НАКАЗ № 1-114 від 06.07.2006 Про створення науково-методичного центру “Системного аналізу і статистики” (НМЦ „АІСТ”) в НТУУ"КПІ"

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 06_1-114.doc88.5 КБ
Microsoft Office document icon 06_1-114a.doc69.5 КБ

З метою удосконалення методик та розробки інноваційних технологій і механізмів визначення рейтингів системи базових методологічних складових забезпечення якості вищої освіти в умовах інтеграції університету в єдиний світовий простір та формування суспільства, заснованого на знаннях,

НАКАЗУЮ:

1. Cтворити на базі відділу статистики і системного аналізу НТУУ „КПІ” науково-методичний центр “Системного аналізу і статистики” НТУУ „КПІ” (НМЦ „АІСТ”) як структурний підрозділ факультету соціології Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”.
2. Сектор статистики відділу статистики і системного аналізу НТУУ „КПІ” включити до складу навчального відділу навчально-організаційного управління Департаменту навчальної роботи.
3. Визначити основними завданнями науково-методичного центру „Системного аналізу і статистики” НТУУ „КПІ”:
§ застосування системного аналізу і статистичної інформації для створення методології та інноваційних технологій ефективного управління якістю освіти;
§ створення інформаційного забезпечення статистичного потенціалу з державної статистики університету; аналіз інформаційної бази первісних та зведених статистичних даних НТУУ „КПІ” та визначення рекомендацій по прийняттю превентивних та запобіжних заходів в управлінні університетом згідно вимог сучасного менеджменту;
§ аналіз даних з регіональної, державної та міжнародної статистики з метою виявлення тенденцій і факторів розвитку системи вищої освіти та зовнішньої ситуації функціонування університету для розв’язання завдань адаптації в сучасних умовах;
§ проведення міждисциплінарних та трансдисциплінарних досліджень та організації науково-дослідно-практичної роботи студентів, орієнтованої на вирішення складних мультідисциплінарних проектів.
4. Затвердити Положення про науково-методичний центр “Системного аналізу і статистики” НТУУ „КПІ” (НМЦ „АІСТ”). Положення додається.
5. Призначити директором науково-методичного центру „Системного аналізу і статистики” НМЦ „АІСТ” начальника відділу статистики і системного аналізу НТУУ „КПІ” кандидата фізико-математичних наук, доцента Бахтіну Г.П.
6. Покласти адміністративне керівництво центром на факультет соціології НТУУ „КПІ” (декан Новіков Б.В.), методичне керівництво – на Інститут прикладного системного аналізу (заступник директора Панкратова Н.Д.).
7. Закріпити за створеним НМЦ „АІСТ” в навчальному корпусі № 1 кімнату № 304 загальною площею 26,5 кв.м.
8. Фінансування робіт НМЦ „АІСТ” здійснювати за рахунок коштів держбюджету, коштів від виконання бюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт, в тому числі в галузі освіти, коштів спеціального фонду та інших джерел.
9. Директору центру Бахтіній Г.П. у тижневий термін розробити та подати на затвердження штатний розклад НМЦ „АІСТ”.
10. Відповідним службам університету прийняти НМЦ „АІСТ” на обслуговування.
11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Ректор НТУУ “КПІ” М.З. ЗГУРОВСЬКИЙ

Положення про науково-методичний центр “Системного аналізу і статистики” (НМЦ „АІСТ”)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення є організаційно-нормативним документом, який регламентує діяльність, форми управління, окреслює коло питань, які мають вирішуватись науково-методичним центром “Системного аналізу і статистики” (далі Центр або НМЦ „АІСТ”), права і обов’язки Центру в структурі Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” (далі – Університет або НТУУ „КПІ”).
1.2. Центр є структурним підрозділом Університету, що створюється наказом ректора Університету, входить до складу факультету соціології НТУУ „КПІ”. Адміністративне керівництво Центром покладається на факультет соціології (декан Новіков Б.В.), методичне керівництво – на Інститут прикладного системного аналізу (заст. директора Панкратова Н.Д.).
1.3. Центр створюється з метою:
· удосконалення методик та розробки інноваційних технологій і механізмів визначення рейтингів системи базових методологічних складових забезпечення якості вищої освіти в умовах інтеграції університету в єдиний світовий простір та формування суспільства, заснованого на знаннях;
· застосування системного аналізу і статистичної інформації для створення методології та інноваційних технологій ефективного управління якістю освіти;
· створення інформаційного забезпечення статистичного потенціалу з державної статистики університету;
· аналізу інформаційної бази первісних та зведених статистичних даних НТУУ „КПІ” та визначення рекомендацій по прийняттю превентивних та запобіжних заходів в управлінні університетом згідно вимог сучасного менеджменту;
· аналізу баз даних з регіональної, державної та міжнародної статистики з метою виявлення тенденцій і факторів розвитку системи вищої освіти та зовнішньої ситуації функціонування університету для розв’язання завдань адаптації в сучасних умовах;
· об’єднання зусиль колективу висококваліфікованих фахівців для створення умов по вирішенню навчальних та перспективних завдань по посиленню міждисциплінарних та трансдисциплінарних досліджень та організації науково-дослідно-практичної роботи студентів, орієнтованої на вирішення складних мультідисциплінарних проектів.
1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядчими та нормативними документами Міністерства освіти і науки, наказами Держкомстату України та Головного Управління статистики в м. Києві, наказами та розпорядженнями ректора Університету, Статутом Університету та даним Положенням. Положення про Центр затверджує ректор Університету.
1.5. Фінансування робіт НМЦ „АІСТ” здійснюється за рахунок держбюджету, коштів від виконання бюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт, в тому числі в галузі освіти, позабюджетних коштів, контрактів та інших джерел, відповідно до діючого законодавства.
1.6. На співробітників НМЦ „АІСТ” розповсюджуються принципи оплати праці, пільги по податках, що прийняті в НТУУ «КПІ». Штаний розпис та кошторис Центру затверджується ректором Університету.
1.7. Центр має приміщення, обладнання та необхідний для роботи інвентар.
1.8. Адреса НМЦ „АІСТ”: Україна, 03056, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 1, каб. 304. Тел./факс (044) 454-99-23. E-mail: bakhtina@ntu-kpi.kiev.ua

