НАКАЗ № 1-108 від 29.06.2009 Про створення Національного центру «Більш чистого виробництва»

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 09_1-108.doc47 КБ
Microsoft Office document icon 09_1-108a.doc49 КБ

З метою реалізації другого етапу проекту Організації Об’єднаних Націй з Промислового Розвитку (ЮНІДО) «Започаткування і функціонування національної програми з більш чистого виробництва в Україні» та на виконання рішення Вченої ради університету протокол № 6 від « 22 » червня 2009 р.

НАКАЗУЮ:

1. Створити в Національному технічному університеті України «КПІ» на базі Центру чистих технологій підпорядкований Департаменту науки та інноватики "Національний центр більш чистого виробництва" (НЦБЧВ).
2. Призначити директором НЦБЧВ к.т.н., Павшука В.М.
3. Закріпити за "Національним центром більш чистого виробництва" кімнати 315 та 316 у корпусі № 6.
4. Фінансування "Національного центру більш чистого виробництва" здійснювати за рахунок договору між ЮНІДО та Національним технічним університетом «Київський політехнічний інститут», а також інших договірних робіт і замовлень.
5. Директору НЦБЧВ в термін до 30.06.2009 р. розробити та затвердити Положення про "Національний центр більш чистого виробництва".
6. Проректору Печенику М.В. забезпечити перепроектування та виконання ремонту виділених для "Національного центру більш чистого виробництва" приміщень.
7. Наказ № 1–115 від 02.08.2005 р. вважати таким, що втратив чинність.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи М.Ю. Ільченка.

РЕКТОР М.З. ЗГУРОВСЬКИЙ

Положення про «Національний центр більш чистого виробництва» НТУУ "КПІ"

1. Загальні положення
1.1. «Національний центр більш чистого виробництва» (далі Центр) є підрозділом Департаменту науки та інноватики університету. Він створюється для виконання проекту Організації Об’єднаних Націй з Промислового Розвитку (ЮНІДО) «Започаткування та функціонування національної програми з більш чистого виробництва в Україні», впровадження у виробництво розробок університету та розбудови українського інноваційного середовища з метою підвищення конкурентоздатності підприємств та зменшення негативного впливу виробничих процесів на навколишнє середовище. Центр використовує за призначенням закріплені за ним наказом ректора основні, оборотні фонди та приміщення, має власний субрахунок, у встановлені терміни надає фінансовий звіт, що входить до балансу університету, і діє на підставі доручення, отриманого від юридичної особи – ректора НТУУ «КПІ».
Центр має круглу печатку і кутовий штамп.
Рішення про створення Центру приймається Вченою радою НТУУ «КПІ».
1.2. Діяльність Центру проводиться згідно з даним Положенням, Статутом НТУУ «КПІ», відповідним законодавством України для наукових закладів Міністерства освіти і науки України, в т.ч. Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності» та ін.
Положення про Центр затверджує ректор НТУУ «КПІ».
1.3. Головними напрямками діяльності Центру є:
- співпраця з ЮНІДО щодо реалізації проекту з більш чистого виробництва в Україні;
- взаємодія з іншими міжнародними організаціями щодо реалізації в Україні проектів по впровадженню більш чистих виробництв та енергозберігаючих технологій;
- прийняття участі в розробці законодавчих актів, спрямованих на впровадження більш чистого виробництва;
- проведення семінарів, круглих столів тощо для розповсюдження ідей щодо впровадження більш чистих технологій;
- підготовка та перепідготовка фахівців в області знань з більш чистого виробництва;
- впровадження проектів з більш чистого виробництва на підприємствах;
- надання консалтингових послуг у сфері більш чистого виробництва;
- виконання експертної оцінки проектів у промисловості на відповідність сучасним вимогам в частині більш екологічних виробництв;
- впровадження на підприємствах європейських стандартів системи якості та системи екологічного менеджменту;
- виконання наукових та науково-дослідних робіт в тому числі і на замовлення підприємств;
- міжнародне співробітництво в межах прямих зв’язків та окремих контактів з закордонними партнерами;
- проведення рекламних заходів з питань розробки, виробництва та реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках продукції Центру.

2. Науково-впроваджувальна діяльність
2.1. Основними завданнями Центру є проведення різнобічної діяльності щодо розповсюдження та впровадження системи більш чистого виробництва в Україні, підготовка відповідних фахівців та проведення наукових досліджень з напрямків науки і техніки, направлених на покращення екологічного стану навколишнього середовища. У плануванні своєї роботи Центр спирається на:
- взаємно розроблених з ЮНІДО плани роботи Центру;
- плани розвитку окремих регіонів і міст України;
- актуальні проблеми інженерної практики, що визначається самостійно або через замовників.
2.2. Діяльність Центру фінансується:
- з коштів технічної допомоги ЮНІДО;
- з коштів, отриманих від позабюджетної діяльності Центру;
- з бюджетних коштів, отриманих на конкурсній основі;
- за рахунок кредитних ресурсів, тощо.
2.3. Про свою діяльність Центр підзвітний безпосередньо департаменту науки та інноватики і департаменту економіки та фінансів університету.

3. Підготовка кадрів з напрямку більш чистого виробництва
3.1. В своїй роботі з підготовки фахівців більш чистого виробництва центр залучає як міжнародних експертів, так і національних консультантів, які отримали відповідні сертифікати ЮНІДО.
3.2. Для підготовки кадрів у інших регіонах України Центр може створювати регіональні представництва або філії. Кадри для представництв або філій Центр готує разом з ЮНІДО.

