НАКАЗ № 1-198 | 13.06.2017 | Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017р. № 301

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2017_1-198.pdf1.69 МБ

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017р. № 301

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік платних послуг, які палає КПІ ім. Ігоря Сікорського (додаток № 1).

2. Затвердити Порядок надання платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського (додаток № 2).
3. Визнати такими, що втратили чинність:
- Наказ ректора від 22.07.2015 р. № 1-202 « Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 р. № 305 та наказу Міністерства освіти і науки України від 18 червня 2015 року № 646».
- Перелік платних послуг, які надає НТУУ «КПІ», від 22.07.2015 р. (зі змінами);
- Положення «Про порядок надання платних послуг НТУУ «КПІ» від 22.07.2015 р. (зі змінами).
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.
Ректор М.З.Згуровський

Додаток 1 до наказу від 13.06.2017 № 1-198
Перелік платних послуг, які надає КПІ ім. Ігоря Сікорського

(Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.2010 р. № 796 зі змінами згідно з
Постановами КМУ
№575 від 01.06.2011р;
№801 від 15.08.2012р;
№ 1056 від 07.11.2012р;
№ 305 від 20.05.2015р.:
№301 від 26.04.2017р.
1. У сфері освітньої діяльності.
1.1. Підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, студентів КП1 ім. Ігоря Сікорського за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, аспірантів і докторантів.
1.2. Навчання студентів для здобуття другої вищої освіти, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття другої вищої освіти надано законодавством.
1.3. Викладання здобувачам вищої освіти однієї чи кількох дисциплін (предметів) англійською та/або іншими іноземними мовами поряд з викладанням відповідно до навчального плану зазначеної дисципліни (предмету) державною мовою, крім випадків, коли таке викладання передбачене навчальними планами.
1.4. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів, навчання для здобуття громадянами післядипломної освіти понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу.
1.5. Проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення професійної компетентності в Іншій формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії.
1.6. Підтвердження кваліфікації, отриманої за результатами неформального професійного навчання.
1.7. Підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання.
1.8. Проведення відповідно до ліцензії на підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань «Публічне управління та адміністрування», атестації осіб, які претендують на вступ на державну служби, щодо вільного володіння державною мовою;
1.9. Видача відповідно до ліцензії на підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань «Публічне управління та адміністрування», за результатами атестації посвідчення щодо вільного володіння державною мовою (крім випадків видачі посвідчення особі, яка має один із визначених документів, що підтверджують вільне володіння державною мовою);
1.10. Видача, відповідно до ліцензії на підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань «Публічне управління та адміністрування», дубліката посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;
1.11. Підготовка та перепідготовка підвищення кваліфікації кадрів за замовленням центрів зайнятості.
1.12. Навчання студентів, аспірантів, докторантів з числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні; осіб, яким надано статус біженця в Україні; осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту; осіб, яким надано статус закордонного українця і які перебувають і Україні на законних підставах; стажування іноземців та осіб без громадянства, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття ними вищої освіти передбачено законодавством.
1.13. Прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження авторефератів, дисертацій, стенографування під час захисту дисертацій, організація, підготовка до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) та його проведення для осіб, які навчаються (навчалися) відповідно до договорів, укладених з фізичними або юридичними особами , у тому числі для осіб, які не навчаються (не навчалися) в КПІ ім. Ігоря Сікорського (крім оплати часу проведення засідання членами спеціалізованої вченої ради та оплати часу участі в таких засіданнях офіційних опонентів).
1.14. Здійснення наукового супроводження осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно, та стажування таких осіб.
1.15. Проведення лекцій, консультацій, тренінгів, практикумів, занять іншої форми з питань науки, техніки, права, культури, мистецтва, фізичної культури, спорту, туризму, краєзнавства тощо.
1.16. Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів.
1.17. Організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.
1.18. Складання бібліографічних списків для курсових, дипломних і наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек, бібліотек підприємств, установ та організацій, підготовка фактографічних, аналітичних і бібліографічних довідок.
1.19. Надання доступу до бібліотечних фондів для осіб, які не працюють і не навчаються в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
1.20. Видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газети, часописи, альманахи тощо).
1.21. Розроблення, впровадження та супроводження електронних навчальних матеріалів, курсів дистанційного навчання.
1.22. Надання послуг організаційного характеру, пов'язаних з проведенням ліцензування, атестації та акредитації.
2. У сфері наукової та науково-технічної діяльності.
2.1. Проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт.
2.2. Проведення робіт з діагностики, стандартизації і сертифікації технологічних процесів, обладнання та матеріалів, метрологічного забезпечення, технічного захисту інформації.