2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
2.1. Головними напрямками діяльності науково-методичного центру „АІСТ” НТУУ „КПІ” є:
· участь в створенні інформаційної бази статистичних даних та аналізі відповідних індикаторів, критеріїв для вирішення задачі ранжування навчальних закладів на регіональному, державному, європейському та світовому рівнях та розробці концепції стійкого розвитку;
· участь в розробці системних і універсальних підходів до забезпечення координації роботи підрозділів Університету з метою забезпечення контролю якості та ефективності стратегічного управління; проектуванні, запровадженні та удосконаленні системи менеджменту якості в Університеті;
· участь в створенні системи рейтингів, заснованих на вивченні індикаторів якості абітурієнта, студента, випускника університету, професорсько-викладацького складу, освітніх програм, інформаційно-методичного забезпечення навчання та мотивації освітніх процесів;
· створення автоматизованої бази даних зведеної статистики для аналізу індикаторів та критеріїв ефективності стратегічного управління та планування в Університеті для визначення рейтингів в структурних компонентах комплексу елементів якості Університету;
· дослідження навчально-дисциплінарної динаміки, структури та змісту навчальних дисциплін; участь в аналізі стану справ щодо розробки дидактичних систем інформаційно-предметного забезпечення навчальних дисциплін по інноваційним технологіям навчання, в тому числі дистанційним;;
· розробка методик та технологій науково-дослідницько-практичної роботи студентів в напрямку створення та реалізації складних мультідисциплінарних проектів;
· розробка та впровадження в навчальний процес методології, методик та конкретних технологій професійної спрямованості курсів фундаментальної підготовки для всіх рівнів та форм навчання; участь в розробці критеріїв (стандартів) якості фундаментальної підготовки;
· участь в розробці проблемно-ситуативних форм навчання, методів та технологій самоосвіти, концепцій особисто-орієнтованого навчання в системі технічного університету;
· розробка сучасного навчально-методичного забезпечення з використанням інформаційних технологій в галузі фундаментальних дисциплін (в тому числі, на рівні видавничих проектів та дистанційного навчання);
· міжнародне співробітництво в межах прямих зв’язків та окремих контактів з закордонними партнерами;
· участь в міжнародних грантах та контрактах;
· підготовка щорічних звітів про роботу Центру.
2.2. Центр має право інтелектуальної власності при впровадженні нових наукових розробок та технологій в галузі освіти.
2.3. Про свою науково-дослідницьку, науково-методичну та інші види діяльності НМЦ „АІСТ” підзвітний безпосередньо декану факультету соціології, заступнику директора Інституту прикладного системного аналізу та ректору НТУУ „КПІ”.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ. СТРУКТУРА І УПРАВЛІННЯ

3.1. Структуру НМЦ „АІСТ” розробляє директор Центру. Директор НМЦ „АІСТ” призначається на посаду та звільняється з неї ректором НТУУ «КПІ». Структура, чисельний склад штатних співробітників, керівництва НМЦ „АІСТ” та їх посадові інструкції затверджується ректором НТУУ «КПІ» за поданням декана факультету соціології.
3.2. До складу центру можуть входити науково-дослідні лабораторії, відділи, відділення. Керівниками наукових підрозділів та наукових тем призначаються співробітники Центру, а також професори та викладачі НТУУ «КПІ», які, як правило, мають вчений ступінь та звання. Керівники наукових підрозділів та наукових тем призначаються директором НМЦ „АІСТ”.
3.3. З метою здійснення основних завдань та функцій Центр має право:
· проводити аналіз процесів якості в Університеті та розробляти відповідні рекомендації;
· отримувати від завідуючих кафедр, деканів, структурних підрозділів Університету інформацію, необхідну для виконання Центром його завдань;
· приймати участь у розробці пропозицій щодо поліпшення організації управління процесами якості для розгляду на Адміністративній Раді, Методичній Раді, Вченій Раді, ректораті Університету та наданні кафедрам, факультетам та іншим структурним підрозділам Університету відповідних рекомендацій стосовно ефективності управління;
· залучати студентів (починаючи з першого курсу), аспірантів та докторантів для виконання наукових досліджень, в тому числі з питань ефективного управління в Університеті;
· до виконання робіт, які мають виконуватись в Центрі, залучати працівників різних підрозділів університету, а також необхідних спеціалістів з інших установ, з оформленням фінансових питань в установленому порядку;
· самостійно приймати рішення щодо дій, які не суперечать чинному законодавству України, Статуту Університету, Положенню про Центр та наказам ректора;
· визначати форми і методи організації роботи Центру;
· здійснювати безпосередні зв’язки з органами законодавчої та виконавчої влади, іншими установами та організаціями, благодійними фондами та громадськими організаціями у сферах освіти.

4. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НМЦ „АІСТ”
4.1. Діяльність Центру припиняється при невиконанні покладених на НМЦ „АІСТ” завдань.
4.2. Рішення про створення та ліквідацію НМЦ „АІСТ” приймає ректор НТУУ «КПІ».

Четвер, Липень 6, 2006 - 15:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.