НАКАЗ № 1-112 від 07.07.2009 На зміну наказів № 1-104 від 07.07.2005 р. і № 1-134 від 04.10.2005 р. про Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НТУУ "КПІ"

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 09_1-112.doc47.5 КБ
Microsoft Office document icon 09_1-112a.doc113 КБ

З метою удосконалення процедури проведення конкурсів на заміщення посад науково-педагогічних працівників та покращення відбору висококваліфікованих фахівців на ці посади

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити «Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (далі Положення) (додається).
2. Вченій раді університету та Вченим радам факультетів (інститутів) під час проведення конкурсів осіб на посади науково-педагогічних працівників керуватися цим Положенням.
3. Затвердити склад експертно-кваліфікаційної комісії Вченої ради університету (далі – ЕКК) для підготовки матеріалів до конкурсу осіб на посади деканів факультетів (директорів інститутів), завідувачів кафедр та професорів кафедр, а також для розгляду спірних питань під час проведення конкурсів на інші посади науково-педагогічних працівників:
Голова ЕКК Якименко Ю.І – перший проректор;
Заступники голови: Ільченко М.Ю. – проректор з наукової роботи;
Варламов Г.Б. – проректор з науково-педагогічної
роботи (навчально-виховна робота);
Тимофєєв В.І. – начальник НОУ – заступник першого
проректора,
Мікульонок І.О. – начальник НМУ – заступник першого
проректора,
Члени комісії: Бабенко А.І. – керуючий справами;
Бобир М.І. – директор механіко-машинобудівного
інституту;
Зіньковський Ю.Ф. – завідувач кафедри радіоконструювання
та виробництва радіоапаратури;
Шеховцов В.І. – професор кафедри теоретичної електро¬техніки;
Молчанов В.І. – голова профкому;
декан факультету (директор інституту), до складу якого входить відповідна кафедра, або заступник декана факультету (директора інституту) у випадку, коли розглядається питання про обрання декана факультету (директора інституту).
4. Визначити основні завдання ЕКК:
- встановлення відповідності об’єктивних даних претендентів умовам конкурсу, вимогам посади та вимогам, установленим для науково-педагогічних працівників Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», а також «Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Національного технічного універси¬тету України «Київський політехнічний інститут»;
- організація засідання Вченої ради факультету (інституту), на якому обговорюється питання обрання декана факультету (директора інституту)
- організація засідання кафедри, на якому обговорюється питання обрання завідувача кафедри та професора кафедри;
- ознайомлення членів Вченої ради університету з рекомендаціями факультету (інституту) і кафедри, а також висновками про професійні та особисті якості претендентів;
- проведення вибіркової перевірки матеріалів розгляду конкурсних питань на засіданнях Вчених рад факультетів (інститутів) і вжиття заходів щодо його вдосконалення;
- розгляд спірних питань при обранні доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів.
5. Деканам факультетів, директорам інститутів з 1 вересня 2009 року для підготовки матеріалів щодо проведення конкурсів на посади асистентів, викладачів, старших викладачів і доцентів кафедр на засіданнях відповідних кафедр і Вчених рад факультетів, інститутів організувати роботу експертно-кваліфікацій¬них комісій Вчених рад факультетів, інститутів відповідно до Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Національ¬ного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
6. Керуючому справами Бабенку А.І. ознайомити з наказом науково-педагогічних працівників університету.
7. Вважати таким, що з 01 вересня 2009 р. втрачають чинність накази № 1-104 від 07.07.2005 р. і № 1-134 від 04.10.2005 р.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.

Ректор М.З. Згуровський

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НТУУ "КПІ"

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету, а саме: деканів факультетів (директорів інститутів), завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів.

1.2. На посади науково-педагогічних працівників обираються, як правило, особи, які мають наукові ступені та/або вчені звання, а також випускники магістратури, аспірантури та докторантури.

1.3. Конкурс на заміщення вакантної посади оголошується ректором університету , про що видається наказ. Оголошення про проведення конкурсу, терміни та умови його проведення публікуються в газеті.

