НАКАЗ № 4-239 від 29.09.2005 Про введення в дію “Інструкції про порядок підготовки, підписання та реєстрації наказів, що видаються в НТУУ “КПІ”

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 05_4-239.doc89 КБ

У зв’язку з прийняттям наказу № 1-30 “Про подальше вдосконалення діяльності університету та його системи управління”, з метою контролю дотримання вимог діловодства, чинного законодавства щодо наказів, які видаються в НТУУ "КПІ",

Н А К А З У Ю:

1. Ввести в дію “Інструкцію про порядок підготовки, підписання та реєстрації наказів, що видаються в НТУУ “КПІ” (далі - Інструкція) з дня підпису цього наказу.
2. На факультетах та в інститутах завести журнали обліку наказів факультету (інституту) та призначити відповідальних осіб за підготовку та облік.
3. Здійснювати підготовку, підписання та реєстрацію наказів згідно Інструкції.
4. Деканам факультетів, директорам інститутів НТУУ "КПІ" надати в термін до 1 жовтня 2005 року до відділу «Статистики і системного аналізу» (Г.П. Бахтіна) департаменту навчальної роботи електронні копії перевідних наказів за липень-вересень 2005 року, з урахуванням п. 4.6. Інструкції.
5. Начальнику відділу кадрів та діловодства (Нагорному Б.П.) довести до керівників структурних підрозділів цей наказ та “Інструкцію”.
6. Контроль за виконанням покласти на керуючого справами А.І. Бабенко.

РЕКТОР М.З. Згуровський

Інструкція про порядок підготовки, підписання та реєстрації наказів, що видаються в НТУУ “КПІ”

