Втратив чинність Наказ № НГФ/84/2021 від 26.05.2021 року "Про порядок надання платних послуг у КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2021_HGF-84.pdf570.02 КБ

Відповідно до Закону України «Про нищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08. 2010 p. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» зі змінами та доповненнями

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити порядок надання платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського (Додаток 1).
2. Вважати такими, що втратили чинність накази: від 13.06.2017 № 1-198 та від 24.04.2020 № 6/47.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Перший проректор

Юрій ЯКИМЕНКО

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок надання платних послуг (далі - Порядок) Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі - Університет) розроблено відповідно до Цивільною кодексу України, Бюджетного кодексу України, законів України «Про освічу» та «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» (далі - Перелік платних послуг), спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послу і- державними та комунальними навчальними закладами», інших нормативно-правових актів, які регулюють надання платних послугу відповідних сферах діяльності та Статуту Університету.
1.2. Порядок є внутрішнім документом, який регулює надання платних послуг Університету згідно з чинним законодавством і Статутом.
1.3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
• замовник - фізична чи юридична особа, яка на підставі договору (контракту, заяви) з Університетом замовляє платну освітню або іншу послугу для себе або іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати;
• індекс інфляції - визначений у встановленому законодавством порядку офіційний індекс інфляції за попередній календарний рік;
• послуга - діяльність Університету з надання (передачі) споживачеві (Замовнику) певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням 'Замовника для задоволення потреб його або іншої особи.

2. ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПЛАТНІ ПОСЛУГИ, ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ВИДИ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

2.1. Університет зобов'язаний:
2.1.1. безкоштовно надати замовнику повну, доступну й достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку й строку оплати тощо;
2.1.2. оприлюднити на офіційному вебсайті, на сайтах структурних підрозділів, на інформаційних стендах інформацію про вартість платної освітньої послуги, що надасться для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем, підвищення кваліфікації або для здобуття наукового ступеня не пізніше ніж за один місяць до дані прийому заяв від осіб, що бажають її отримати;
2.1.3. інформацію про вартість інших платних освітніх послуг- не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку їх надання.
2.2. КПІ ім. Ігоря Сікорського падає платні послуги за такими напрямами:
• у сфері освітньої діяльності;
• у сфері наукової й науково-технічної діяльності;
• у сфері міжнародного співробітництва;
• у сфері охорони здоров'я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури й спорту;
• у сфері побутових послуг;
• у сфері житлово-комунальних послуг;
• інші послуги, передбачені чинним законодавством.
2.3. Перелік платних послуг, які надає Університет, затверджується наказом ректора.

3. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

3.1. При наданні платних освітніх послуг застосовуються нормативно-правові акти , що регулюють надання платних послугу сфері освіти.
3.2. При наданні послуг, що не належать безпосередньо до сфери освітньої діяльності, застосовуються нормативно-правові акти, які регулюють надання послуг у відповідній сфері діяльності.
3.3. Платні послуги надаються на підставі:
• платні освітні послуги, визначені в п. 1.1-1.13, 1.19, 1.21 Переліку платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського, надаються на підставі договору (контракту), типова форма якого затверджується наказом ректора;
• платні освітні послуги, передбачені п. 1.16-1.18, 1.20 Переліку платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського, надаються на підставі договору (контракту) або письмової заяви з резолюцією, що складається у довільній формі;
• інші платні послуги надаються Замовникам на підставі:
письмової заяви з резолюцією - для фізичної особи, що складається в довільній формі;
договору (контракту) -для фізичної або юридичної особи;
за фактом оплати надання платної послуги у порядку, визначеному законодавством.
3.4. Договір, контракт або заява між Замовником та Університетом повинна містити: найменування (вид) платної послуги; обсяг; порядок надання; вартість, терміни оплати; умови повернення коштів у разі невиконання Університетом зобов'язань; умови відшкодування витрат Університету у разі порушення або невиконання зобов'язань Замовником.
3.5. При порушенні Замовником умов договору (контракт)) кошти. отримані Університетом, залишаються відповідно до умов договору (контракту) у розпорядженні Університету для виконання його статутних завдані, згідно з чинним законодавством.
4. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ВАРТОСТІ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ
4.1. Встановлення вартості платних послуг здійснюється на базі економічно обґрунтованих видатків, які пов'язані з їх наданням.
4.2. Складовими вартості витрат є:
• витрати на оплату праці працівників;
• нарахування на фонд оплати праці відповідно до чинного законодавства;
• безпосередні витрати й оплата послуг інших організацій;
• капітальні витрати;
• індексація заробітної плати;
• інші витрати відповідно до чинного законодавства.
4.3. Розмір плати за падання конкретного виду платної послуги визначається на підставі розрахунку вартості, проведеного Планово-фінансовим відділом і бухгалтеріями, які обслуговують структурні підрозділи Департаменту економіки та фінансів Університету (далі - ДЕФ) відповідно до наданих повноважень.
4.4. Па кожний вид платних послуг складається відповідний розрахунок вартості (калькуляція), яка затверджується проректором за напрямом, за погодженням із ДЕФ (Додаток 1).
4.5. Для розрахунку вартості послуг структурний підрозділ, у складі якого немає бухгалтерії ДЕФ, подає до Планово-фінансового відділу (далі ПФВ) службову записку з візою проректора за напрямом із зазначенням усіх складових витрат платної послуги (оплати праці, обсягу, термінів, необхідності залучення матеріально-технічної бази й сторонніх виконавців тощо). У разі потреби ПФВ
може запросити додаткову інформацію, яка необхідна для проведення розрахунку вартості конкретної платної послуги.
4.6. КПІ ім. Ігоря Сікорського може диференціювати розмір плати за надання платної освітньої послуги, зважаючи на ліцензований обсяг, співвідношення попиту й пропозиції за конкретними напрямами (спеціальностями).
4.7. Капітальні витрати враховуються у розмірі до 10 відсотків у межах вартості платної послуги, встановленої відповідно до цього Порядку.
4.8. Розмір плати за надання освітньої послуги може змінюватись щорічно з урахуванням індексу інфляції за попередній рік.
5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ
5.1. Падання конкретної платної послуги, розрахунок її вартості (калькуляція), документальне оформлення й контроль за своєчасністю і якісно падання платних послуг покладається на структурні підрозділи Університету.
5.2. Відповідальними за надання платних послуг є:
5.2.1. у сфері освітньої діяльності:
• за послуги, передбачені п. 1.1-п. 1.7, п. 1.9—п. 1.13, п. 1.19- п. 1.21 Переліку платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського, - перший проректор, проректор з навчальної роботи, проректор з навчально-виховної роботи, директори інститутів, декани факультетів, завідувач аспірантурою та докторантурою, директор Центру міжнародної освіти;
• за послуги, передбачені н. 1.8 Переліку платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського, - директор ІМЯО, директори інститутів, декани факультетів, завідувачі підготовчих відділень;
• за послуги, передбачені ті. 1.14-п. 1.17, п. 1.18 Переліку платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського, - проректори за напрямом, директори інститутів, декани факультетів, директор Центру культури та мистецтв, директор Українсько-Японського центру, директор Центру фізичного виховання та спорту; директор Науково-технічної бібліотеки;
• за послуги, передбачені п. 1.18 Переліку платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського, - проректор за напрямом, директор видавництва «Політехніка»;
5.2.2. у сфері наукової та науково-технічної діяльності:
• за послуги, передбачені п. 2.1-й. 2.9, п. 2.11-п. 2.19 Переліку платних послуг КІП ім. Ігоря Сікорського, - проректор з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського, директори інститутів, декани факультетів, керівники наукових підрозділів;
• за послуги, передбачені п. 2.10, п. 2.20 Переліку платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського, - проректор за напрямом, директор науково-технічного об'єднання «КПІ-Телеком»;
5.2.3. у сфері міжнародного співробітництва:
• за послуги, передбачені п. 3.1-п. 3.2 Переліку платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського, - проректор з міжнародних зв'язків, директор центру міжнародної освіти, директор Українсько-Японського центру;
5.2.4. у сфері відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту:
• за послуги, передбачені п. 4.1-й. 4.4 Переліку платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського ,- проректор за напрямом, голова оздоровчої комісії, директори баз відпочинку, директор Автотранспортного підприємства; директор Центру фізичного виховання та спорту, директор Студмістечка КІ II ім. Ігоря Сікорського;
• за послуги, передбачені п. 4.5 Переліку платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського, - проректор за напрямом, директор Державного політехнічного музею КІП ім. Ігоря Сікорського, директор Науково-технічної бібліотеки;
• за послуги, передбачені її. 4.6 Переліку платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського, - проректор за напрямом, директор Центру культури і мистецтв;
5.2.5. у сфері побутових послуг:
• за послуги, передбачені п. 5.1, її. 5.3 Переліку платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського, - проректор за напрямом, головний інженер;
• за послуги, передбачені п. 5.2 Переліку платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського, - проректор за напрямом, директори інститутів, декани факультетів, директор Особливого конструкторського бюро «Шторм»;
• за послуги , передбачені п. 5.4 Переліку платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського, - проректор за напрямом, директор Центру культури і мистецтв;
• за послуги, передбачені п. 5.5 Переліку платних послуг КІП ім. Ігоря Сікорського, - проректор за напрямом, директори інститутів, декани факультетів, директор Видавництва «Політехніка»;
• за послуги, передбачені п. 5.6 Переліку платних послуг КІП ім. Ігоря Сікорського, - проректор за напрямом, директори інститутів, декани факультетів, директор Центру культури та мистецтв, голова комісії з розподіл) площ університету та визначення доцільності здачі в оренду тимчасово невикористаних приміщень КПІ ім. Ігоря Сікорського;
5.2.6. у сфері житлово-комунальних послуг:
• за послуги, передбачені п. 6.1-й. 6.7 Переліку платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського, - проректор за напрямом, директор Студмістечка;
5.2.7. інші послуги:
• за послуги, передбачені п. 7.1-і і. 7.2, 7.16, 7.17 Переліку платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського, - проректор за напрямом, голова комісії з розподілу площ університету та визначення доцільності здачі в оренду тимчасово невикористаних приміщень КПІ ім. Ігоря Сікорського, головний інженер, директор Студмістечка, директор автотранспортного підприємства;
• за послуги, передбачені п. 7.3-п. 7.4, н. 7.6 -її. 7.10, п. 7.12, п. 7.14 п. 7.15, п. 7.21-п. 7.22, п. 7.24 Переліку платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського, - проректор за напрямом, директори інститутів, декани факультеті», завідувач аспірантурою та докторантурою, директор видавництва «Політехніка», головний інженер, директор науково-технічного об'єднання «КПІ-Телеком»;
• за послуги, передбачені п. 7.5 Переліку платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського, - проректор за напрямом, директор Центру студентського харчування;
• за послуги, передбачені н. 7.6-п. 7.9 Переліку платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського, - перший проректор, проректори за напрямами, директори інститутів, декани факультетів, директор видавництва «Політехніка»;
• за послуги, передбачені н. 7.11 Переліку платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського, - перший проректор КІП ім. Ігоря Сікорського, головний бухгалтер КПІ ім. Ігоря Сікорського;
• за послуги, передбачені п. 7.13, п. 7.23 Переліку платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського, - проректор за напрямом, директор науково-технічного об'єднання «КПІ-Телеком»;
• за послуги, передбачені ті. 7.16-ті. 7.20 Переліку платних послуг КІП ім. Ігоря Сікорського, - проректор за напрямом, директор Автотранспортного підприємства, голова комісії з розподілу площ університету та визначення доцільності здачі в оренду тимчасово невикористаних приміщень КПІ ім. Ігоря Сікорського.