1.4. Посада вважається вакантною після звільнення науково-педагогічного працівника на підставах, передбачених законодавством про працю, а також при введенні нової посади до штатного розпису університету.

1.5. Заяви про участь у конкурсі мають право подавати особи, які мають повну вищу освіту і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» та умовам оголошеного конкурсу, зокрема:

  • постійно підвищують професійний і науковий рівень, педагогічну майстерність;
  • забезпечують високий науковий і методичний рівень викладання навчальних(ої) дисциплін(и) у повному обсязі освітньої програми відповідного напряму підготовки та/або відповідної спеціальності;
  • додержуються норм педагогічної етики і моралі, поважають честь і гідність осіб, які навчаються в університеті, прищеплюють їм любов до України, а також виховують їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;
  • додержуються Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту» , Статуту НТУУ «КПІ», Правил внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ», Колективного договору НТУУ «КПІ» .

Якщо особа, яка подала заяву, не відповідає вказаним вимогам та умовам оголошеного конкурсу, вона не допускається до участі в ньому, про що отримує письмову мотивовану відмову за підписом проректора, якому доручено проведення конкурсу.

Не допускається немотивована відмова в допуску до участі в конкурсі.

1.6. Претендент на посаду науково-педагогічного працівника подає до відділу кадрів та діловодства університету такі матеріали:

  • заяву про участь у конкурсі;
  • особовий листок з обліку кадрів;
  • копії дипломів про повну вищу освіту та науковий ступінь, атестатів доцента, старшого наукового співробітника, професора (для претендента, який бере участь у конкурсі вперше);
  • список наукових праць (для претендента, який обирається вперше – повний, для претендента, який обирається на черговий строк – наукові праці, видані за попередній строк контракту);
  • матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п'яти років.

1.7. Претендент на посаду науково-педагогічного працівника , який працював в університеті до проведення конкурсу, звітує про свою роботу за попередній період (у вигляді Показників діяльності претендента на посаду декана факультету (директора інституту ), завідувача кафедри, професора, доцента, старшого викладача, викладача або асистента кафедри).

1.8. Претенденти на заміщення посад науково-педагогічних працівників можуть ознайомитися з цим Положенням і професійно-кваліфікаційними вимогами до посади, які передбачені відповідною посадовою інструкцією, у відділі кадрів та діловодства університету.

1.9. Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників має бути проведений протягом одного місяця (як виняток, за наявності об'єктивних причин, – двох місяців) після закриття конкурсу.

1.10. Відповідно до чинного законодавства при прийнятті на роботу науково-педагогічних працівників: професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів після проведення конкурсу укладається контракт строком від 1 до 5 років. Строк контракту установлюється за погодженням сторін. Вносити пропозиції щодо строку контракту має право кожна із сторін. Термін контракту декана факультету (директора інституту) та завідувача кафедри складає 7 років.

1.11. Молоді спеціалісти, випускники аспірантури і докторантури за наявності відповідного направлення приймаються на педагогічну роботу без оголошення конкурсу.

1.12. Посади науково-педагогічних працівників, які вивільнені тимчасово (через відпустку у зв'язку з вагітністю і пологами, відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, творчу відпустку) вакантними не вважаються і заміщуються поза конкурсом у порядку, визначеним чинним законодавством.

1.13. Трудові спори між сторонами розглядаються у встановленому чинним законодавством порядку.

2. обрання декана факультету (директора інституту)

2.1. Декан факультету (директор інституту) обирається таємним голосуванням на засіданні Вченої ради факультету (інституту) у розширеному складі, до якого входять члени Вченої ради факультету (інституту), професори, представники штатних науково-педагогічних і наукових працівників, аспірантів та студентів факультету (інституту). Склад Вченої ради в розширеному складі для обрання декана факультету (директора інституту) затверджує ректор університету за поданням Вченої ради факультету (інституту).

Засідання Вченої ради факультету (інституту) проводить голова або заступник голови експертно-кваліфікаційної комісії Вченої ради університету.

