Наказ № 1-249 від 06.11.2012 Про створення студентського спортивного клубу Тайфун

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 12_1-249.doc61.5 КБ

З метою формування культури дозвілля у студентському середовищі, пропагування здорового способу життя та підтримання спортивних традицій в університеті,

НАКАЗУЮ:

1. Створити студентський спортивний клуб «Тайфун», закріпити його за Спортивно-технічним центром «Київський політехнік» Центру фізичного виховання та спорту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
2. Директору СТЦ «Київський політехнік» Чайковському О.С. організувати роботу студентського спортивного клубу «Тайфун» згідно Положення про студентський спортивний клуб «Тайфун» (Додаток 1).
3. Головою студентського спортивного клубу «Тайфун» призначити старшого викладача кафедри спортивного вдосконалення Агеєва Павла Миколайовича (за згодою), згідно витягу з протоколу про зібрання клубу (Додаток 2).
4. Начальнику ВКД Андрейчук Л.П. довести цей наказ до керівників структурних підрозділів університету.
5. Контроль за виконанням покласти на проректора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховна робота) Варламова Г.Б.

Ректор М.З. Згуровський

Положення про студентський клуб «Папай»

Зареєстровано у Керуючого справами №330 від 27.12.2010 року

1. Загальні положення
1.1. Студентський клуб «Папай» (далі СК «Папай») – це об’єднання студентів, аспірантів НТУУ «КПІ», створене для здійснення організаційно-виховної роботи в НТУУ «КПІ», закріплене за Спортивно-технічним центром «Київський політехнік» ЦФВС НТУУ «КПІ» (далі - СТЦ). Основним завданням СК «Папай» є залучення студентів до занять силовими видами спорту і оволодінню ними відповідними навичками та знаннями.
1.2. СК «Папай» підпорядковується керівнику СТЦ, має своє Положення, бланк зі своїм найменуванням та власну символіку.
1.3. СК «Папай» не є громадською організацією, відповідно не може мати статус юридичної особи, на нього не поширюється дія закону України «Про об’єднання громадян», та інші нормативні та законодавчі акти, які регламентують діяльність громадських організацій.
1.4. У своїй діяльності СК «Папай» керується Статутом НТУУ «КПІ», Положенням про Центр фізичного виховання та спорту НТУУ «КПІ», Положенням про СТЦ «Київський політехнік» НТУУ «КПІ», Типовим Положенням про студентські товариства, об’єднання, клуби за інтересами наукового, технічного, культурного та спортивного спрямування в НТУУ «КПІ» та цим Положенням.
1.5. Графік тренувань СК «Папай» попередньо погоджується з директором ЦФВС НТУУ «КПІ» та затверджується проректором з науково-педагогічної роботи (навчально-виховна робота) НТУУ «КПІ».
2. Мета та завдання
2.1. Мета СК «Папай» - створення сприятливих умов для фізичного розвитку студентів та організації спортивного дозвілля в студентському середовищі НТУУ «КПІ».
2.2. Завдання СК «Папай»:
2.2.1. розвиток спортивно-оздоровчої діяльності у студентському середовищі НТУУ «КПІ»;
2.2.2. залучення до занять силовим спортом студентів та аспірантів НТУУ «КПІ»;
2.2.3. підготовка спортсменів з числа студентів, аспірантів НТУУ «КПІ» та інших осіб, – поціновувачів силових видів спорту;
2.2.4. організація і проведення в університеті спортивних заходів із залученням студентів, аспірантів, викладачів, співробітників НТУУ «КПІ» та інших осіб, – поціновувачів силових видів спорту;
2.2.5. позаучбова робота зі студентською молоддю, пропагування здорового способу життя.
3. Створення, структура та органи управління
3.1. СК «Папай» створюється наказом ректора НТУУ «КПІ» за поданням проректора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховна робота) НТУУ «КПІ» і реєструються у встановленому порядку.
3.2. До складу Клубу можуть входити інші особи на правах поціновувачів силових видів спорту, вони не мають статусу члена СК «Папай» та не можуть займати керівні посади в ньому і їх чисельність не повинна перевищувати 30% від загальної кількості членів СК «Папай».
3.3. Вищим органом керівництва СК «Папай» є Загальні Збори (далі - Збори).
3.4. Збори обирають Голову та Правління СК «Папай» строком на один рік. Збори правомочні при участі не менше 1/2 членів СК «Папай». Рішення приймаються шляхом відкритого голосування, відносною більшістю голосів присутніх на Зборах членів СК «Папай».
3.5. Голова та Правління СК «Папай» здійснюють безпосереднє керівництво та несуть відповідальність за діяльність СК «Папай».
3.6. Збори скликаються не рідше одного разу на рік або позачергово.
3.7. Позачергові Збори можуть бути скликані за рішенням Правління СК «Папай» або не менше 1/3 членів СК «Папай».
3.8. До компетенції Зборів входить:
3.8.1. визначення основних напрямів і форм діяльності СК «Папай»;
3.8.2. визначення розміру членського внеску;
3.8.3. розробка та затвердження календарних планів заходів;
3.8.4. розробка пропозицій стосовно Положення та внесення змін до нього;
3.8.5. обрання Голови та членів Правління СК «Папай»;
3.8.6. затвердження символіки СК «Папай»;
3.8.7. прийняття рішення, про звернення до проректора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховна робота) НТУУ «КПІ» стосовно припинення діяльності СК «Папай».
3.9. Рішення Зборів СК «Папай» приймають шляхом прямого голосування, абсолютною більшістю голосів присутніх членів СК «Папай».
3.10. Постійно діючим керівним органом між Зборами є Правління СК «Папай», кількість членів якого визначається Зборами СК «Папай».
3.11. Засідання Правління СК «Папай» проводяться раз на місяць.
3.12. До складу правління СК «Папай» обов’язково входять:
- відповідальний за підготовку змагань;
- відповідальний за тренування спортсменів;
- відповідальний за інформаційне забезпечення;
- відповідальний за стратегічний розвиток СК «Папай».
3.13. До компетенції Правління СК «Папай» входить:
3.13.1. здійснення загальної організації діяльності в період між засіданнями Зборами СК «Папай»;
3.13.2. координування діяльності СК «Папай»;
3.13.3. підготовка проведення Зборів СК «Папай»;
3.13.4. прийняття до складу та виключення з нього членів СК «Папай».
3.14. Голова СК «Папай» є Головою Правління і разом з складом Правління керує роботою СК «Папай».
3.15. Голова СК «Папай» звітує про роботу Правління перед Зборами, проректором з науково-педагогічної роботи (навчально-виховна робота) НТУУ «КПІ» та керівником СТЦ.
3.16. Голова СК «Папай» діє на підставі цього Положення і здійснює свої повноваження без доручення. На час відсутності Голови його обов’язки виконує Заступник або Серетар.