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА НАДАНІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

6.1. Порядок, строки й розміри оплати за послуг передбачаються умовами укладених договорів (контрактів).
6.2. У випадку, якщо строк надання платної послуги перевищує один календарний рік, а Замовник бажає здійснювати оплату частинами, у відповідному договорі (контракті) зазначаються всі етапи й розміри здійснення оплати.
6.3. Оплата за надані послуги здійснюється:
• у безготівковій формі на розрахунковий рахунок через банківські установи;
• готівкою - у місці проведення розрахунків за надані послуги лише із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (РІЧ)) і відображенням таких операцій у книзі обліку розрахункових операцій (далі - КОРО) або розрахунковій книжці (далі - РК) відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 № 265/95-ВР із подальшою здачею готівкової виручки у банк для її зарахування на реєстраційний рахунок КПІ ім. Ігоря Сікорського.

7. ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБЛІК КОШТІВ

7.1. Кошти, отримані за надання платних послуг, зараховуються на рахунки Університету відкриті в органах Державної казначейської служби України.
7.2. Надходження, отримані за падання платних послуг, є складовими частинами спеціального фонду Державного бюджету України й використовуються згідно із законодавством та затвердженим кошторисом Університету на поточний рік відповідно до кодів класифікації видатків бюджету за такими напрямами:
• покриття витрат, пов'язаних з організацією й наданням платних послуг;
• господарські потреби КПІ ім. Ігоря Сікорського;
• ремонт, модернізація й придбання нових необоротних активів і матеріальних цінностей;
• утримання, облаштування, ремонт і придбання майна КІП ім. Ігоря Сікорського.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Зміни й доповнення до цього Порядку вносяться наказом ректора

Середа, Травень 26, 2021 - 11:45

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.