Інструкція щодо заповнення Додатків до дипломів про вищу освіту в НТУУ „КПІ”

Додаток 1 до розпорядження № 5-54 від 15.05,2014 р. - http://document.kpi.ua/2014_5-54

Додаток до диплома про вищу освіту (далі Додаток) є документом про освіту, що видається власнику диплома з метою надання додаткової інформації про зміст і обсяг освіти, особливості навчання і форми підсумкового контролю та його академічні і професійні права тощо.
Додаток як невід’ємна складова документа по вищу освіту є дійсним лише з дипломом про вищу освіту, серія і номер яких співпадають.
Додаток заповнюється в деканатах факультетів (інститутів) особами, відповідальними за порядок оформлення замовлень на виготовлення дипломів, на підставі особової справи випускника, зведеної відомості про оцінки отримані в процесі навчання, а також результатів державної атестації та підписується деканом (директором інституту) , головою ДЕК, ректором (проректором), які несуть відповідальність за достовірність поданої в Додатку інформації.
Заповнення Додатку здійснюється у такому порядку:
1. Прізвище, ім’я, по батькові. Вказується в називному відмінку згідно з відповідним дипломом про світу. Наприклад: Кузьменко Іван Сергійович.
2. Дата народження. Число та рік народження зазначаються в числовому вимірі, а місяць вказується повною назвою. Наприклад: 12 травня 1985року.
3. Попередній документ про освіту. Вказується повна назва, серія і номер документа про освіту, на підставі якого студент отримав право здобувати вищу освіту певного освітньо-кваліфікаційного рівня. Наприклад: атестат про повну загальну середню освіту ЛА № 987654, диплом бакалавра ДБ №123456 (диплом бакалавра з відзнакою) тощо.
4. Повна назва вищого навчального закладу. Зазначається Національний технічний університет України «Київський політехнічних інститут».
5. Назва диплома. Зазначається назва диплома відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня: диплом бакалавра; диплом спеціаліста; диплом магістра.
6. Тип (вид) програми. Вказується програма, за якою здобута вища освіта відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, а саме: освітньо-професійна програма підготовки бакалавра; освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста; освітньо-професійна програма підготовки магістра.
7. Термін навчання. Вказується нормативний термін підготовки фахівців з вищою освітою відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, що встановлюється освітньо-професійною програмою підготовки ( зазначається з точністю до місяця): для бакалавра :
денна форма - 3 роки 10 місяців; заочна – 4 роки 6 місяців;
для спеціаліста:
денна та заочна форма навчання - 1 рік 6 місяців для технічних спеціальностей та спеціальності 7. 050102 «Економічна кібернетика» ; 10 місяців - для інших спеціальностей;
для магістра :
денна та заочна форма навчання - 1 рік 10 місяців для технічних спеціальностей та спеціальності 8. 050102 «Економічна кібернетика»; 10 місяців для інших спеціальностей;
8. Форма навчання. Зазначається: денна, вечірня, заочна (дистанційна), екстернатна.
9. Напрям підготовки (спеціальність). Зазначається відповідно до діючого Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Для бакалаврів вказується напрям підготовки (його шифр та назва), для спеціалістів та магістрів – спеціальність (шифр та назва, причому у спеціалістів перша цифра шифру 7., а у магістрів 8.).
10. Спеціалізація. Зазначається відповідно до наказу ректора «Про закріплення спеціальностей і спеціалізацій за кафедрами НТУУ «КПІ» для освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».
11. Періоди практики (практична підготовка). Вказується навчальна, виробнича, переддипломна, науково-дослідна практики, які передбачені освітньо-професійною програмою підготовки, та вказується їх фактична тривалість у тижнях. Наприклад: навчальна – 4 тижні; виробнича – 4 тижні, переддипломна – 8 тижнів, науково-дослідна – 6 тижнів.
12. Академічні права. Зазначається можливість власника диплома продовжувати навчання на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні: для бакалаврів – навчання за програмою підготовки спеціаліста або магістра за спеціальностями напряму підготовки (вказується шифр та назва напряму); для спеціалістів і магістрів – вступ до аспірантури .
13. Професійні права. Зазначається вид діяльності за здобутою кваліфікацією відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. Наприклад: робота згідно з кваліфікацією (для магістрів додатково можливий запис «викладацька» чи «наукова» робота).
14. Дата вступу. Зазначається фактична дата початку навчання конкретної особи за відповідною освітньо-професійною програмою підготовки. Ця дата може не співпадати з датою вступу цієї особи до університету. Наприклад: дата вступу зазначається 01 вересня 1999 року, хоча в НТУУ «КПІ» випускник навчався з 01 вересня 2002 року.
Якщо студент був зарахований з іншого ВНЗ, або поновлений на навчання в університеті після певної перерви (академічна відпустка, служба у Збройних силах України тощо), то зазначається дата вступу на навчання згідно з академічною довідкою. Для студента НТУУ «КПІ» зазначається дата початку навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра.
15. Дата випуску. Відповідає даті закінчення повного курсу навчання в університеті за відповідною освітньо-професійною програмою підготовки, враховуючи державну атестацію.
16. Додаткові документи про освіту. Зазначається - немає.
17. Програма навчання. Вказується повний перелік назв нормативних і вибіркових навчальних дисциплін (без скорочень і абревіатур), які вивчалися відповідно до освітньо-професійної програми підготовки із зазначенням загального обсягу (аудиторні заняття та самостійна робота студентів). навчального часу ( в годинах). Курсові проекти (роботи ) і практики зазначаються окремо в рубриках відповідно «Курсові проекти з дисциплін:», «Курсові роботи з дисциплін» (повна назва дисциплін), «Практики:». Якщо курсові проекти (роботи) виконуються як комплексні з декількох дисциплін, то після назви комплексний проект (робота) у дужках зазначаються назви цих дисциплін. Навчальний час на виконання КП, КР та практик не вказується.
Дисципліни, які були перезараховані згідно з академічною довідкою, позначаються зірочкою після назви дисципліни.
18. Оцінка. Зазначається за результатами складання екзаменів, заліків, захисту курсових проектів (робіт) з відповідних навчальних дисциплін та практик.
19. Письмова кваліфікаційна робота. Зазначається тема виконаного дипломного проекту (роботи) та наданий час на її виконання (у тижнях), а також оцінка за результатами його захисту. Наприклад: захищено дипломний(у) проект (роботу) спеціаліста (магістра) «Система управління фінансами холдингових компаній» з оцінкою «відмінно» (18 тижнів).
20. Атестація (державні іспити). Зазначаються назви навчальних дисциплін, з яких здійснювалася державна атестація, вказуються оцінки, які отримав випускник на державних іспитах , та дата і номер засідання державної екзаменаційної комісії.
21. Присвоєна кваліфікація. Зазначається на підставі рішення державної екзаменаційної комісії відповідно до існуючої назви за освітньо-кваліфікаційними рівнями. Назва кваліфікації має відповідати затвердженим нормативним документам - освітньо-кваліфікаційній характеристиці, освітньо-професійній програмі підготовки, навчальному плану.
22. Додаток засвідчується підписами ректора (проректора) і голови державної екзаменаційної комісії та завіряється печаткою.
23. Дата видачі. Дата видачі додатку і реєстраційний номер мають відповідати записам у книзі реєстрації виданих документів про освіту . Реєстраційний номер присвоюється деканатами факультетів (інститутів) і складається з літери (для бакалаврів «Б», для спеціалістів «С», для магістрів «М»), індексу факультету або кафедри та порядкового номера за календарний рік.
24. Місто - Київ
Додаткова інформація
25. Тип вищого навчального закладу. Зазначається Національний державний технічний університет IV рівня акредитації.