2.3. Проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей економіки.
2.4. Проведення наукової, науково-технічної, інших видів експертиз в установленому законодавством порядку.
2.5. Проектування, розроблення та виготовлення експериментальних зразків і дослідних партій матеріалів, речовин, приладів, обладнання.
2.6. Випробування обладнання, конструкцій, виробів, речовин, матеріалів.
2.7. Проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних), їх організації та наукового обслуговування.
2.8. Проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінгів, стажування.
2.9. Інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності.
2.10. Забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, Інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних мереж.
2.11. Впровадження, виробництво і реалізація дослідної, промислової, наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, приладів та устаткування, що виготовлені за власними технологіями.
2.12. Здійснення операцій, пов'язаних із трансфером (передачею) технологій, що розроблені за рахунок коштів державного бюджету.
2.13. Проведення лабораторних аналізів і досліджень зразків, діагностика інфекційних захворювань.
2.14. Забезпечення діяльності технологічних та наукових парків.
2.15. Забезпечення розроблених державних стандартів і технічних умов на виробництво продукції, проведення її сертифікаційних випробувань.
2.16. Розроблення науково-технічної документації.
2.17. Надання дозволів (видача ліцензій) на використання об'єктів права інтелектуальної власності.
2.18. Проектування, розроблення, налаштування, впровадження, тестування, реалізація, модифікація, технічна підтримка та супроводження програмного забезпечення (зокрема, системного, прикладного, баз даних);
2.19. Організація та проведення наукових заходів (з'їздів, семінарів, конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.
2.20. Розроблення комп'ютерних програм (систем) для забезпечення і організації процесів створення, редагування, поповнення і керування вмістом веб-сайтів.
3. У сфері міжнародного співробітництва.
3.1. Надання допомоги студентам з числа іноземців в отриманні віз.
3.2. Надання організаційних, протокольно-інформаційних, консультаційних послуг, послуг з перекладу, крім випадків, коли такі послуги надаються особі, яка працює або навчається в КПІ ім. Ігоря Сікорського і направлена ним на навчання, стажування або роботу за кордон за бюджетні кошти.
4. У сфері відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту.
4.1. Забезпечення проживання, відпочинку та оздоровлення у спортивно-оздоровчих таборах, на базах туризму та відпочинку, у тому числі перевезення.
4.2. Проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази КПІ ім. Ігоря Сікорського, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.
4.3. Надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та обладнання, речей особистого користування, предметів для відпочинку, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.
4.4. Організація, проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів (у т.ч. міжнародних) з використанням відповідної матеріально-технічної бази КПІ ім. Ігоря Сікорського, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.
4.5. Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на територіях та в приміщеннях КПІ ім. Ігоря Сікорського.
4.6. Організація, проведення концертно-видовищних заходів.
5. У сфері побутових послуг.
5.1. Будівництво, ремонт та облаштування житла, господарсько-побутових споруд та приміщень.
5.2. Ремонт, технічне обслуговування, діагностика, налагодження, переобладнання побутової, комп'ютерної, телекомунікаційної, периферійної, копіювальної, офісної техніки, технічних засобів навчання, приладів, устаткування та багатофункціонального обладнання, фото-, теле-, відео-, аудіо обладнання; виготовлення, реалізація та ремонт металовиробів.
5.3. Виготовлення, реалізація та ремонт меблів, побутових столярних виробів, садово-городнього інвентарю.
5.4. Надання послуг, пов'язаних з проведенням фото-, кіно-, відеозйомки, аудіо запису, а також виробництвом, обробкою, монтажем кіно-, відео-, теле- та аудіо продукції.
5.5. Виготовлення, реалізація та ремонт взуття, швейних і галантерейних виробів, товарів широкого вжитку, власної сувенірної продукції.
5.6. Надання у тимчасове користування предметів культурно-побутового призначення, садово-городнього інвентарю, аудіо- і відеотехніки, театральних та сценічних костюмів, театрального реквізиту, інструментів та обладнання, аудіо-і відеозаписів, експозиційного обладнання, відеокомплексів, відеомонтажних студій, фотопавільйонів, звуколабораторій, відеопереглядових аудиторій, інших площ, інвентарю та обладнання, якщо це не передбачено навчальним планом та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.
6. У сфері житлово-комунальних послуг.
6.1. Надання спеціально облаштованих будинків і приміщень, що перебувають на балансі КПІ ім. Ігоря Сікорського, для тимчасового проживання.
6.2. Надання під час канікул вільних спеціально облаштованих приміщень гуртожитків для тимчасового проживання.
6.3. Надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків КПІ ім. Ігоря Сікорського для проживання:
6.3.1. осіб, які навчаються або працюють в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
6.3.2. абітурієнтів КПІ ім. Ігоря Сікорського під час вступних іспитів (роботи приймальної комісії);
6.3.3. осіб, які направлені у відрядоюення до КПІ ім. Ігоря Сікорського;
6.3.4. осіб, які навчаються в інших навчальних закладах і проживають у гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського згідно з рішенням ректора;
6.3.5. працівників інших навчальних закладів, установ та організацій.