2.2. Декан факультету (директор інституту) обирається з числа науково-педагогічних працівників факультету (інституту), які мають вчене звання професора (як виняток, доцента) і науковий ступінь.

2.3. Кандидатури претендентів на посаду декана факультету (директора інституту) можуть висувати Вчена рада факультету (інституту), кафедри, а також окремі науково-педагогічні та наукові працівники.

Висунення кандидатур претендентів проводять протягом місяця від дня опублікування оголошення в газеті. Відповідний витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету (інституту), кафедри, наукової лабораторії, якими висунені кандидатури претендентів, і заяви окремих науково-педагогічних та наукових працівників передаються до експертно-кваліфікаційної комісії Вченої ради університету.

2.4. Висунені претенденти подають письмову заяву на ім'я ректора про свою згоду брати участь у конкурсі на посаду декана факультету (директора інституту).

2.5. Експертно-кваліфікаційна комісія Вченої ради університету встановлює відповідність об'єктивних даних претендентів на посаду декана факультету (директора інституту) умовам конкурсу, вимогам посади та вимогам, установленим для науково-педагогічних працівників Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», а також Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», реєструє їх як претендентів на посаду декана факультету (директора інституту) і визначає дату проведення виборів декана факультету (директора інституту) .

2.6. Оголошення про обрання декана факультету (директора інституту) із зазначенням дати та місця засідання Вченої ради факультету (інституту), список претендентів на посаду декана факультету (директора інституту) із зазначенням вченого звання , наукового ступеня, посади, а також органу або особи, якими висунена кандидатура претендента розміщується на інформаційному стенді факультету (інституту) за 10 днів до засідання Вченої ради факультету (інституту).

2.7. Прізвища претендентів на посаду декана факультету (директора інституту), які не зняли свою кандидатуру від подальшого розгляду, вносять в один бюлетень для таємного голосування. Кожен член Вченої ради факультету (інституту) має право голосувати лише за одного претендента (кожен член Вченої ради факультету (інституту) повинен залишити в бюлетені невикресленим прізвище лише одного претендента).

2.8. Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирається лічильна комісія із членів Вченої ради факультету (інституту) в кількості не менше трьох членів Вченої ради факультету (інституту). Протокол лічильної комісії затверджує Вчена рада факультету (інституту) відкритим голосуванням.

2.9. Рішення Вченої ради факультету (інституту) у розширеному складі вважається дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менше ніж дві третини цього складу.

Обраним вважається претендент, який набрав більшість голосів, але не менше від половини голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради факультету (інституту) у розширеному складі.

Якщо у виборах декана факультету (директора інституту) брало участь два або більше претендентів на посаду декана факультету (директора інституту) і голоси членів Вченої ради факультету (інституту) розділились порівну, проводять повторне голосування на тому ж засіданні Вченої ради факультету (інституту). При повторенні такого самого результату голосування конкурс вважається таким, що не відбувся, та оголошується повторно.

2.10. Рішення про обрання декана факультету (директора інституту) Вченою радою факультету (інституту) затверджується Вченою радою університету відкритим голосуванням і є підставою для укладання контракту та видання наказу ректора про прийняття на відповідну посаду.

2.11. Декан факультету (директор інституту) може бути звільнений з посади на підставах, визначених трудовим законодавством, за порушення Статуту НТУУ «КПІ» або умов контракту на підставі рішення Вченої ради університету.

Декан факультету (директор інституту) може бути звільнений з посади ректором університету на підставі подання органу громадського самоврядування факультету (інституту). Подання на звільнення декана факультету (директора інституту) вноситься до органу громадського самоврядування факультету (інституту) не менше як половиною статутного складу Вченої ради факультету (інституту). Подання на звільнення декана факультету (директора інституту) приймається не менше ніж двома третинами голосів статутного складу органу громадського самоврядування факультету (інституту).

2.12. Декана факультету (директора інституту), не обраного на новий термін, звільняють з посади після обрання нового декана факультету (директора інституту) або призначення ректором на умовах контракту виконувача обов'язки декана факультету (директора інституту) на термін проведення виборів декана факультету (директора інституту), але не більше ніж на один рік. У разі рішення Вченої ради університету про дострокове звільнення декана факультету (директора інституту), ректор покладає виконання обов'язків, як правило, на одного з професорів факультету (інституту) до проведення конкурсу.

