Наказ № НОН/47/2022 від 07.02.2022 "Про організацію та планування освітнього процесу на 2022-2023 навчальний рік"

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2022_HOH-47.pdf596.21 КБ
Microsoft Office document icon 2022_HOH-47a.doc3.61 МБ

З метою якісної та своєчасної підготовки до нового 2022 -2023 навчального року, виконання вимог Закону України «Про вищу освіту»

НАКАЗУЮ:

1. Департаменту організації освітнього процесу (ДООП) (Мельниченко А.А.):

1.1. Забезпечити планування та організацію освітнього процесу на 2022-2023 навчальний рік в навчально-наукових інститутах, на факультетах з урахуванням вимог Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» та відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.2. Організувати роботу навчально-наукових інститутів, факультетів, випускових кафедр щодо планування та організації освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2022-2023 навчальному році з використанням впроваджених в університеті інформаційних систем ІС «my.kpi.ua», «Електронний кампус», автоматизованої системи (АС) «Деканат», автоматизованої системи планування навчального процесу (АСПНП), автоматизованої системи формування розкладу (АСФР).

1.3. Здійснювати контроль за діяльністю навчально-наукових підрозділів щодо інформаційного та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу 2022-2023 навчального року відповідно до вимог нормативних документів.

1.4. Здійснювати контроль проведення освітнього процесу на кафедрах, факультетах та в навчально-наукових інститутах у 2022-2023 навчальному році. Спільно з факультетами та навчально-науковими інститутами здійснювати контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів здобувачів третього рівня вищої освіти.

1.5. Передати до Центру планування кадрового забезпечення освітнього процесу (Маторина Т.А.) департаменту якості освітнього процесу (ДЯОП) дані з робочих навчальних планів в узгодженому форматі для завантаження в автоматизовану систему планування навчального процесу (АСПНП) та автоматизовану систему формування розкладу (АСФР) до 15 травня 2022 р.

2. Департаменту якості освітнього процесу (Жученко О.А.):

2.1. Спільно з Департаментом економіки і фінансів (Субботіна Л.Г.) розрахувати і довести підрозділам фонди заробітної плати для формування штатних розписів у відповідності до «Положення про розподіл фонду на заробітну плату науково-педагогічних працівників між кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності» з урахуванням граничної кількості штатних одиниць на кожну кафедру університету до 15 червня 2022 року за погодженням з профкомом.

2.2. Забезпечити інформаційно-консультаційну та програмно-технічну підтримку навчальни-наукових підрозділів щодо функціонування програм АСПНП і АСФР.

2.3 До 10 лютого 2022 року узгодити з КБІС порядок та формат централізованого експортування даних з ІС «my.kpi.ua» до АСПНП та завершити тестування взаємодії до 10 березня 2022 року.

3. Департаменту навчально-виховної роботи (Семінська Н.В.):

3.1. Спільно з факультетами та навчально-науковими інститутами здійснювати контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів здобувачів першого та другого рівня вищої освіти.

3.2. Інформувати учасників освітнього процесу про дати календарних контролів, семестрового контролю (заліки, екзамени), ліквідації академічної заборгованості.

3.3. Контролювати своєчасність та правильність підготовки наказів, що визначають рух контингенту студентів впродовж навчального року.

3.4. Забезпечувати ознайомлення студентів 1-го курсу, переведених та поновлених студентів старших курсів з нормативною базою університету, яка регламентує освітній процес. Контролювати своєчасність та правильність виконання процедури відшкодування коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, студентами, що повторно зараховані на перший курс навчання.

4. Проректору з адміністративної роботи Кондратюку В.А. у 2022-2023 навчальному році забезпечити належний рівень санітарної, пожежної безпеки та охорони праці в корпусах та приміщеннях університету з оформленням відповідних дозвільних документів.

