Скасовано НАКАЗ № 2-21 від 03.02.2005 Про створення відділу комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та експертно-консультативної ради з питань охорони об’єктів інтелектуальної власності

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 05_2-21.doc34 КБ
Microsoft Office document icon 05_2-21a1.doc43.5 КБ
Microsoft Office document icon 05_2-21a.doc30.5 КБ

З метою реалізації на ринку науково-технічних і учбово-методичних розробок структурних підрозділів університету та захисту об’єктів інтелектуальної власності НТУУ „КПІ” у відповідності з наказом Міністерства освіти і науки України № 533 від 24.06.2004 року і рішенням Вченої ради НТУУ „КПІ” від 17 січня 2005 року

Н А К А З У Ю:

1. Створити у складі науково-дослідної частини університету відділ комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.
2. Затвердити „Положення про відділ комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності” (додаток 1).
3. Відділу комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності забезпечити структурні підрозділи університету необхідними документами і інформацією щодо механізму трансферу науково-технічних розробок науковців у виробництво.
4. Для розробки концепції управління у сфері інтелектуальної власності та захисту прав працівників університету щодо об’єктів інтелектуальної власності створити при науково-дослідній частині експертно-консультативну раду.
5. Затвердити „Положенням про експертно-консультативну раду з питань охорони об’єктів інтелектуальної власності” (додаток 2)
6. Затвердити склад експертно-консультативної ради з питань охорони об’єктів інтелектуальної власності (додаток 3).
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника проректора з наукової роботи Барбаша В.А.

Проректор з наукової роботи М.Ю. Ільченко

Положення про відділ комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності науково-дослідної частини НТУУ"КПІ"

