НАКАЗ № 4-373 від 28.12.2007 Про перевірку виконання колективного договору 2007 року та підготовку проекту колективного договору на 2008 рік.

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 07_4-373.doc36.5 КБ
Microsoft Office document icon 07_4-373a1.doc56.5 КБ
Microsoft Office document icon 07_4-373a2.doc255.5 КБ

На виконання рішення конференції трудового колективу університету від 17 квітня 2007 року

Н А К А З У Ю:

1. Створити комісію по перевірці виконання колективного договору 2007 року та підготовці проекту колективного договору на 2008 рік у складі:
Від адміністрації: Від профкому співробітників (за згодою):
- перший проректор Якименко Ю.І. - заст. голови профкому Корсаков В.О.
- проректор Печеник М.В. - заст. голови профкому Білик І.І.
- проректор Варламов Г.Б.. - голова комісії профкому Галицька Р.Д.
- керуючий справами Бабенко А. І. - голова комісії профкому Журавлев С.О.
- заст. першого проректора Микульонок І.О.. - заст.голови комісії профкому Кравець З.В.
- заст. першого проректора Тимофєєв В.І. - заст.голови комісії профкому Межевич Г.П.
- заст. проректора Слободян Л.Р. - заст. голови комісії профкому Даниленко О.В..
- заст. нач. ДзПФД Болієва О.І. - голова профбюро ХТФ Помиткін А.П.
- заст. нач. ВК Андрейчук Л.П. - голова профбюро студмістечка Шамина О.Ю.
- нач. управління Тарасенко О.Л. - голова профбюро ІФФ Шейко О.І.
- гол. інженер Ковальов П.В. Від профкому студентів (за згодою):
- нач. юр. відділу Слонімська Л.М. -заст. голови профкому Жученко О.А.
- заст. голови профкому Гаврушкевич А.Ф.

2. Комісії провести перевірку колективного договору університету, угоди з охорони праці, виконання кошторисів бюджетних та позабюджетних коштів університету за 2007 рік, підготувати і опублікувати проект колективного договору на 2008 рік до 10 березня 2008 року. Надати рекомендації підрозділам щодо квот обрання делегатів на конференції підрозділів та конференцію трудового колективу НТУУ «КПІ”.
3. Начальнику управління економіки та фінансів - головному бухгалтеру НТУУ "КПІ" Субботіній Л.Г. підготувати та опублікувати звіти про надходження та використання університетом бюджетних та позабюджетних коштів за 2007 рік станом на 01.01.2008 року - до 10.03.2008 року.
4. У відповідності до розділу 9 колективного договору університету керівникам структурних підрозділів університету до 11 січня 2008 року створити комісії з перевірки виконання колективних договорів підрозділів за 2007 рік та підготовки проектів колективних договорів на 2008 рік. До складу комісії включити в рівної кількості по 3-5 осіб від адміністрації та 3-5 осіб від профбюро співробітників та студентів.
5. Керівникам структурних підрозділів університету до 10 березня 2008 року прозвітувати перед трудовими колективами (співробітниками та студентами) на зборах (конференціях) про підсумки роботи, використання коштів і виконання колективних договорів за 2007 рік (по формі, вказаної у Додатку №1 до Наказу), та укласти колективні договори підрозділів на 2008 рік. Забезпечити обрання делегатів на конференцію трудового колективу НТУУ ”КПІ” від співробітників та студентів.
6. = Основні показники діяльності факультетів (інститутів) за звітом про підсумки роботи (по формі, вказаної у Додатку №2),
= рішення зборів (конференцій) трудових колективів структурних підрозділів по колективним договорам підрозділів за 2007 рік,
= затверджені колективні договори на 2008 рік,
= списки обраних делегатів на конференцію НТУУ “КПІ” -
подати (через профком співробітників) на реєстрацію до комісії по підготовці колективного договору університету на наступний день після проведення конференцій підрозділів.
7. Конференцію трудового колективу університету по укладанню колективного договору університету на 2008 рік провести до 20 квітня 2008 року.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименко Ю.І.

Ректор М.З. Згуровський

Положення про щорічні звіти деканів, директорів інститутів, завідувачів кафедр перед колективами підпорядкованих підрозділів

1. Загальні положення.

