Наказ НОН/18/2021 від 01.02.2021 "Про організацію та планування освітнього процесу на 2021-2022 навчальний рік"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2021_HOH-18.pdf2.53 МБ

З метою якісної та своєчасної підготовки до нового 2021-2022 навчального року, виконання вимог Закону України «Про вищу освіту»

НАКАЗУЮ:

1. Департаменту організації освітнього процесу (ДООП) (Мельниченко А.А.):
1.1.Забезпечити планування освітнього процесу на 2021-2022 навчальний рік в інститутах, на факультетах з урахуванням вимог Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» та відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
1.2. Організувати роботу інститутів, факультетів, випускових кафедр щодо планування та організації освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021-2022 навчальному році з використанням впроваджених в університеті Автоматизованої системи планування навчального процесу (АСПНП), Автоматизованої системи формування розкладу (АСФР), Автоматизованої системи управління (АСУ) «ВНЗ» та системи підтримки навчального процесу університету «Електронний кампус».
1.3. Здійснювати супровід інформаційного та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу 2021-2022 навчального року відповідно до вимог нормативних документів.
1.4. Організувати планування та проведення підготовки аспірантів та докторантів у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)».
2
1.5. Здійснювати контроль проведення освітнього процесу на кафедрах, факультетах та в інститутах у 2021-2022 навчальному році.
2. Департаменту якості освітнього процесу (Жученко О.А.):
2.1. Спільно з Департаментом економіки і фінансів (Субботіна Л.Г.) розрахувати і довести підрозділам фонди заробітної плати для формування штатних розписів у відповідності до «Положення про розподіл фонду на заробітну плату науково-педагогічних працівників між кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності» до 01 червня 2021 року.
2.2. Спільно з Конструкторським бюро інформаційних систем (Фіногенов О.Д.) забезпечити подальшу інтеграцію даних з АСПНП та АСФР до систем «Деканат» і «Електронний кампус».
2.3. Забезпечити інформаційно-консультаційну та програмно-технічну підтримку щодо функціонування програм АСПНП і АСФР, зокрема заповнення робочих навчальних планів, формування розкладу занять з використанням довідників (спеціальностей, освітніх програм, навчальних груп тощо).
3. Департаменту навчально-виховної роботи (Семінська Н.В. )
3.1. Спільно з факультетами та інститутами здійснювати контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів студентів.
3.2. Інформувати підрозділи про дати календарних контролів, семестрового контролю (заліки, екзамени), ліквідації академічної заборгованості.
3.3. Контролювати своєчасність та правильність підготовки наказів, що визначають рух контингенту студентів протягом навчального року.
3.4. Забезпечувати ознайомлення студентів 1 курсу, переведених та поновлених студентів старших курсів з нормативною базою університету, яка регламентує освітній процес. Контролювати своєчасність та правильність виконання процедури відшкодування коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, студентами, що повторно зараховані на перший курс навчання.
4. Проректору з адміністративної роботи Кондратюку В.А. у 2021-2022 навчальному році забезпечити належний рівень санітарної, пожежної безпеки та охорони праці в корпусах та приміщеннях університету з оформленням відповідних дозвільних документів.
5. Навчально-методичному комплексу «Інститут післядипломної освіти» (НМК ІПО) (Малюкова І.Г.) у 2021-2022 навчальному році організувати планування та проведення підготовки фахівців відповідно до Положення про порядок здобуття другої вищої освіти в НТУУ «КПІ» та розробку інтегрованих навчальних і робочих навчальних планів підготовки слухачів і студентів.
6. Директорам інститутів, деканам факультетів:
6.1. Організувати своєчасне розроблення документів щодо планування та організації освітнього процесу з підготовки здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021-2022 навчальному році у відповідності до вимог Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
6.2. При організації роботи ЕКК щодо проведення конкурсного відбору і укладання трудових договорів (контрактів) враховувати відповідність кваліфікації претендента освітнім компонентам, які він буде забезпечувати, результати діяльності за попередній період та вносити персональні ключові показники ефективності у нові контракти.