1. Загальні положення
1.1. Відділ комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності (Відділ) організовано у відповідності з наказом Міністерства освіти і науки України №533 від 24.06.2004 року з метою захисту об’єктів інтелектуальної власності, створених у НТУУ „КПІ”, і їх реалізації на ринку.
1.2. Відділ створюється як структурний підрозділ у складі науково-дослідної частини університету і у своїй діяльності керується законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, ректора НТУУ „КПІ”, Статутом НТУУ „КПІ”, іншими нормативно-правовими-актами, а також цим Положенням.
1.3. Відділ здійснює свою діяльність в єдиному комплексі освітньої, наукової та науково-технічної діяльності НТУУ „КПІ” (Університету) і підпорядковується проректору з наукової роботи.
1.4. Відділ взаємодіє з адміністративними, науковими, навчальними, виробничими та іншими підрозділами Університету, а також інноваційними структурами, створеними на базі НТУУ „КПІ”.
1.5. Відділ співпрацює з органами державного управління, українськими та іноземними інноваційними інфраструктурами, банками, фондами, компаніями, фірмами, організаціями, підприємствами, діяльність яких пов’язана зі сферою інтелектуальної власності та/чи таких, що проявляють зацікавленість у створенні та комерційному використанні об’єктів інтелектуальної власності.
1.6. На посаду керівника відділу та його заступника призначаються особи, які мають повну вищу освіту, досвід роботи у сфері інтелектуальної власності або пройшли перепідготовку з питань інтелектуальної власності.
У складі працівників відділу та його секторів вводяться посади: начальника відділу, заступника начальника відділу, завідуючого сектором, старшого наукового співробітника, наукового співробітника, молодшого наукового співробітника, провідного інженера, інженерів та техніків різних категорій.
2. Завдання та функції відділу
2.1. Основними завданнями відділу є:
2.1.1. Організація та забезпечення сучасних методів управління у сфері інтелектуальної власності, просування на ринок та комерціалізація науково-технічних та учбово-методичних розробок Університету, використання бюджетних коштів, залучення інвестицій та розвиток співробітництва на комерційній основі з підприємствами і науковими організаціями України та іноземних держав.
2.1.2. Забезпечення захисту і правомірного використання об’єктів інтелектуальної власності, що відповідають потребам вітчизняного та світового ринку.
2.1.3. Постійне проведення експертизи комерційного потенціалу результатів наукової та педагогічної діяльності з метою визначення найбільш перспективних об’єктів і напрямків, що представляють комерційний інтерес.
2.1.4. Забезпечення набуття прав інтелектуальної власності Університетом, які створені в результаті наукової, науково-технічної та педагогічної діяльності його співробітників, їх просування на комерційній основі в сферу виробництва.
2.1.5. Формування атмосфери довіри та співробітництва на основі балансу інтересів між Університетом, структурними підрозділами, працівниками, а також підприємствами, інвесторами та іншими потенційними комерційними партнерами, встановлення ділової репутації Університету як надійного та передбачуваного партнера.
2.1.6. Інформаційно-аналітичне забезпечення робіт по створенню, охороні, захисту та комерціалізації використання об’єктів інтелектуальної власності.
2.1.7. Захист прав та законних інтересів Університету та його працівників в адміністративному порядку та в суді, зокрема, захист від недобросовісної конкуренції, запобігання неправомірному одержанню прав на використання об’єктів інтелектуальної власності, що належать Університету, третіми особами та несанкціоноване використання таких об’єктів.
2.2. Для вирішення покладених на нього завдань відділ виконує такі функції:
2.2.1. Досліджує потреби ринку у використанні об’єктів інтелектуальної власності Університету під час пошуку потенційних партнерів, розробки навчальних програм, укладенні та виконанні угод на проведення науково-дослідних робіт.
2.2.2. Здійснює спільно з відповідними підрозділами Університету аналіз науково-дослідних та навчальних робіт, що плануються до виконання, прогнозування їх результатів з метою визначення об’єктів інтелектуальної власності, які мають комерційний потенціал, доцільності їх правової охорони в Україні та в іноземних державах.
2.2.3. Виконує разом з відповідними підрозділами Університету маркетингові дослідження при проведенні науково-дослідних, навчально-методичних робіт, підготовці пропозицій щодо доцільності їх патентування та передачі прав на них, рекламі, розробці інноваційних і інвестиційних проектів, бізнес-планів і програм перспективного розвитку Університету.
2.2.4. Готує пропозиції щодо віднесення інформації про розроблені об’єкти інтелектуальної власності до категорії інформації з обмеженим доступом, зокрема конфіденційної інформації, комерційної таємниці.
2.2.5. Висловлює пропозиції щодо тимчасового утримання від захисту об’єкту інтелектуальної власності зважаючи на комерційні інтереси.
2.2.6. Разом з патентно-ліцензійним відділом приймає участь в роботі експертних комісій підрозділів Університету з метою аналізу результатів наукових досліджень та освітньої діяльності для своєчасного виявлення створених комерційно цінних об’єктів інтелектуальної власності.
2.2.7. Бере участь у пошуку потенційних інвесторів для фінансування робіт, пов’язаних з доведенням об’єктів інтелектуальної власності до рівня комерційного продукту. Приймає участь у пошуку замовників та переговорах для укладання з ними ліцензійних і господарських договорів
2.2.8. Здійснює правове забезпечення договорів, стороною яких є Університет, в частині, що стосується правовідносин у сфері інтелектуальної власності, в тому числі, дає роз'яснення по застосуванню законодавства, бере участь у переговорах і розробленні проектів договорів щодо формування умов, прав і обов'язків сторін (правова охорона, використання об’єктів інтелектуальної власності, розподіл прав, забезпечення конфіденційності, виплата винагороди, щодо витрат і доходів тощо), здійснює контроль за їх виконанням.
2.2.9. Приймає участь у підготовці та поданні документів (заявок) на об’єкти авторського права у відповідні органи для захисту в Україні та іноземних державах
2.2.10. Забезпечує комерціалізацію об’єктів інтелектуальної власності, права на які належать Університету, в Україні та/або в іноземних державах, включаючи: рекламу наукового та інноваційного потенціалу конкретних розробок; налагодження контактів із підприємствами, зацікавленими в їх комерційному використанні; аналіз комерційних пропозицій потенційних ліцензіатів та інвесторів; розробку проектів положень установчих договорів юридичних осіб, створюваних для реалізації об’єктів інтелектуальної власності Університету.
2.2.11. Бере участь в підготовці та забезпеченні укладення передбачених чинним законодавством договорів з авторами об’єктів інтелектуальної власності, що реалізуються, та здійснює контроль за їх виконанням.
2.2.12. Вживає заходи для запобігання порушенню майнових прав під час використання інтелектуальної власності, що належать Університету, та запобіганню порушенню ним аналогічних прав третіх осіб;
2.2.13. Розробляє університетські нормативні і методичні документи, які регламентують питання створення, правової охорони і використання об’єктів авторського права, фінансування такої діяльності, надходження і розподілу ліцензійних платежів і інших доходів від використання об’єктів інтелектуальної власності, виплати винагород і інших форм заохочення авторам і особам, які сприяли цій діяльності.
2.2.14. Надає працівникам і особам, які навчаються в Університеті, консультативно-правову, інформаційну і адміністративну допомогу в реалізації особистих немайнових і майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, що їм належать, і пільг, передбачених чинним законодавством і університетськими нормативними актами Університету.
2.2.15. Бере участь у міжнародному співробітництві у сфері інтелектуальної власності у рамках міжнародних програм, проектів і професійних асоціацій. Підтримує зв’язок з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВІОВ).
2.2.16. Проводить науково-дослідну і науково-методичну роботу в сфері інтелектуальної власності.
2.2.17. Здійснює заходи з організації навчання та підвищення кваліфікації у сфері інтелектуальної власності та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності працівників Університету.
2.2.18. Створює базу даних науково-технічних і учбово-методичних розробок Університету, які підлягають комерціалізації. Здійснює звітність у сфері правової охорони і результатів комерційної реалізації інтелектуальної власності Університету.