1. Загальні положення
1.1. Інструкція про порядок підготовки, підписання та реєстрації наказів, що видаються в НТУУ “КПІ” (далі - Інструкція) встановлює правила, що регулюють порядок підготовки, підписання та реєстрації наказів, які видаються в НТУУ "КПІ".
1.2. Проекти наказів, що видаються в НТУУ "КПІ", (далі – Проекти наказів) повинні відповідати вимогам Інструкції і діючому законодавству.
1.3. Проекти наказів подаються після уважного і всебічного вивчення тих питань, що порушуються у наказі.
1.4. В текстах наказів необхідно зазначити намічені заходи, вказати їх конкретних виконавців, реальні строки виконання, а також посадову особу, на яку покладено контроль за виконанням даного наказу.
1.5. Проекти наказів загального університетського характеру мають право вносити проректори, начальник ДЕФ та керуючий справами. Проекти наказів, що підписуються деканами факультетів, директорами інститутів мають право вносити його заступники за функціональними обов’язками.
1.6. Розпорядчу частину наказу необхідно починати словом "НАКАЗУЮ", яке відділяти від попереднього і наступного текстів двома міжрядковими інтервалами, друкувати великими літерами без розрядки від краю лівого поля (від нульового полонення табулятора) незалежно від повноти попереднього рядка.
1.7. Проекти наказів складаються тільки державною мовою та друкуються на бланках встановленого зразка, через 1,5 інтервали.
1.8. Рекомендовано зберігати електрону форму проектів наказів (додатково див. п. 4.6. Інструкції).
1.9. Під час підготовки Проектів наказів виконавець складає розрахунок розсилки, вказуючи підрозділ і посадову особу, якій направляється документ.
1.10. При розрахунку розсилки наказу необхідно обов’язково включати один примірник для підрозділу, що здійснює реєстрацію наказу.
1.11. При розрахунку розсилки наказів, що підписуються директорами інститутів, деканами факультетів, деканами факультетів у складі навчально-наукових інститутів, директорами НДІ, директором інженерного центру та директором конструкторського бюро обов’язково включається ДЕФ (крім наказів, зазначених у пп.. 3.3.5., 3.3.7.2., 3.3.7.3., 3.3.8., 3.3.9., 3.4.6., 3.4.7., 3.4.9., 3.4.10., 3.4.11., 3.5.2., 3.5.3., 3.6.1., 3.6.2., 3.7.1., 3.7.2., 3.8.1., 3.8.2. Інструкції). При розрахунку розсилки наказів, зазначених в п. 2.6. Інструкції, для ДЕФ включаються два екземпляри наказів.
1.12. При розрахунку розсилки наказів, що підписуються директорами інститутів, деканами факультетів, деканами факультетів у складі навчально-наукових інститутів обов’язково включаються ВКД (два екземпляри наказів, крім зазначених у пп.. 3.3.7.3., 3.3.8., 3.3.9., 3.3.10., 3.4.9., 3.4.10., 3.4.11., 3.4.12. Інструкції), відділ системного аналізу та статистики (крім зазначених у пп.. 3.3.5.., 3.3.7.3., 3.3.8., 3.3.9., 3.3.10., 3.4.9., 3.4.10., 3.4.11., 3.4.12. Інструкції), відділ інформатизації та обліку контингенту (крім зазначених у пп.. 3.3.7.3., 3.3.8., 3.3.9., 3.3.10., 3.4.9., 3.4.10., 3.4.11., 3.4.12. Інструкції) та військово-мобілізаційний відділ (крім зазначених у пп.. 3.3.5., 3.3.6, 3.3.7.1., 3.3.7.2., 3.3.7.3., 3.3.8., 3.3.9., 3.3.10., 3.4.5, 3.4.6., 3.4.7., 3.4.9., 3.4.10., 3.4.11., 3.4.12.).
1.13. При розрахунку розсилки наказів про направлення на практику обов’язково включається сектор практики, працевлаштування і контрактних форм навчання.
1.14. Візи проставляються на зворотному боці першого примірника наказу, з правого боку нижче слова "Узгоджено", а зліва вказати "Проект наказу вносить" (посада, прізвище, ініціали і номер телефону); зліва внизу виконавець проставляє такі реквізити:
Зразок:ДП____Надруковано в______ примірникахна___аркушах кожнийВиконавець: Петренко І.І., тел.454-11-11 Друкувала: Іваненко І.І., тел.454-22-22 Дата /01.01.20____ р./ Розрахунок розсилки:1. Канцелярія – 1 прим.2. ДЕФ – 1 прим.3. ВКД – 2 прим.
2. Погодження наказів
2.1. Накази загального університетського характеру обов’язково погоджуються з першим проректором, проректором (-ами) за функціональними обов’язками, керуючим справами, юрисконсультом.
2.2. Накази, які стосуються фінансових, матеріальних питань, структурних змін, зарахування, переведення, звільнення з роботи, затвердження цін і тарифів, зміни графіку роботи університету додатково погоджуються з начальником ДЕФ та начальником планово-фінансового відділу.
2.3. Накази з кадрових питань додатково погоджуються з начальником відділу кадрів та діловодства, начальником ДЕФ та начальником планово-фінансового відділу.
2.4. Накази, що стосуються проживання та побуту, ремонтних робіт, інших заходів в студмістечку НТУУ "КПІ", додатково погоджуються з директором Студмістечка.
2.5. Накази щодо заохочення студентів за успіхи у навчальній, науковій та громадській роботі; надання матеріальної допомоги студентам; відрахування студенів з університету за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку, за скоєння аморального вчинку, не сумісного з продовженням навчання у студентському колективі; умов навчання, проживання та побуту студентів, - додатково погоджуються з начальником відділу навчально-виховної роботи Департаменту навчально-виховної роботи.
2.6. Накази щодо призначення та зняття стипендій та інших соціальних виплат; заохочення студентів за успіхи у навчальній, науковій та громадській роботі; надання матеріальної допомоги студентам додатково погоджуються з начальником відділу соціальних питань Департаменту навчально-виховної роботи та начальником планово-фінансового відділу.
2.7. Накази про направлення на практику додатково погоджуються з керівником сектора практики, працевлаштування і контрактних форм навчання.
2.8. Накази, що стосуються виробничих, соціальних, культурних, побутових питань, надання в оренду приміщень університету для цілей соціально-побутового характеру, запровадження нових умов праці та оплати на рівні університету, надання матеріальної допомоги штатним співробітникам університету, структурних реорганізацій, звільнення за порушення трудової дисципліни та інші згідно чинного законодавства, додатково погоджуються з головою профкому НТУУ "КПІ".
2.9. Накази щодо заохочення студентів за успіхи у навчальній, науковій та громадській роботі; надання матеріальної допомоги студентам; відрахування студенів з університету за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку, за скоєння аморального вчинку, не сумісного з продовженням навчання у студентському колективі; умов навчання, проживання та побуту студентів, додатково погоджуються з головою профспілкового комітету студентів, якщо накази видаються на рівні університету, чи з головою профбюро інституту (факультету), якщо накази видаються на рівні факультету (інституту).
3. Підписання наказів
3.1. Накази по університету підписуються ректором або виконуючим його обов'язки.
3.2. Право підписів наказів мають:
3.2.1. перший проректор - щодо професорсько-викладацького, навчально-допоміжного та студентського складу;
3.2.2. проректор з наукової роботи - щодо науково-дослідної частини, роботи відділу аспірантури і докторантури, науково-технічної бібліотеки, Державного політехнічного музею та НТО «КПІ-Телеком».
3.2.3. проректор з науково-педагогічної роботи (навчально-виховна робота) - щодо студентського складу: накази про зарахування (крім 1-го курсу), відрахування та поновлення студентів; переведення студентів до (з) іншого навчального закладу;
3.2.4. проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) – щодо міжнародної діяльності;
3.2.5. проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази) - щодо господарських питань, ремонтно-будівельних відділів (підрозділів), служб капітального будівництва і розвитку матеріальної бази;
3.2.6. керуючим справами - щодо питань забезпечення охорони, режиму та безпеки.
3.3. Директор інституту має право підпису наступних наказів:
в навчальному напрямку:
3.3.1. надання студентам академічної відпустки або повторного курсу навчання;
3.3.2. переведення студентів у межах університету;
3.3.3. зміну прізвища студента;
3.3.4. переведення студентів на наступний навчальний курс;
3.3.5. оголошення студентам подяк та доган;
3.3.6. надання академічної відпустки для навчання за кордоном;
3.3.7. у разі відсутності у складі інституту факультету:
3.3.7.1. призначення та зняття стипендій та інших соціальних виплат;
3.3.7.2. допуск до захисту атестаційних робіт та складання державних екзаменів;
3.3.7.3. накази про направлення на практику;
у фінансово-господарському напрямку:
3.3.8. накази про встановлення окладів, надбавок, доплат, премій науково-педагогічним, науковим та іншим працівникам інституту за рахунок спеціальних коштів інституту, крім науково-педагогічних та наукових працівників, які підписуються спільно з проректором за функціональними обов’язками;
3.3.9. накази про проведення інвентаризації;
3.3.10. накази про призначення матеріально-відповідальних осіб та інші.
3.4. Декан факультету підписує наступні накази:
в навчальному напрямку:
3.4.1. надання студентам академічної відпустки або повторного курсу навчання;
3.4.2. переведення студентів у межах університету;
3.4.3. зміну прізвища студента;
3.4.4. переведення студентів на наступний навчальний курс;
3.4.5. призначення та зняття стипендій та інших соціальних виплат;
3.4.6. оголошення студентам подяк та доган;
3.4.7. допуск до захисту атестаційних робіт та складання державних екзаменів;
3.4.8. надання академічної відпустки для навчання за кордоном;
3.4.9. накази про направлення на практику;.
у фінансово-господарському напрямку:
3.4.10. накази про встановлення окладів, надбавок, доплат, премій науково-педагогічним, науковим та іншим працівникам за рахунок спеціальних коштів факультету, крім науково-педагогічних та наукових працівників, які підписуються спільно з проректором за функціональними обов’язками;
3.4.11. накази про проведення інвентаризації;
3.4.12. накази про призначення матеріально-відповідальних осіб та інші.
3.5. Декан факультету у складі навчально-наукового інституту підписує наступні накази:
в навчальному напрямку:
3.5.1. призначення та зняття стипендій та інших соціальних виплат;
3.5.2. допуск до захисту атестаційних робіт та складання державних екзаменів;
3.5.3. накази про направлення на практику.
3.6. Директор НДІ підписує наступні накази:
3.6.1. накази про встановлення окладів, надбавок, доплат, премій науковим та іншим працівникам, в межах затвердженого кошторису спеціального фонду підрозділу;
3.6.2. накази про проведення інвентаризації;
3.6.3. накази про призначення матеріально-відповідальних осіб та інші.
3.7. Директор інженерного центру підписує наступні накази:
3.7.1. накази про встановлення окладів, надбавок, доплат, премій науковим та іншим працівникам, в межах затвердженого кошторису спеціального фонду підрозділу;
3.7.2. накази про проведення інвентаризації;
3.7.3. накази про призначення матеріально-відповідальних осіб та інші.
3.8. Директор конструкторського бюро підписує наступні накази:
3.8.1. накази про встановлення окладів, надбавок, доплат, премій науковим та іншим працівникам, в межах затвердженого кошторису спеціального фонду підрозділу;
3.8.2. накази про проведення інвентаризації;
3.8.3. накази про призначення матеріально-відповідальних осіб та інші.