6.3. При організації роботи ЕКК з конкурсного відбору при визначенні строків укладання контрактів з НПП використовувати Рекомендації щодо визначення строків укладання контрактів з НПП, затверджені на засіданні Вченої ради (протокол №8 від 14.12.2020 р.).
6.4. Забезпечити організацію вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін з циклів загальної та професійної підготовки у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом за методикою, яка викладена у Положенні про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.
6.5. Забезпечити формування Каталогів вибіркових дисциплін, які є складовими відповідних освітніх програм і навчальних планів до 15 лютого 2021 року .
6.6. Забезпечити формування індивідуальних навчальних планів студентів (ІНПС) з урахуванням обраних ними дисциплін відповідно до Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
6.7. Планувати у розкладі занять студентів другого та старших курсів як мінімум один день аудиторних занять на тиждень з викладання дисциплін вільного вибору. Планувати у розкладі занять аспірантів першого та другого року навчання, як правило, один день аудиторних занять на тиждень.
6.8. Передбачити можливість планування у розкладі практичних занять студентів залучення представників компаній-партнерів з метою проведення професійно-орієнованих зустрічей, спрямованих на забезпечення найвищого рівня практичної підготовки здобувачів вищої освіти з урахуванням актуальних тенденцій розвитку економіки.
6.9. До 01.06.2021 року визначити базові підприємства практичної підготовки студентів за всіма освітніми програмами інститутів, факультетів та заключити з ними договори про партнерство та співробітництво.
6.10. Сприяти проведенню комплексу заходів щодо адаптації студентської молоді до практичної діяльності, вирішення питань, пов’язаних із працевлаштуванням випускників, формування конкурентоспроможних фахівців, здійснення моніторингу їх траєкторій.
6.11. Забезпечити своєчасне формування проектів наказів по контингенту студентів.
6.12. Забезпечити належне інформування студентів першого курсу, які раніше навчалися за державним замовленням у закладах вищої освіти, не завершили навчання за певним ступенем вищої освіти і зараховані у 2021 році до КПІ ім. Ігоря Сікорського для повторного здобуття вищої освіти за тим самим ступенем освіти за державним замовленням, щодо необхідності відщкодування до державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, та організувати належним чином процес відшкодування.
6.13. Забезпечити виконання доведених обсягів державного замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою у 2021 році за відповідними освітніми ступенями.
6.14. Призначити відповідальних і організувати якісне заповнення баз даних систем АСПНП і АСФР, забезпечити технічну підтримку деканатів факультетів (інститутів) і кафедр для роботи з пакетами програм з метою подальшої інтеграції даних у системи «Електронний кампус» та «Деканат».
6.15.У термін до 30 квітня 2021 року забезпечити внесення даних робочих навчальних планів до АСПНП.
6.16. До 23 серпня 2021 року провести перевірку готовності кафедр до нового навчального року та надати інформацію про результати перевірки до департаменту організації освітнього процесу.
6.17. до 01 вересня 2021 року затвердити та подати до департаменту навчально-виховної роботи списки кураторів навчальних груп.
7. Головам науково-методичних комісій зі спеціальностей університету, гарантам освітніх програм, головам робочих груп з розробки освітніх програм:
- до 10 лютого 2021 року забезпечити подання актуальних освітніх програм підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії, а також їх англомовних версій, до навчально-методичного відділу (metod@kpi.ua) для їх роміщення на сайті університету https://osvita.kpi.ua/op.
8.Завідувачам кафедр:
8.1. До 18 червня 2021 року надати проєкти штатних розписів кафедр на 2021-2022 навчальний рік до Департаменту якості освітнього процесу (кімната 219-1, корпус №1).
8.2. Посилити контроль за виконанням індивідуальних планів роботи викладачів та діючих контрактів.
8.3. До 30 червня 2021 року розглянути та затвердити на засіданнях кафедр індивідуальні плани роботи викладачів та силабуси (робочі програми навчальних дисциплін) на 2021-2022 навчальний рік.
8.4. До 17 серпня 2021 року завершити підготовку усієї навчально-методичної документації, складання розкладу консультацій викладачів та завершити підготовку навчальних аудиторій, лабораторій, комп’ютерних класів.