2.13. У разі створення нового факультету (інституту) ректор призначає на умовах контракту виконувача обов'язки декана факультету (директора інституту) на термін проведення виборів декана факультету (директора інституту), але не більше ніж на один рік.

2.14. Ректор університету може порушити питання перед Вченою радою факультету (інституту) про скасування виборів декана факультету (директора інституту), якщо не дотримано цього Положення і проведення нового конкурсу.

3. обрання завідувача кафедри, професора кафедри

3.1. Завідувач кафедри і професор кафедри (далі – професор) обираються за конкурсом таємним голосуванням на засіданні Вченої Ради університету.

3.2. У конкурсі на заміщення посади завідувача кафедри можуть брати участь, як правило, особи, які мають вчене звання професора та/або науковий ступінь доктора наук і стаж науково-педагогічної роботи не менш як 5 років у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти III–IV рівня акредитації з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати) , а також відповідають вимогам п. 1.5 цього Положення.

3.3. У конкурсі на заміщення посади професора можуть брати участь особи, які, як правило, мають вчене звання професора та/або науковий ступінь доктора наук і стаж науково-педагогічної роботи не менш як 5 років у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти III–IV рівня акредитації з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати) , а також відповідають вимогам п. 1.5 цього Положення .

3.4. Претендент на посаду завідувача кафедри або професора кафедри крім обов'язкових документів, передбачених п. 1.6 цього Положення, додатково подає до експертно-кваліфікаційної комісії Вченої ради університету власний конспект лекцій та інші методичні матеріали з навчальних(ої) дисциплін(и), які він викладає.

3.5. Експертно-кваліфікаційна комісія Вченої ради університету у двотижневий термін після закінчення терміну подачі заяв на участь у конкурсі на посаду завідувача кафедри або професора вивчає всі матеріали претендента (у тому числі конспекти лекцій), встановлює відповідність умовам конкурсу, вимогам посади та вимогам, установленим для науково-педагогічних працівників Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Положенню про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», і готує матеріали, подані претендентами, для розгляду на засіданні кафедри для подальшого обговорення та прийняття рекомендацій щодо заміщення відповідної посади. Засідання експертно-кваліфікаційної комісії проводиться в присутності претендента на відповідну посаду.

Засідання кафедри проводить представник е кспертно-кваліфікаційної комісії Вченої ради університету (голова комісії чи його заступник, або декан відповідного факультету (директор інституту)).

3.6. Кандидатури претендентів на заміщення посад завідувача кафедри та професора попередньо обговорюють на відповідній кафедрі в їх присутності.

3.7. Висновки кафедри про відповідність професійних та особистих якостей претендентів на посаду завідувача кафедри та професора умовам конкурсу та вимогам посади, а також рекомендації кафедри щодо кожної кандидатури претендентів приймаються відкритим або таємним рейтинговим голосуванням штатних науково-педагогічних працівників кафедри (у тому числі і сумісників) і наукових працівників кафедри простою більшістю голосів.

Відкрите голосування застосовують за одностайної думки членів кафедри, присутніх на її засіданні

Претенденти мають бути ознайомлені з висновками кафедри до засідання Вченої ради університету.

Негативний висновок кафедри не позбавляє претендента права продовжити участь у конкурсі та розглядати його кандидатуру на засіданні Вченої ради університету.

3.8. П редставник експертно-кваліфікаційної комісії Вченої ради університету ознайомлює членів Вченої ради університету з матеріалами особової справи кожного претендента і з рекомендаціями кафедри на засіданні Вченої ради університету перед таємним голосуванням по кожній кандидатурі. Обговорення кандидатури кожного претендента проводиться на засіданні Вченої ради університету в його присутності (як виняток, обговорення може проводитися за відсутності претендента, але за обов'язкової наявності його відповідної письмової заяви).

