НАКАЗ № 1-163 від 27.11.07 Про введення в дію “Положення про організацію працевлаштування студентів НТУУ”КПІ”

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 07_1-163.doc30.5 КБ
Microsoft Office document icon 07_1-163a.doc53.5 КБ

Н А К А З У Ю :
1. Ввести в дію “Положення про організацію працевлаштування студентів НТУУ”КПІ”.
2. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр ознайомити з Положенням співробітників підрозділів.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.

Ректор М.З.Згуровський

Положення про організацію працевлаштування випускників НТУУ"КПІ"
1. Загальні положення
Положення розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та Постанови КМ України від 22 серпня 1996 року № 992 «Про Порядок працевлаштування випускників вищих закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням”.
Випускники, які після зарахування на навчання уклали угоду з адміністрацією університету, повинні відпрацювати за місцем призначення не менше трьох років.
Випускники університету, яким присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою (бакалаври, cпеціалісти, магістри) і які працевлаштовані на підставі направлення на роботу, вважаються молодими спеціалістами протягом трьох років з моменту укладання ними трудового договору із замовником.
Випускники університету вільні у виборі місця роботи відповідно до наявних запитів.
Випускники НТУУ”КПІ”, які навчалися за державним замовленням і яким присвоєно кваліфікацію фахівця (бакалаврa, спеціаліста, магістра) з вищою освітою, працевлаштовуються на підставі направлення на роботу.
Направлення на роботу є підставою для укладання трудового договору між молодим спеціалістом і замовником. Направлення на роботу видається випускнику разом із дипломом не пізніше 7 днів після закінчення ним навчання в університеті.
Якщо випускник університету навчався за кошти третьої особи, його працевлаштування здійснюється відповідно до укладеного між ними договору. Переведення студентів з контрактної форми навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, здійснюється за згодою третьої особи.
Молодий спеціаліст повинен прибути за місцем призначення у термін, визначений у направленні на роботу.
Молодим спеціалістам, які отримали направлення на роботу після закінчення вищого навчального закладу, надається відпустка тривалістю 30 календарних днів. За час відпустки молодим спеціалістам виплачується допомога у розмірі місячної стипендії за рахунок замовника. Після укладання трудового договору на молодих спеціалістів поширюються усі види соціального захисту, передбачені колективним договором працівників підприємства, установи, організації тощо.
Звільнення молодого спеціаліста з ініціативи замовника до закінчення терміну трудового договору здійснюється у випадках, передбачених Кодексом законів про працю України.
Випускники, які отримали направлення на роботу не за місцем проживання, забезпечуються житлом відповідно до законодавства України.
Час перебування жінки у відпустці після закінчення університету у зв’язку із вагітністю, пологами, доглядом за дитиною до 3-х років зараховується до терміну роботи за призначенням.

2. Порядок працевлаштування випускників НТУУ ”КПІ”

Працевлаштування випускників університету здійснюється відповідно до Постанови КМ України від 22 серпня 1996 року № 992 “Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням”.
База даних місць працевлаштування університету формується, у першу чергу, відповідно до місць, що визначаються виконавцями державного замовлення згідно з вимогами Постанови КМ України від 22 серпня 1996 року № 992. У разі відсутності місць державного замовлення випускові кафедри, деканати, департамент навчальної роботи формують базу даних місць працевлаштування випускників на основі укладених договорів з підприємствами, установами організаціями тощо. Договори з роботодавцями обумовлюють порядок проведення навчальних практик студентів, спільну участь в цільовій підготовці кадрів (Додаток 1) з подальшим працевлаштуванням випускників. Замовлення роботодавців без укладених договорів з університетом вважаються не чинними.
Випускові кафедри організовують роботу з працевлаштування випускників у відповідності до даного Положення та укладених з роботодавцями договорів. На кафедрах призначаються відповідальні особи за працевлаштування випускників за спеціальностями кафедри.
За організацію працевлаштування випускників кафедри відповідає завідувач кафедри, а за організацію і контроль працевлаштування на факультеті (інституті) несе відповідальність декан (директор).
З метою працевлаштування випускників на основі сформованої бази місць працевлаштування Департамент навчальної роботи готує наказ по університету про працевлаштування випускників у поточному році, організує і проводить заключні зустрічі з працевлаштування випускників, запрошуючи на них представників підприємств, установ, організацій тощо.
Інформацію про працевлаштування випускників університету Департамент навчальної роботи щорічно подає до Міністерства освіти і науки України, Державного комітету статистики України, Головного управління праці і зайнятості Київської міської державної адміністрації, а за запитом - у Рахункову палату України.