4. Права та обов’язки членів
4.1. Членами СК «Папай» можуть бути студенти, аспіранти НТУУ «КПІ», які згодні з цим Положенням і готові брати активну участь в роботі СК «Папай».
4.2. Члени СК «Папай» мають право:
4.2.1. брати участь у роботі керівних органів СК «Папай»;
4.2.2. займатися силовими видами спорту;
4.2.3. виступати за збірні команди від імені НТУУ «КПІ» в усіх змаганнях (армспорт, богатирські ігри, важка атлетика, гирьовий спорт, паверліфтинг);
4.2.4. користуватися матеріально-технічною базою ЦФВС.
4.3. Члени СК «Папай» зобов’язані :
4.3.1. виконувати всі рішення керівних органів СК «Папай» та керівника СТЦ;
4.3.2. вносити членські внески у розмірі визначеному Зборами СК «Папай»;
4.3.3. активно брати участь в організації та проведенні змагань, з силових видів спорту;
4.3.4. проводити пропаганду здорового способу життя серед студентів університету, залучати якомога більшу кількість студентів до занять силовими видами спорту;
4.3.5. дбайливо ставитись до майна та обладнання НТУУ «КПІ».
5. Матеріально-технічне забезпечення
5.1. СК «Папай» використовує в своїй діяльності матеріально-технічну базу ЦФВС НТУУ «КПІ».
5.2. Фінансування діяльності СК «Папай» здійснюється за рахунок:
 членських внесків, членів СК «Папай»;
 добровільних внесків;
 надходжень від спонсорів, організацій та приватних осіб України та із-за кордону, тощо;
 надходжень від інших товариств та клубів.
5.3. Фінансові кошти СК «Папай» мають витрачатися, згідно із затвердженим кошторисом, за погодженням з Головою СК «Папай».
5.4. Свою фінансову діяльність СК «Папай» здійснює через бухгалтерію ЦФВС НТУУ «КПІ» і користується їх субрахунком.
6. Припинення діяльності
6.1. Припинення діяльності СК «Папай» здійснюється наказом ректора НТУУ «КПІ» за поданням проректора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховна робота) НТУУ «КПІ».
6.2. Діяльність СК «Папай» може припинитися, відповідно до підпункту 6.1. даного Положення, якщо кількість студентів та аспірантів НТУУ «КПІ» у СК «Папай» менше сімдесяти відсотків від загальної кількості членів СК «Папай».

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.