НАКАЗ № 7-112 від 5.10.2018 Про створення Єдиної Координаційної Освітньої Медіаплатформи КПІ ім. Ігоря Сікорського

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2018_7-112.pdf1.6 МБ

З метою координації діяльності та впорядкування зусиль працівників та структурних підрозділів, об'єднаних спільною метою стратегічного розвитку інформаційної політики КПІ ім. Ігоря Сікорського

НАКАЗУЮ:

1. Створити Єдину Координаційну Освітню Медіаплатформу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі - Медіаплатформа КПІ).
2. Призначити керівником Медіаплатформи КПІ проф. факультету менеджменту та маркетингу Семенченко Наталію Віталіївну.
3. Затвердити Положення про Медіаплатформу КПІ (Додаток 1).
4. Вважати учасниками Медіаплатформи КПІ наступні структурні підрозділи Університету:
4.1 . Навчально-практичний відділ інформаційного забезпечення «Медіацентр КПІ» Департаменту навчально-виховної роботи;
4.2. Відділ технічних засобів навчання Департаменту навчальної роботи;
4.3. Відділ зв'язків із засобами масової інформації.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЄДИНУ КООРДИНАЦІЙНУ ОСВІТНЮ МЕДІАПЛАТФОРМУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
КИЇВ 2018

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це положення визначає мету організації та функції Єдиної Координаційної Освітньої Медіаплатформи Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі - Університет).
1.2. Єдина Координаційна Освітня Медіаплатформа (далі -Медіаплатформа КПІ) здійснює координацію діяльності та впорядкування зусиль працівників та структурних підрозділів, об'єднаних спільною метою стратегічного розвитку інформаційної політики КПІ ім. Ігоря Сікорського.
1.3. У своїй діяльності Медіаплатформа КПІ керується Конституцією України, законами та нормативно-правовими актами України, нормативною базою КПІ ім. Ігоря Сікорського та цим Положенням.

2. МЕТА ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДІАПЛАТФОРМИ КПІ
2.1. Метою організації Медіаплатформи КПІ є:
2.1.1. Координація діяльності та впорядкування зусиль працівників та структурних підрозділів, об'єднаних спільною метою: стратегічного розвитку інформаційної політики Університету.
2.1.2. Підвищення якості освіти в галузі журналістики, реклами, зв'язків з громадськістю, а також інших наукових напрямів : електроніки, акустики, телекомунікацій, обчислювальної техніки, економіки та менеджменту на основі реалізації творчих медіа проектів, надання професійно орієнтованих послуг, вивчення тенденцій та пріоритетів розвитку медіа галузі та суміжних галузей.
2.1.3. Сприяння інтеграції освітнього й науково-дослідницького процесів шляхом виконання прикладних наукових досліджень, інноваційних розробок та проектів в області масової комунікації, інформаційно-комунікаційних технологій, медіа індустрії та медіа освіти, електроніки, акустики, телекомунікацій, комп'ютерних технологій, менеджменту та маркетингу та активного залучення до проведення таких досліджень працівників та здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.
2.1.4. Забезпечення умов для запровадження результатів освітньої, проектної та науково-дослідницької діяльності працівників та здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського шляхом розробки та виробництва медіа продукту, творчих медіа проектів, інформаційного продукту (телевізійних проектів, радіопередач, відеоматеріалів, мультимедійних
матеріалів, фотоматеріалів тощо) на основі створення тимчасових творчих колективів.
2.1.5. Популяризація Інтернет-каналу «Київський політехнічній інститут ім. Ігоря Сікорського».
2.1.6. Забезпечення навчального процесу та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисциплін, які містяться у широкому спектрі технологій медіа виробництва, ефективним вивченням виробничого процесу.
2.1.7. Залучення талановитих здобувачів вищої освіти до розробки медіа продукту, реалізації творчих медіа проектів та проведенню прикладних наукових досліджень за напрямами роботи Медіаплатформи КПІ.
2.1.8. Формування компетенцій здобувачів вищої освіти у сфері професійно-творчої, проектно-творчої, організаційно-управлінської, аналітичної діяльності.
2.1.9. Сприяння підвищенню якості підготовки спеціалістів та науково-педагогічних кадрів, кваліфікації професорсько-викладацького складу та працівників Університету.
2.1.10. Створення єдиної методологічної, загальнотеоретичної та практичної наукової бази для вивчення сучасних мас-медіа, а також для обміну науковим досвідом та підтримки міждержавних наукових зв'язків.
2.1.11. Взаємодія з структурними підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського для ефективної розробки інформаційних, освітніх, іміджевих проектів з метою формування єдиного інформаційного простору КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також забезпечення інформаційної підтримки подій та заходів в КПІ ім. Ігоря Сікорського через засоби масової інформації.
2.1.12. Взаємодія з телерадіокомпаніями, редакціями ЗМІ, іншими юридичними та фізичними особами, громадськими організаціями з питань виробництва та розміщення в ефірі медіа продукту, підготовленого в рамках координаційної діяльності Медіаплатформи КПІ.
2.1.13. Проведення системного аналізу роботи та досягнень структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших підрозділів, що стосується студентської, навчально-виховної, соціально-правової, культурно-масової, інтелектуально-іміджевої, навчально-просвітницької, міжнародної, інтернаціональної та інших сфер діяльності.
2.1.14. Здійснення за відповідними дорученнями ректора безпосередніх зв'язків з органами виконавчої влади, благодійними фондами і громадськими організаціями та іншими установами у сфері освіти, у тому числі, за межами країни з міжнародними організаціями тощо.
2.1.15. Забезпечення технологічної та інформаційної функції: збір, збереження, копіювання, тиражування, розповсюдження та обмін інформацією з метою розвитку комунікаційних зв'язків між структурами Університету, якісним освітленням наукового й технологічного розвитку, та закладення основ медіа виховання здобувачів вищої освіти та працівників.
2.1.16. Забезпечення освітньої функції: електронного навчання, дистанційної освітніх технологій, відео лекцій, курсів тощо. Проведення практичних занять на обладнанні та у приміщенні учасників Медіаплатформи КПІ, а також науково-практичних, навчальних, технічних семінарів та конференцій з відповідних профільних напрямів.
2.1.17. Забезпечення виробничої функції: виконання здобувачами вищої освіти проектів на замовлення для сторонніх організацій, наукових закладів, комерційних підприємств та ЗМІ. Виконання прикладних наукових досліджень, інноваційних розробок та проектів за напрямами діяльності учасників Медіаплатформи КПІ, у тому числі за програмами МОН України, УНАН та іншими науковими програмами регіонального та міжнародного значення на основі господарчих договорів та контрактів.
2.1.18. Виконання виховної та соціальної функції: координація інформаційної діяльності структурних підрозділів Університету стосовно питань етичного, естетичного, культурного та правового виховання. Забезпечення інформаційної підтримки студентських заходів та формування у здобувачів вищої освіти Університету патріотичних почуттів, національної свідомості та гідності, а також причетності до спільноти Університету.
2.1.19. Участь в формуванні та управлінні інформаційною політикою Університету та всебічне сприяння підтримки його позитивного іміджу.