5. Інституту післядипломної освіти (Малюкова І.Г.) у 2022-2023 навчальному році організувати планування та проведення підготовки фахівців, які здобувають другу вищу освіту відповідно до нормативних документів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

6. Директорам навчально- наукових інститутів, деканам факультетів:

6.1. Організувати своєчасне розроблення документів щодо планування та організації освітнього процесу з підготовки здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2022-2023 навчальному році у відповідності до вимог Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського з урахуванням останніх структурних змін підрозділів навчально-наукових інститутів, факультетів.

6.2. Забезпечити організацію вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін з циклів загальної та професійної підготовки у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом за методикою, яка викладена у Положенні про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського з використанням ІС «my.kpi.ua»;

- оприлюднити Каталоги вибіркових дисциплін, які є складовими відповідних освітніх програм і навчальних планів до 15 лютого 2022 року;

- до 10 лютого 2022 року призначити відповідальних за заповнення баз даних ІС «my.kpi.ua» та забезпечити їх участь в навчально -консультативних тренінгах;

- організувати якісне заповнення баз даних ІС «my.kpi.ua»;

- забезпечити осіб, відповідальних за формування баз даних, робочими місцями, які обладнані необхідною комп’ютерною технікою та доступом до мережі Інтернет.

6.3. Забезпечити формування (генерування) індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти з урахуванням обраних ними дисциплін відповідно до Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського з використанням ІС «my.kpi.ua». Врахувати в індивідуальних навчальних планах здобувачів вищої освіти дисципліни, з яких їм надано право на повторне вивчення, а також дисципліни академічної різниці.

6.4. Планувати у розкладі занять студентів другого та старших курсів як мінімум один день аудиторних занять на тиждень з викладання дисциплін вільного вибору. Планувати у розкладі занять аспірантів першого та другого року навчання, як правило, один- два дні аудиторних занять на тиждень з урахуванням обсягу освітньої складової освітньо-наукової програми.

6.5. Передбачити можливість планування у розкладі практичних занять здобувачів вищої освіти залучення представників компаній-партнерів з метою проведення професійно-орієнованих зустрічей, спрямованих на забезпечення найвищого рівня практичної підготовки здобувачів вищої освіти з урахуванням актуальних тенденцій розвитку економіки.

6.6. До 01.06.2022 року укласти або в разі необхідності подовжити договори про партнерство та співробітництво з базовими підприємствами практичної підготовки здобувачів вищої освіти за всіма освітніми програмами навчально-наукового інституту, факультету.

6.7. Сприяти проведенню комплексу заходів щодо адаптації студентської молоді до практичної діяльності, вирішення питань, пов’язаних із працевлаштуванням випускників у відповідності до Положення про систему сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського, здійсненню моніторингу їх кар`єрних траєкторій.

6.8. Забезпечити своєчасне формування проєктів наказів по контингенту здобувачів вищої освіти за всіма рівнями вищої освіти.

6.9. Забезпечити внесення результатів семестрового контролю до АС «Деканат» та своєчасне подання до відділу аспірантури та докторантури відповідних документів для формування наказів, що стосуються підготовки аспірантів.

6.9. Забезпечити належне інформування студентів першого курсу, які раніше навчалися за державним замовленням у закладах вищої освіти, не завершили навчання на здобуття певного ступеню вищої освіти і зараховані у 2022 році до КПІ ім. Ігоря Сікорського для повторного здобуття вищої освіти за тим самим ступенем освіти за державним замовленням, щодо необхідності відшкодування до державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, та організувати належним чином процес відшкодування.

6.10. Забезпечити виконання доведених обсягів державного замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою у 2022-2023 навчальному році на відповідному рівні вищої освіти.

6.11. До 23 серпня 2022 року провести перевірку готовності кафедр до нового навчального року та надати інформацію про результати перевірки до департаменту організації освітнього процесу.

6.12. до 30 червня 2022 року затвердити та подати до департаменту навчально-виховної роботи списки кураторів навчальних груп.