8.5. До 20 серпня 2021 року привести у відповідність ресурсне забезпечення освітнього процесу (кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне, інформаційне) за всіма освітніми ступенями
8.6. Відпрацювати та надати до навчального відділу у встановлені цим наказом терміни документи щодо планування освітнього процесу, за виконання яких відповідає завідувач кафедри (Додаток № 1 до цього наказу).
8.7 Завідувачу кафедри української мови, літератури та культури забезпечити викладання питань доброчесності в обсязі 4 годин під час вивчення дисциплін з української мови для студентів першого курсу.
8.8. На випускових кафедрах у відповідності до вимог стандартів вищої освіти та на основі актуальних освітніх програм (ОП):
- до 05 лютого 2021 року подати до КБІС контакти відповідальної особи від кафедри за ведення модулю «Вибіркові дисципліни» АІС «Електронний кампус»;
- до 01 березня 2021 року розробити навчальні плани підготови здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра та магістра прийому 2021 року за всіма формами навчання відповідно до оновлених освітніх програм, наказу ректора університету від 30.11.20№НОН/35/2020 та з урахуванням рекомендацій які викладені у Додатках №2,3,4,5,7,9,10,18,19,20,27,28,29,30,30 до цього наказу;
– до 01 березня 2021 року розробити перехідні навчальні плани підготови здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра прийому 2020, 2019 років за всіма формами навчання відповідно до оновлених освітньо-професійних програмам, наказу ректора університету від 30.11.20№НОН/35/2020 та з урахуванням рекомендацій, які викладені у Додатках № 2,7,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,26 до цього наказу;
- розробку інтегрованих навчальних планів підготовки студентів зі скороченим терміном навчання (на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) проводити відповідно до стандартів вищої освіти, в яких визначена максимальна кількість кредитів ЄКТС щодо обсягів зарахування попереднього навчання;
- до 26 лютого 2021 року забезпечити введення інформації в модуль «Вибіркові дисципліни» АІС «Електронний кампус» для вибору студентами першого(бакалаврського) рівня вищої освіти навчальних дисциплін на 2021-2022 навчальний рік відповідно до їх навчальних планів;
- з 01 по 12 березня 2021 року організувати «першу хвилю вибору» шляхом інформування студентів щодо, порядку, термінів та особливостей запису на вибіркові дисципліни через особистий кабінет АІС «Електронний кампус». За потреби, організувати для студентів у позанавчальний час презентації запропонованих до вибору дисциплін;
- до 19 березня 2021 року здійснити аналіз результатів вибору студентами навчальних дисциплін на 2021-2022 навчальний рік та сформувати для їх вивчення навчальні групи нормативної (економічно обгрунтованої) чисельності;
- з 22 по 26 березня 2021 року організувати «другу хвилю вибору» для студентів, які обрали навчальну дисципліну за якою не вдалося сформувати навчальну групу, запропонувавши таким студентам обрати навчальну дисципліну за якою сформовано навчальну групу;
- до 05 квітня 2021 року провести коригування складу навчальних груп для вивчення вибіркових дисциплін та передати відповідну інформацію у деканат інституту/факультету та відповідальним особам кафедри за формування індивідуальних навчальних планів студентів;
- до 15 квітня 2021 року розробити:
o робочі навчальні плани підготовки студентів першого курсу за всіма формами навчання прийому 2021 року за освітньо-професійною програмою, якщо одна ОПП за спеціальністю, або за групами освітньо-професійних програм відповідних спеціальностей освітнього ступеня бакалавр інституту, факультету за розробленими навчальними планами прийому 2021 року з урахуванням рекомендацій, які викладені у Додатках № 6,7,9,10,11,18,19,20,31,35,40, до цього наказу;
o робочі навчальні плани підготовки студентів прийому 2020, 2019 років за перехідними навчальними планами, за освітнім ступенем бакалавр, за всіма формами навчання з урахуванням рекомендацій, які викладені у Додатках № 6,7,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,26,35,40 до цього наказу;
