Положення про департамент економіки та фінансів НТУУ"КПІ" || НАКАЗ № 1-30 || 10.03.05 || Додаток 22

http://document.ntu-kpi.kiev.ua/node/236

1. Загальні положення
1.1. Департамент економіки та фінансів (далі – ДЕФ) НТУУ “КПІ” створено з метою забезпечення ефективного використання бюджетних та позабюджетних коштів, підвищення якості обліку основних фондів та матеріальних цінностей, а також для координації всієї фінансової діяльності університету.
1.2. В своїй діяльності ДЕФ керується чинним законодавством України, Положенням про бухгалтерський облік, відповідними постановами Уряду, нормативними документами Міністерства освіти і науки, Міністерства фінансів, Державного казначейства, Національного банку, Статутом НТУУ “КПІ” та даним положенням.

2. Структура департаменту економіки і фінансів
2.1. До Департаменту економіки та фінансів відповідно до затвердженої ректором структури входять:
– центральна бухгалтерія;
– планово-фінансовий відділ;
– контрольно-ревізійний відділ;
– планово-фінансова група НДЧ;
– відділ кошторисних робіт та нормоконтролю;
– відділ контролю та супроводу договорів оренди;
– служба енергоменеджменту.
2.2. За напрямками фінансової діяльності центральна бухгалтерія
розподілена на окремі сектори та відділи, які очолюють заступники або помічники головного бухгалтера.
2.3. Керівництво ДЕФ здійснює начальник департаменту – головний бухгалтер університету.
Начальник департаменту має двох заступників:
– заступник начальника департаменту з економічних питань – начальник планово-фінансового відділу;
– заступник начальника департаменту по обліку та звітності, відповідальний за роботу центральної бухгалтерії.
2.4. Штати ДЕФ утримуються за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету.
2.5. Фінансові служби структурних підрозділів університету в своїй діяльності з питань організації і методики ведення фінансово-економічної діяльності керуються вказівками ДЕФ.

3. Основні функції департаменту економіки і фінансів
3.1. Розробка проектів перспективних та річних планів фінансування університету для Міністерства фінансів України.
3.2. Розробка та затвердження в установленому порядку кошторисів і зведених штатних розкладів університету за всіма видами персоналу.
3.3. Організація та методичне забезпечення перспективного та поточного планування фінансування структурних підрозділів університету.
3.4. Організація та керівництво ведення бухгалтерського обліку і звітності по університету в цілому та структурних підрозділах за всіма джерелами фінансування.
3.5. Здійснення розрахункових банківських та касових операцій по університету та в розрізі структурних підрозділів через установи Держказначейства та банківських установ.
3.6. Нарахування та виплата заробітної плати і стипендії працівникам і студентам університету.
3.7. Контроль за виконанням штатно-фінансової дисципліни та дотриманням вимог чинного Законодавства в фінансово-господарської діяльності університету.
3.8. Забезпечення документації всіх етапів проведення ремонтно-будівельних робіт на об’єктах університету. Контроль за відповідністю актів виконання робіт фактично здійсненим обсягом і кошторисом.
3.9. Підготовка документів для укладання договорів на оренду приміщень університету зі сторонніми організаціями. Забезпечення контролю за дотриманням договірних зобов’язань та своєчасною оплатою.
3.10. Планування та розподіл лімітів споживання комунальних послуг між структурними підрозділами. Контроль за фактичними обсягами споживання і підготовка даних для проведення розрахунків з підрозділами двічі на рік.
3.11. Облік та контроль проведення закупівель товарів, послуг та робіт за рахунок всіх джерел фінансування, формування звітності.
3.12. Вирішення питань фінансово-господарської діяльності від імені університету в органах Державного казначейства, Національного банку, Державної Податкової адміністрації та Департаменті економіки і фінансів та бухгалтерії Міністерства освіти і науки України.
3.13. Постійне проведення аналізу фінансово-господарської діяльності університету. Розробка заходів і пропозицій щодо ефективного використання лімітів і коштів, організація та забезпечення їх виконання.
3.14. Облік і систематизація нормативних документів щодо фінансово-господарської діяльності університету, доведення їх до структурних підрозділів.
3.15. Підготовка розпоряджень і наказів по університету в межах напрямків діяльності ДЕФ.

4. Права і обов’язки департаменту економіки і фінансів
4.1. Департамент економіки та фінансів згідно з покладеними на нього основними завданнями має право:
4.1.1. Одержувати від служб і підрозділів університету необхідні документи, довідки, проекти планів і штатних розкладів, передбачену законодавством звітність та інші матеріали, необхідні для виконання основних функцій ДЕФ.
4.1.2. Брати участь в розгляді Міністерством освіти і науки України основних планових показників на наступний рік та поточних питань фінансово-господарської діяльності університету.
4.1.3. Проводити перевірку виконання структурними підрозділами університету документів і нормативних актів, які регламентують фінансову діяльність.
4.1.4. Вносити на розгляд ректора пропозиції щодо внесення змін до нормативної бази внутрішнього рівня.

5. Організація роботи департаменту економіки і фінансів
5.1. У відповідності до основних функцій у складі ДЕФ створюються необхідні структурні підрозділи розподілу коштів планування, розрахунків та бухгалтерського обліку різних видів надходжень і витрат.
5.2. Структура і штатний розпис ДЕФ затверджуються ректором.
5.3. Розподіл обов’язків між працівниками ДЕФ здійснюється його начальником.
5.4. Працівники ДЕФ несуть у встановленому порядку особисту відповідальність за виконання покладених на них обов’язків, використання наданих їм прав, дотримання інтересів університету та чинного законодавства.

6. Керівництво департаменту економіки і фінансів
6.1. Департамент економіки та фінансів очолюється начальником департаменту, який керує всією діяльністю департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, передбачених цим положенням.
6.2. Начальник ДЕФ призначається і звільнюється з посади ректором і виконує свої обов’язки під його керівництвом.
Начальник ДЕФ повинен мати вищу економічну освіту і стаж економічної роботи на керівних посадах не менше 5 років.

7. Реорганізація та ліквідація
7.1. Реорганізація та ліквідація ДЕФ здійснюється наказом ректора університету.

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.