НАКАЗ № 2-299 від 30.11.2018 Про організацію практики студентів та аспірантів у 2019 році

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2018_2-299.pdf1.07 МБ

Практику студентів та аспірантів КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2019 році провести відповідно умов договорів з підприємствами, установами, організаціями та Положення про проведення практики студентів та аспірантів вищих навчальних закладів України у строки, передбачені графіком навчального процесу та робочими навчальними планами.

З метою підготовки і організованого проведення практики студентів та аспірантів КПІ ім. Ігоря Сікорського

НАКАЗУЮ:

1. Завідувачам кафедрами:

1.1. Призначити і ознайомити з обов'язками (додаток 1) керівників практики від кафедри.
1.2. Погодити і укласти договори з підприємствами, установами, організаціями (далі - підприємства) на проходження практики студентами та аспірантами у 2019 році.
1.3. Розподіл студентів та аспірантів на місця практики проводили у відповідності до договорів з підприємствами. Місця проходження практики за комплексними договорами погодити з навчальним відділом (к. 124-1). Забезпечити виконання підписаних договорів на проведення практики студентів та аспірантів.
1.4. Розробити навчальні та робочі навчальні програми практик для здобувачів ступеня бакалавр першого рівня вищої освіти, здобувачів ступеня магістр другого рівня вищої освіти (за освітньо-професійною або освітньо-науковою програмою) та для здобувачів ступеня доктора філософії третього рівня вищої освіти у відповідності до робочих навчальних планів.
1.5. Погодити з підприємствами робочі програми проведення практики до її початку відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України. Робочі програми практики к -шзть бути розглянуті на засіданнях кафедри і затверджені деканом факультету, директором інституту.
1.6. 3а 7 (сім) днів до початку практики надати підприємствам списки студентів та аспірантів. Забезпечити вчасне прибуття студентів та аспірантів на місця практик разом із керівником практики від кафедри.
1.7. Списки на практику студентів та аспірантів - громадян України, які
навчаються за договорами за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб
подавати окремо. 1.8.До 30.05.2019 року подати в навчальний відділ (кім. 124-1) узгоджені з
підприємствами заявки для укладання комплексних договорів на
проведення практики у 2020 році.

2. Деканам факультетів, директорам інститутів:

2.1.Подати накази на проведення практики з наданням списків розподілу студентів та аспірантів за місцями практики до відділу кадрів і архівної справи та в навчальний відділ (к. 124-1):
Подати накази на проведення практик студентів та аспірантів Строки практики
ОС магістр за освітньо-науковою програмою -до 28.01.2019 р. (04.02.19 - 10.03.19)
ОС бакалавр за освіто-професійною програмою-до 08.04.2019 р. (15.04.19 - 19.05.19)
ОС магістр за освіто-професійною програмою- до 10.07.2019р. (02.09.19 - 27.10,19) здобувачів освітиьо-наукового ступеня вищої освіти доктора За робочими
філософії - за тиждень до початку практики навчальними планами
Накази з практик запланованих в інші строки подавати за 7 днів до початку практики, відповідно до робочих навчальних планів. Зміни з поважних причин (місць практики студентів та аспірантів, керівників практики, строки практики, поновлення, тощо) оформляти додатковими наказами.
До навчального відділу (кім. 124-1) та відділу кадрів і архівної справи подати накази про перезарахування навчання (стажування, практик) студентів та аспірантів за кордоном в установленому порядку.
2.2. Накази на практику студентів-іноземців подавати до центру міжнародної освіти (к.205, 31 корп.).
2.3. Забезпечити контроль початку практик та їх проведення.
На 2-й день початку практики подати в навчальний відділ (к. 124-1) доповідну записку за підписом декана факультета, директора інституту про початок практики усіма студентами та аспірантами. Розробити графік перевірки всіх практик керівництвом факультетів, інститутів, кафедр.
2.4.Забезпечити студентів та аспірантів необхідними бланками (договір,
щоденники практики, направлення на підприємство).
2.5. Заслухати на засіданні Вчених рад факультетів, інститутів результати проходження практик. За підсумками внести пропозиції щодо їх вдосконалення і усунення недоліків.