4. Організаційна діяльність Центру
4.1. З питань планування робіт та обліку:
- розробка разом з ЮНІДО річних та квартальних планів робіт;
- участь у конкурсах науково-дослідних робіт, що виконуються за рахунок бюджетного фінансування, підготовка пропозицій на університетський конкурс;
- підготовка квартальних та річних звітів про практичну діяльність;
- організація бухгалтерського обліку в підрозділі відповідно до законодавчих актів та доручень, наданих керівнику Центру та головному бухгалтеру;
- забезпечення звітності Центру перед департаментом науки та інноватики і департаментом економіки та фінансів університету.
4.2. З питань зв’язку з навчальним процесом:
- участь штатних співробітників Центру в читанні лекцій, проведенні практичних та інших видів занять;
- участь у підготовці фахівців для підприємств-замовників.
4.3. З питань утримання та розвитку матеріально-технічної бази університету:
- сплата університету накладних витрат, вартості фактично використаних комунальних послуг, інших виплат згідно з рішенням Адміністративної та Вченої рад університету;
- забезпечення ремонтно-відновлюваних робіт у виділених приміщеннях.

5. Фінансово-господарська діяльність
5.1. Формування фінансових коштів здійснюється за рахунок міжнародної діяльності з ЮНІДО, бюджетної та позабюджетної діяльності, виручки від реалізації консультацій, послуг, кадрової підготовки та перепідготовки тощо.
5.2. Про свою фінансову діяльність Центр щоквартально безпосередньо звітує перед департаментом економіки та фінансів університету. На Центр, як структурний підрозділ університету, розповсюджується принципи оплати праці, пільги по податках, що прийняті в НТУУ «КПІ».
5.3. Невикористані кошти вилученню не підлягають і можуть бути використані у наступні роки для розвитку Центру.

6. Структура і управління
6.1. У стосунках зі сторонніми для НТУУ «КПІ» установами та підприємствами Центр діє, як структурний підрозділ НТУУ «КПІ».
6.2. До складу центру можуть входити науково-дослідні лабораторії, відділи, відділення, конструкторсько-технологічні підрозділи, дослідні виробництва. Положення про підрозділи та посадові інструкції працівників і службовців затверджуються директором Центру.
6.3. Чисельний склад штатних співробітників та керівництва Центру затверджується проректором з наукової роботи НТУУ «КПІ» за поданням директора Центру.
6.4. Директор Центру призначається на посаду ректором за поданням проректора з наукової роботи на умовах контракту.
Оплата праці директора та його заступників, в т.ч. заохочення визначаються проректором з наукової роботи за поданням директора Центру.
6.5. Директор Центру в межах наданих йому повноважень:
- вирішує питання діяльності Центру, затверджує його структуру;
- видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками Центру;
- готує договори та кошториси за міжнародними програмами і міжнародного науково-технічного співробітництва, програмами ДНТП, фонду фундаментальних досліджень, а також за замовленнями організацій та підприємств з з наступним поданням на підпис до ректорату, контролює використання коштів відповідно до затверджених кошторисів;
- підписує субпідрядні договори на виконання (передачу) науково-технічних робіт (за винятком бюджетної тематики), передбачивши можливість виділення для їх оплати до 49% коштів, отриманих від замовників робіт;
- здійснює фінансові розрахунки (за винятком бюджетної тематики) із співвиконавцями робіт, закуповує матеріали та спец обладнання, підписує відрядження, замовляє інші послуги відповідно до кошторисів;
- відповідає за результати діяльності Центру перед департаментом науки та інноватики і департаментом економіки та фінансів університету;
- є розпорядником закріпленого за Центром майна і коштів;
- приймає на роботу і звільняє з роботи працівників, що працюють за позабюджетною тематикою;
- проводить нарахування та підписує відомості про нарахування заробітної плати з позабюджетної тематики;
- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
- визначає функціональні обов’язки працівників;
- контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни;
- забезпечує дотримання службової та державної таємниці;
- накладає на працівників стягнення відповідно до законодавства України;
- в межах фінансування організує роботу підрозділу, вирішує питання фінансової діяльності, включаючи преміювання та інші види матеріального заохочення працівників;
- відповідає за свої дії, як посадова особа, згідно з чинним законодавством;
- щорічно звітує перед колективом Центру.
6.6. Директор зобов’язаний забезпечити:
- високоефективну роботу та впровадження наукових розробок;
- підготовку наукових кадрів високої та вищої кваліфікації;
- ефективність міжнародної науково-технічної діяльності;
- дотримання умов колективного договору;
- захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємниці;
- дотримання чинного законодавства, договірної та трудової дисципліни;
- своєчасну звітність перед департаментом науки та інноватики і департаментом економіки та фінансів університету за свою господарську і фінансову діяльність.
6.7. Керівниками наукових підрозділів та тем призначаються співробітники Центру, а також науковці НТУУ «КПІ», які, як правило, мають вчений ступень та звання. Керівники наукових підрозділів та тем призначаються директором Центру.
6.8. Ректор НТУУ «КПІ», видаючи доручення директору Центру, делегує йому ряд прав.

7. Припинення діяльності Центру
7.1. Діяльність Центру припиняється при неможливості виконання своєї діяльності на принципах самоокупності та самофінансування, при невиконанні покладених на центр завдань.
7.2. Рішення про ліквідацію Центру приймається Вченою радою університету. Після цього видається відповідний наказ ректора університету.
7.3. У разі ліквідації Центру, його майно, обладнання та матеріали залишаються власністю НТУУ «КПІ».

Понеділок, Червень 29, 2009 - 15:15

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.