НАКАЗ № 1-346 від 24.10.2017 Про проведення самоаналізу діяльності випускових кафедр університету

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2017_1-346.pdf539.55 КБ

З метою визначення відповідності випускових кафедр університету за основними напрямами їх діяльності вимогам Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», ліцензійним та акредитаційним умовам 3-х рівнів підготовки, а також вимогам до дослідницького університету та з урахуванням критеріїв європейської акредитації інженерної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Директорам інститутів, деканам факультетів спільно з департаментом навчальної роботи (Якименко Ю.І.) в період з 25.10.2017 р. по 25.12.2017 р. організувати і провести самоаналіз діяльності випускових кафедр та визначити відповідність їх показників критеріям внутрішньої акредитації, ухваленим Вченою радою університету. Процедуру самоаналізу провести на всіх випускових кафедрах університету, визначивши відповідність їх показників якісному забезпеченню підготовки фахівців за схемою «бакалавр - магістр -доктор філософії» та результатам науково-інноваційної діяльності.

2. Відділу акредитації (Угольніков В.Ю.):
- визначити порядок проведення процедури самоаналізу діяльності випускових кафедр;
- до 25.10.2017 р. розробити форми та зміст матеріалів самоаналізу та довести їх до всіх структурних підрозділів, які залучаються до внутрішньої акредитації;
- організувати і провести 01.11.2017 р. та 02.11.2017 р. інструкторсько-методичні семінари з питань проведення процедури самоаналізу та відпрацювання необхідних звітних матеріалів;
- здійснювати методичне супроводження роботи кафедр з відпрацювання матеріалів самоаналізу;
- до 25.12.2017 р. провести експертизу матеріалів самоаналізу, їх відповідність вимогам нормативних документів та критеріям внутрішньої акредитації, підготувати узагальнену інформацію щодо результатів проведення самоаналізу та пропозицій інститутів і факультетів щодо оптимізації структури підрозділів.
3. Навчально-методичному відділу (Головенкін В.П.):
- на засіданні Методичної ради заслухати: у листопаді 2017 р. -інформацію відділу акредитації щодо поточного стану роботи з відпрацювання матеріалів самоаналізу випусковими кафедрами університету, у грудні 2017 р. - узагальнені результати проведення самоаналізу і пропозиції інститутів, факультетів та науково-методичних підкомісій зі спеціальностей щодо оптимізації структури підрозділів;
- надавати представникам випускових кафедр інформацію з питань: рейтингу НПП, показників кафедр за індикаторами рейтингу структурних підрозділів.
4. Директорам інститутів (деканам факультетів) створити і очолити інститутські (факультетські) акредитаційні комісії, до складу яких залучити: заступників директорів інститутів (заступників деканів факультетів) з навчально-методичної роботи та наукової роботи, завідувачів випускових кафедр. Склади комісій надати до відділу акредитації (кімната № 303-1, тел.: 204-81-51) до 30.10.2017 р. На комісії покласти наступні функції:
- узгодження представлених кафедрами заходів з усунення виявлених недоліків в певних напрямах діяльності, термінів їх виконання та невідповідності показників критеріям внутрішньої акредитації;
- у листопаді 2017 р. на засіданні вченої ради інституту (факультету) розглянути питання щодо ухвалення матеріалів самоаналізу випускових кафедр інституту (факультету) та надати їх в електронному і друкованому вигляді до 22.11.2017 р. у відділ акредитації (кімната № 303-1, тел.: 204-81-51);
- надання пропозицій щодо оптимізації структури інституту (факультету) та випускових кафедр, які дозволять якісно здійснювати підготовку здобувачів вищої освіти усіх рівнів за кожною спеціальністю відповідно до умов акредитації, а також оптимізації переліку спеціальностей і спеціалізацій, закріплених за інститутами і факультетами.
5. Завідувачам випускових кафедр створити і очолити робочі групи з відпрацювання матеріалів самоаналізу, провести засідання кафедр з розглядом цих матеріалів та надати їх до 15.11.2017 р. до вчених рад інститутів (факультетів) для ухвалення і затвердження директором інституту (деканом факультету).
6. Департаментам: науки та інноватики (Ільченко М.Ю.), міжнародного співробітництва (Сидоренко С.І.), перспективного розвитку (Новіков О.М.) та навчально-виховної роботи (Киричок П.О.) за зверненням директорів інститутів (деканів факультетів), завідувачів випускових кафедр, співробітників відділу акредитації надавати необхідну інформацію за сферою їх діяльності.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.
Ректор
М.З. Згуровський

Вівторок, Жовтень 24, 2017 - 14:30 to Понеділок, Грудень 25, 2017 - 17:30

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.