1.1 Відповідно до закону України „Про вищу освіту” декани, директори навчально-наукових та науково-дослідних інститутів, завідуючі кафедр та завідуючі наукових лабораторій щорічно звітують перед колективами підпорядкованих підрозділів про роботу за минулий рік.
1.2 Декани факультетів (директори інститутів) звітують про діяльність факультетів (інститутів) та виконання трудового договору на загальних зборах або конференціях трудових колективів. Конференція трудового колективу факультету чи інституту скликаються, якщо на факультеті (інституті) працює більше 200 штатних викладачів, науковців та допоміжного персоналу виходячи з норм представництва, зазначеного у п.1.5 даного Положення. В цьому випадку норма представництва визначається Вченою радою факультету (інституту) за обов’язковою участю представників усіх структурних підрозділів факультету чи інституту. В роботі загальних зборів та конференцій трудового колективу мають право брати участь представники студентів та аспірантів.
1.3 Декани (директори інститутів) у своїх звітах мають відобразити напрямки діяльності факультету (інституту) відповідно до п.2 даного Положення.
1.4 Загальні збори (конференції) трудового колективу факультету (інституту) затверджують річний звіт про діяльність факультету (інституту), дають оцінку діяльності декана (директора інституту) та приймають трудову угоду між адміністрацією та профспілковим бюро факультету (інституту) на новий рік.
1.5 Завідувач кафедри щорічно звітує перед усім складом кафедри про роботу колективу за участю представників студентів та аспірантів кафедри.
У звіті завідувач кафедри відображає напрямки діяльності кафедри, визначені п. 3 даного Положення.
Кафедра затверджує звіт завідувача про роботу колективу та дає оцінку діяльності завідувача кафедри.
Кафедра обирає делегатів на наступну конференцію трудового колективу факультету (інституту), виходячи з норм представництва, які визначає Вчена рада факультету (інституту) за погодженням із профспілковою організацією ( рекомендовано - 1 делегат від 4 викладачів і науковців та 1 делегат від 8 інших співробітників кафедри).
1.6 Строки проведення річних звітів керівників підрозділів, визначених п.1.1 даного Положення, і строки прийняття колективних угод підрозділів визначаються окремим наказом ректора університету.
2. Перелік питань, які мають бути відображені у звіті декана факультету (директора інституту) про діяльність підрозділу за поточний рік та про виконання колективної угоди.

Навчально-методична та навчально-організаційна робота
- конкурс по спеціальностях;
- кількість студентів, включаючи іноземців (%);
- забезпеченість навчального процесу навчально-методичними посібниками, в тому числі в електронному вигляді, кількість виданих підручників, навчальних посібників у поточному році;
- стан і оснащеність навчально-лабораторної бази;
- кількість дисплейних класів \ робочих місць на 1 студента;
- стан щодо розвитку комп'ютерних технологій та нових технологій навчання, включаючи дистанційні;
- якісний склад науково-педагогічних кадрів та їх плинність;
- педагогічне навантаження по категоріях викладачів;
- наявність договорів і баз виробничих практик;
- робота по працевлаштуванню випускників ( наявність договорів і запитів щодо працевлаштування, кількість \ % працевлаштованих);
- якість навчального процесу (результати ректорського контролю якості навчання);
- профорієнтаційна та до вузівська підготовка;
- перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, стажування викладачів, науковців, студентів;
- підготовка за другою освітою, екстернат.
Навчально-виховна робота, робота у гуртожитках
- контингент студентів по формах навчання і формах фінансування;
- випуск і якість спеціалістів, магістрів; кількість дипломів з відзнакою;
- аналіз успішності студентів по спеціальностях і курсах;
- стан виховної роботи, включаючи роботу у гуртожитках;
- стан і розвиток матеріальної бази гуртожитків;
- кількість та % відрахувань студентів (по курсах);
- участь студентів у житті кафедри, факультету, університету, студентське самоврядування;
- кількість місць та % забезпечення гуртожитком з числа бажаючих;
- культурно-масова, спортивна робота серед студентів.
Наукова робота
- підготовка кандидатів та докторів наук, ефективність аспірантури і докторантури, захист кандидатських та докторських дисертацій;
- кількість монографій, наукових статей, в тому числі у фахових виданнях ВАК;
- ефективність інноваційної діяльності;
- кількість і обсяг НДР (бюджетних по всіх рівнях, госпдоговірної тематики);
- чисельність співробітників НДЧ та їх якісний склад;
- чисельність викладачів та студентів, що беруть участь у науковій роботі
- наукові конференції, семінари, тощо;
- наявність патентів та кількість проданих ліцензій.
Інтеграційні зв'язки
- міжнародні зв'язки, гранти, проекти;
- ефективність міжнародної діяльності;
- підготовка іноземних студентів і аспірантів;
- міжвузівські зв'язки навчально-науково-виробничі комплекси;
- інтеграція з промисловістю: бази практик, цільові договори, захист дипломних проектів, робіт (на підприємствах і наукових установах.
Фінансово-господарська діяльність
- виконання кошторису та окремо по визначених обов'язкових пунктах;
- вартість навчання студентів;
- стан фінансової дисципліни;
- наявність і виконання соціальної програми розвитку колективу;
- балансова вартість існуючого обладнання;
- придбане обладнання та його балансова вартість;
- стан оплати комунальних платежів;
- внесок в ремонт і підтримання навчальних лабораторій і аудиторного фонду;
- внесок у ремонт гуртожитків та благоустрій;
- стан охорони праці і техніки безпеки.
3. Перелік питань, які мають бути відображені у звіті завідувача кафедри про діяльність підрозділу за поточний рік.

