Наказ № НОН/301/2021 від 15.12.2021р. "Про організацію практики здобувачів вищої освіти у 2022 році"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2021_HOH-301.pdf429.53 КБ

Практику здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2022 році провести відповідно до умов договорів з підприємствами, установами, організаціями та Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України у терміни, передбачені графіком навчального процесу та робочими навчальними планами.

З метою підготовки і організованого проведення практики здобувачів вищої освіти КГІІ ім. Ігоря Сікорського

НАКАЗУЮ:

1. Завідувачам кафедрами:

1.1. Призначити відповідальних за організацію практики здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти від кафедри та надати до 24.01.2022р. навчальному відділу па електронну адресу iryna.fedorenko@ukr.net або і spivak@ukr.net інформацію за формою Додатку 1.

1.2. Погодити і укласти договори навчально-наукових іиститутів/факультстів з підприємствами, установами, організаціями (далі - Підприємства) на проходження практики здобувачами вищої освіти у 2022 році з урахуванням договорів про партнерство та співробітництво.

1.3. Погодити з Підприємствами робочі програми (силабуси) проведення практики за два місяці до її початку відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України.

1.4. Розподіл здобувачів вищої освіти за місцями практики проводити у відповідності до договорів з Підприємствами. Місця проходження практики за комплексними (загальноуніверситетськими) договорами погодити з навчальним відділом (к. 124-1). Забезпечити виконання підписаних договорів на проведення практики здобувачів вищої освіти.

1.5. Призначити і ознайомити з обов’язками (Додаток 2) керівників практики від кафедри.

1.6. Узгодити тематику кваліфікаційних робіт з Підприємствами, обраними для проходження практики здобувачами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

1.7.3а 10 днів до початку практики надати Підприємствам списки здобувачів вищої освіти. Забезпечити вчасне прибуття здобувачів вищої освіти на місця практики разом із керівником практики від кафедри.

1.8. Списки на практику здобувачів вищої освіти - громадян України, які навчаються за договорами за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб подавати окремо.

1.9. До 31.05.2022 року подати в навчальний відділ (кім. 124-1) заявки для укладання комплексних (загальноуніверситетських) договорів на проведення практики здобувачів вищої освіти у 2023 році.

1.9.1. При поданні заявок для проходження практики бакалаврів і магістрів брати до уваги згоду та можливості проведення такої практики па Підприємстві.

1.9.2. Перед поданням заявок проаналізувати співвідношення між кількістю здобувачів вищої освіти та кількістю заявлених місць практики.

2. Деканам факультетів, директорам навчально-наукових інститутів:
2.1. Подати накази на проведення практики з наданням списків розподілу здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за місцями практики до відділу навчально-виховної роботи Департаменту навчально-виховної роботи та до навчального відділу (к. 124-1), а здобувачів с тупеню доктора філософії - до відділу аспірантури.

Подати накази на проведення практик

магіс тр за освітньо-науковою програмою - до 24.01.2022р. бакалавр за осві тньо-професійною програмою - до 04.04.2022 р. магіс тр за освітньо-професійною програмою - до 11.07.2022 р. здобувачів вищої освіти освітньо-наукового ступеня доктора філософії - за тиждень до початку практики
Накази щодо практик, запланованих в інші терміни, подавати за 7 днів до початку практики, відповідно до робочих навчальних планів.

Зміни з поважних причин місць практики, керівників практики, термінів проведення практики (наприклад, у випадку поновлення/переведення здобувачів вищої освіти чи їх участі в програмах академічної мобільності), тощо оформляти додатковими наказами.

2.2. Для здобувачів, для яких індивідуальним навчальним планом учасників академічної мобільності передбачено визнання результатів навчання за програмами академічної мобільності як результатів проходження практики, в наказі про проведення практики відобразити даний факт.

По завершенню участі здобувача в програмі академічної мобільності, але до завершення дії його індивідуального навчального плану, здійснити визнання отриманих результатів та подати до навчального відділу (кім. 124-1) та відділу академічної мобільності Департаменту навчально-виховної роботи копії протоколів визнання результатів навчання (стажування, практик) за програмами академічної мобільності.

2.3. Накази на практику іноземних громадян подавати до центру міжнародної освіти (к. 205, 31 корп.).

2.4. Забезпечити контроль початку практик та їх проведення.

На 2-й день після початку практики подати проректору з навчальної роботи доповідну записку за підписом директора навчально-наукового інституту/дскана факультету про початок практики здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (к.124-1). Розробити графік перевірки всіх практик керівництвом навчально-наукових інститутів/факультетів, кафедр.

2.5. Забезпечити здобувачів вищої освіти необхідними документами для проходження практики (договір, щоденник практики, направлення на Підприємство).

2.6. Заслухати на засіданні Вчених рад навчально-наукових інститутів/факультетів результати проходження практики. За підсумками практики внести пропозиції щодо її вдосконалення і усунення недоліків.

2.7. Подати до навчального відділу звіт за результатами проходження практики здобувачами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої осві ти за формою, наведеною в Додатку 3. Звіт подавати в форматі MS Excel на електронну пошту і spivak@ukr.net. Терміни подачі:

Магістри ОНП - до 21.03.2022 р.

Бакалаври - до 29.05.2022 р.

Магістри ОПП - до 09.11.2022 р.

Звіт з практик, які проводяться в інші терміни, подати через два тижні по закінченню практик.

3. Навчальному відділу:

3.1. Узгодити та укласти комплексні (загальноуніверситетські) договори на проведення практики здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти у 2023 календарному році.

3.2. Провести вибіркову перевірку кафедр навчально-наукових інститутів та факультетів з питань організації та проведення практики здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти та виконання обов’язків керівниками практики від кафедр.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Проректор з навчальної роботи Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО

Середа, Грудень 15, 2021 - 12:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.