2005р. було проведено навчання та перевірка знань з питань охорони
праці всіх працівників Університету.
У 2010-2011році була проведена атестація робочих місць робітників, які працюють в шкідливих умовах праці ( всього 51 робоче місце).
Особлива увага в роботі відділу приділялась проведенню громадського огляду-конкурсу стану охорони праці, забезпеченню керівників підрозділів положеннями, посібниками, інструкціями з питань охорони праці у відповідності з нормативно-правовими актами, здійсненню контролю за станом охорони праці та наданню їм відповідної допомоги.
Для забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, організацій, які вирішують проблеми охорони здоров’я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва та проведення консультацій 17 травня 2011р. був проведений семінар з охорони праці на тему: “Охорона праці – стан та перспектива”. На ньому розглянуті проблеми забезпечення робітникам соціальних гарантій у сфері охорони праці на рівні, не нижче передбачених законодавством, а також комплексні заходи по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці виробничої середи, підвищенню існуючого рівня охорони праці, запобіганню випадків виробничого травматизму та професійних захворювань.
Проте у вирішенні питань з охорони праці в структурних підрозділах університету мають місце деякі недоліки:
– не повністю забезпечені засобами індивідуального захисту робітники, які працюють на роботах з підвищеною небезпекою;
– в окремих випадках порушуються вимоги “Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці” (НПАОП 0.00-4.12-05);
– не в повному обсязі виконуються приписи відділу охорони праці щодо усунення недоліків виявлених під час перевірки в деяких структурних підрозділах;
– не у всіх підрозділах розроблені та своєчасно не оновлені інструкції з охорони праці згідно вимог “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”.
– допускаються до виконання робіт в умовах з підвищеною небезпекою особи, які не атестовані та не пройшли навчання;
– не пройшло планову перевірку вантажопідйомне обладнання в деяких структурних підрозділах;
– порушуються терміни проведення вступного інструктажу зі студентами та спеціального навчання із працівниками;
– не в повному об’ємі виконуються вимоги ст.17 Закону України «Про охорони праці», «Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій» та ст.19 «Фінансування охорони праці» ;
– має місце порушення вимог Постанови КМУ від 25.08.2004 № 1112 року щодо термінового повідомлення про нещасний випадок.
З метою створення здорових та безпечних умов праці в університеті в новому навчальному році

Н А К А З У Ю :
1 Деканам факультетів, директорам інститутів, завідувачам кафедр, головному інженеру, директору студмістечка та керівникам структурних підрозділів університету:
1.1 В першому кварталі 2012 року провести спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці з посадовими особами та іншими працівниками, зайнятими на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою.
1.2 Заборонити прийом на роботу з підвищеною небезпекою працівників, які не мають посвідчень про навчання та довідок попереднього медичного огляду.
1.3 Під час організації перевірки знань з питань охорони праці в підрозділах чітко дотримуватися вимог “Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці”, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05).
1.4 При виконанні робіт на висоті, тобто монтажу (демонтажу) конструкцій і обладнання, ремонту, реконструкції, експлуатації об’єктів суворо керуватися “Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті”, затвердженими наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007 р. № 62 (НПАОП 0.00-1.15-07).
1.5 В термін:
1.5.1 До 15.05.2012 року провести медичні огляди працівників певних категорій у відповідності із ст.17 Закону України “Про охорону праці” та наказу МОЗ України від 21.05.2007 року № 246.
1.5.2 До 31.12.2010 року переглянути всі інструкції з охорони праці на відповідність вимогам “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”. Періодичність перегляду інструкцій з охорони праці для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою – один раз на три роки, для всіх інших категорій працюючих – один раз на п’ять років.
1.5.3 До 15.12.2010 року укомплектувати при необхідності структурні підрозділи медичними аптечками та літературою з питань охорони праці.
1.5.4 До 01.12.2011року в структурних підрозділах обладнати кабінети з охорони праці.
1.6. Записи у журналі реєстрації інструктажів з охорони праці під час проведення інструктажів з працівниками робити згідно з вимогами з цього питання та своєчасно і якісно. Періодичність проведення повторного інструктажу для робіт з підвищеною небезпекою – один раз на три місяці, для решти робіт – один раз на шість місяців.
1.7. Провести вступний інструктаж з усіма студентами зарахованими на перший курс, поновленими або переведеними з інших навчальних закладів освіти до НТУУ “КПІ”. Результати вступного інструктажу оформити у двох примірниках та другий примірник передати до відділу охорони праці.
2 Головному інженеру Ковальову П.В. в термін до 01.11.2011 року:
2.1 Організувати перевірку вантажопідйомних механізмів працюючих в університеті.
2.2 Забезпечити підготовку учбових корпусів та адмінбудівель до безаварійної роботи у осінньо-зимовий період.
3 Головному енергетику Шульзі А.П. протягом навчального року:
3.1 Продовжити роботи, пов’язані з організацією та проведенням перевірки виміру опору заземлення та опору ізоляції кабелів електроживлення в підрозділах університету.
3.2 Організувати щотижневий контроль за нормованим рівнем освітленості у корпусах та гуртожитках.
3.3 Продовжити роботу згідно наказу від 09.08.2007р. № 4-213 щодо проведення атестації неелектротехнічного персоналу інституту, який працює з електроспоживаючим обладнанням на першу групу з електробезпеки.
4 Директору студмістечка Іщенко О.А.:
4.1 До 01.10.2011 року забезпечити підготовку систем тепло-електропостачання для безперебійної роботи в осінньо-зимовий період у гуртожитках.
5 Начальнику підрозділу охорони та безпеки НТУУ “КПІ” Акеньшину Г.О.:
5.1 Під час інструктажу змін звертати увагу начальників варти та патрульних на контроль за виконанням основних положень “Правил внутрішнього розпорядку НТУУ “КПІ” в навчальних корпусах та на території університету.
6 Директору науково-технічної бібліотеки Дригайло В.Г.:
6.1 Вирішити питання щодо ремонту та відновлення у роботі системи вентиляції та освітлення у книгосховищах.
7 Головам координаційних рад навчальних корпусів та гуртожитків:
7.1 В термін до 01.10.2011 р. перевірити стан електрогосподарства, сходових маршів, огорож, рівень освітленості на відповідність вимогам охорони праці та при необхідності провести ремонт, а також наявність затверджених в установленому порядку схем евакуації співробітників та студентів під час виникнення надзвичайних ситуацій.

8 Начальнику соціально побутового відділу Гріненко К.М.:

8.1 Організувати медогляд в університеті у відповідності з вимогами ст.17 Закону України “Про охорону правці” та наказу МОЗ України від 21ю.05.2007 року № 246.
9 Начальнику відділу кадрів та діловодства Андрейчук Л.П.:
9.1.1 Під час прийому на роботу співробітників чітко керуватися ст.17 “Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій” Закону України “Про охорону праці”.
10 Начальнику відділу охорони праці НТУУ “КПІ” Гожану І.В.:
10.1 Надавати методичну і організаційну допомогу відповідальним особам з охорони праці факультетів, інститутів, структурних підрозділів у створенні безпечних умов праці.
10.2 Продовжити роботу щодо здійснення перевірок стану охорони праці в структурних підрозділах університету за участю відповідальних осіб з охорони праці на факультетах, інститутах та структурних підрозділах університету відповідно до затвердженого плану – графіка.
11. Канцелярії університету наказ довести до відома керівників структурних підрозділів відповідно до розрахунку розсилки.
12. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора Печеника М. В.

Ректор М.З.Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.