6.4. Надання громадянам, які користуються послугами, зазначеними у п.п.6.1-6.3, комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського обслуговування будинків і приміщень.
6.5. Заміна сантехнічних виробів, газового, електротехнічного та іншого обладнання:
6.5.1. у разі пошкодження або знищення з вини користувачів;
6.5.2. на вимогу громадян, які користуються послугами, зазначеними у п.п.б.І.у встановленні:
поліпшеного обладнання;
нового обладнання до закінчення строку експлуатації встановленого обладнання, визначеного технічними нормативами.
6.6. Надання комунальних послуг користувачам приміщень та будівель, що не перебувають на балансі КПІ ім. Ігоря Сікорського.
6.7. Надання на вимогу осіб, які проживають у спеціально облаштованих будинках і приміщеннях, що перебувають на балансі КПІ ім. Ігоря Сікорського, послуг з облаштування та утримання будинків і приміщень, крім тих, що визначені пунктом 6.5.
7. Інші послуги.
7.1. Надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується у освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
7.2. Експлуатаційне та господарське обслуговування приміщень, площ, майна та обладнання, зазначених у п.7.1.
7.3. Надання поліграфічних та рекламних послуг, реалізація власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової (крім видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газет, часописів, альманахів тощо), видання та розміщення на веб-сайтах банерів та іншої рекламної продукції в електронній формі, розроблення поліграфічного дизайну.
7.4. Друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії.
7.5. Виробництво та реалізація продукції громадського харчування, організація її споживання.
7.6. Забезпечення оформлення атестатів доцента, професора, старшого наукового співробітника, свідоцтв про закінчення аспірантури, докторантури, інших документів про освіту та вчені звання, їх дублікатів в установленому законодавством порядку.
7.7. Забезпечення оформлення посвідчень про складання кандидатських іспитів випускниками минулих років.
7.8. Забезпечення оформлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок осіб, які навчаються відповідно до договорів, укладених з
фізичними та юридичними особами; їх дублікатів для всіх категорій осіб, що навчаються у КПІ ім. Ігоря Сікорського.
7.9. Забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка в установленому законодавством порядку.
7.10. Здійснення палітурних, брошурувальних робіт.
7.11. Надання послуг банківським установам шляхом розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних власних надходжень КПІ ім. Ігоря Сікорського в установленому законодавством порядку.
7.12. Здійснення заходів, пов'язаних із провадженням виставково-ярмаркової діяльності, згідно із законодавством.
7.13. Здійснення доступу до Інтернету, локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, автоматизованих баз даних та пошукових систем, користування електронною поштою для осіб, які не працюють і не навчаються в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
7.14. Виготовлення та реалізація продукції навчально-виробничих майстерень, підсобних господарств, інших навчально-виробничих, виробничих, дослідницьких підрозділів, що виготовлена у позанавчальний час та не за рахунок державного бюджету, які забезпечують провадження освітньої діяльності.
7.15. Виготовлення та реалізація продукції, виготовленої в результаті практичного навчання осіб, які навчаються (зокрема предметів декоративно-прикладного мистецтва, фото-, кіно-, аудіо-, відеопродукції, товарів широкого вжитку).
7.16. Надання у короткострокове (на строк до одного тижня) користування фізичним, юридичним особам площ та/або окремих приміщень, що тимчасово не використовуються в освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності, для проведення освітніх, наукових, спортивних, урочистих, культурних та інших заходів (крім заходів, що проводяться з релігійною метою, або заходів політичних партій), а також іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання у разі, коли це не погіршує умов навчання або соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
7.17. Надання у короткострокове (на строк до одного місяця) користування відповідно до законодавства місць для базування, зберігання транспортних засобів, зокрема пристаней, причалів, місць для стоянки автомобілів у разі, коли це не погіршує умов навчання або соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
7.18. Перевезення вантажів спеціальними транспортними засобами, а також окремих пасажирів або організованих груп населення.
7.19. Виконання вантажно-розвантажувальних робіт.
7.20. Надання у тимчасове користування площ для зберігання обладнання, майна, паливно-мастильних матеріалів, інших цінностей, що належать іншим юридичним або фізичним особам.
7.21. Проведення лабораторних аналізів паливно-мастильних матеріалів у встановленому законодавством порядку.
7.22. Проведення випробувань електричного обладнання та електропроводки, повірка приладів обліку води та енергоресурсів, інших технічних приладів, обладнання та систем у встановленому законодавством порядку; проведення робіт з контролю якості води, аналізу стічних вод та опадів.
7.23. Проведення робіт з проектування, розроблення, монтажу, діагностики, ремонту, налагодження та технічного обслуговування систем відеоспостереження, внутрішньої сигналізації, структурованих кабельних мереж, телефонних мереж, систем єдиного часу та дзвінків у встановленому законодавством порядку.
7.24. Розроблення, впровадження та обслуговування проектів мультимедійних аудиторій, конференц-залів, Інтернет-кафе.
7.25. Надання послуг з редагування, перекладу наукової, довідкової, технічної, навчальної, навчально-методичної, художньої літератури, комп'ютерного набору, верстання текстів.
Перший проректор
Начальник ДЕФ