Навчально-методична та навчально-організаційна робота
- конкурс по спеціальностях;
- кількість студентів, включаючи іноземців (%);
- забезпеченість навчального процесу навчально-методичними посібниками, в тому числі в електронному вигляді, кількість виданих підручників, навчальних посібників у поточному році;
- стан і оснащеність навчально-лабораторної бази;
- кількість дисплейних класів \ робочих місць на 1 студента;
- стан щодо розвитку комп'ютерних технологій та нових технологій навчання, включаючи дистанційні;
- якісний склад науково-педагогічних кадрів та їх плинність;
- педагогічне навантаження по категоріях викладачів;
- наявність договорів і баз виробничих практик;
- робота по працевлаштуванню випускників ( наявність договорів і запитів щодо працевлаштування, кількість \ % працевлаштованих);
- якість навчального процесу (результати ректорського контролю якості навчання);
- профорієнтаційна та до вузівська підготовка;
- перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, стажування викладачів, науковців, студентів;
- підготовка за другою освітою, екстернат.
Навчально-виховна робота, робота у гуртожитках
- контингент студентів по формах навчання і формах фінансування;
- випуск і якість спеціалістів, магістрів; кількість дипломів з відзнакою;
- аналіз успішності студентів по спеціальностях і курсах;
- стан виховної роботи, включаючи роботу у гуртожитках;
- стан і розвиток матеріальної бази гуртожитків;
- % відрахувань студентів (по курсах);
- участь студентів у житті кафедри, факультету, університету, студентське самоврядування;
- культурно-масова, спортивна робота серед студентів.
Наукова робота
- підготовка кандидатів та докторів наук, ефективність аспірантури і докторантури, захист кандидатських та докторських дисертацій;
- кількість монографій, наукових статей, в тому числі у фахових виданнях ВАК;
- ефективність інноваційної діяльності;
- кількість і обсяг НДР (бюджетних по всіх рівнях, госпдоговірної тематики);
- чисельність співробітників НДЧ та їх якісний склад;
- чисельність викладачів та студентів, що беруть участь у науковій роботі
- наукові конференції, семінари, тощо;
- наявність патентів та кількість проданих ліцензій.
Інтеграційні зв'язки
- міжнародні зв'язки, гранти, проекти;
- ефективність міжнародної діяльності;
- підготовка іноземних студентів і аспірантів;
- міжвузівські зв'язки навчально-науково-виробничі комплекси;
- інтеграція з промисловістю: бази практик, цільові договори, захист дипломних проектів, робіт (на підприємствах і наукових установах.
Фінансово-господарська діяльність
- наявність і виконання соціальної програми розвитку колективу;
- балансова вартість існуючого обладнання;
- придбане обладнання та його балансова вартість;
- внесок в ремонт і підтримання навчальних лабораторій і аудиторного фонду;
- стан охорони праці і техніки безпеки.
4. Враховуючи необхідність розподілення повноважень при укладенні колективного договору, встановити, що на рівні повноважень структурних підрозділів є обов’язковими для включення в колективні договори підрозділів наступні його пункти за змістом.

