Типове положення про конструкторське бюро НТУУ"КПІ" || НАКАЗ № 1-30 || 10.03.05 || Додаток 16

http://document.ntu-kpi.kiev.ua/node/236

1. Загальні положення
1.1. Конструкторське бюро (далі – КБ) є основним структурним підрозділом Науково-дослідної частини (НДЧ) НТУУ “КПІ”, використовує за призначенням закріплені за ним наказом ректора основні, оборотні фонди та приміщення, у встановлені терміни надає фінансовий звіт, що входить до балансу НТУУ “КПІ”, і діє на підставі доручення отриманого від юридичної особи – ректора НТУУ “КПІ”. КБ має свій аналітичний субрахунок по спецкоштам.
КБ створюється для впровадження в народне господарство нових зразків науково-технічної продукції, вирішення важливих науково-технічних та народногосподарських проблем, проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Рішення про створення КБ приймається Вченою радою НТУУ “КПІ”.
1.2. Орієнтовні критерії визначення КБ:
КБ створюється колективом фахівців під керівництвом відомого вченого – керівника наукової школи, які працюють в одному з наукових напрямків.
КБ повинно приймати участь в виконанні як мінімум 3 проектів з пріоритетних науково-технічних напрямків, затверджених Верховною Радою України.
КБ повинно мати обсяги фінансування, достатні для забезпечення заробітною платою не менше, як 50 повних посадових ставок співробітників (штатних, сумісників).
КБ повинно мати самостійну бухгалтерію та баланс.
Співробітники КБ повинні мати публікації (статті, тези доповідей та інше). Кількість публікацій повинна бути не менше 1 на кожного наукового співробітника на протязі року.
Співробітники КБ повинні отримувати не менш 1 патенту на об’єкт промислової власності (винаходу, промисловий зразок, корисну модель) на 10 працівників.
В складі КБ повинні працювати не менше 3 докторантів, аспірантів, пошукачів.
КБ повинен приймати участь в міжнародних програмах, контрактах (не менше 1 контракту або 1 програми).
В складі КБ повинні працювати студенти в кількості, що дорівнює кількості наукових співробітників. Співробітники КБ повинні приймати участь в навчальному процесі (постановка лабораторних робіт, участь в проведенні занять).
Конструкторське бюро повинен очолювати висококваліфікований фахівець (з науковим ступенем), що має достатній досвід проведення дослідно-конструкторських робіт, розробки та впровадження приладів, устаткування та ін.
Конструкторське бюро в своєму складі повинне мати конструкторські підрозділи та дослідне виробництво. Може мати в своєму складі відділи, лабораторії. Науковий відділ повинен працювати за науковими напрямками, що відповідають напрямкам КБ. Його повинен очолювати висококваліфікований фахівець (доктор чи кандидат наук). В складі відділу повинно бути менше трьох лабораторій та чисельність працюючих не менше 30 працівників (штатних, сумісників).Чисельний склад лабораторій повинен складати не менше 10 співробітників (штатних та сумісників). Лабораторія може мати сектори, кількість працюючих в секторі – не менше 5-ти співробітників (штатних та сумісників).
КБ повинне забезпечити впровадження у серійне виробництво не менше 3 науково-технічних розробок протягом останніх 10 років.
1.3. Діяльність КБ проводиться згідно Статуту НТУУ “КПІ”, даного Положення, відповідного законодавства України для наукових закладів Міністерства освіти і науки України, в т.ч. Законів “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності” та ін.
Положення про КБ затверджує ректор НТУУ "КПІ". В разі створення КБ з подвійним підпорядкуванням, Положення про нього узгоджується з керівниками інших установ та затверджується ректором НТУУ “КПІ”. Положення про КБ, що має статус наукового закладу Міносвіти та науки, затверджують Міністерство освіти і науки та ректор НТУУ “КПІ”. КБ має круглу печатку із своїм найменуванням, штамп та фірмовий бланк з формою і текстом, що їх затверджує проректор з наукової роботи.
1.4. Головними напрямками діяльності конструкторського бюро є:
- впровадження в серійне виробництво науково-технічних розробок, випуск дослідних партій та малих серій розроблених виробів, з застосуванням сучасних форм організації праці, а також здійснює авторський нагляд за використанням науково-технічних розробок;
- виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт по замовленням держави з пріоритетних напрямків науки і техніки в тісному взаємозв’язку з підготовкою фахівців;
- виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт згідно замовлень державних підприємств та підприємств іншої форми власності;
- інженерна реалізація науково-дослідних розробок КБ в різних галузях промисловості з врахуванням потреб внутрішнього та зовнішнього ринку;
- підготовка та перепідготовка наукових, педагогічних та інженерних кадрів високої кваліфікації;
- міжнародне співробітництво в межах прямих зв’язків та окремих контактів з закордонними партнерами;
- виконання рекламних заходів з питань розробки, виробництва та реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках продукції КБ;
- транспортно-експедиційне обслуговування, пов’язане з виконанням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