3. Організація і забезпечення діяльності відділу
3.1. Відділ створюється, реорганізується і ліквідується наказом проректора з наукової роботи Університету.
3.2. Фінансування діяльності Відділу здійснюється на підставі кошторису витрат на здійснення діяльності Університету в сфері інтелектуальної власності за рахунок:
а) коштів загального і спеціального фондів Державного бюджету України;
б) коштів, що надходять до Університету з інших джерел, в тому числі, коштів українських, іноземних і міжнародних фондів, організацій, банків, інших юридичних і фізичних осіб, в тому числі ліцензіатів.
3.3. Підрозділ має право:
3.3.1. Одержувати в установленому порядку всі необхідні для роботи Відділу документи Університету та його структурних підрозділів, а також інноваційних структур, створених на базі Університету.
3.3.2. Залучати працівників Університету та його структурних підрозділів до виконання робіт відповідно до компетенції Відділу.
3.3.3. Надавати на розгляд керівництва Університету та його структурних підрозділів пропозиції щодо вдосконалення діяльності, пов'язаної зі створенням, охороною та комерціалізацією об’єктів інтелектуальної власності, що належать Університету; заохочення працівників та інших осіб, які сприяли створенню, правовій охороні та використанню реалізації об’єктів інтелектуальної власності Університету.

Положення про експертно-консультативну раду з питань охорони об’єктів інтелектуальної власності при науково-дослідній частині НТУУ"КПІ"

1. Загальні положення
1.1. Експертно-консультативна рада з питань охорони об’єктів інтелектуальної власності (Рада) організована у відповідності із рішенням Вченої ради НТУУ „КПІ” від 17 січня 2005 року з метою захисту прав працівників аспірантів і студентів університету щодо використання об’єктів інтелектуальної власності, створених у НТУУ „КПІ”, і їх реалізації на ринку.
1.2. Рада створюється як дорадчий орган при науково-дослідній частині університету і у своїй діяльності керується існуючими нормативно-правовими-актами та цим Положенням.
1.3. Рада здійснює свою діяльність в єдиному комплексі освітньої, наукової та науково-технічної діяльності НТУУ „КПІ” (Університету) і підпорядковується проректору з наукової роботи.
1.4. До складу Ради входять провідні фахівців сфери інтелектуальної власності, права та маркетингу, заслужені винахідники та працівники Університету, які мають великий досвід в області охорони об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ).
1.5. Рада створюється, реорганізується і ліквідується наказом проректора з наукової роботи Університету.
1.6. Склад Ради затверджує проректор з наукової роботи Університету.

2. Основні завдання Ради:
2.1. Здійснює аналіз стану системи з охорони прав на ОІВ, захисту прав працівників Університету на використання ОІВ і комерціалізацію науково-технічних розробок структурних підрозділів, проведення рекламно-маркетингової діяльності та підготовка пропозицій щодо покращення цієї системи або її складових.
2.2. Приймає участь у розробці пропозицій щодо сучасних методів управління у сфері інтелектуальної власності, просування на ринок та комерціалізація науково-технічних та учбово-методичних розробок Університету, використання бюджетних коштів, залучення інвестицій та розвиток співробітництва на комерційній основі з підприємствами і науковими організаціями України та іноземних держав.
2.3. Розглядає справи, заяви, доповідні записки щодо сфери права на об’єкти промислової власності та авторського права.
2.4. Дає експертний висновок щодо сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на ОІВ; доцільності подання конкретних заявок на ОІВ і подальшої підтримки патентів, які були отримані на ім’я Університету.
2.5. Висловлює пропозиції щодо критеріїв утримання (в т.ч. тимчасового) від захисту об’єкту інтелектуальної власності, які мають комерційний інтерес.
2.6. Висловлює пропозиції щодо покращення системи налагодження контактів з підприємствами України та за її межами для комерціалізації результатів наукової діяльності структурних підрозділів Університету.

3. Рада має право:

3.1. Одержувати в установленому порядку всі необхідні для її роботи документи Університету та його структурних підрозділів.
3.2. Залучати працівників Університету та його структурних підрозділів до виконання робіт відповідно до компетенції Ради.
3.3. Надавати на розгляд керівництва Університету та його структурних підрозділів пропозиції щодо вдосконалення діяльності, пов'язаної зі створенням, охороною та комерціалізацією об’єктів інтелектуальної власності, що належать Університету; заохочення працівників та інших осіб, які сприяли створенню, правовій охороні та використанню реалізації об’єктів інтелектуальної власності Університету.

Четвер, Лютий 3, 2005 - 10:45

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.