Пам'ятка з охорони праці для деканів факультетів, директорів інститутів, керівників структурних підрозділів, працівників та службовців НТУУ “КПІ”

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon memor_department.doc34 КБ

Головні завдання в галузі охорони праці є впровадження заходів з реалізації конституційного права працівників та службовців НТУУ “КПІ”, студентів та аспірантів на охорону їх життя та здоровўя в процесі трудової діяльності та навчання.
Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоровўя і працездатності людини у процесі трудової діяльності (Стаття 1 Закону України “Про охорону праці”).

Спеціалісти служби охорони праці університету у разі виявлення порушень охорони праці мають право:
1. Видавати деканам факультетів, директорам інститутів, керівникам структурних підрозділів обовўязкові для виконання приписи, щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці.
2. Вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, інструктажу, навчання та перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт, або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
3. Зупиняти роботу виробництва, дільниці, лабораторії, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю, або здоровўю працюючих.
4. Надсилати ректору подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги, щодо охорони праці.

Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише ректор.

Декани факультетів, директори інститутів, керівники структурних підрозділів (далі керівники) зобовўязані:
1. Створити на робочих місцях умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства, щодо прав працівників у галузі охорони праці.
2. Своїм розпорядженням призначити відповідальних осіб з питань охорони праці в кожній аудиторії, лабораторії, робочому приміщенні. Призначити, також, осіб відповідальних за експлуатацію кожної одиниці устаткування, обладнання, машин та механізмів.
3. Контролювати проходження працюючими первинних, повторних та цільових інструктажів, з відповідною відміткою в журналі інструктажів. Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, шкідливими та важкими умовами праці, проходять повторний інструктаж щоквартально, інші - один раз в півріччя. При переведенні працівника на іншу постійну чи тимчасову роботу, або при залучанні його до разової роботи, яка не входить в коло його посадових обовўязків, він має бути проінструктований відповідним чином з охорони праці (цільовий інструктаж).
4. Організовувати навчання працівників з питань охорони праці згідно “Положення про навчання з питань охорони праці працівників та службовців НТУУ “КПІ” ” затвердженого ректором університету 21.11.2003 р. Працівники зайняті на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, (підвищеною небезпекою), проходять навчання один раз на рік, інші – один раз в три роки. Результати перевірки знань працівників заносяться в протокол відповідної форми (Наказ ректора від 26 серпня 2003 р. № 170) .
5. Забезпечувати працюючих, згідно норм безкоштовної видачі, спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту.
6. Організовувати проходження працівниками обовўязкових медичних оглядів. Працівники, зайняті на роботах з шкідливими та важкими умовами праці (підвищеною небезпекою), та особи віком до 21 року проходять обовўязкові медичні огляди один раз на рік.
7. Один раз на пўять років переглядати, а при необхідності, розробляти нові інструкції з охорони праці, згідно “Положення про розробку інструкції з охорони праці в НТУУ “КПІ”” затвердженого ректором університету 24.07.2003 р. Проводити затвердження переглянутих та розроблених інструкцій, та своїм розпорядженням вводити їх в дію.
8. Проводити розслідуванням нещасних випадків із співробітниками структурного підрозділу, не пов’язаних з виробництвом, згідно “Постанови Кабінета Міністрів України від 22 березня 2001 року № 270”. Керівник своїм розпорядженням створює комісію з розслідування нещасного випадку, та по закінченні її роботи, затверджує акти форми НТ.
9. Про кожний нещасний випадок, свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий, повинні негайно повідомити керівника структурного підрозділу чи іншу уповноважену особу університету і вжити заходів до надання необхідної допомоги.
Керівник у свою чергу зобовўязаний терміново організувати надання медичної допомоги потерпілому, у разі необхідності доставити його до лікувально-профілактичного закладу, повідомити про те що сталося по телефону 454-95-55 та профспілкову організацію, зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події, а також вжити заходів до недопущення подібних випадків (пункт 8 “Постанови Кабінету Міністрів України” від 25 серпня 2004 р № 1112).
Керівники несуть безпосередню відповідальність за стан охорони праці та санітарно-гігієнічні умови праці в підпорядкованих структурних підрозділах університету.
Відповідальність за охорону праці співробітників інших організацій, які прибувають у відрядження до університету, несуть керівники структурних підрозділів, до яких прибули відряджені.
Сектору контролю за ефективністю використання приміщень університету в обовўязковому порядку вказувати в договорі аренди, що всі питання, стосовно охорони праці, вирішує орендатор.
Кожен працівник університету, зобовўязаний дбати про особисту безпеку і здоровўя, а також про безпеку і здоровўя оточуючих людей, в процесі виконання будь яких робіт чи під час перебування на території університету, знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, проходити у встановленому законодавством порядку, попередні та переодичні, медичні огляди.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Начальник відділу охорони праці І.В. Гожан

ПОГОДЖЕНО

Проректор з господарських питань та РМБ НТУУ „КПІ” М.В. Печеник

Голова профкому співробітників НТУУ „КПІ” В.І. Молчанов

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.