НАКАЗ № 1-317 | 19.12.13 | Про організацію та планування навчального процесу 2014 – 2015 навчального року

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 13_1-317.pdf1.54 МБ

З метою якісної та своєчасної підготовки до нового 2014 – 2015 навчального року

НАКАЗУЮ:

1. Навчально-організаційному управлінню (Тимофєєв В. І.):
1.1. Забезпечити планування навчального процесу на 2014-2015 навчальний рік в інститутах, на факультетах відповідно до ―Положення про організацію навчального процесу в НТУУ ―КПІ‖, ―Положення про кредитно-модульну організацію навчального процесу в НТУУ ―КПІ‖, ―Положення про магістратуру НТУУ ―КПІ‖, Розпорядження КМУ від 27 серпня 2010 року № 1726-р ―Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів,‖ ―Положення про організацію працевлаштування випускників НТУУ ―КПІ‖, затвердженого наказом ректора від 27.11.2007 року № 1-163, наказу ректора № 1-205 від 04 липня 2013 року ―Про закріплення спеціальностей і спеціалізацій за кафедрами НТУУ "КПІ".
1.2. Організувати роботу інститутів, факультетів, випускових кафедр щодо планування та організації навчального процесу в НТУУ ―КПІ‖ у 2014-2015 навчальному році у відповідності до вимог наказу МОН України № 683 від 05 червня 2013 року та наказу ректора університету від 12 вересня 2013 року № 1-242 ―Про організаційні заходи щодо застосування нових форм документів з підготовки кадрів з урахуванням вимог законодавства у частині їх впровадження у навчально-виховний процес та документообіг‖ з урахуванням впроваджених в університеті кредитно-модульної системи підготовки фахівців та інформаційного забезпечення навчального процесу на базі автоматизованої системи управління АС ―ВНЗ‖ та системи ―Електронний кампус‖.
2
1.3. Надати всім кафедрам необхідні дані щодо фінансового забезпечення штатного розкладу кафедр.
1.4. Організувати контроль проведення навчального процесу на кафедрах, факультетах та в інститутах у 2014-2015 навчальному році.
1.5. ІОЦ забезпечення навчального процесу до 25 серпня 2014 року:
- забезпечити якісне функціонування програм АС ―Деканат‖ (в частині заповнення НП, РНП, розрахунок педнавантаження), АСПНП і АСФР щодо інформаційної підтримки заповнення навчальних та робочих навчальних планів, формування розкладу занять з застосуванням довідників (напрямів підготовки, спеціальностей, кредитних модулів, навчальних груп тощо) еталонного електронного довідково-інформаційного фонду НТУУ ―КПІ‖;
- забезпечити достовірність даних НП, РНП та розкладу занять в системі ―Деканат‖, АСПНП та подальшу інтеграцію даних в систему ―Education‖ для формування додатків до дипломів та даних РНП до системи ―Електронний кампус‖ для методичного забезпечення кредитних модулів навчальних дисциплін;
- провести визначення штатної чисельності науково-педагогічних працівників кафедр відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1134 ―Про затвердження нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукового ступеню кандидата наук, слухачів, інтернів на одну штатну посаду НПП у ВНЗ Ш і IV рівня акредитації та ВНЗ післядипломної освіти державної форми власності.‖
2. Навчально-методичному управлінню (Гожій С.П.):
2.1.Здійснити методичне забезпечення організації та проведення навчального процесу 2014-2015 навчального року відповідно до вимог нормативних документів.
2.2. Протягом 2014-2015 навчального року здійснювати контроль за формуванням акредитаційних та ліцензійних справ з напрямів підготовки та спеціальностей університету щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційного забезпечення та їх відповідності Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Державним вимогам до акредитації.