3.9. Рішення Вченої Ради університету про обрання завідувача кафедри чи професора вважають дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менше ніж дві третини членів Вченої Ради університету. Обраним вважають претендента, який набрав найбільшу кількість голосів за умови, що вона становить більше 50 % голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради університету.

Прізвища всіх претендентів на посаду вносяться до одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член Вченої ради університету має право голосувати лише за одного претендента (кожен член Вченої ради університету повинен залишити в бюлетені невикресленим прізвище лише одного претендента).

Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирається лічильна комісія із членів Вченої ради університету в кількості не менше трьох членів Вченої ради університету. Протокол лічильної комісії затверджує Вчена рада університету відкритим голосуванням.

Якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше претендентів , голоси розділились порівну, проводиться повторне голосування на цьому засіданні Вченої ради університету . При повторенні того ж самого результату голосування конкурс уважається таким, що не відбувся, та оголошується повторно.

Якщо при проведенні конкурсу на відповідну посаду не було подано жодної заяви або жоден з претендентів не набрав більше 50 % голосів присутніх членів Вченої ради університету , конкурс уважається таким, що не відбувся, та оголошується повторно.

3.10. Позитивне рішення Вченої Ради університету є підставою для укладання контракту і видання наказу ректора про прийняття претендента на відповідну посаду.

3.11. Контракт із завідувачем кафедри укладається на 7 років. Термін контракту з професором встановлюється за погодженням сторін від 1 до 5 років з урахуванням рекомендації кафедри.

4. обрання доцента, старшого викладача, викладача, асистента

4.1. Доцент кафедри , старший викладач кафедри , викладач кафедри, асистент кафедри (далі – доцент, старший викладач, викладач, асистент) обираються за конкурсом таємним голосуванням на засіданні Вченої Ради факультету (інституту).

4.2. У конкурсі на заміщення посади доцента можуть брати участь особи, які, як правило, мають вчене звання доцента чи старшого наукового співробітника за профілем кафедри та/або науковий ступінь кандидата або доктора наук, стаж педагогічної роботи не менш як 5 років у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти III–IV рівня акредитації з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати), а також відповідають вимогам п. 1.5 цього Положення .

4.3. У конкурсі на заміщення посади старшого викладача можуть брати участь особи, які, як правило, мають науковий ступінь кандидата чи доктора наук, стаж педагогічної роботи не менш як 2  роки у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти III–IV рівня акредитації з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати) , а також відповідають вимогам п. 1.5 цього Положення.

4.4. У конкурсі на заміщення посади викладача можуть брати участь особи, які, як правило, мають науковий ступінь кандидата наук або закінчили докторантуру чи аспірантуру, або мають повну вищу освіту, стаж практичної роботи з профілю кафедри не менш як 4 роки і схильність до науково-педагогічної роботи, а також відповідають вимогам п. 1.5 цього Положення.

4.5. У конкурсі на заміщення посади асистента можуть брати участь особи, які, як правило, мають науковий ступінь кандидата наук або закінчили докторантуру, аспірантуру чи магістратуру, або мають повну вищу освіту, стаж практичної роботи з профілю кафедри, як правило, не менш як 2 роки і схильність до науково-педагогічної роботи, а також відповідають вимогам п. 1.5 цього Положення.

4.6. Претендент на посаду доцента або старшого викладача додатково подає до експертно-кваліфікаційної комісії Вченої ради відповідного факультету ( інституту ) власний конспект лекцій та інші методичні матеріали з навчальних(ої) дисциплін(и), які він викладає, а претендент на посаду викладача або асистента – методичні розробки щодо проведення практичних занять, семінарів, лабораторних робіт тощо.

4.7. Експертно -кваліфікаційна комісія Вченої ради факультету (інституту) у двотижневий термін після закінчення терміну подачі заяв на участь у конкурсі вивчає всі матеріали, подані претендентами, включаючи конспекти лекцій та методичні розробки, встановлює відповідність об'єктивних даних претендентів умовам конкурсу та вимогам, установленим для науково-педагогічних працівників Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» і подає всі матеріали до відповідної кафедри для подальшого обговорення та прийняття рекомендацій щодо заміщення відповідної посади. Засідання експертно-кваліфікаційної комісії проводиться в присутності претендентів на відповідну посаду.