4.1. Керівники підрозділів зобов’язуються наприкінці року спільно з профбюро підрозділів звітувати перед зборами трудового колективу підрозділу і трудовими колективами підрозділів з питань основної діяльності, використання коштів, соціального захисту співробітників і студентів відповідно до переліку питань, визначених у пп. 2,3 цього Положення та колективною угодою підрозділу.
4.2 Передбачити у кошторису витрати на розвиток соціальних об’єктів, гуртожитків, баз відпочинку; утримання та оновлення аудиторного фонду; на проведення медичного обстеження (обслуговування) співробітників, що працюють у шкідливих умовах; проведення соціальних виплат – у розмірі до 2% від планового фонду заробітної плати.
4.3 З метою забезпечення соціального захисту співробітників адміністрація підрозділів зобов’язується погоджувати з профбюро співробітників накази, які стосуються виробничих, соціальних, культурних, побутових та інших питань.
4.4 Керівники підрозділів надають профбюро відповідні документи, відомості, пояснення та розрахунки для можливості здійснення контролю за додержанням законодавства про працю, виконанням колективного договору та угоди з охорони праці.
4.5 Трудовий договір укладається між кожним членом колективу й адміністрацією (керівником підрозділу відповідно до доручення ректора) на основі чинних державних положень про зарахування на роботу (з урахуванням її специфіки), деталізованих наказами по університету.
4.6 Розірвання трудового договору здійснюється з ініціативи працівника або адміністрації. При розірванні трудового договору з ініціативи адміністрації потрібна згода профспілкового комітету (у випадках, визначених законодавством України).
4.7 Керівники підрозділів та профбюро зобов’язуються вживати усі можливі заходи для своєчасної (відповідно до КЗпП України) виплати заробітної плати працівникам підрозділу відповідно їх трудового внеску.
4.8 . Вирахування із зарплати, не передбачені чинним законодавством та Кодексом законів про працю України, здійснювати тільки за письмовою заявою працівника.
4.9 За наявності коштів, не пізніше ніж за три дні до початку відпустки, виплачувати гроші за відпустку та заробітну плату.
4.10 Здійснювати оплату за роботу у нічний час, вихідні та святкові дні співробітникам підрозділів університету, що мають нормований робочий день, згідно ст. 107,108 КЗпП України.
4.11 Оперативно видавати накази та розпорядження, що регламентують питання оплати праці.
4.12 Забезпечити своєчасну передачу інформації між бухгалтеріями підрозділів, що входять до структури університету, про доходи працівників університету за сумісництвом у межах університету.
4.13 Запровадження нових умов праці на рівні підрозділу погоджувати із профбюро.
4.14 З метою створення безпечних умов праці , екологічно чистого середовища, зниження захворюваності керівники підрозділів та профбюро зобов’язуються проводити в підрозділах атестацію, а в разі необхідності переатестацію робочих місць із шкідливими умовами.
4.15 Забезпечити корпуси та гуртожитки університету, закріплені за підрозділом, первинними засобами пожежегасіння.
4.16 Керівники підрозділів та профбюро забезпечують спільний контроль за виконанням організаційно-адміністративних заходів щодо запобігання паління у приміщеннях університету.
4.17 З метою забезпечення теплового режиму в навчальних корпусах і гуртожитках університету керівниками підрозділів впроваджуються заходи із збереження тепла.
4.18 Керівники підрозділів встановлюють «гнучкий» режим робочого часу для жінок, що мають дітей дошкільного та шкільного віку, за їх заявами.
4.19 Керівникам підрозділів за рішенням трудових колективів надавати працюючим в університеті жінкам додатковий день відпочинку протягом поточного місяця за рахунок підвищення продуктивності праці підрозділів з відповідним документальним оформленням.
4.20 У відповідності до Закону України «Про відпустки» керівниками підрозділів надаються жінкам, що мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, жінкам, які усиновили дитину, батьку, який виховує дитину без матері, одиноким матерям, а також працівникові, який взяв під опіку дитину, додаткову оплачувану соціальну відпустку тривалістю 5 календарних днів без урахування вихідних за їх заявою.
