НАКАЗ № 1-61 від 19.02.2018 Про організацію та планування освітнього процесу 2018-2019 навчального року

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2018_1-61.pdf2.26 МБ

З метою якісної та своєчасної підготовки до нового 2018-2019 навчального року, виконання вимог Закону України " Про вищу освіту "
НАКАЗУЮ:

1. Департаменту навчальної роботи (павчально-методичному управлінню - Гожію С.П.).
1.1. Здійснити методичний супровід та контроль інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу 2018-2019 навчального року відповідно до вимог нормативних документів.
1.2. Протягом 2018-2019 навчального року здійснювати контроль за формуванням акредитаційних справ за ступенями вищої освіти відповідних освітніх програм, у яких термін дії сертифікатів про акредитацію закінчується 01 липня 2018 року або акредитуються вперше, щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичиого, інформаційного забезпечення та їх відповідності Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Державним вимогам до акредитації.
1.3. Протягом 2018-2019 навчального року проводити аналіз кадрового забезпечення підготовки фахівців за ступенями вищої освіти відповідних освітніх програм та спеціальностей.
2. Департаменту навчальної роботи (навчальпо-організаційному управлінню - Яблонському П.М.)
2.1. Забезпечити . планування освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік в інститутах, на факультетах з урахуванням вимог Закону
України "Про вищу освіту", Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року № 261 " Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)" та відповідно до Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім.Ігоря Сікорського, Положення про ЕК , Положення про випускову атестацію студентів КПІ ім.Ігоря Сікорського , рішень Вченої ради університету від 26.12.2017 року та від 12.01.2018 року.
2.2. Організувати роботу інститутів, факультетів, випускових кафедр щодо планування та організації освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2018-2019 навчальному році з використанням впроваджених в університеті автоматизованої системи управління АС "ВНЗ" та системи "Електронний кампус".
2.3. Надати всім кафедрам необхідні дані щодо фінансового забезпечення штатного розкладу кафедр.
2.4. Організувати контроль проведення освітнього процесу на кафедрах, факультетах та в інститутах у 2018-2019 навчальному році.
2.5. ЮЦ забезпечення навчального процесу ( Маторина Т.А.):
- забезпечити якісне функціонування програм АСПНП і АСФР щодо інформаційної підтримки заповнення навчальних та робочих навчальних планів, формування розкладу занять з використанням довідників (напрямів підготовки, спеціальностей, кредитних модулів, навчальних груп тощо) еталонного електронного довідково-інформаційного фонду КПІ ім. Ігоря Сікорського ;
- забезпечити достовірність даних НП, РНП та розкладу занять в системі АСП НП, АСФР, та спільно з Департаментом перспективного розвитку та КБ ІС подальшу інтеграцію даних до системи "Деканат" і "Електронний кампус "для формування поточного контролю і методичного забезпечення кредитних модулів навчальних дисциплін;
- провести визначення штатної чисельності науково-педагогічних працівників кафедр відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1134 "Про затвердження нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукового ступеню кандидата наук, слухачів, інтернів на одну штатну посаду НПП у ВНЗ Ш і IV рівня акредитації та ВНЗ післядипломної освіти державної форми власності."
3. Департаменту адміністративно- господарської роботи (Ковальов П.В.)
у 2018-2019 навчальному році забезпечити належний рівень санітарної, пожежної безпеки та охорони праці в корпусах та приміщеннях університету з оформленням відповідних дозвільних документів.
4.Директору навчально-методичного комплексу "Інститут
післядипломної освіти" (Малюкова І.Г.) у 2018-2019 навчальному році організувати планування та проведення підготовки фахівців за другою вищою освітою відповідно до Положення про порядок здобуття другої вищої
освіти в НТУУ "КПІ" та розробку інтегрованих навчальних і робочих навчальних планів підготовки слухачів і студентів.
5. Відділу аспірантури та докторантури (Дмитрієва O.І.) організувати планування та проведення підготовки аспірантів та докторантів прийому 2016, 2017, 2018 років у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)".
6. Директорам інститутів, деканам факультетів:
6.1. Організувати своєчасне розроблення документів щодо планування та організації освітнього процесу з підготовки кадрів в КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2018-2019 навчальному році у відповідності до вимог Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
6.2. Забезпечити вибір навчальних дисциплін студентами у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, за методикою, яка викладена у Тимчасовому положенні про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
6.3. Планувати в розкладі занять аспірантів першого та другого року навчання один день аудиторних занять на тиждень.
6.4. Організувати роботу щодо сприяння в працевлаштуванні випускників 2019 року відповідно до Розпорядження КМУ від 27 серпня 2010 року № 1726 - р "Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів " та Тимчасового положення про сприяння в працевлаштуванні випускників Національного технічного університету України " Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського ", яке затверджене наказом першого проректора університету від 11.11.2016 року № 1-239.
6.5. Забезпечити виконання доведених обсягів державного замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою у 2018 році за відповідними освітніми ступенями.
6.6. До 22 серпня 2018 року провести перевірку готовності кафедр до нового навчального року.
6.7. Призначити відповідальних і організувати якісне заповнення баз даних програм АСПНП і АСФР, забезпечити технічну підтримку методистів факультетів (інститутів) і кафедр для роботи з пакетами програм з метою подальшої інтеграції даних у системи "Електронний кампус" та АС " Деканат."
7. Головам робочих груп з розробки освітніх програм другого та третього
рівнів вищої освіти:
- розробити освітньо-професійні(ОПП) та освітньо-наукові(ОНП) програми підготовки магістрів до 05 березня 2018 року та надати їх до навчально-методичного відділу ( кімната № 240, корпус №1) для розгляду на Методичній раді університету;
- до 15 березня 2018 року розробити структурно-логічні схеми наскрізної підготовки доктора філософії на базі підготовки магістра за освітньо-науковою програмою відповідної спеціальності.
8. Завідувачам кафедр:
8.1. На випускових кафедрах:
- до 01 квітня 2018 року розробити навчальні плани підготовки студентів прийому 2018 року за всіма формами навчання, за освітнім ступенем магістр, які будуть навчатись за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами у відповідності з рекомендаціями, які викладені у додатках №3,4,5,6,8,9,10,11,19 до цього наказу;
- до 01 квітня 2018 року розробити навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії прийому 2018 року за всіма формами навчання у відповідності до рішення Вченої ради університету від 12.01.2018 року, яким встановлено обсяг освітньої складової підготовки аспірантів 30 кредитів (додатки №7,15,17,19) а кількість аудиторних годин на тиждень не більше 6 годин для денної форми навчання;
- до 15 квітня 2018 року розробити робочі навчальні плани підготовки студентів за всіма формами навчання прийому 2015,2016,2017 років за освітніми ступенями бакалавр, магістр (ОНП,ОПП) за існуючими навчальними планами, враховуючи рекомендації, які викладені у додатках №2,8, 12,13,14,19 до цього наказу;
- до 15 квітня 2018 року розробити робочі навчальні плани підготовки студентів за всіма формами навчання прийому 2018 року за групами спеціалізацій відповідних спеціальностей освітнього ступеня бакалавр інституту, факультету за існуючими навчальними планами, враховуючи рекомендації, які викладені у додатках № 2,8,14,19 до цього наказу;
- до 15 квітня 2018 року розробити робочі навчальні плани підготовки студентів за всіма формами навчання прийому 2018 року за освітнім ступенем магістр , які будуть навчатись за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами та робочі навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії прийому 2017, 2018 років. у відповідності з рекомендаціями, які викладені у додатках №3,4,5,6,7,8,12,13,16,18,19 до цього наказу. Кількість аудиторних годин на тиждень в робочих навчальних планах підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії прийому 2017, 2018 років денної форми навчання не більше 6 годин;
- до 01 червня 2018 року відпрацювати англомовний варіант навчальних планів за освітніми ступенями бакалавр, магістр за ОПП та ОНП і надіслати електронні версії англомовних навчальних планів до ЮЦ забезпечення навчального процесу на електронну адресу ivc@kpi.ua зазначаючи у темі листа спеціальність і інститут, факультет напр. Англ. НП-184-ІЕЕ) для систематизації та підготовки до висвітлення на інформаційних ресурсах університету;
