НАКАЗ №НОД/411/24 ВІД 23.05.2024 "Про підготовку до акредитації освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти у 2024/2025 навчальному році"

Завантажити оригінали документівРозмір
Package icon 2024_HOD-411.zip621.82 КБ

З метою своєчасної та якісної підготовки до акредитації освітніх програм (ОП) першого, другого та третього рівнів вищої освіти (ВО),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік ОП першого, другого та третього рівнів ВО, акредитація яких планується на 2024/2025 н.р. (додається).

Деканам факультетів/директорам НН інститутів, завідувачам кафедр та гарантам ОП, які будуть проходити процедуру акредитації у 2024/2025 н.р.:

- у термін до 24.06.2024 сформувати та затвердити рішенням Вчених рад факультетів/НН інститутів робочі групи з розробки відомостей самооцінювання ОП і підготовки матеріалів акредитаційних справ;

- у термін до 30.08.2024 перевірити відповідність кадрового забезпечення ОП вимогам п.37 та п.38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 365 від 24.03.2021), у тому числі підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (НПП), відповідно до Постанови КМУ №800 від 21.08.2019, та критеріїв Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО);

- у термін до 30.08.2024 забезпечити оновлення/наповнення інформаційних ресурсів підрозділів, зокрема розміщення на сайтах кафедр, факультетів/НН інститутів:

- силабусів освітніх компонентів на 2024/2025 н.р. для всіх форм навчання згідно ОП;

- всіх версій навчальних планів та ОП (для ОП рекомендовано робити гіперпосилання на сайт https://osvita.kpi.ua/);

- інформації щодо громадського обговорення ОП та його результатів;

- інформації щодо анкетування здобувачів вищої освіти та їх результатів щонайменше за 2 останні роки;

- інформації щодо наукової роботи здобувачів вищої освіти;

- інформації про академічну мобільність здобувачів та НПП, програми подвійного диплому, гранти, міжнародні проєкти тощо;

- відео з оглядом матеріально-технічного забезпечення за ОП;

- інформації щодо працевлаштування випускників, співпраці з роботодавцями, відгуки роботодавців тощо;

- іншої важливої інформації згідно з критеріями оцінювання ОП НАЗЯВО.

- не пізніше, ніж за місяць до планової дати подачі акредитаційної справи на розгляд до НАЗЯВО згідно графіку на 2024/2025 н.р., надати до відділу акредитації та ліцензування (Бур’ян С.О.) підготовлені відомості самооцінювання та матеріали акредитаційних справ.

3. Департаменту якості освітнього процесу (проректор з науково- педагогічної роботи Жученко О.А.):

- довести графік акредитацій на 2024/2025 навчальний рік до гарантів ОП після його затвердження НАЗЯВО та оприлюднення на сайті https://plan.naqa.gov.ua/;

- організувати роботу гарантів ОП та робочих груп з розробки відомостей самооцінювання і підготовки матеріалів акредитаційних справ;

- протягом 2024/2025 навчального року проводити методичні семінари для гарантів ОП з питань підготовки до акредитаційних експертиз;

- забезпечити перевірку готовності відомостей самооцінювання ОП та матеріалів акредитаційних справ не пізніше, ніж за два тижні до планової дати подачі акредитаційної справи на розгляд до НАЗЯВО згідно графіку на 2024/2025 н.р.

4. Департаменту навчально-виховної роботи (Дзикович О.В.) забезпечити гарантів ОП, що подаються на акредитацію, інформацією щодо академічної мобільності здобувачів ВО та науково-педагогічних працівників.

5. ННЦ прикладної соціології «Соціоплюс» (Іщенко А.М.) забезпечити гарантів ОП, що подаються на акредитацію, інформацією щодо результатів опитування здобувачів ВО та роботодавців з питань забезпечення якості освіти та реалізації освітніх програм.

6. Науково-технічній бібліотеці ім. Г.І. Денисенка (Кулик Є.В.) забезпечити гарантів ОП, що подаються на акредитацію, інформацією щодо наявного навчально-методичного та інформаційного забезпечення для реалізації ОП.

7. Департаменту організації освітнього процесу (проректор з навчальної роботи Мельниченко А.А.) не пізніше, ніж за два тижні до планової дати подачі акредитаційної справи на розгляд до НАЗЯВО згідно графіку на 2024/2025 н.р. здійснити моніторинг інформації щодо:

- стану наявного навчально-методичного забезпечення, зокрема силабусів освітніх компонентів (навчально методичний відділ, Желяскова Т.М.);

- якості дистанційних курсів освітніх компонент, що розміщені на платформі «Сікорський» (відділ інноваційних технологій в освіті, Сімашко І.В.).

8. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково- педагогічної роботи Жученка О.А.

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

Четвер, Травень 23, 2024 - 11:00 to П'ятниця, Серпень 30, 2024 - 11:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.