НАКАЗ № 7-27 від 27.03.2017 Про затвердження Положення про Вчену раду КПІ ім. Ігоря Сікорського

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2017_7-27.pdf1002.4 КБ

На виконання рішення Вченої ради Університету від 13 лютого 2017 року (Протокол №2),
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Вчену раду Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (додаток № 1).
2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.
Ректор М.3. 3гуровський

Додаток 1 до Наказу № 7-27 від 27.03.2017
ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада Національного технічного університету України «Київський політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» (далі - Вчена рада університету) є колегіальним органом управління Університету і формується строком на п'ять років.
1.2. У своїй роботі Вчена рада університету керується Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про освіту», нормативно-правовими документами МОН України, Статутом університету та цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.
1.3. Положення про Вчену раду університету затверджується на засіданні Вченої ради університету.
1.4. Вибори до складу Вченої ради університету починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Університету.
1.5. Склад Вченої ради університету затверджується наказом ректора Університету протягом п'яти робочих днів від дня закінчення повноважень попереднього складу.

2. СТРУКТУРА ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

2.1. Вчену раду університету очолює її Голова.
2.2. До складу Вченої ради університету входять:
1) за посадами: ректор, проректори, декани факультетів, директори навчально-наукових інститутів, вчений секретар (який виконує функції вченого секретаря ради), директор бібліотеки, головний бухгалтер, голова профспілкового комітету працівників Університету;
2) виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук - по 1 представникові від кожної кафедри;
3) виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі - 10 осіб;
4) виборні представники, які представляють аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів (керівник наукового товариства студентів та аспірантів, керівник ради молодих учених тощо, які пройшли процедуру обрання)- 2 особи;
5) керівник Первинної профспілкової організації студентів університету - 1 особа;
6) керівники органів студентського самоврядування університету - 2 особи (голова студентської ради університету та голова студентської ради студмістечка);
7) виборні представники з числа студентів (курсантів) - по одному студенту від кожного факультету, інституту та філій.
При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради університету мають становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів (курсантів). За рішенням Вченої ради університету до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.
2.3. Виборні представники з числа працівників Університету обираються Конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.
2.4. Виборні представники з числа студентів обираються студентами прямими таємними виборами відповідно до Положення про студентське самоврядування. Організація виборів членів Вченої ради університету з числа студентів (курсантів) покладається на студентську раду університету. Студентська рада університету формує перелік резерву студентів, які не увійшли до складу Вченої ради університету, але можуть бути включені у разі вибуття студента з Вченої ради університету (відрахування з Університету, відмова за власним бажанням щодо членства у Вченій раді університету тощо). Виборні представники з числа аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів обираються науковим товариством студентів та аспірантів і радою молодих учених. Здобувачі вищої освіти останнього семестру навчання не можуть обиратися до складу Вченої ради університету.
2.5. Склад Вченої ради університету формується відповідно до квот, визначених Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, цим Положенням та затверджується наказом ректора протягом п'яти робочих днів від дня закінчення повноважень попереднього складу.
Зміни до складу Вченої ради університету можуть вноситися внаслідок змін у структурі університету, у професорсько-викладацькому складі, з інших причин, що не суперечать Закону України "Про вищу освіту".
У разі дострокового вибуття виборного представника з числа членів Вченої ради університету зміни (ротація) відбуваються за поданням кафедр, підрозділів, від яких здійснювалося обрання органів студентського самоврядування, наукового товариства студентів та аспірантів, ради молодих учених тощо. Зміни до складу Вченої ради університету затверджуються відповідним наказом ректора.

3. ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

3.1. До компетенції Вченої ради Університету належить: - визначати стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
- розробляти й подавати вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект Статуту університету, а також рішення щодо внесення змін і доповнень до нього;
- ухвалювати фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;
- визначати систему та затверджувати процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- ухвалювати рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
- ухвалювати за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- - обирати за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів/директорів, завідувачів (начальників) кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;
- затверджувати освітні програми і навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- ухвалювати рішення з питань організації освітнього процесу, визначати строки навчання на відповідних рівнях;
- затверджувати зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
- ухвалювати основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- оцінювати науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- присвоювати вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подавати відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
- приймати остаточні рішення щодо визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
- вносити подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу Університету;
- затверджувати Правила прийому до Університету;
- затверджувати Положення про організацію освітнього процесу;
затверджувати Порядок проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів);
- приймати рішення щодо призначення персональних стипендій;
- приймати рішення щодо власних надходжень Університету, які отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою і навчально-виробничою діяльністю, та благодійних внесків і грантів, що зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків;
- визначає фінансову основу студентського самоврядування : кошти в розмірі не менше як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих університетом від основної діяльності;
- дає згоду на розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках установ державних банків;
- затверджує склад комісій Вченої ради університету, що діють на постійній або тимчасовій основі;
- розглядає інші питання діяльності Університету та ухвалює рішення.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