2. Науково-впроваджувальна діяльність
2.1. Основними завданнями КБ є проведення наукових досліджень з пріоритетних напрямів науки і техніки в тісному взаємозв’язку з підготовкою фахівців. В плануванні своєї науково-впроваджувальної роботи КБ спирається на :
- пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності, що визначаються Верховною Радою України, Міністерством освіти і науки;
- державні та галузеві науково-технічні програми;
- актуальні проблеми інженерної практики, що визначаються самостійно або через замовників.
2.2. Науково-впроваджувальна діяльність КБ фінансується:
- з бюджетних коштів, отриманих на конкурсній основі;
- з коштів, отриманих від позабюджетної діяльності самого КБ;
- за рахунок кредитних ресурсів, тощо.
2.3. Про свою наукову та інші види діяльності КБ підзвітний безпосередньо НДЧ НТУУ “КПІ”.

3. Підготовка кадрів вищої кваліфікації
3.1. Підготовк а кадрів вищої кваліфікації грунтується на тісному зв’язку науково-дослідницької діяльності, навчального процесу та потреб інженерної практики.
3.2. КБ може здійснювати підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, а також перепідготовку науково-педагогічних кадрів.

4. Організаційна діяльність КБ
4.1. З питань планування робіт та обліку:
- участь в конкурсі науково-дослідних робіт, що виконуються за рахунок базового бюджетного фінансування університету, попередня експертиза в підрозділі та підготовка пропозицій на університетський конкурс;
- розробка тематичних планів науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт, згідно затверджених наукових напрямів;
- відповідальність за рівень, ефективність та впровадження розробок;
- підготовка звітів про науково-виробничу діяльність, як складової частини звіту університету;
- забезпечення державної реєстрації розробок;
- проведення прогнозування, маркетингу, кон'юнктурних досліджень в галузі наукової та практичної діяльності КБ;
- організація бухгалтерського обліку в підрозділі відповідно до Закону та доручень, наданих керівнику та головному бухгалтеру;
- забезпечення звітності КБ перед НДЧ та фінансово-економічним управлінням університету.
4.2. З питань зв’язку наукових досліджень з навчальним процесом:
- участь штатних співробітників КБ в читанні лекцій, проведенні практичних та інших видів занять;
- надання лабораторій студентам, аспірантам для виконання наукових досліджень, курсових, дипломних робіт та проектів, а також проведення виробничої практики на договірних умовах;
- участь у підготовці фахівців для підприємств-замовників.
4.3. З питань утримання та розвитку матеріально-технічної бази університету:
- забезпечення ремонтно-відновлювальних робіт у виділених приміщеннях та на частці закріпленої території університету;
- сплата університету накладних витрат, фактично спожитих комунальних послуг, інших витрат згідно з рішеннями Адміністративної та Вченої рад університету

5. Фінансово-господарська діяльність
5.1. Формування фінансових коштів здійснюється за рахунок бюджетної та позабюджетної діяльності, виручки від реалізації технічної продукції, документації, патентів, ліцензій, консультацій, послуг, кадрової підготовки та перепідготовки тощо.
5.2. Про свою фінансову діяльність КБ щоквартально безпосередньо звітує перед фінансово-економічним управлінням НТУУ “КПІ”. На КБ, як структурний підрозділ університету розповсюджуються принципи оплати праці, пільги по податках, що прийняті в НТУУ “ПІ”.
5.3. КБ може здійснювати придбання або оренду допоміжного обладнання, рухомого та нерухомого майна, здійснювати будівництво об’єктів виробничого та соціального призначення за власний рахунок та рахунок зацікавлених організацій, вкладати власні кошти в розвиток підприємств.
5.4. Невикористані кошти вилученню не підлягають і можуть бути використані в наступні роки для розвитку КБ.