- під час розробки робочих навчальних планів забезпечити максимальне навчальне навантаження науково-педагогічних працівників у 2018-2019 навчальному році 600 годин. В разі необхідності за рішенням кафедри використовувати змішану форму навчання. В робочих навчальних планах визначення кафедр університету, які викладають загальноуніверситетські дисципліни, проводити у відповідності з додатком №8 до цього наказу;
- враховуючи, що штатна чисельність ШИЇ кафедри визначається чисельністю студентів і не залежить від навчального навантаження, при формуванні робочих навчальних планів для груп, чисельність студентів в яких менша нормативної, за рішенням кафедри використовувати можливість застосування змішаної форми навчання із зменшенням кількості аудиторних годин за методикою, яка приведена у додатку № 19 до цього наказу;
планування освітнього процесу за всіма освітніми ступенями провести у відповідності до Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційного забезпечення, а також у відповідності до Державних вимог до акредитації, затверджених наказом МОН України від 13.06.2012 р. № 689;
- до 01 вересня 2018 року привести у відповідність ресурсне забезпечення освітнього процесу (кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне, інформаційне) за всіма освітніми ступенями, з врахуванням вимог Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Державних вимог до акредитації;
- до 01 вересня 2018 року затвердити та подати до департаменту навчально-виховної роботи списки кураторів навчальних груп.
8.2. Завідувачам кафедр, за якими закріплені вибіркові дисципліни циклів базової підготовки, гуманітарної та соціально-економічної підготовки студентів до 01 квітня 2018 року надати інформацію інститутам, факультетам, КБІС (kbis_kpi@ukr.net) та навчально-методичному відділу університету (metod@kpi.ua) перелік дисциплін та анотацій для вибору цих дисциплін студентами на 2018-2019 навчальний рік.
8.3. На випускових кафедрах, які здійснюють підготовку фахівців за другою вищою освітою, розробити та затвердити інтегровані навчальні та робочі навчальні плани підготовки слухачів і студентів за відповідними освітніми ступенями до 01 червня 2018 року (плани надавати до відділу наступної освіти " ІНО" НМК ІПО " (кімната № 40-5 корпус №1).
8.4. До 20 червня 2018 року надати штатні розклади кафедр на 2018-2019 навчальний рік до навчального відділу університету (кімната 125, корпус №1).
8.5. До 27 червня 2018 року розглянути та затвердити на засіданнях кафедр індивідуальні плани роботи викладачів та робочі навчальні програми на 2018-2019 навчальний рік.
8.6. До 17 серпня 2018 року завершити підготовку усієї навчально-методичної документації, складання розкладу консультацій викладачів та завершити підготовку навчальних аудиторій, лабораторій, комп'ютерних класів.
8.7. Відпрацювати та надати до навчального відділу у встановлені цим наказом терміни документи щодо планування освітнього процесу, за виконання яких відповідає завідувач кафедри (додаток № 1 до цього наказу). 9. Директору MMІ Бобирю М.Т., декану ПБФ Тимчику Г.С., декану ФЕА Яндульському О.С. провести планування та організацію підготовки студентів та аспірантів з урахуванням внесення змін до організаційної структури КПІ ім. Ігоря Сікорського ( реорганізацції Факультету авіаційних і космічних систем, кафедр MMІ, ФЕА та наукових підрозділів).
10. Конструкторському бюро інформаційних систем ( Фіногенов О.Д.) забезпечити повний електронний супровід освітнього процесу у 2018-2019 навчальному році з використанням системи "Електронний кампус."
11. Науково-технічній бібліотеці (Бруй О.М.) укомплектувати бібліотеку необхідною літературою і забезпечити організовану видачу навчальної літератури студентам на 2018-2019 навчальний рік.
12. Затвердити перелік документів, що подаються до навчального відділу університету (додаток №1 до цього наказу), та склад університетської комісії (додаток № 20 до цього наказу) для перевірки готовності підрозділів до нового навчального року. Комісії університету з перевірки готовності підрозділів до нового 2018-2019 навчального року з 27 серпня по 28 серпня 2018 року здійснити перевірку готовності підрозділів до нового навчального року.
13. Затвердити графік проведення заходів перед початком нового навчального року (додаток № 21 до цього наказу).
14. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.
Ректор М.З. Згуровський

Понеділок, Лютий 19, 2018 - 16:30

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.