o робочі навчальні плани підготовки студентів за освітнім ступенем бакалавр прийому 2018 року на основі існуючих навчальних планів за всіма формами навчання з урахуванням рекомендацій, які викладені у Додатках № 6,31,35,40 до цього наказу;
o робочі навчальні плани підготовки студентів за освітнім ступенем магістр прийому 2020 року на основі існуючих навчальних планів та прийому 2021 року - за розробленими навчальними планами за всіма формами навчання з урахуванням рекомендацій, які викладені у Додатках № 3,4,5,6,7,27,28,29,30,33,34,36,37,40 до цього наказу;
– до 01 червня 2021 року відпрацювати англомовний варіант навчальних планів за освітніми ступенями бакалавр, магістр за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами (ОПП, ОНП) і надіслати електронні версії англомовних навчальних планів до навчального відділу (giroilmondo79@gmail.com, тел.204-93-97) для систематизації та підготовки до висвітлення на інформаційних ресурсах університету та у паперовому вигляді за підписом завідувача кафедрою надати до навчального відділу (кімнати 117-1,127-1). Форми англомовних навчальних планів додаються (Додаток № 41,42,43);
– під час розробки робочих навчальних планів врахувати, що максимальне навчальне навантаження науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік. В робочих навчальних планах визначення кафедр університету, які викладають загально-університетські дисципліни, проводити відповідно до Додатку № 6 до цього наказу;
– при формуванні робочих навчальних планів для груп, чисельність студентів в яких менша нормативної, за рішенням кафедри використовувати можливість застосування змішаної форми навчання із зменшенням кількості аудиторних годин за методикою, яка приведена у Додатку № 40 до цього наказу;
– на кафедрах, які здійснюють підготовку фахівців за другою вищою
освітою, розробити та затвердити інтегровані навчальні та робочі навчальні
плани підготовки слухачів і студентів за відповідними освітніми ступенями
до 01 червня 2021 року (плани надавати до відділу наступної освіти
НМК ІПО (кімната № 40-5 корпус №1).
8.9. Головам науково-методичних комісій університету, завідувачам
випускових кафедр до 15 квітня 2021 року розробити робочі навчальні плани
підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-науковим ступенем доктор
філософії прийому 2021,2020 років на основі розроблених навчальних планів за
всіма формами навчання з урахуванням рекомендацій, які викладені у
Додатках № 8,34,38 до цього наказу та забезпечити проведення звітування
аспірантів двічі на рік відповідно встановленого графіка про виконання
індивідуального плану роботи аспіранта у 2021-2022 навчальному році.
9. Конструкторському бюро інформаційних систем (Фіногенов О.Д.):
9.1. Забезпечити функціонування модулю «Вибіркові дисципліни» АІС «Електронний кампус» для вибору студентами, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, вибіркових дисциплін з ЗУ-Каталогу та Ф-Каталогів;
9.2. Забезпечити електронний супровід освітнього процесу у 2021-2022 навчальному році з використанням АІС «Електронний кампус».
9.3. До 08 лютого 2021 року провести семінар-тренінг з відповідальними особами кафедр за ведення модулю «Вибіркові дисципліни» в АІС «Електронний кампус»
10. Науково-технічній бібліотеці (Бруй О.М.) укомплектувати бібліотеку необхідною літературою і забезпечити організовану видачу навчальної літератури студентам на 2021–2022 навчальний рік.
11. Затвердити перелік документів, що подаються до навчального відділу університету (Додаток №1 до цього наказу), та склад комісії університету (Додаток № 44 до цього наказу) для перевірки готовності підрозділів до нового навчального року.
12. Комісії університету з перевірки готовності підрозділів до нового 2021-2022 навчального року з 25 серпня по 27 серпня 2021 року здійснити перевірку готовності підрозділів до нового навчального року.
13. Затвердити графік проведення заходів перед початком нового навчального року (Додаток № 45 ) до цього наказу.
14. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І. та проректора з навчальної роботи Мельниченка А.А.

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

Понеділок, Лютий 1, 2021 - 17:45 to П'ятниця, Серпень 27, 2021 - 18:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.