4.8. Кандидатури претендентів на заміщення посад доцента, старшого викладача, викладача, асистента, попередньо обговорюються на засіданні відповідної кафедри в присутності претендентів.

Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента експертно-кваліфікаційна комісія Вченої ради факультету (інституту) або кафедра можуть запропонувати претенденту прочитати пробну лекцію, провести практичне або лабораторне заняття за участю комісії з науково-педагогічних працівників кафедри.

За результатами звіту кафедра приймає письмові висновки з відповідними рекомендаціями, які ухвалюють відкритим або таємним рейтинговим голосуванням штатних науково-педагогічних працівників кафедри (у тому числі і сумісників) і наукових працівників кафедри простою більшістю голосів. Відкрите голосування застосовують за одностайної думки членів кафедри, присутніх на її засіданні.

Негативний висновок кафедри не позбавляє претендента права участі в конкурсі та розглядати його кандидатуру на засіданні Вченої ради факультету (інституту).

4.9. П редставник експертно-кваліфікаційної комісії Вченої ради факультету (інституту) ознайомлює членів Вченої ради факультету (інституту) з матеріалами особової справи претендента і з рекомендаціями кафедри на засіданні Вченої ради факультету (інституту) перед таємним голосуванням по кожній кандидатурі. Обговорення кандидатури кожного претендента проводиться на засіданні Вченої ради факультету (інституту) в його присутності (як виняток, обговорення може проводитися за відсутності претендента, але за обов'язкової наявності його відповідної письмової заяви).

4.10. Рекомендації кафедри щодо кандидатури кожного претендента на посаду оголошують на засіданні Вченої ради факультету (інституту), де проводиться обговорення в присутності претендентів та таємне голосування.

4.11. Рішення Вченої ради факультету (інституту) про обрання вказаних вище посад вважається дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менш ніж дві третини членів Вченої ради факультету (інституту). Обраним вважається претендент, який набрав більше 50 % голосів присутніх членів Вченої ради факультету (інституту).

Прізвища всіх претендентів на на обіймання однієї посади вносяться до одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член Вченої ради факультету (інституту) має право голосувати лише за одного претендента (кожен член Вченої ради факультету (інституту) повинен залишити в бюлетені невикресленим прізвище лише одного претендента).

Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирається лічильна комісія із членів Вченої ради факультету (інституту) в кількості не менше трьох членів Вченої ради факультету (інституту). Протокол лічильної комісії затверджує Вчена рада факультету (інституту) відкритим голосуванням.

Обраними вважаються претенденти, які набрали більше 50 % голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради факультету (інституту) на кожну посаду.

Якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше претенденти, голоси розділились порівну, проводиться повторне голосування на цьому самому засіданні Вченої ради факультету (інституту). При повторенні такого самого результату голосування конкурс уважається таким, що не відбувся, та оголошується повторно.

Якщо при проведенні конкурсу на відповідну посаду не було подано жодної заяви або жоден із претендентів не набрав більше 50 % голосів присутніх членів Вченої ради факультету (інституту), конкурс також уважається таким, що не відбувся, та оголошується повторно.

4.12. Рішення Вченої ради факультету (інституту) є підставою для укладання контракту, термін якого встановлюється за погодженням сторін від 1 до 5 років, і видання наказу ректора про прийняття претендента на відповідну посаду.

4.13. Термін контракту з науково-педагогічним працівником, який працював на кафедрі до конкурсу , встановлюється з урахуванням виконання попереднього контракту та якості виконання індивідуального плану роботи викладача за звітний період.

4.14. Спірні питання щодо обрання доцента, старшого викладача, викладача, асистента в місячний термін розглядає експертно-кваліфікаційна комісія Вченої ради університету, рекомендації якої є підставою для прийняття відповідного рішення Вченою радою факультету (інституту).

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.