3. УЧАСНИКИ МЕДІАПЛАТФОРМИ КПІ
3.1. Медіаплатформа КПІ об'єднує з метою координації профільні структурні підрозділи Університету (далі - Учасники): Навчально-практичний відділ інформаційного забезпечення «Медіацентр КПІ», Департаменту навчально-виховної роботи, Відділ технічних засобів навчання Департаменту навчальної роботи, Відділ зв'язків із засобами масової інформації.
3.2. Керівництво Медіаплатформою КПІ здійснює Координаційна рада Медіаплатформи КПІ, до складу якої входять керівники структурних підрозділів, які є Учасниками Медіаплатформи КПІ.

4. КООРДИНАЦІЙНА РАДА МЕДІАПЛАТФОРМИ КПІ
4.1. Координаційна діяльність Медіаплатформи КПІ здійснюється шляхом проведення нарад, які скликаються раз на місяць.
4.2. Позачергові наради можуть скликатися за ініціативою будь-кого із Учасників Медіаплатформи КПІ.
4.3. Керівник Медіаплатформи КПІ призначається наказом ректора та головує на нарадах.
4.4. Повноваження Координаційної ради Медіаплатформи КПІ:
4.4.1. Визначення напрямів узгодженої діяльності Учасників.
4.4.2.Організація взаємодії зі структурними підрозділами Університету, органами студентського самоврядування, студентськими профспілками, молодіжними громадськими організаціями, науковим товариством студентів та аспірантів.
4.4.3.Забепечення інформаційної підтримки заходів та подій в Університеті в т.ч. навчально-наукових та висвітлення їх у засобах масової інформації (включаючи електронні та радіомережу).
4.4.4.Забезпечення додержання вимог законодавства України та нормативної бази Університету.
4.4.5. Сприяння виконанню функцій покладених на Учасників щодо питань інформаційної політики Університету.

5. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДІАПЛАТФОРМИ КПІ
5.1. Діяльність Медіаплатформи КПІ припиняється наказом ректора.

П'ятниця, Жовтень 5, 2018 - 13:45

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.