Ю.І.Якименко
Л.Г.Субботіна
Начальник ПФВ
М.В.Броницька

Додаток 2 до наказу від 13.06.2017р. №1-198
Порядок надання платних послуг Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

1 Загальні положення
1.1. Порядок надання платних послуг є документом, який регулює надання платних послуг. Платні послуги надаються згідно із чинним законодавством та пов'язані з виконанням функцій та завдань Національним технічним університетом «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі - КПІ ім. Ігоря Сікорського).
1.6. Метою надання платних послуг є забезпечення надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України та направлення їх на забезпечення виконання Статутної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського.
2. Види платних послуг
2.1. КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснює платні послуги за такими
напрямами:
- у сфері освітньої діяльності;
-у сфері наукової та науково-технічної діяльності;
-у сфері міжнародного співробітництва;
-у сфері охорони здоров'я, відпочинку,дозвілля,оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту:
- у сфері побутових послуг:
- у сфері житлово-комунальних послуг і у сфері інших послуг.
2.2. Конкретних перелік платних послуг, які надає КПІ ім. Ігоря Сікорського - визначено Переліком платних послуг, що затверджується наказом ректора.
і
З.Вимоги щодо організації надання платних послуг
3.1. Платні послуги надаються юридичним та фізичним особам (Замовникам) на підставі цивільно/господарсько-правових договорів або за письмовими заявами, складеними у довільній формі.
3.2. Договір (угода, контракт) або заява між Замовником та КПІ ім. Ігоря Сікорського в обов'язковому порядку містить:
- предмет (вид) платної послуги;
- порядок надання платної послуги;
- вартість платної послуги;
- терміни оплати;
- умови повернення (неповернення) оплати у разі невиконання КПІ ім. Ігоря Сікорського замовленої платної послуги;
- відшкодування витрат КПІ ім. Ігоря Сікорського у разі порушення умов договору (угоди, контракту) Замовником.
3.3. КПІ ім. Ігоря Сікорського зобов'язується безкоштовно надати Замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати.
3.4. КПІ ім. Ігоря Сікорського зобов'язаний оприлюднити визначену у встановленому порядку вартість платної послуги в терміни, встановлені чинним законодавством:
- вартість платної освітньої послуги, що надається для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем, підвищення кваліфікації або для здобуття наукового ступеня,- не пізніше ніж за один місяць до дати прийому заяв від осіб,що бажають її отримати;
- вартість інших платних освітніх послуг - не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку їх надання .
4. Порядок встановлення вартості платних послуг
4.1. Встановлення вартості платних послуг, які надає КПІ ім. Ігоря Сікорського, здійснюється на базі економічно обґрунтованих видатків, які пов'язані з їх наданням.
4.2. КПІ ім. Ігоря Сікорського може диференціювати розмір плати за надання платної освітньої послуги, виходячи з ліцензованого обсягу , співвідношення попиту та пропозиції за конкретними напрямками (спеціальностями).
4.3.Розмір плати за надання освітньої послуги може змінюватись щорічно з урахуванням індексу інфляції за попередній рік.
4.4.Розмір плати за надання інших платних послуг здійснюється на основі вартості кожної конкретної послуги, яка встановлюється на весь строк її надання в повному обсязі.
4.2. На кожний вид платних послуг складається відповідний кошторис, який затверджується ректором КПІ ім. Ігоря Сікорського.
4.3. Складовими вартості витрат є:
- витрати на оплату праці працівників;
- нарахування на фонд оплати праці відповідно до законодавства;
- безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій;
- капітальні витрати;
- індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.
5. Виконавці платних послуг
5.1.Учасниками виконання платних послуг можуть бути:
- працівники, які отримують заробітну плату із загального фонду бюджету, а за участь у виконання платних освітніх та інших платних послуг можуть отримувати надбавки стимулюючого характеру та премії із спеціального фонду бюджету, при чому ці виплати мають бути передбачені у Колективному договорі, як додаткові гарантії та пільги;