6. Структура і управління
6.1. У стосунках з сторонніми для НТУУ "КПІ" установами, підприємствами КБ є організацією, яка зв’язана з ними договірними відносинами.
6.2. До складу КБ можуть входити науково-дослідні лабораторії, відділи, відділення, конструкторсько-технологічні підрозділи, дослідні виробництва. Положення про підрозділи та посадові інструкції працівників і службовців затверджуються директором КБ.
6.3. Чисельний склад штатних співробітників та керівництва КБ затверджується проректором з наукової роботи НТУУ "КПІ" за поданням директора КБ.
6.4. Директор КБ призначається на посаду ректором за поданням проректора з наукової роботи на умовах контракту строком до семи років на підставі рекомендації конференції трудового колективу.
Заступники призначаються на посади та звільняються з них ректором НТУУ "КПІ". Оплата праці директора та його заступників, в т.ч. заохочення, визначаються ректором КПІ за поданням проректора з наукової роботи.
6.5. Директор КБ в межах наданих йому повноважень:
- вирішує питання діяльності КБ, затверджує його структуру;
- видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками КБ;
- готує кошториси базового бюджетного фінансування та підписує їх з наступним поданням на підпис до ректорату, регулюючи фінансування між підрозділами КБ за затвердженими радою КБ критеріями (відповідний обсяг госпдоговірної тематики, залучення до НДР аспірантів, магістрантів, студентів, кількість дисертаційних робіт, що захищені та готуються до захисту, показники наукової діяльності за минулий рік чи минулі роки тощо);
- готує договори та кошториси за програмами ДНТП, міжнародними програмами, програмами фонду фундаментальних досліджень, державних контрактів з наступним поданням на підпис до ректорату, контролює використання коштів згідно затверджених кошторисів;
- готує договори з міжнародного науково-технічного співробітництва, міжнародні контракти, підписує на рівні КБ з наступним поданням на підпис до ректорату;
- підписує договори на виконання науково-дослідних (проектно-конструкторських) робіт з договірної тематики, фінансування яких надходить на спеціальний рахунок університету, підписує субпідрядні договори на виконання (передачу) науково-технічних робіт (за винятком бюджетної тематики), передбачивши можливість виділення для їх оплати до 49 % коштів, отриманих від замовників робіт;
- здійснює фінансові розрахунки (за винятком бюджетної тематики) з співвиконавцями робіт, закуповує матеріали та спецобладнання, підписує відрядження, замовляє інші послуги згідно кошторисів;
- відповідає за результати діяльності КБ перед науково-дослідною частиною університету та фінансово-економічним управлінням університету;
- є розпорядником закріпленого за КБ майна і коштів;
- приймає на роботу і звільняє з роботи працівників, що працюють за позабюджетною тематикою;
- проводить нарахування та підписує відомості про нарахування заробітної плати з позабюджетної тематики;
- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
- визначає функціональні обов’язки працівників;
- контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни;
- забезпечує дотримання службової та державної таємниці;
- накладає на працівників стягнення відповідно до законодавства України;
- в межах фінансування організовує роботу підрозділу, вирішує питання фінансової діяльності, включаючи преміювання та інші види матеріального заохочення працівників;
- разом з профспілковими організаціями готує та подає на затвердження до ректорату та профкому університету правила внутрішнього розпорядку та колективний договір;
- відповідає за свої дії як посадова особа згідно чинного законодавства;
- відповідає за результати діяльності КБ перед науково-дослідною частиною та фінансово-економічним управлінням університету;
- щорічно звітує перед колективом конструкторського бюро.
6.6. Директор зобов’язаний забезпечити:
- високоефективну науково-дослідну роботу та впровадження наукових розробок, в тому числі за рахунок державного бюджету та позабюджетних коштів;
- підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації (кандидатів, докторів наук);
- ефективність міжнародної науково-технічної діяльності;
- дотримання умов колективного договору;
- захист відомостей, що складає державну, службову та комерційну таємниці;
- дотримання чинного законодавства, зміцнення договірної, трудової дисципліни;
- звітність перед науково-дослідною частиною та фінансово-економічним управлінням університету за свою господарську та фінансову діяльність.
6.7. Керівниками наукових підрозділів та тем призначаються співробітники КБ, а також професори та викладачі НТУУ "КПІ", які, як правило, мають вчений ступінь та звання. Керівники наукових підрозділів та тем призначаються директором КБ.
6.8. Ректор НТУУ "КПІ", видаючи доручення директору КБ делегує йому ряд прав.
6.9. З метою забезпечення колегіальності, демократичності та гласності в вирішенні питань науково-виробничої діяльності КБ за поданням директора КБ наказом ректора НТУУ "КПІ" створюється науково-технічна (вчена) рада КБ, яку очолює директор КБ. До складу ради входять керівники тем та найбільш кваліфіковані вчені і спеціалісти КБ.
6.10. Науково-технічна (вчена) рада:
- визначає наукову, технічну і фінансову стратегію діяльності КБ;
- готує пропозиції по використанню коштів, що отримані КБ від позабюджетної діяльності;
- заслуховує керівників розробок, керівників структурних підрозділів КБ з різних питань їх діяльності;
- вносить пропозиції про заохочення працівників КБ за конкретні досягнення в праці;
- розглядає пропозиції відносно зміни структури КБ;
- оцінює результати діяльності підрозділів;
- проводить атестацію наукових та інженерних кадрів.
6.11. Керівники тем, наукових та обслуговуючих підрозділів несуть повну відповідальність за високий науково-технічний рівень досліджень, патентну чистоту конкурентоспроможної науково-технічної продукції, своєчасність виконання робіт та їх етапів, за дотримання трудової дисципліни, фінансовий стан, збереження матеріальних цінностей підрозділів та створення обстановки творчої, результативної роботи членів підлеглих колективів.

7. Припинення діяльності КБ
7.1. Діяльність КБ припиняється при неможливості виконання своєї діяльності на принципах самоокупності та самофінансування, при невиконанні покладених на КБ завдань.
7.2. Рішення про створення та ліквідацію КБ приймає Вчена рада НТУУ “КПІ”, після чого видається відповідний наказ ректора.
7.3. В разі ліквідації КБ майно, обладнання та матеріали залишаються в НТУУ “КПІ”.

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.