НАКАЗ № 4-5 || 18.01.10 || Про організацію практики студентів у 2010 році

Практику студентів НТУУ “КПІ” у 2010 році провести у відповідності до навчальних планів спеціальностей, умов договорів з підприємствами та Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України у строки, передбачені робочими навчальними планами.
З метою підготовки і організованого проведення практики студентів НТУУ “КПІ”
НАКАЗУЮ :
1. Завідувачам кафедрами:
1.1. Призначити і ознайомити з обов’язками (додаток 1) керівників практики від кафедри. Розробити програму переддипломної практики бакалаврів(4 курс) , розробити програму практик магістрів.
1.2 Узгодити і укласти договори з підприємствами, установами організаціями на проходження практики студентами у 2010 році.
1.3. Розподіл студентів на місця практики проводити у відповідності до договорів з підприємствами і установами. Місця проходження практики за комплексними договорами узгодити з навчальним відділом. Забезпечи-ти виконання підписаних договорів на проведення практики студентів.
1.4. Погодити з підприємствами робочі програми проведення практики за два місяці до її початку. Другі екземпляри робочих програм проведення практики надати в навчальний відділ (к.124-І).
1.5. За межами м. Києва проводити практику за договорами із зобов`язанням підприємств повної фінансової підтримки проведення практики, письмової заяви студента, залучення коштів спонсорів для проведення практики на сучасних виробництвах підприємств, розташованих за межами м. Києва.
1.6. Всі види практики (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) обов’я-
зково оформлювати наказами. Подати накази про проведення практики з наданням списків розподілу студентів по місцям практики до студентського відділу кадрів та в сектор працевлаштування, практики і контрактних форм навчання: 3 курс – до 20.06.2010 р., 4 курс -до 01.04.2010 р., 6 курс (спеціалісти) - до 20.07.2010 р., 4 курс ФМФ, ВПІ,ФЛ, ФСП, ММІФ до 26.01.2010р. 5 курс (спеціалісти) - ФЛ до 15.03.2010 р.,ВПІ (7.050201), ФСП(7.040201), ММІФ (7.010201, 7.010202) до 01.02.2010 р. Накази з практики магістрів подавати за 10 днів до початку відповідно до навчальних планів. Зміни з поважних причин (місць практики студентів, керівників, строки практики, поновлення, тощо) оформляти додатковими наказами.
1.7. За 5 днів до початку практики надати підприємствам списки студентів- практикантів. Забезпечити вчасне прибуття студентів на місця практик разом із відповідальним за проведення практики від кафедри.
1.8. Списки на практику студентів-громадян України, які навчаються за контрактами за рахунок юридичних і фізичних осіб подавати окремо.
1.9. Накази на практику студентів-іноземців подавати до деканату міжнародного факультету.
1.10.Узгодити та укласти договори з підприємствами та установами на проведення практики 2010/2011 навчального року. До 30.05.2010 року подати в сектор працевлаштування, практики і контрактних форм навчання (кім.124-1) узгоджені з підприємствами заявки для укладання комплексних договорів на проведення практики у 2011 році.
2. Деканам факультетів, директорам інститутів.
2.1.Забезпечити контроль початку практик і їх проведення.. Розробити графік перевірки всіх практик керівництвом факультетів, інститутів
2.2.Забезпечити оплату праці керівників практики від підприємств студентів, які навчаються за договорами з компенсацією вартості навчання.
2.3.Забезпечити студентів необхідними бланками (щоденники, направлення, тощо.
2.4.Заслухати на засіданні Рад факультетів, інститутів результати проходження практик. За підсумками внести пропозиції щодо її вдосконалення і усунення недоліків.
2.5.Надати звіт про проведення практики студентів у 2010 році (перед-дипломна 6 курсу за 2009 р.) в навчальний відділ до 15 вересня 2010 року.
3. Навчальному відділу .
3.1. Узгодити та укласти комплексні договори на проведення практики у 2010/2011 навчальному році.
3.2.Провести вибіркову перевірку кафедр університету з питань організації та проведення практик студентів, виконання обов”язків керівників практики від кафедр.
3.3.Підготувати підсумковий звіт про проведення практик студентів.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника першого проректора, начальника навчально-організаційного управління Тимофєєва В.І.