3.Директору навчально-методичного комплексу “Інститут післядипломної освіти” (Малюковій І.Г.) організувати планування та проведення підготовки фахівців за другою вищою освітою відповідно до Положення Про порядок здобуття другої вищої освіти в НТУУ ―КПІ‖ та розробку інтегрованих навчальних і робочих навчальних планів підготовки слухачів і студентів за формами відповідно до вимог наказу ректора університету від 12 вересня 2013 року № 1-242 ―Про організаційні заходи щодо застосування нових форм документів з підготовки кадрів з урахуванням вимог законодавства у частині їх впровадження у навчально-виховний процес та документообіг.‖
3
4. Директорам інститутів, деканам факультетів:
4.1. Організувати розроблення документів щодо планування та організації навчального процесу з підготовки кадрів в НТУУ ―КПІ‖ у 2014-2015 навчальному році за формами відповідно до вимог наказу ректора університету від 12 вересня 2013 року № 1-242 у терміни, що вказані в додатку №1 до цього наказу.
4.2. Організувати роботу щодо працевлаштування випускників 2015 року відповідно до Розпорядження КМУ від 27 серпня 2010 року № 1726-р ―Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів,‖ ―Положення про організацію працевлаштування випускників НТУУ‖КПІ‖, затвердженого наказом ректора від 27.11.2007 року № 1-163. Забезпечити організацію та проведення круглих столів, ярмарків професій за галузями народного господарства з широким залученням до них студентів відповідно до додатку № 19 до цього наказу.
4.3. Забезпечити виконання доведених обсягів державного замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою у 2014 році за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра.
4.4. До 22 серпня 2014 р. провести перевірку готовності кафедр до нового навчального року.
4.5. Призначити відповідальних і організувати якісне заповнення баз даних програм АС ―Деканат‖, АСПНП і АСФР, забезпечити технічну підтримку методистів факультетів і кафедр для роботи з пакетами програм з метою подальшої інтеграції даних у системи ― Education‖ та ―Електронний кампус‖.
5. Завідувачам кафедр:
5.1. На випускових кафедрах:
- завершити розробку у разі необхідності навчальних планів підготовки студентів за відповідними ОКР з денної та заочної форм навчання до 03 березня 2014 року;
- розробити робочі навчальні плани підготовки студентів за всіма ОКР з денної та заочної форм навчання на 2014-2015 навчальний рік відповідно до існуючих навчальних планів та з урахуванням додатків №№ 1-18, 22-51 до цього наказу до 01 квітня 2014 року;
- планування навчального процесу з напрямів підготовки та спеціальностей провести у відповідності до Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційного забезпечення, а також у відповідності до Державних вимог до акредитації, затверджених наказом МОН України від 13.06.2012 р. №689;
- привести ресурсне забезпечення навчального процесу (кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне, інформаційне та інше) з напрямів підготовки та спеціальностей згідно з Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Державними вимогами до акредитації до 01 вересня 2014 року;
4
- затвердити та подати до департаменту навчально – виховної роботи списки кураторів навчальних груп до 29 серпня 2014 року;
5.2. Надати конструкторському бюро інформаційних систем в електронному вигляді (на адресу e-campus@ukr.net) та ІОЦ забезпечення навчального процесу в електронному вигляді (на адресу t.mona@kpi.ua ) з поміткою ―Підготовка до 2014-2015 н.р.‖:
- до 01 лютого 2014 року - перелік шифрів навчальних груп кафедр за відповідними ОКР за денною та заочною формами навчання із зазначенням напрямів (спеціальностей) в форматі Microsoft Office Word;
- до 01 лютого 2014 року - документи навчально-організаційного забезпечення, а саме нормативні та варіативні частини ОКХ, ОПП, ліцензії щодо підготовки з напрямів та спеціальностей в форматі Microsoft Office Word;
- до 15 квітня 2014 року - затверджені навчальні плани, робочі навчальні плани підготовки студентів за відповідними ОКР за денною та заочною формами навчання в форматі Microsoft Office Excel.