26. Умови вступу.
На навчання за освітньо-професійною програмою підготовки:
бакалавра - за конкурсом;
спеціаліста, магістра – за конкурсом.
При поновленні на навчання в університет (з 2014 року) або переведенні з іншого ВНЗ - академічна довідка №, дата видачі та повна назва ВНЗ, який її видав.
27. Програмні вимоги. Зазначаються вимоги, за яких є можливим здобувати вищу освіту за відповідним напрямом підготовки (спеціальністю) певного освітньо-кваліфікаційного рівня: для бакалавра – повна загальна середня освіта;
для спеціаліста, магістра - базова вища освіта за напрямом підготовки (вказується шифр та назва напряму).
28. Навчальне навантаження. Зазначається співвідношення аудиторних занять і самостійної роботи студента при реалізації відповідної освітньо-професійної програми підготовки. При цьому аудиторне навантаження в годинах береться з навчального плану спеціальності (напряму) відповідної форми навчання і зазначається його частка по відношенню до загального обсягу часу освітньо-професійної програми ( із врахування екзаменаційних сесій, практик, дипломного проектування). Наприклад, освітньо-професійною програмою на підготовку бакалавра відводиться 246 кредити, аудиторні заняття відповідно до навчального плану складають 3780 годин , тобто 105 кредитів, їх частка дорівнює: 105: 246= 0,44 (44%) , а самостійна робота - відповідно 56%.
У рядку «РАЗОМ» зазначається загальна кількість годин (кредитів) програми теоретичної та практичної підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.
29. Шкала оцінок. Зазначається, що екзамени і диференційовані заліки оцінюються за чотирибальною школою: «відмінно», «добре», «задовільно» , «незадовільно»; заліки – двобальною: «зараховано», «незараховано».

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.