Положення про формування контингенту студентів навчально-наукового інституту та факультету НТУУ"КПІ" || НАКАЗ №1-30 || 10.03.05 || Додаток 25

http://document.ntu-kpi.kiev.ua/node/236

1. Формування контингенту студентів підрозділу базується на основі використання системи критеріїв і показників, по яких визначаються ліцензовані обсяги за окремими спеціальностями, згідно з таблицею ( додається).

2. До основних показників і критеріїв відносяться:

  • забезпеченість навчальними і науковими площами;
  • забезпеченість навчально-лабораторним обладнанням і комп'ютерною технікою;
  • забезпеченість гуртожитками;
  • кадрове забезпечення навчального процесу і наукових досліджень;
  • навчально-методичне забезпечення;
  • матеріально-технічне забезпечення, можливість покриття комунальних витрат та ін.

Зведені комплексні показники у перерахунку на одного студента щодо визначення контингенту студентів навчальних підрозділів подано у таблиці.

У разі відсутності конкурсу або при не виконанні плану прийому на 1 курс за держзамовленням по окремих напрямках та спеціальностях, а також коли показники працевлаштування нижчі ніж у середньому по університету при визначенні контингенту студентів підрозділу вводиться відповідний коефіцієнт щодо зниження або плану набору на перший курс, або плану підготовки за програмами „спеціаліст-магістр”.

3. Формування ліцензійних обсягів, обсягів прийому студентів на 1 курс за держзамовленням та за контрактом, а також плани прийому на навчання за програмами підготовки „спеціаліст-магістр” здійснюється щорічно за зазначеними вище критеріями та після затвердження Вченою радою університету доводиться до підрозділів.

4. Формування контингенту студентів рівня „спеціаліст-магістр” покладається на навчально-науковий інститут (факультет) і відбувається на конкурсній основі з урахуванням рекомендацій ДЕК із захисту бакалаврських атестаційних робіт. При формуванні контингенту студентів старших курсів враховуються також інтегральній рейтинг студента.

5. Планові показники підрозділу щодо контингенту студентів визначаються відносно середніх комплексних показників по університету у перерахунку на 1 студента (таблиця). Крім цього, планові показники набору на 1 курс за окремими спеціальностями визначаються з урахуванням конкурсу та результатів працевлаштування.

6. Абсолютний показник корегування чисельності студентів підрозділу визначається за формулою:

,

де – складові абсолютного показника відповідно до критеріїв п. 2 даного Положення,  – вагові коефіцієнти за кожною складовою.

7. При визначенні частки показника корегування контингенту студентів щодо забезпечення гуртожитками враховується як базовий сталий середній відсоток іногородніх студентів по кожному навчально-науковому інституту (факультету) станом на 01.01.2003 року.

8. Контингент студентів для кожного підрозділу затверджується наказом по університету і на час дії цього наказу не може бути перевищений.

Табл. Комплексні показники підрозділів щодо контингенту студентів, кадрового і матеріально-технічного забезпечення навчального процесу

1.

Забезпечення навчальними площами

За приведеним контингентом

Станом на

До середнього показника

2.

А) Кількість площ із централізованого аудиторного фонду

Б) Площі для науки

На 1 студента

% від загального фонду

3.

Кількість студентів

– денної форми

– з них контрактних студентів

Загальна кількість

% від загальної кількості

4.

Забезпеченість гуртожитками (у тому числі для іноземних студентів)

Потреба (кількість місць)

Кількість місць станом на

5.

Комунальні витрати (у тому числі для наукових підрозділів)

За рахунок власних коштів

Реальна потреба

6.

Стан та забезпеченість навчально-лабораторним обладнанням (кількість місць у навчальних лабораторіях, дисплейних класах)

Кількість місць на 1 студента

Середні по університету показник

7.

Забезпеченість навчально-методичними посібниками

Кількість на 1 студента

% навчальних дисциплін

8.

Кількість викладачів

– з них із вченими ступенями та званнями;

– кількість студентів на 1 викладача

Кількість

% від загальної кількості

9.

Загальна балансова вартість обладнання на 1 студента

Станом на

% від загальної кількості

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.