Положення про екзаменаційну комісію

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2017-12-04-11.pdf452.78 КБ

Положення про екзаменаційну комісію [Текст] / Уклад. В. П. Головенкін. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 16 с.

Положення визначає завдання, порядок створення та роботи екзаменаційних комісій для здійснення випускної атестації здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Положення призначено для використання науково-педагогічними працівниками випускових кафедр та членами екзаменаційних комісій.

Нормативно-інструктивне видання

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення про екзаменаційну комісію (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» і є нормативним документом, що регламентує порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії для здійснення випускної атестації здобувачів вищої освіти в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – КПІ ім. Ігоря Сікорського або університет).

У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

Випускна атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.

Екзаменаційна комісія (далі – ЕК) – комісія, що створюється для здійснення випускної атестації здобувачів вищої освіти.

Випускна атестація здобувачів вищої освіти здійснюється екзаменаційними комісіями після завершення теоретичного та практичного навчання за відповідною освітньою програмою вищої освіти. Випускна атестація завершується присудженням здобувачу вищої освіти відповідного ступеня вищої освіти (бакалавра, магістра) та видачею диплома встановленого зразка.

Строки проведення випускної атестації визначаються навчальними планами. Строк повноважень екзаменаційних комісій становить один календарний рік.

Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю екзаменаційних комісій здійснює ректор.

Завданнями екзаменаційних комісій є:
– комплексна перевірка й оцінка теоретичної та практичної фахової підготовки здобувачів вищої освіти, встановлення її відповідності стандартам вищої освіти і освітній програмі;
– прийняття рішення про присудження здобувачам відповідного ступеня вищої освіти і присвоєння кваліфікації та видачу диплома (диплома з відзнакою);
– розроблення пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки фахівців.

Форма проведення випускної атестації здобувачів вищої освіти визначається відповідним стандартом вищої освіти, освітньою програмою та навчальним планом.

Випускна атестація здобувачів вищої освіти проводиться у формі випускного екзамену(-нів) або/та захисту кваліфікаційної роботи (дипломного проекту, дипломної роботи, магістерської дисертації).
Кваліфікаційні роботи студентів підлягають перевірці на академічний плагіат. Порядок здійснення заходів з перевірки на академічний плагіат кваліфікаційних робіт визначається «Положенням про систему запобігання плагіату в академічних текстах працівників та здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Випускні екзамени можуть проводитися або за окремими навчальними дисциплінами, або як один комплексний випускний екзамен з кількох навчальних дисциплін. Перелік та кількість навчальних дисциплін, що виносяться на випускну атестацію здобувачів вищої освіти, визначаються відповідним стандартом вищої освіти, освітньою програмою та навчальним планом. У випадку, якщо передбачені обидві форми випускної атестації, захисту кваліфікаційної роботи передує(-ють) випускний екзамен(-и).
Університет на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно виконала освітню програму на певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію.

Порядок підготовки та проведення випускної атестації здобувачів вищої освіти визначається Положенням про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

текст у файлі

Понеділок, Грудень 4, 2017 - 14:45

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.