Втратив чинність НАКАЗ № 7-114 від 05.10.2018 Про затвердження Положення про оплату праці працівників в наукових структурних підрозділах Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2018_7-114.pdf2.47 МБ

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства України порядку оплати праці працівників в наукових структурних підрозділах Університету,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни та затвердити в новій редакції Положення про оплату праці працівників в наукових структурних підрозділах Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (Додаток 1).

2. Визнати таким, що втратило чинність Положення про оплату праці наукових та інженерно-технічних співробітників в наукових структурних підрозділах Національного технічного університету України "КПІ" схваленого Вченою радою університету 14 січня 2002 року.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи Ільченка М.Ю.

Ректор М.З. Згуровський

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ В НАУКОВИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про оплату праці (далі - Положення) розроблено відповідно до Указу Президента України від ЗО серпня 2004 року №1023/2004 Кодексу законів про працю України, Законів України "Про державний бюджет України", "Про оплату праці", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", Бюджетного кодексу України, Цивільного кодексу України, Наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005р. №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", Колективного договору університету та Інших нормативних документах, що регулюють оплату праці.

1.2. Це положення поширюється на штатних працівників науково-дослідної частини (НДЧ) КПІ ім. Ігоря Сікорського, сумісників НДЧ з числа професорсько-викладацького складу, учбово-допоміжного персоналу та інших працівників НДЧ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.3. Це положення визначає систему оплати праці, строки і періодичність виплати заробітної плати, інші питання оплати праці працівників НДЧ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.4. Джерелами коштів на оплату праці є надходження із загального та спеціального фонду бюджету від оплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, благодійні внески та фанти.

1.5. Критеріями рівня оплати праці працівників НДЧ КПІ ім. Ігоря Сікорського є:

 • посадові оклади працівників, визначені на основі тарифної системи оплати праці відповідно до норм чинного законодавства, затвердженого штатного розпису та кошторису.
 • внесок кожного працівника з урахуванням фактично відпрацьованого часу і результатів його роботи;

1.6. Зміни до Положення вносяться наказом ректора університету.

2. СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ

2.1. Оплата праці працівників наукових підрозділів університету, які виконують НДДКР, здійснюється за рахунок загального та спеціального фондів держбюджету.

2.2. Розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду єдиної тарифної сітки (ЄТС) бюджетної сфери розраховується виходячи з розміру посадового окладу, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

2.3. Посадові оклади за розрядами визначаються шляхом множення посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт.

2.4. Встановлення посадових окладів та зміна розмірів посадових окладів, відповідно до чинного законодавства, здійснюється наказом по університету та погоджується з профкомом в межах затвердженого штатного розпису та кошторису.

2.5. Відповідно до статті 95 Кодексу законів про працю України за виконану місячну норму праці працівник має отримати заробітну плату не нижче мінімальної заробітної плати.

2.6. Оплата праці працівників НДЧ КПІ ім. Ігоря Сікорського, які виконують науково-дослідні роботи за контрактом або за строковим трудовим договором за рахунок коштів вітчизняних, іноземних замовників робіт та грантів, визначається за угодою сторін в межах фонду на оплату праці, визначених в кошторисі.

2.7. Окремі науково-дослідні роботи, що фінансуються за рахунок коштів спеціального фонду, можуть виконуватись працівниками за договорами цивільно-правового характеру. Оплата праці за такими договорами здійснюється у вигляді винагороди.

В цьому випадку винагорода виконавцю виплачується за якісно виконану роботу згідно з оформленим актом прийому-передачі роботи за договором підряду, в межах фонду заробітної плати фактично отриманих коштів по договору.

Акт прийому-передачі робіт за цивільно-правовим договором оформлюється відповідно до Додатку 4 до наказу НТУУ "КПІ" №2-91 від 04.07.2016 р. "Про оформлення документів на виконання наукових тем, що фінансуються за рахунок коштів вітчизняних та іноземних замовників робіт (грантів)".

3. НАДБАВКИ ТА ДОПЛАТИ

3.1. Доплати та надбавки працівникам НДЧ КПІ ім. Ігоря Сікорського до посадових окладів встановлюють відповідно до Постанови КМУ від 14 квітня 2004 року №494, Наказу МОН України від 26 вересня 2005р. №557 та Колективного договору.

3.2. Оформлення наказів КПІ ім. Ігоря Сікорського про встановлення надбавок та доплат проводиться згідно з наказом ректора НТУУ "КПІ" від 04 листопада 2015 року №4-250 про "Порядок підготовки, підписання та реєстрації наказів НТУУ "КПІ" про встановлення надбавок та доплат", (Додаток №1).

3.3. Надбавки та доплати обов'язкового характеру встановлюються за окремим поданням наукових керівників тем та керівників структурних підрозділів на ім'я проректора з наукової роботи та виплачуються з фонду заробітної плати (Додаток 1 до цього Положення).