- працівники, які отримують заробітну плату із спеціального фонду бюджету.
5.2. Для надання платних освітніх та інших платних послуг можуть додатково залучатися особи, які не перебувають в штаті КПІ ім. Ігоря Сікорського. Оплата праці таких працівників здійснюється на основі трудових договорів та договорів цивільно- правового характеру.
6. Порядок виконання платних послуг
6.1. Організація надання конкретної платної послуги та її документальне оформлення покладається на відповідні структурні підрозділи КПІ ім. Ігоря Сікорського, які діють на підставі положення, затвердженого відповідно до законодавства та Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського.
6.2. Відповідальними за організацію надання платних послуг є:
6.2.1. У сфері освітньої діяльності:
- за послуги, передбачені п.1.1- п.1.6, п.1.8.- п.1.14., п. 1.21., п.1.22 переліку платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського - перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського, директори інститутів, декани факультетів, завідувач відділенням аспірантури, директор Центру міжнародної освіти;
- за послуги, передбачені п.1.7 переліку платних послуг КПІ ім. Ігоря Сікорського - перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського, директор ІМЯО, завідувачі підготовчих відділень;
- за послуги, передбачені п.1.15, п.1.17 переліку платних послуг -проректор за напрямом, директори інститутів, декани факультетів, директор Центру культури та мистецтв, директор Українсько-Японського центру, директор Центру фізичного виховання та спорту;
- за послуги, передбачені п.1.18.-п.1.19 переліку платних послуг -проректор за напрямом, директор Науково-технічної бібліотеки, директор Українсько-Японського центру;
- за послуги, передбаченні п.1.20 переліку платних послуг - проректор за напрямом, директор Видавництва «Політехніка».
6.2.2. У сфері наукової діяльності та науково-технічної діяльності:
- за послуги, передбачені п.2.1-п.2.9, п.2.11, п 2.13, п.2.15, п.2.16, п.2-18
- п.2.19, переліку платних послуг - проректор з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського, директори інститутів, декани факультетів, директори наукових центрів;
- за послуги, передбачені п.2.10, п.2.20 переліку платних послуг -проректор за напрямом, директор науково-технічного об'єднання «КПІ-Телеком»;
- за послуги, передбачені п.2.12., п.2.14, п.2.17 переліку платних послуг
- проректор з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського.
6.2.3. У сфері міжнародного співробітництва:
- за послуги , передбачені п.3.1- п.3.2 переліку платних послуг -проректор за напрямом, начальник управління міжнародних зв'язків, директор центру міжнародної освіти, керівник служби протокольних заходів, директор Українсько-Японського центру.
6.2.4. У сфері відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту.
- за послуги , передбачені п.4.1-п.4.4 переліку платних послуг -проректор за напрямом, голова оздоровчої комісії, директори баз відпочинку,
директор Автотранспортного підприємства; директор Центру фізичного виховання та спорту, директор Студмістечка КПІ ім. Ігоря Сікорського;
- за послуги , передбачені п.4.5 переліку платних послуг - проректор за напрямом, директор Державного політехнічного музею КПІ ім. Ігоря Сікорського;
- за послуги, передбачені п.4.6 - проректор за напрямом, директор Центру культури і мистецтв.
6.2.5. У сфері побутових послуг:
- за послуги , передбачені п.5.1, п.5.3 переліку платних послуг -проректор за напрямом;
- за послуги , передбачені п.5.2 переліку платних послуг - проректор за напрямом, директор Особливого конструкторського бюро «Шторм»;
- за послуги , передбачені п.5.4 переліку платних послуг - проректор за напрямом, директор Центру культури і мистецтв;
- за послуги, передбачені п.5.5 переліку платних послуг - проректор за напрямом, директора інститутів, декани факультетів;
- за послуги, передбачені п.5.6 переліку платних послуг - проректор за напрямом, директора інститутів, декани факультетів, директор Центру культурі та мистецтв, Голова орендної комісії.
6.2.7. У сфері житлово-комунальних послуг:
- за послуги, передбачені п.6.1- п.6.7 переліку платних послуг -проректор за напрямом, директор Студмістечка, директор автотранспортного підприємства.
6.2.8. У сфері інших послуг:
- за послуги, передбачені п.7.1, п.7.12, п.7.17 переліку платних послуг - проректор за напрямом, Голова орендної комісії;
- за послуги, передбачені п.7.2 переліку платних послуг - проректор за напрямом, директор Студмістечка;
- за послуги, передбачені и.7.3 - п.7.4., п.7.10., п.7.12., п.7.14 - п.7.15, п.7.21 - п.7.25 переліку платних послуг - проректор за напрямом, директора інститутів, декани факультетів, директор Видавництва «Політехніка», директор автотранспортного підприємства, директор виробничо-експлутаційного комбінату; директор науково-технічного об'єднання «КПІ-Телеком»;
- за послуги, передбачені п.7.5 переліку платних послуг - проректор за напрямом, директор Центру студентського харчування;
- за послуги, передбачені п.7.6- п.7.9 переліку платних послуг -проректор за напрямом, директори інститутів, декани факультетів, директор Видавництва «Політехніка», служба Вченого секретаря;
- за послуги, передбачені п.7.11 переліку платних послуг - перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського, начальник Департаменту економіки і фінансів;
- за послуги, передбачені п.7.13 переліку платних послуг - проректор за напрямом, директор науково-технічного об'єднання «КПІ-Телеком»;
- за послуги, передбачені п.7.16-п.7.20 переліку платних послуг -проректор за напрямом, директор автотранспортного підприємства, Голова орендної комісії.
7. Порядок розрахунків за надані платні послуги
7.1.Порядок, строки та види оплати за надані послуг передбачаються умовами укладених договорів (угод, контрактів) .
У випадку, якщо строк надання платної послуги перевищує один календарний рік, а Замовник бажає здійснювати оплату частинами, у відповідному договорі (угоді, контракті) зазначаються всі етапи та розміри здійснення оплати.
7.2 Оплата за надані послуги вноситься у безготівковій формі на розрахунковий рахунок, зазначений у договорі (угоді, контракті) через банківські установи.
7.3 Кошти, отримані за надання платних послуг, зараховуються до доходів спеціального фонду Державного бюджету згідно з класифікацією.
8. Відповідальність сторін
8.1 .Сторони несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах, передбачених умовами договору (угоди, контракту) та законодавством України.
8.2. При порушенні Замовником умов договору (угоди, контакту) кошти, отримані КПІ ім. Ігоря Сікорського, залишаються згідно з умовами договору (угоди, контакту) в розпорядженні навчального закладу для виконання його статутних завдань згідно чинного законодавства.
8.3.Сторони звільняються від відповідальності за своїми зобов'язаннями у випадку непередбачених обставин, дії непереборної сили (форс-мажорних обставин).
9. Використання коштів
9.1. Власні надходження, отримані КПІ ім. Ігоря Сікорського від надання платних послуг, зараховуються на рахунки, відкриті в органі Державної казначейської служби України або на поточні та депозитні рахунки, відкриті в установах державних банків.
9.2. Власні надходження, отримані КПІ ім. Ігоря Сікорського, використовуються згідно із законом про державний бюджет на відповідний рік, затвердженим кошторисом на поточний рік, розрахунками до кошторису, відповідно до кодів класифікації видатків бюджету за такими напрямами:
- покриття витрат, пов'язаних з організацію та наданням платних послуг;
- господарські потреби бюджетної установи;
- ремонт, модернізація та придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей;
- спрямування коштів на заходи, які не передбачені коштами загального фонду.
9.3 Бухгалтерський облік надходжень від плати за послуги, що надаються КПІ ім. Ігоря Сікорського згідно з його функціональними повноваженнями, та витрачання цих коштів ведеться відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р № 996-XIV (зі змінами), Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203 (зі змінами) та іншими нормативно-правими актами щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
9. Заключні положення
9.1. Порядок затверджується наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського .
9.2. Зміни та доповнення до Порядку можуть вноситись наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до законодавства України.

Вівторок, Червень 13, 2017 - 14:30

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.