6.13. При організації роботи ЕКК щодо проведення конкурсного відбору і укладання трудових договорів (контрактів) враховувати відповідність кваліфікації претендента освітнім компонентам, які він буде забезпечувати, результати діяльності за попередній період та вносити персональні ключові показники ефективності у нові контракти.

6.14. При організації роботи ЕКК з конкурсного відбору при визначенні строків укладання контрактів з НПП використовувати Рекомендації щодо визначення строків укладання контрактів з НПП, затверджені на засіданні Вченої ради (протокол №8 від 14.12.2020 р.).

7. Головам науково-методичних комісій зі спеціальностей університету, гарантам освітніх програм:

- до 15 лютого 2022 року забезпечити подання оригіналів та сканкопій освітніх програм, діючих у 2022-2023 навчальному році, та їх англомовних версій до навчально-методичного відділу (metod@kpi.ua кімнати 240,240А корпус №1) для їх розміщення на сайті університету https://osvita.kpi.ua/op;

- до 10 лютого 2022 року узгодити осіб, які відповідальні за заповнення баз даних ІС «my.kpi.ua» щодо генерування навчальних та робочих навчальних планів, за якими готуються здобувачі другого та третього рівнів вищої освіти за однією освітньо-науковою програмою на різних кафедрах університету та надати до КБІС контакти відповідальної особи.
8.Завідувачам кафедр:

8.1. До 24 червня 2022 року надати проєкти штатних розписів кафедр на 2022-2023 навчальний рік до Департаменту якості освітнього процесу (кімната 219-1, корпус №1).

8.2. Здійснювати постійний контроль за виконанням індивідуальних планів роботи викладачів та умов діючих контрактів.

8.3. До 30 червня 2022 року розглянути та затвердити на засіданнях кафедр індивідуальні плани роботи викладачів та силабуси (робочі програми) навчальних дисциплін на 2022-2023 навчальний рік.

8.4. До 17 серпня 2022 року завершити підготовку усієї навчально-методичної документації, складання розкладу консультацій викладачів та завершити підготовку навчальних аудиторій, лабораторій, комп’ютерних класів.

8.5. До 19 серпня 2022 року привести у відповідність ресурсне забезпечення освітнього процесу (кадрове, матеріально -технічне, навчально-методичне, інформаційне) за всіма рівнями вищої освіти.

8.6. Відпрацювати та надати до навчального відділу у встановлені цим наказом терміни документи щодо планування освітнього процесу, за виконання яких відповідає завідувач кафедри (Додаток № 1 до цього наказу).

8.7 Завідувачу кафедри української мови, літератури та культури забезпечити викладання основ академічного письма обсягом не менше 8 годин під час вивчення дисциплін з української мови для студентів першого курсу.

8.8. На випускових кафедрах у відповідності до вимог стандартів вищої освіти та освітніх програмам (ОП):

- до 10 лютого 2022 року подати до КБІС контакти відповідальної особи від кафедри за введення інформації про вибіркові дисципліни та генерування навчальних та робочих навчальних планів до ІС “ my.kpi.ua”;

- до 01 березня 2022 року із застосуванням ІС «my.kpi.ua» забезпечити введення необхідної інформації для генерування навчальних планів підготови здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра та магістра прийому 2022 року за всіма формами здобуття освіти за освітніми програмами, які зазначені у розпорядження першого проректора від 30.12.21року № РП/276/2021 “Про перелік освітніх програм університету для формування конкурсних пропозицій для Правил прийому в 2022 році”(Перелік) та з урахуванням рекомендацій які викладені у Додатках № 2,3,4,5,9,10-18,33 до цього наказу;

- забезпечити введення необхідної інформації для генерування

інтегрованих навчальних планів підготовки студентів зі скороченим терміном навчання (на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) проводити відповідно до стандартів вищої освіти, в яких

визначена максимальна кількість кредитів ЄКТС щодо обсягів зарахування попереднього навчання;