4. Реєстрація, розмноження, розсилка та зберігання наказів
4.1. Після підписання наказу виконавець розмножує наказ, крім загально університетських, та подає на реєстрацію.
4.2. Розмноження загально університетських наказів здійснюється через канцелярію НТУУ "КПІ" за встановленим порядком.
4.3. Реєстрація наказів по особовому складу працівників університету здійснюється у відповідних секторах відділу кадрів та діловодства (кімнати 103-1; 107-1, 114-1; 118-1) .
4.4. Реєстрація наказів по студентському складу, крім зазначених у п. 4.5. Інструкції, здійснюється студентським сектором відділу кадрів та діловодства (кімната 107-1).
4.5. Реєстрація наказів щодо призначення та зняття стипендій та інших соціальних виплат; заохочення студентів за успіхи у навчальній, науковій та громадській роботі; надання матеріальної допомоги студентам здійснюється ДЕФ (кім. 110-1).
4.6. Всі інші накази, які видаються в університеті, в тому числі в інститутах, на факультетах реєструються в канцелярії НТУУ "КПІ".
4.7. При реєстрації наказів обов’язково надаються примірники наказів в електронній формі (шаблони і формати електронних копій наказів необхідно узгоджувати з конструкторським бюро інформаційних систем, Савицький А.Й. ), які необхідно зберігати в підрозділах, що здійснюють реєстрацію наказів.
4.8. Під час реєстрації наказів особи, що реєструють, перевіряють їх на предмет відповідності Інструкції.
4.9. Накази, які не відповідають вимогам Інструкції, юридичної сили не мають, реєстрації не підлягають.
4.10. Розсилають накази підрозділи, що здійснили реєстрацію наказів (додатково див. п.п 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. Інструкції).
4.11. Підрозділи, що здійснили реєстрацію наказів, несуть відповідальність за своєчасну реєстрацію наказів, їх випуск і доведення до виконавців.

Четвер, Вересень 29, 2005 - 10:30

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.