Положення про службу охорони праці НТУУ"КПІ"

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 05_polog-sluzhbu.doc25 КБ

1. Загальні положення
1.1. Дане положення розроблено згідно закону України “Про охорону праці” від 21 листопада 2002 року №229-ІУ та Типовому положенню про службу охорони праці, затвердженому наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року №255, зареєстроване в міністерстві юстиції України 01 грудня 2004р. за №1526/10125.
1.2. Служба охорони праці є структурним підрозділом університету, створеним відповідно до закону України “Про охорону праці” з метою організації виконання правових організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних, лікувально-профілактичних і природно-охоронних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та аваріями в процесі праці.
1.3. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо ректору університету. Комплектується спеціалістами, які мають повну вищу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не менше 3 років.
Ліквідація служби допускається тільки в разі ліквідації університету.
1.4. Працівники служби охорони праці у своїй діяльності керуються законодавством про охорону праці, який складається із закону України “Про охорону праці”, Кодексу законів про працю України, Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” та прийнятих відповідно до них нормативно-правовими актами з охорони праці, Колективним договором та Положенням про службу охорони праці.
1.5. Перевірка професійних знань працівників служби охорони праці проводиться до початку виконання ними посадових обов’язків та періодично, один раз на три роки.
1.6. Працівники служби охорони праці, без їх згоди, не можуть бути притягнуті до виконання функцій не передбачених законодавством і цим положенням.

2. Основні завдання служби охорони праці.
2.1. Опрацювання ефективної системи управління охороною праці на підприємстві та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямі кожного структурного підрозділу і кожного працівника.
2.2. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників.
2.3. Вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників.
2.4. Контроль за дотриманням працівників вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, розділу “Охорона праці” колективного договору та актів з охорони праці, що діють у межах НТУУ “КПІ”.
2.5. Інформування та надання роз’яснень працівникам підприємства з питань охорони праці.

3. Основні функції служби охорони праці.

3.1. Опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці та контроль за додержанням технологічних режимів природоохоронних об’єктів, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і посадових осіб.
3.2. Проводити оперативно-методичне керівництво роботою структурних підрозділів з питань охорони праці.
3.3. Розроблення спільно з іншими підрозділами університету комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів.
3.4. Підготовка проектів наказів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд ректору.
3.5. Проведення спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю представників професійної спілки підприємства або, за її відсутності, уповноважених найманими працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
3.6. Складання звітності з охорони праці за встановленими формами.
3.7. Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці.
3.8. Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.
3.9. Забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі їх до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком.
3.10. Складання за участю керівників підрозділів НТУУ “КПІ” переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах НТУУ “КПІ”, надання методичної допомоги під час їх розроблення.
3.11. Інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють у межах НТУУ “КПІ”.
3.12. Розгляд:
питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи , відповідно до законодавства (у разі необхідності);
листів, заяв, скарг працівників НТУУ “КПІ”, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці.
3.13. Організація:
забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, що діють у межах університету, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;
роботи кабінету з охорони праці, підготовки інформаційних стендів, кутків з охорони праці тощо;
нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці;
пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів.
3.14. Участь у:
розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №1112;
роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкціею або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування в частині дотримання вимог охорони (безпеки) праці;
розробленні положень, інструкцій, розділу "Охорона праці" колективного договору, актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах НТУУ "КПІ";
складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди.
3.15. Забезпечення організаційної підтримки (в разі наявності) роботи комісії з питань охорони праці НТУУ "КПІ".
3.16. Контроль за:
виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходів, спрямованих на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;
проведення ідентифікації та декларуванням безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;
наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій,посад і видів робіт, своєчасним внесенням до них змін;
своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування;
станом запобіжних і захистних пристроїв, вентиляяційних систем;
своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці;
забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального і колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;
санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами;
своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпеченням їх лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення тощо відповідно до вимог законодавства та колективного договору;
дотриманням у належному безпечному стані території НТУУ "КПІ", внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;
організацією робочих місць у відповідності з нормативно-правовими актами з охорони праці;
використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;
застосуванням праці жінок, інвалідів і осіб, які молодші 18 років, відповідно до законодавства;
виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та подання страхового експерта з охорони праці;
проведення попередніх(під час прийняття на роботу) і періодичних(протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.

4. Права працівників служби охорони праці.

Спеціалісти служби охорони праці мають право:
видавати керівникам структурних підрозділів університету обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише ректор. Припис складається в 2 примірниках, один з яких видається керівникові робіт, об'єкта, цеху, другий залишається та реєструється в службі охорони праці і збурігається протягом 5 років. Якщо керівник структурного підрозділу відмовляєься від підпису в одержанні припису, спеціаліст з охорони праці надсилає відповідне подання на ім'я особи, якій адміністративно підпорядкований цей структурний підрозділ, або ректору;
зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працівників;
вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;
надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці;
за поліпшення стану безпеки праці, вносити пропозиції про заохочення працівників за активну працю;
залучати, за погодженням з роботодавцем і керівниками підрозділів НТУУ "КПІ", спеціалістів університету для проведення перевірок стану охорони праці.

5. Організація роботи служби охорони праці НТУУ "КПІ".

5.1. Робота служби охорони праці університету повинна здійснюватись відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених ректором.
5.2. Робочі місця працівників служби охорони праці мають розміщуватись в окремому приміщенні, забезпечуватись належною оргтехнікою, технічними засобами зв'язку і бути зручними для прийому відвідувачів.
5.3. Для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок тощо має бути створений кабінет з охорони праці відповідно до Типового положення про кабінет з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 18.07.97р. №191, зареєстованого в Міністерстві юстиції України 08.10.97р. за №458/2262.
5.4. Ректор забезпечує стимулювання ефективної роботи працівників служби охорони праці.
5.5. Працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій, не передбачених Законом України "Про охорону праці" та цим положенням.
5.6. Служба охорони праці взаєиодіє з іншими структурними підрозділами, службами, фахівцями університету та представниками профспілки.

6. Відповідальність працівників служби охорони праці.

Працівники служби охорони праці несуть персональну відповідальність за:
6.1. Невідповідність прийнятих ними рішень вимогам чинного законодавства з охорони праці.
6.2. Невиконання своїх функціонвльних обов'язків, передбачених
Положенням про службу охорони праці і посадовими інструкціями.
6.3. Недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів з охорони праці.
6.4. Низьку якість виконання службових обов'язків.
6.5. Порушення правил внутрішнього розпорядку для співробітників, затверджено керівництвом НТУУ "КПІ".

Начальник служби охорони праці І.В.Гожан

"___"квітня 2005р.

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з адміністративно-господарчої роботи та
розвитку матеріально-технічної бази
М.В.Печеник

Голова профспілкового комітету
співробітників В.І.Молчанов

Начальник юридичного відділу Л.М.Слонімська

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.