- до 26 лютого 2022 року забезпечити введення інформації щодо переліку вибіркових дисциплін до ІС «my.kpi.ua» для вибору здобувачами вищої освіти на 2022-2023 навчальний рік відповідно до їх навчальних планів;

- з 01 по 12 березня 2022 року організувати «першу хвилю вибору»

шляхом інформування здобувачів вищої освіти щодо, порядку, термінів та особливостей запису на вибіркові дисципліни через особистий кабінет

ІС «my.kpi.ua». За потреби, організувати для студентів у позанавчальний час презентації запропонованих до вибору дисциплін;

- до 19 березня 2022 року здійснити аналіз результатів вибору

здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін на 2022 -2023 навчальний рік та сформувати для їх вивчення навчальні групи нормативної (економічно обгрунтованої) чисельності;

- з 22 по 26 березня 2022 року організувати «другу хвилю вибору» для

здобувачів вищої освіти , які обрали навчальні дисципліни, за якими не вдалося сформувати навчальні групи, запропонувавши таким студентам обрати навчальні дисципліни, за якими сформовано навчальні групи;

- до 05 квітня 2022 року провести коригування складу навчальних груп для вивчення вибіркових дисциплін та передати відповідну інформацію у деканат навчально-наукового інституту/факультету та відповідальним особам кафедри за формування індивідуальних навчальних планів студентів;

- до 15 квітня 2022 року ввести інформацію для генерування і згенерувати із застосуванням ІС «my.kpi.ua»:

o робочі навчальні плани підготовки студентів першого курсу за всіма формами здобуття освіти прийому 2022 року за освітньо-професійною програмою, якщо одна ОПП за спеціальністю, або за групами освітньо-професійних програм відповідних спеціальностей освітнього ступеня бакалавр навчально-наукового інституту, факультету за всіма розробленими навчальними планами за освітніми програмами з Переліку з урахуванням рекомендацій, які викладені у Додатках № 2,6,7,19,22,33 до цього наказу;

o робочі навчальні плани підготовки студентів прийому 2021, 2020,2019 років за освітнім ступенем бакалавр, за всіма формами здобуття освіти за існуючими навчальними планами, з урахуванням рекомендацій, які викладені у Додатках № 2,6,7,19,22,33 до цього наказу;

o робочі навчальні плани підготовки студентів за освітнім ступенем магістр за всіма формами здобуття освіти прийому 2021 року на основі існуючих навчальних планів та прийому 2022 року за всіма розробленими навчальними планами за освітніми програмами з Переліку з урахуванням рекомендацій, які викладені у Додатках № 3,4,5,6,7,20,21,23,24,33 до цього наказу;

-до 01 червня 2022 року відпрацювати англомовний варіант розроблених навчальних планів здобувачів вищої освіти і надіслати електронні версії англомовних навчальних планів до навчального відділу (daschenko.op@gmail.com, тел.204-93-97) та у паперовому вигляді за підписом завідувача кафедрою надати до навчального відділу (кімната 127 корпус №1). Форми англомовних навчальних планів додаються (Додаток № 29,30,31,32 );

- при плануванні навчального процесу врахувати, що максимальне навчальне навантаження науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік. В робочих навчальних планах визначення кафедр університету, які викладають загально-університетські дисципліни, проводити відповідно до Додатку № 6 до цього наказу;

- при формуванні робочих навчальних планів для груп, чисельність студентів в яких менша нормативної, за рішенням кафедри використовувати можливість застосування змішаної форми навчання за методикою, яка приведена у Додатку № 33 до цього наказу;

-на кафедрах, які здійснюють підготовку фахівців за другою вищою освітою, розробити та затвердити інтегровані навчальні та робочі навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти за відповідними освітніми ступенями до 01 червня 2022 року (плани надавати до відділу наступної освіти ІПО (кімната № 40-5 корпус №1);

- забезпечити оприлюднення на сайтах кафедр затверджених навчальних планів за усіма рівнями та формами підготовки здобувачів вищої освіти на 2022/2023 навчальний рік незалежно від наявності та кількості вступників у поточному році.