4.21 Керівники підрозділів визнають пріоритетне право профбюро спiвробiтникiв, профбюро студентів на укладення колективного договору підрозділу, а також право представляти інтереси трудового колективу підрозділу у вирішенні питань щодо зайнятості, оплати, умов та охорони праці.
4.22 Керівники підрозділів надають час із збереженням оплати праці виборним працівникам профспілки, не звільненим від своєї основної роботи, для виконання профспілкових обов’язків.
4.23 У відповідності до Кодексу законів про працю та галузевої угоди керівники підрозділів надають профбюро можливість безоплатно користуватися засобами зв’язку в межах узгоджених лімітів, а також за його заявками – розмножувальною технікою для поширення оперативної інформації.
4.24 Керівники підрозділів надають можливість профбюро включити представників профспілкової організації у ради та в комісії з питань соціального розвитку, розподілу виробничих приміщень та інші.
4.25 Профбюро студентів та студентській раді підрозділу надається право включати представників студентської профспілкової організації та студентської ради до стипендіальних комісій та комісій, на яких розглядаються (вирішуються) питання, що стосуються студентів.
4.26 Планування та розподіл коштів підрозділу, які безпосередньо стосуються інтересів студентів, проводяться за участю представників профбюро студентів.
4.27 Керівництво підрозділу зобов`язуються за погодженням із профспілковим бюро студентів заохочувати студентів за успіхи у навчальній, науковій та громадській роботі; надавати матеріальну допомогу; видавати накази про відрахування студентів з університету за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку, за скоєння аморального вчинку, не сумісного з продовженням навчання у студентському колективі; видавати накази та розпорядження, що стосуються умов навчання, проживання та побуту студентів.
4.28 Керівник підрозділу не накладає дисциплінарні стягнення на студентів, обраних до складу профбюро, без погодження з профспілковим бюро студентів факультету (інституту).
4.29 Керівництво підрозділу сприяє:
- діяльності студентської ради, наукового товариства студентів та аспірантів підрозділу;
- створенню студентського центру праці та зайнятості в підрозділі для виконання ремонтно-будівельних та інших робіт;
- розвитку закладів громадського харчування у навчальних корпусах та гуртожитках, контролює їх роботу.
4.30 Керівництво підрозділу спільно з профбюро студентів та студентською радою сприяє донорству в підрозділі згідно Закону України «Про донорство крові та її компонентів»
4.31 У випадках залучення студентів до робіт, не пов’язаних з виконанням навчального плану, укладання угод на дані роботи проводити за участю профспілкового бюро студентів із додержанням належних умов праці, проживання та відпочинку.
4.32 При формуванні розкладу занять керівництво підрозділу дотримується норм навчального навантаження.
4.33 Керівництво підрозділу та профбюро студентів здійснює облік малозабезпечених студентів та надає допомогу згідно з чинним законодавством.
4.34 При формуванні плану підготовки підрозділу до нового навчального року забезпечується пріоритетне виконання робіт з ремонту життєво необхідних комунікацій та інженерних мереж гуртожитків студмістечка силами відповідних підрозділів університету, студентськими бригадами та будівельними загонами студентів.
4.35 Керівництво підрозділу та його студентська профспілкова організація розвивають і всіляко підтримують рiзноманiтнi форми роботи з організації дозвілля студентів (студентські клуби, кафе, дискотеки, творчі та художні колективи, туристичні клуби та інше), сприяють розвитку їх матеріально-технічної бази, вишукують та залучають додаткові кошти на ремонт та утримання цих приміщень, проведення культурно-масової роботи в підрозділі, сприяє проведенню культурно-масових заходів, спортивних змагань, спартакіад з різних видів спорту на факультетах (інститутах).
5. Прикінцеві положення

5.1 Звіти декана (директора інституту) та колективний договір факультету (інституту) реєструється у профкомі університету і один примірник передається до навчального відділу університету.
5.3 Результати звітів декана (директора інституту) та завідувача кафедри враховуються конкурсними комісіями при проведенні процедури обрання на ці посади за конкурсом.

П'ятниця, Грудень 28, 2007 - 00:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.