3. Навчальному відділу:

3.1.Узгодити та укласти комплексні договори на проведення практики у 2019/2020 навчальному році.
3.2. Провести вибіркову перевірку кафедр університету з питань організації та проведення практик студентів та аспірантів, виконання обов'язків керівників практики від кафедр.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника навчально-організаційного управління Яблонського П.М.
Перший проректор Ю.І. Якименко

ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД КАФЕДРИ

1. З керівництва практикою
1.1 При підготовці проведення практики
1 .1.1.Отримати від завідувача кафедри вказівки щодо проведення практики.
1.1.2. Вивчити робочу програму практики і навчально-методичну документацію щодо
проведення практики.
1.1.3.Ознайомитися із змістом та особливостями укладеного з підприємством.
організацією та установою (далі-підприємством) договору на практику, проконтролювати
підготовлені бази практики та вжити необхідних заходів щодо її підготовки
1,1.4.Ознайомитися з групою студентів та аспірантів, яких направлено на практику під
його керівництвом.
1.1.5.Отримати на кафедрі робочі програми проведення практики.
1.1.6.Провести організаційні збори з групою студентів та аспірантів, на яких:
• Інформувати про термін проведення практики;
• ознайомити з програмою практики;
• провести під розпис інструктаж про порядок проходження практики з техніки безпеки і попередження нещасних випадків;
• видати студентам та аспірантам необхідні документи на практику ( направлення. щоденники, індивідуальні завдання, методичні рекомендації, тощо);
• повідомити про вимоги щодо ведення щоденників та складання звітів з практики;
• встановити час та місце збору групи на підприємстві;
• нагадати, які документи повинні мати при собі студенти та аспіранти (паспорт. студентський квиток, тощо);
• оголосити призначеного завідувачем кафедри старшого групи студентів, аспірантів:
• проінформувати студентів та аспірантів про систему звітності практики, прийняту на кафедрі (подання письмового звіту, оформлення виконаних індивідуальних завдань, підготовка доповіді, виступу, тощо)
• ознайомити керівника практики від підприємства з робочою програмою практики і узгодити графік її проходження.
1.2. Під час перебування на підприємстві
1.2.1.Спільно з начальником відділу технічного навчання (відділ кадрів) підприємства:
• представити студентів, аспірантів та керівника практики від підприємства і взяти участь в проведенні інструктажу з охорони праці і техніки безпеки;
• узгодити графік проходження практики на підприємстві;
• узгодити список керівників практики від підприємства;
• узгодити план проведення теоретичних занять та екскурсій під час практики;
• розподілити студентів та аспірантів на робочі місця;
• надати допомогу в складанні проекту наказу на підприємстві щодо проведення практики.
1.2.2. Видати кожному студенту та аспіранту індивідуальне завдання з практики.
1.2.3. Видати керівнику практики від підприємства програму практики.
1.2.4. Надавати допомогу керівникам практики від підприємства в організації і проведенні теоретичних занять, екскурсій та інших заходів.
1.2.5. Не рідше одного разу на тиждень перевіряти ведення щоденників та складання
звітів студентів.
1.2.6.Контролювати забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів, аспірантів.
1.2.7. Контролювати виконання студентами та аспірантами правил внутрішнього трудового розпорядку бази практики, вести або організувати ведення табеля її відвідування студентами та аспірантами.
1.2.8. Систематично інформувати завідувача кафедрою про хід проходження практики. Про всі випадки травматизму і грубого порушення дисципліни студентами та аспірантами негайно доповідати завідувачу кафедри.
1.2.9. На заключному етапі проведення практики керівник практики від кафедри повинен:
• перевірити і підписати щоденники та звіти практики;
• допомогти керівнику практики від підприємства при складанні характеристик на кожного студента та аспіранта;
• брати участь у прийнятті заліків з практики;
• здійснювати допомогу з підготовки та складання студентами та аспірантами посадових іспитів за профілем роботи, що виконувалась на підприємстві;
• перевірити повернення всіма студентами та аспірантами перепусток, літератури та майна підприємства.
1.3. Після закінчення практики
Подати звіт до завідувача кафедрою про результати практики із зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення її організації та проведення.
1.4. Під час відвідування підприємства
При наявності на підприємстві спеціалістів, які закінчили КПІ ім. Ігоря Сікорського нещодавно, отримати інформацію від керівництва підприємства про адаптацію та якість підготовки випускників.

П'ятниця, Листопад 30, 2018 - 11:30

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.