Перший проректор Ю.І. Якименко

Проект наказу вносить: Узгоджено:
Начальник Начальник навчально –
навчального відділу організаційного управління
А.Д.Лемешко В.І.Тимофєєв

Тел:454-93-79 Начальник ВКД

Юрисконсульт

ДП____________ Розрахунок розсилки:
Надруковано 1 примірник 1 – канцелярія
На 3 аркушах 2 – 29 – всі фак-ти,інст-ти
Виконавець: Лапенко Н.М., 30 - навчальний відділ
тел. 236-70-65 , вн.тел. 20-54 31 - ВКД

Додаток №1 до наказу
№ _____ від “___” ________20__р.

ОБОВ`ЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД КАФЕДРИ

1. По керівництву практикою
1.1 При підготовці проведення практики

1.1.1.Отримати від завідуючого кафедрою вказівки щодо проведення практики.
1.1.2.Вивчити програму і учбово-методичну документацію щодо проведення практики.
1.1.3.Ознайомитись із змістом та особливостями укладеного з підприємством договору на практику, проконтролювати готовність бази практики та вжити, за необхідністю, потрібні заходи щодо її підготовки.
1.1.4.Ознайомитись з групою студентів, яких направлено на практику під його керівництвом.
1.1.5.Отримати на кафедрі робочі програми проведення практики. 1.1.6.Провести організаційні збори з групою студентів, на яких:
· інформувати про термін проведення практики;
· ознайомити з програмою практики;
· провести під особистий підпис інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки і попередження нещасних випадків;
· видати студентам необхідні документи ( направлення, щоденники, індивідуальні завдання, методичні рекомендації, тощо);
· повідомити про вимоги щодо ведення щоденників та складання звітів з практики;
· встановити час та місце збору групи на підприємстві;
· нагадати, які документи повинні мати при собі студенти (паспорт, студентський квиток, тощо);
· оголосити призначеного завідувачем кафедрою старшого групи студентів;
· проінформувати студентів про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі (подання письмового звіту, оформлення виконаних індивідуальних завдань, підготовка доповіді, виступу, тощо;)
· ознайомити керівника від підприємства з програмою практики і узгодити графік її проходження.

1.2. Під час перебування на підприємстві

1.2.1.Спільно з начальником відділу технічного навчання (відділ кадрів) підриємства:
· відрекомендувати студентів та керівника практики від підприємства і взяти участь в проведенні інструктажу з охорони праці і техніки безпеки;
· узгодити графік проходження практики на підприємстві;
· узгодити список керівників практики від підприємства;
· узгодити план проведення теоретичних занять та екскурсій під час практики;
· розподілити студентів на робочі місця;
· надати допомогу в складанні проекта наказу на підприємстві щодо проведення практики.

1.2.2. Видати кожному студенту індивідуальне завдання на практику.
1.2.3. Видати керівнику практики від підприємства програму практики.
1.2.4.Надавати допомогу керівникам практики від підприємства в організації і проведенні теоретичних занять, екскурсій та інших заходів.
1.2.5. Не менш як один раз на тиждень перевіряти ведення щоденників та складання звітів студентів.
1.2.6.Контролювати забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів.
1.2.7. Контролювати виконання студентами правил внутрішнього розпорядку бази практики, вести або організувати ведення табеля її відвідування студентами.
1.2.8. Систематично інформувати кафедру про хід проходження практики.
Про всі випадки травматизму і грубого порушення дисципліни студентами негайно доповідати завідуючому кафедрою.
1.2.9. На заключному етапі проведення практики:
· перевірити і підписати щоденники та звіти;
· допомогти керівнику практики від підприємства при складанні характеристик на кожного студента;
· брати участь у прийнятті заліків з практики;
· здійснювати допомогу з підготовки та складання студентами посадових іспитів по профілю роботи, що виконувалась на підприємтві;
· перевірити повернення всіма студентами перепусток, літератури та майна підприємства.

1.3. Після закінчення практики.
Подати письмовий звіт про результати практики із зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення її організації та проведення, який має зберігатися на кафедрі 5 років.

1.4. Під час відвідування підприємства.
При наявності на підприємстві молодих спеціалістів, які закінчили інститут у попередні роки, отримати інформацію про адаптацію випускників, якість підготовки випускників НТУУ”КПІ”

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.