3. Послідовність дій у працевлаштуванні випускників
До терміну, визначеного наказом по університету про працевлаштування, деканат готує і передає в навчальний відділ Відомості обліку працевлаштування випускників НТУУ ”КПІ” за спеціальностями (Додаток 2). Відомості складаються окремо для бакалаврів, спеціалістів, магістрів, які навчались за державним бюджетом, і окремо - для бакалаврів, спеціалістів, магістрів, які навчались за договором з повною компенсацією вартості навчання. Договори додаються до Відомостей обліку працевлаштування.
Договір з роботодавцем, лист-запит, як невід’ємний додаток до договору, список випускників, які залишаються працювати в НТУУ ”КПІ” (Додаток 3), є підставою для формування бази даних місць працевлаштування та оформлення направлення на роботу молодому спеціалісту. Договір, лист-запит, як невід’ємний додаток до договору з роботодавцем (додаток 4), оформляються за правилами діловодства (назва підприємства, установи-замовника, повна адреса, телефон, вихідний номер і дата реєстрації, текст запиту, підпис керівника, печатка).
Місця працевлаштування пропонуються випускникам випусковою кафедрою на попередніх зустрічах із представниками підприємств, установ, організацій, з якими укладено договори, за 3-6 місяців до видання наказу про випуск з урахуванням рейтингу студента та попереднього запиту роботодавця. Остаточне визначення майбутнього місця працевлаштування випускника відбувається на заключних зустрічах відповідно до наказу по університету про працевлаштування випускників, про що робиться запис у Відомості (додаток 2) та підтверджується його особистим підписом.
За наявності поважних причин випускник може змінити місце працевлаштування до строку прибуття, вказаного в направленні на роботу, за погодженням з факультетом (інститутом).
За результатами визначення місця роботи випускнику видається направлення на роботу встановленого зразка, або, у визначених законодавством випадках, довідка на самостійне працевлаштування. Відомості, листи-запити, як невід’ємні додатки до договорів з роботодавцями, подаються у визначений для факультету (інституту) день до сектору працевлаштування, практики і контрактних форм навчання навчального відділу .
У секторі працевлаштування, практики і контрактних форм навчання навчального відділу оформлюються направлення на роботу молодим спеціалістам і передаються в деканати факультетів (інститутів). Випускникам разом із дипломом видається направлення на роботу із відміткою про розмір останньої стипендії.
Повідомлення про направлення на роботу (нижня частина “Направлення на роботу”) підлягає поверненню в НТУУ ”КПІ”, на підставі яких готується інформація про кількість випускників, що працюють за направленням на роботу.
Показник працевлаштування випускників є підставою для визначення рейтингу підрозділу та плану прийому студентів за відповідною спеціальністю.

4. Інформаційне забезпечення.
Для інформаційного забезпечення працевлаштування студентів формуються бази даних з працевлаштування у відповідності до програмного забезпечення, що розробляється КБ «Інформаційних систем» на замовлення навчально-організаційного управління університету.

Впровадження і підтримка програмного забезпечення проводиться КБ «Інформаційних систем» спільно з інформаційно-обчислювальним центром забезпечення навчального процесу.

Кафедри і факультети двічі на рік формують базу даних та передають до навчально-організаційного управління, де формується єдина інформаційна база даних університету.

Узагальнена база даних розміщується на сайті НТУУ «КПІ» для широкого доступу.

Випускові кафедри, факультети (інститути), навчально-організаційне управління двічі на рік проводять круглі столи, ярмарки професій за галузями народного господарства із залученням підприємств, організацій, установ тощо.
Напередодні ярмарків проводяться спільні рекламні кампанії, виступи і публікації в ЗМІ та інші акції з питань працевлаштування випускників університету.

Вівторок, Листопад 27, 2007 - 00:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.