Положення про департамент навчальної роботи НТУУ"КПІ" || НАКАЗ № 1-30 || 10.03.05 || Додаток 7

http://document.ntu-kpi.kiev.ua/node/236

1. Загальні положення
Департамент навчальної роботи (далі – департамент) є основним структурним підрозділом НТУУ „КПІ”, який забезпечує реалізацію цілей освітньої діяльності університету:
– забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців для потреб економіки, науки та освіти;
– здійснення заходів щодо подальшого реформування вищої освіти і навчального процесу в університеті відповідно до сучасних умов та досягнень науки і техніки;
– забезпечення особистого розвитку і творчої самореалізації кожного студента, формування здатності навчатися упродовж життя,
– перепідготовка і підвищення кваліфікації наукових та інженерних кадрів.

2. Функції департаменту
Основними завданнями департаменту є:
– координація заходів щодо формування якісного контингенту студентів;
– контроль за забезпеченням адекватності змісту освіти вимогам системи праці;
– здійснення заходів із формування змісту освіти та змісту навчання на основі суб'єктно-діяльнісного підходу за принципами цілеспрямованості, прогностичності та діагностичності;
– забезпечення формування вузівської компоненти державних стандартів вищої освіти з урахуванням традицій наукових шкіл університету, потреб галузі та запитів студентів;
– гнучке формування номенклатури напрямів, спеціальностей та спеціалізацій адекватно змінам ринкових умов;
– оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково-технічних досягнень.
До компетенції підрозділів департаменту належать:
– організація перепідготовки, спеціалізації, розширення профілю, стажування фахівців;
– розробка ефективних освітніх технологій на основі сучасних психолого-педагогічних і технологічних досягнень;
– вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;
– забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці;
– створення умов для всебічного розвитку обдарованої молоді;
– виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців відповідної кваліфікації;
– забезпечення послідовності змісту на різних ступенях освіти;
– оптимізація системи післядипломної освіти на основі відповідних стандартів вищої освіти;
– створення інтегрованих навчальних планів і програм післядипломної освіти;
– формування та розвиток навчальних науково-виробничих комплексів ступеневої підготовки фахівців;
– розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності залежно від конкретних потреб;
– запровадження та розвиток дистанційної освіти;
– організація проведення науково-методичних досліджень, проведення науково-методичних конференцій, семінарів, симпозіумів;
– забезпечення відповідності кадрового забезпечення вимогам акредитації спеціальностей та університету в цілому;
– створення умов для ефективної професійної діяльності науково-педагогічних працівників;
– координація розробки навчальної документації для забезпечення навчального процесу: навчальних планів та графіків навчального процесу, навчальних програм з дисциплін та ін.;
– розробка пропозицій із коректування планів прийому студентів за всіма формами навчання та освітньо-кваліфікаційними рівнями, відкриттю нових спеціальностей та спеціалізацій, забезпечення постійного оновлення номенклатури спеціальностей відповідно до потреб ринку праці;
– підготовка пропозицій щодо удосконалення структури навчальних підрозділів університету;
– розробка „Правил прийому студентів в університет”, організація роботи приймальної комісії університету, підбір і комплектація відбіркових і предметних комісій;
– координація роботи системи довузівської підготовки університету;
– підготовка пропозицій з розподілу штатів професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу між структурними підрозділами університету, контроль за використанням фонду зарплати цих категорій робітників, використання погодинного фонду;
– організація і контроль роботи системи працевлаштування випускників;
– організація комплектування складу Державних екзаменаційних комісій, аналіз, узагальнення та розповсюдження досвіду роботи ДЕК;
– організація прийому на роботу професорсько-викладацького складу за всіма формами наймання;
– впровадження інформаційних систем управління навчальним процесом;
– координація робіт щодо виробничої практики студентів, налагодження зв’язків з підприємствами і установами для організації баз практик;
– організація та проведення педагогічних експериментів із впровадження нових форм організації та методів навчання;
– координація навчально-методичної роботи інститутів, факультетів та кафедр;
– організація вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду навчально-методичної роботи, впровадження прогресивних форм організації навчального процесу, методів та технологій навчання;
– проведення конкурсів на кращого викладача, дипломні проекти та роботи спеціалістів і магістрів;
– організація роботи Методичної ради університету;
– розробка методичних рекомендацій щодо організації та методичного забезпечення навчального процесу;
– формування планів та забезпечення видання підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів, організація роботи редакційно-видавничою радою університету;
– координація роботи системи післядипломної освіти університету;
– розробка методичних основ атестації кафедр, інститутів та факультетів, методичне супроводження процедур ліцензування спеціальностей, акредитації спеціальностей та університету;
– організація та проведення конкурсів на заміщення посад професорсько-викладацького складу, завідувачів кафедр, деканів та директорів інститутів;

3. Склад департаменту
Департамент підпорядковується першому проректору університету.
До складу департаменту входять:
– навчально-методичне управління;
– навчально-організаційне управління.

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.