8.9. За узгодженням з Головами науково-методичних комісій університету:

- до 01 березня 2022 року із застосуванням ІС «my.kpi.ua» згенерувати

навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-науковим ступенем доктор філософії за освітньо-науковими програмами з Переліку з урахуванням рекомендацій, які викладені у Додатках № 25,26;

- до 15 квітня 2022 року із застосуванням ІС «my.kpi.ua» згенерувати робочі навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо -науковим ступенем доктор філософії за всіма формами здобуття освіти прийому 2021 року за існуючими навчальними планами та прийому 2022 року за всіма розробленими навчальними планами за оновленими освітніми програмами з урахуванням рекомендацій, які викладені у Додатках № 6,7,8, 27,28 до цього наказу та забезпечити проведення звітування аспірантів двічі на рік відповідно встановленого графіка про виконання індивідуального плану роботи аспіранта у 2022 -2023 навчальному році;

- до 30 квітня 2022 року для іноземних здобувачів вищої освіти, підготовка яких здійснюється англійською мовою, розробити освітні програми, силабуси навчальних дисциплін, описи вибіркових дисциплін, навчальні плани та робочі навчальні плани українською та англійською мовами;

- до 15 травня 2022 року надіслати електронні версії навчальних та робочих навчальних планів українською та англійською мовами для іноземних здобувачів вищої освіти, підготовка яких здійснюється англійською мовою, до навчального відділу (daschenko.op@gmail.com, тел.204-93-97) та один примірник у паперовому вигляді за відповідними підписами надати до кімнати 127-1;

- до 15 травня 2022 року надіслати електронні версії освітніх програм, силабусів навчальних дисциплін, описів вибіркових дисциплін українською та англійською мовами для іноземних здобувачів вищої освіти, підготовка яких здійснюється англійською мовою, до навчально-методичного відділу (metod@kpi.ua) для їх розміщення на сайті університету https://osvita.kpi.ua/op.

9. Конструкторському бюро інформаційних систем (Фіногенов О.Д.):

9.1. Забезпечити належне функціонування модулів ІС «my.kpi.ua» для введення інформації та збереження метою генерування навчальних і робочих навчальних планів та реалізації вибору дисциплін здобувачами вищої з ЗУ-Каталогу та Ф-Каталогів.

9.2. Забезпечити належне функціонування ІС «Електронний кампус» та АС «Деканат» з метою адміністрування освітнього процесу та супроводження контингенту здобувачів вищої освіти у 2022-2023 навчальному році.

9.3. Забезпечити інформаційно-консультаційну та програмно-технічну підтримку навчальних підрозділів щодо функціонування програм (ІС) «my.kpi.ua», ІС «Електронний кампус» та АС «Деканат».

9.4. До 15 лютого 2022 року провести семінар-тренінг з відповідальними особами кафедр за введення інформації щодо вибіркових дисциплін та генерування навчальних та робочих навчальних планів в ІС «my.kpi.ua».

10. Науково-технічній бібліотеці (Бруй О.М.) укомплектувати бібліотеку необхідною літературою і забезпечити організовану видачу навчальної літератури студентам на 2022-2023 навчальний рік.

11. Затвердити перелік документів, що подаються до навчального відділу університету (Додаток №1 до цього наказу), та склад комісії університету (Додаток № 34 до цього наказу) для перевірки готовності підрозділів до нового навчального року.

12. Комісії університету з перевірки готовності підрозділів до нового 2022-2023 навчального року з 25 серпня по 26 серпня 2022 року здійснити перевірку готовності підрозділів до нового навчального року.

13. Затвердити графік проведення заходів перед початком нового навчального року (Додаток № 35 до цього наказу).

14. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І. та проректора з навчальної роботи Мельниченка А.А.

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

Понеділок, Лютий 7, 2022 - 18:00 to Четвер, Червень 30, 2022 - 18:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.