4.1. На першому засіданні Вченої ради університету головує ректор або особа, на яку покладено виконання обов'язків ректора, до обрання на ньому Голови цієї ради. Голова Вченої ради університету обирається на першому засіданні таємним голосуванням з числа членів Вченої ради університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на весь строк діяльності Вченої ради університету. Головою не може бути обрано члена Вченої ради, у якого закінчується термін дії контракту у рік проведення виборів. Заступники Голови Вченої ради, в тому числі перший заступник, обираються з числа членів Вченої ради університету відкритим голосуванням.
4.2. Чергові засідання Вченої ради університету відбуваються, як правило, щомісячно в перший понеділок місяця або в інший день, визначений Головою Вченої ради університету. Проводить засідання Голова Вченої ради університету, а за його відсутності - заступник Голови Вченої ради університету. Позачергові засідання Вченої ради університету скликаються за ініціативою Голови Вченої ради університету або за ініціативою не менш ніж однієї третини від загального складу членів Вченої ради університету.
4.3. У разі тимчасової відсутності вченого секретаря Вченої ради його обов'язки покладаються наказом ректора на іншого члена Вченої ради університету.
4.4. Лічильна комісія для таємного голосування (не менше трьох осіб) обирається відкритим голосуванням із числа членів Вченої ради університету, присутніх на засіданні, та несе повну відповідальність за дотримання процедури і результати таємного голосування. У роботі лічильної комісії не можуть брати участі члени Вченої ради університету, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування.
4.5. Проект порядку денного засідання Вченої ради університету формується вченим секретарем. Питання до порядку денного повинні бути
подані вченому секретарю Університету не пізніше 5-ти календарних днів до засідання. Матеріали, що надійшли пізніше встановленого терміну, можуть бути включені до порядку денного засідання Вченої ради університету лише за рішенням Голови Вченої ради університету. Відповідальність за достовірність інформації, поданої на розгляд Вченої ради університету, несуть керівники структурних підрозділів або інші працівники Університету, визначені у порядку денному як доповідачі. За дорученням Голови Вченої ради університету підготовку матеріалів до розгляду забезпечують учений секретар Університету та проректори за напрямами діяльності. Не пізніше трьох календарних днів до засідання вчений секретар погоджує порядок денний з Головою Вченої ради університету.
4.6. Документи та матеріали щодо питань, які входять до порядку денного засідання Вченої ради університету, готують, тиражують та передають ученому секретарю відповідні структурні підрозділи Університету, до сфери компетенції яких відносяться ці питання.
4.7. Засідання Вченої ради університету правомочне, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загальної кількості її членів. При розгляді конкурсних питань - рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували щонайменше три чверті членів вченої ради, які брали участь у голосуванні. При розгляді спірних питань, зокрема, якщо до бюлетеня внесені кілька кандидатур рішення приймається простою більшістю голосів.
4.8. Рішення Вченої ради університету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Вченої ради університету. Рішення Вченої ради університету вводяться в дію наказом ректора Університету.
4.9. Рішення з конкурсних питань приймаються відповідно до нормативних документів, згідно з якими проводиться конкурс.
4.10. Контроль за виконанням рішень Вченої ради університету покладається, як правило, на ректора, проректорів відповідно до їх функціональних обов'язків, ученого секретаря.
4.11. З метою додаткового опрацювання питань, які виносяться на розгляд Вченої ради університету, можуть бути створені тимчасові або постійні комісії Вченої ради університету. Голови тимчасових або постійних комісій призначаються Головою Вченої ради університету та затверджуються наказом по Університету.
4.12. Засідання Вченої ради університету проводяться державною мовою.
4.13. Засідання Вченої ради університету є відкритими і гласними.
4.14. Головуючий на засіданні Вченої ради університету:
- відкриває, закриває засідання;
- організовує розгляд питань;
- надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного доповідача;
- виносить на обговорення проекти рішень;
- робить офіційні повідомлення а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
- вчиняє інші дії щодо проведення засідання Вченої ради університету.
4.15. Організаційно-правове, науково-методичне, документальне та інформаційне забезпечення діяльності Вченої ради університету надає вчений секретар Університету або особа, яка уповноважена на виконання його функцій.
4.16. Протокол засідання Вченої ради університету підписується Головою (Головуючим) та вченим секретарем Вченої ради університету.

5. ЧЛЕНИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

5.1. Члени Вченої ради університету зобов'язані бути присутніми і брати активну участь у засіданнях, як чергових, так і позачергових, та здійснювати свої повноваження лише особисто.
5.2. Члени Вченої ради університету беруть участь у розгляді питань на засіданнях Вченої ради університету, забезпечують інформування
працівників структурних підрозділів Університету, які вони очолюють й інтереси яких представляють на засіданнях Вченої ради університету, та забезпечують виконання рішень Вченої ради університету.
5.3. Підставами для відсутності члена Вченої ради університету на засіданні можуть бути тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо.
5.4. Членство у Вченій раді університету достроково припиняється у разі: звільнення з роботи або відрахування з Університету, зміни посади, яка передбачає членство у Вченій раді університету; відкликання виборного представника, подання членом Вченої ради університету письмової заяви про вихід зі складу Вченої ради університету тощо.
5.5. У разі дострокового припинення членства у Вченій раді університету виборними представниками зміни (ротація) відбуваються відповідно до п. 2.5 цього Положення.
5.6. Кандидатури для включення до складу чи виведення зі складу Вченої ради університету вносяться на підставі службового подання керівника відповідного структурного підрозділу на ім'я ректора з результатами обрання чи переобрання до/із членів Вченої ради університету зборами трудових колективів структурних підрозділів згідно з передбаченими квотами. Зміни у складі Вченої ради університету затверджуються наказом ректора.
5.7. До участі у засіданнях, у тому числі на постійній основі, можуть запрошуватися інші особи (запрошені) без права голосу, що оформлюється відповідним розпорядженням ректора Університету.

6. ВЧЕНІ РАДИ ФАКУЛЬТЕТІВ, ІНСТИТУТІВ ТА ФІЛІЙ

6.1. Вчена рада університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів, інститутів та філій.
6.2. Склад, повноваження та діяльність вчених рад факультетів, інститутів та філій визначається Вченою радою університету відповідно до Статуту університету та даного Положення.
6.3. Склад вчених рад факультетів, інститутів, філій утворюється строком на п'ять років та затверджуються наказом ректора. Формується згідно з квотами, визначеними Вченою радою університету та обирається відкритим голосуванням на загальних зборах факультетів, інститутів та філій.
6.4. До складу вченої ради факультету, інституту та філії входять за посадами: керівник структурного підрозділу, заступники керівника (науково-педагогічні працівники, на яких покладено обов'язки заступника керівника за відповідним напрямом), завідувачі кафедр, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються відкритим голосуванням на засіданні кафедри - 1 особа від кафедри, керівник профспілкового бюро первинної профспілкової організації співробітників структурних підрозділів, керівник профспілкового бюро первинної профспілкової організації студентів структурного підрозділу, керівник органу студентського самоврядування структурного підрозділу.
При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради структурного підрозділу повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники факультетів, інститутів та філій і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів (курсантів).
6.5 До складу вченої ради факультету, інституту та філії можуть бути обрані відкритим голосуванням на загальних зборах структурних підрозділів, крім представників, які передбачені п. 6.4. цього Положення, голова ради молодих учених структурного підрозділу, голова наукового товариства студентів та аспірантів структурного підрозділу, виборні представники з числа членів студентської ради за поданням голови студентської ради факультету, інституту та філії, а також інші працівники факультетів, інститутів та філій (особи, на яких покладені обов'язки ученого секретаря
факультету, інституту та філії, керівники навчально-наукових лабораторій, міжнародних офісів, члени редколегій наукових видань тощо), науковий керівник структурного підрозділу, якщо такого призначено. При цьому повинна зберігатися квота представництва, передбачена абз.2, п. 6.4 цього Положення.
6.6. Головою вченої ради факультету, інституту та філії може бути керівник або науковий керівник факультету, інституту або філії, який призначається наказом ректора.
6.7. Вченого секретаря ради факультету, інституту та філії обирають з числа науково-педагогічних працівників факультету, інституту та філії за поданням голови вченої ради структурного підрозділу.
6.8. Членство у вченій раді факультету, інституту та філії достроково припиняється у разі звільнення з роботи або відрахування з Університету, переобрання чи звільнення з посади, яка передбачає членство у вченій раді структурного підрозділу, відкликання виборного представника, подання членом вченої ради факультету, інституту та філії письмової заяви про вихід зі складу вченої ради факультету, інституту та філії та з інших підстав. Обрання нових членів здійснюється згідно з цим Положенням. Зміни у складі вченої ради факультету, інституту та філії затверджуються наказом ректора Університету.
Засідання вченої ради структурного підрозділу правомочне, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загальної кількості її членів, а при розгляді конкурсних питань - не менше трьох четвертих від загальної кількості її членів, присутніх на засіданні. Рішення вченої ради факультету, інституту та філії приймаються простою більшістю голосів, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами університету або Законом України « Про вищу освіту».
6.9. Лічильна комісія для таємного голосування (не менше трьох осіб) обирається відкритим голосуванням із числа членів вченої ради структурного підрозділу, присутніх на засіданні, та несе повну відповідальність за
дотримання процедури і результати таємного голосування. У роботі лічильної комісії не можуть брати участі члени вченої ради факультету, інституту та філії, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування.
6.10. Відвідування засідань вченої ради членами ради має бути обов'язковим. Підставами для відсутності члена вченої ради структурного підрозділу на засіданні можуть бути тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо.
6.11. До участі у засіданнях, у тому числі на постійній основі, можуть запрошуватися інші особи (запрошені) без права голосу, що оформлюється відповідним розпорядженням керівника факультету, інституту та філії.
Положення про Вчену раду університету схвалено Вченою радою Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 13 лютого 2017 року, протокол №2.

Понеділок, Березень 27, 2017 - 12:45

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.