5.3. На випускових кафедрах, які здійснюють підготовку фахівців за другою вищою освітою, розробити та затвердити інтегровані навчальні та робочі навчальні плани підготовки слухачів і студентів за формами відповідно до вимог наказу ректора університету від 12 вересня 2013 року № 1-242 до 02 червня 2014 року (плани надавати до відділу наступної освіти ―ІНО‖ НМК ―ІПО‖ кімн. № 40-5 корп. №1).
5.4. Розробку документів навчально-організаційного забезпечення на кафедрах здійснювати відповідно до ОПП підготовки фахівців та з урахуванням вимог наказу ректора університету від 12 вересня 2013 року № 1-242.
5.5. До 25 червня 2014 року розглянути та затвердити на засіданнях кафедр індивідуальні плани роботи викладачів на 2014-2015 навчальний рік.
5.6. До 27 червня 2014 року затвердити робочі навчальні програми на 2014-2015 навчальний рік.
5.7. До 14 серпня 2014 року завершити підготовку усієї навчально-методичної документації, складання розкладу консультацій викладачів та завершити підготовку навчальних аудиторій, лабораторій, комп’ютерних класів.
5.8. Відпрацювати та надати до навчального відділу у встановлені цим наказом терміни документи щодо планування навчального процесу, за виконання яких відповідає завідувач кафедри (додаток № 1 до цього наказу).
6. Конструкторському бюро інформаційних систем:
6.1. Для систематизації інформації за єдиними класифікаційними правилами, згідно з стандартом НТУУ ―КПІ‖ ―Єдине інформаційне середовище НТУУ ―КПІ‖. Єдина система класифікації, кодування та індексації інформаційних ресурсів НТУУ ―КПІ‖ до 01 лютого 2014 року розробити й впровадити еталонний електронний довідково-інформаційний фонд НТУУ ―КПІ‖, єдиний для застосування в інформаційних системах підтримки навчального процесу університету.
5
6.2. До 01 березня 2014 року - підготувати ―Регламент роботи з еталонним електронним довідково-інформаційним фондом НТУУ ―КПІ‖.
6.3. До 01 квітня 2014 року - створити загальноуніверситетський реєстр документів навчально-організаційного забезпечення: ОКХ, ОПП, ліцензії з напрямів та спеціальностей підготовки.
7. Науково-технічній бібліотеці (Дригайло В.Г.) укомплектувати бібліотеку необхідною літературою і забезпечити організовану видачу навчальної літератури студентам на 2014–2015 навчальний рік.
8. Затвердити форми документів департаменту навчальної роботи щодо планування та організації навчального процесу в НТУУ ―КПІ,‖ які визначені наказом МОН від 05 червня 2013 року № 683 як документи, в яких можливо внесення змін до форм та змістового наповнення залежно від специфіки та профілю ВНЗ (додатки №№ 22-51 до цього наказу).
9. Розробляти документи, які вказані в додатках №№ 22-27, 39, 40, 51 до цього наказу у відповідності до ―Зразків документів з планування, обліку та звітності кафедри щодо навчальної роботи,‖ визначених розпорядженням першого проректора від 23.02.2004 року № 5-5 ―Про удосконалення та стандартизацію документів з планування та звітності документів щодо організації навчального процесу в університеті‖.
10. Затвердити перелік документів, що подаються до навчального відділу університету (додаток №1 до цього наказу), та склад університетської комісії (додаток № 20 до цього наказу) для перевірки готовності підрозділів до нового навчального року. Комісії університету з перевірки готовності підрозділів до нового 2014-2015 навчального року з 26 серпня по 27 серпня 2014 року здійснити перевірку готовності підрозділів до нового навчального року.
11. Затвердити графік проведення заходів перед початком нового навчального року (додаток №21 до цього наказу).
12. Начальнику відділу кадрів і архівної справи Л.П. Андрейчук довести зміст цього наказу до директорів інститутів, деканів факультетів і завідувачів кафедр.
13. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.
Ректор М.З. Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.