Якщо керівник структурного підрозділу одночасно є керівником теми, то відповідне подання на ім'я проректора з наукової роботи підписує заступник начальника НДЧ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

3.4. Надбавки та доплати стимулюючого характеру встановлюються наказом ректора за поданням керівника структурного підрозділу у межах економії фонду заробітної плати (Додаток 1 до цього Положення). Після закінчення строку дії наказу встановлення надбавки або доплати може бути продовжено або встановлено новим наказом ректора.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи або порушення трудової дисципліни надбавки та доплати стимулюючого характеру працівнику НДЧ зменшуються або скасовуються.

3.5. Надбавки обов'язкового характеру до посадових окладів встановлюються працівникам НДЧ КПІ ім. Ігоря Сікорського:

а) за почесне звання "заслужений" - 20% від посадового окладу;

б) за стаж наукової роботи у таких розмірах:

Стаж наукової роботи Розмір надбавки, %
понад 3 роки 10
понад 10 років 20
понад 20 років 30

Надбавка за стаж наукової роботи нараховується щомісяця виходячи з посадового окладу штатного працівника НДЧ університету. За місцем роботи за сумісництвом надбавка за стаж наукової роботи не виплачується.

Науковим працівникам НДЧ університету, у яких протягом календарного місяця виникло право на виплату або підвищення розміру надбавки за стаж наукової роботи, надбавка встановлюється з початку наступного місяця, за поданням керівника теми або структурного підрозділу.

3.6. Доплати обов'язкового характеру працівникам НДЧ університету до посадових окладів можуть встановлюватися:

а) за вчене звання старшого наукового співробітника, старшого дослідника - у граничному розмірі 25% посадового окладу (ставки заробітної плати);

За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

б) за науковий ступінь:

 • доктора наук - у граничному розмірі 25% посадового окладу (ставки заробітної плати);
 • кандидата наук, доктора філософії - у граничному розмірі 15% посадового окладу (ставки заробітної плати).

За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням або науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається відповідно до посадових обов'язків за поданням керівника теми або структурного підрозділу.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим чинним законодавством.

3.7. Надбавки стимулюючого характеру до посадових окладів встановлюються працівникам НДЧ КПІ ім. Ігоря Сікорського:

а) у розмірі до 50% посадового окладу (тарифної ставки) кожна:

 • за високі досягнення у праці;
 • за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
 • за складність, напруженість у роботі.

Конкретні розміри надбавок встановлюються залежно від обсягів складності та важливості виконуваних робіт у відсотках до окладу або в гривнях в межах затвердженого в кошторисі фонду оплати праці.

Надбавки стимулюючого характеру є різними за призначенням та можуть встановлюватися одному працівнику незалежно одна від одної.

Сумарний розмір усіх трьох надбавок для одного працівника не може перевищувати 150% посадового окладу.

3.8. Доплати стимулюючого характеру працівникам НДЧ університету до посадових окладів можуть встановлюватися в межах фонду заробітної плати у розмірі до 50% посадового окладу (тарифної ставки) кожна:

 • за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
 • за суміщення професій (посад);
 • за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам структурних підрозділів НДЧ університету та їх заступникам.

Доплати можуть бути скасовані достроково у разі:

 • скорочення вакантної посади;
 • прийняття на вакантну посаду штатного працівника;
 • виходу на роботу тимчасово відсутнього працівника;
 • неякісного або несвоєчасного виконання працівником додаткових обсягів роботи.

3.9. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994р. №414 науковим працівникам КПІ ім. Ігоря Сікорського, які за умовами своєї професійної діяльності постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю:

• Особам, які працюють в умовах режимних обмежень, установлюється надбавка до посадових окладів (тарифних ставок) залежно від ступеня секретності інформації:

Відомості та їх носії, що мають ступінь секретності Розмір надбавки, %
"особливої важливості" 20
"цілком таємно" 15
"таємно" 10

• Особам, які працюють в умовах режимних обмежень і безпосередньо виконують науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що містять державну таємницю і передбачені державним замовленням (контрактом), установлюється надбавка до посадових окладів (тарифних ставок) залежно від ступеня секретності та обсягу інформації:

Відомості та їх носії, що мають ступінь секретності Розмір надбавки, %
"особливої важливості" 70-100
"цілком таємно" 30-70
"таємно" 10-30

3.10. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002р. №1298 Ректору КПІ ім. Ігоря Сікорського в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків надається право:

а) установлювати працівникам університету конкретні розміри посадових окладів та доплат, надбавок до них;

б) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання, в межах визначених кошторисів;

в) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці в межах затвердженого кошторису.

4. СТРОКИ І ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИПЛАТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

4.1. Заробітна плата виплачується працівникам НДЧ КГП ім. Ігоря Сікорського згідно наказів про прийняття на роботу, табелів обліку робочого часу.

4.2. Заробітна плата працівникам НДЧ КПІ ім. Ігоря Сікорського виплачується відповідно до ст. 115 КЗпП, ст. 24 Закону України "Про оплату праці" та Колективного договору університету.

4.3. КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснює виплату заробітної плати своїм працівникам через установи банків відповідно до чинного законодавства.

5. ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ З ПИТАНЬ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Трудові спори з питань оплати праці розглядаються і вирішуються згідно із законодавством.

П'ятниця, Жовтень 5, 2018 - 12:30

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.