Положення про оперативний адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці у НТУУ"КПІ"

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 05_polog-oper_kontr.doc44 КБ

(Розроблено на підставі Закону України “Про охорону праці” від 21 листопаду 2002 року № 229-5)

1.Загальні положення

1.1.Оперативний адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці на факультетах, в інститутах та інших структурних підрозділах НТУУ “КПІ” здійснюється адміністрацією та профкомом університету.
Такий контроль спрямований на створення безпечних умов праці в кожному структурному підрозділі, на кожному робочому місці, відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці в процесі трудової діяльності та навчання, як співробітників університету так і студентів.
1.2.Положення встановлює порядок проведення оперативного адміністративно-громадського контролю в структурних підрозділах НТУУ “КПІ” та методи перевірки стану охорони праці.
1.3.Оперативний адміністративно-громадський контроль не виключає проведення адміністративного контролю, згідно з посадовими обов’язками керівників структурних підрозділів університету та інженерно-технічного персоналу.
1.4.Система оперативного адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці в НТУУ “КПІ” з урахуванням специфіки навчального та виробничого процесу включає три ступені контролю.
1.5.Вимоги даного Положення є обов’язковими для виконання усіма керівниками структурних підрозділів університету.

2.Перший ступінь оперативного адміністративно-громадського контролю

2.1.Перший ступінь контролю здійснюється керівниками учбових, науково-дослідних, проблемних та галузевих лабораторій перед початком робочого дня (занять) щоденно, а при відсутності занять 1 раз на тиждень.
Оперативний адміністративно-громадський контроль керівниками адміністративно-господарських підрозділів, виробничо-експлуатацій-ного комбінату, студмістечка, автотранспортного підприємства та ін. здійснюється щоденно перед початком робочого дня.
2.2. Приблизний перелік питань, які підлягають перевірці на першому ступені :
2.2.1.Виконання заходів по усуненню недоліків, виявлених попередньою перевіркою.
2.2.2.Наявність заземлення обладнання та справність запірних пристроїв.
2.2.3.Наявність та справність захисних огороджень та екранів устаткування.
2.2.4.Наявність вказівних написів на органах керування устаткування.
2.2.5.Стан органів керування та засобів техніки безпеки устаткування.
2.2.6.Наявність та справність світильників місцевого освітлення, якщо вони передбачені в паспорті устаткування.
2.2.7.Наявність та стан інструменту, допоміжних пристроїв, тощо.
2.2.8.Справність вантажопідйомних і транспортних механізмів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, технологічної тари.
2.2.9.Санітарний стан приміщень, проходів і проїздів робочих місць.
2.2.10.Наявність у працюючих нарядів-допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою.
2.2.11.Складування заготовок, деталей та сировини.
2.2.12.Освітлення робочих місць.
2.2.13.Технічний стан вентиляційних систем.
2.2.14.Наявність у робочих спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.
2.2.15.Відповідність професій працівників виду виконуваних робіт.
2.2.16.Наявність і дотримання абітурієнтами, студентами та працюючими, інструкцій з охорони праці.
2.2.17.Дотримання працюючими норм перенесення вантажів.
2.2.18.Безпечне зберігання та транспортування балонів і судин під тиском.
2.2.19.Наявність у працівників свідоцтв на право виконання робіт підвищеної небезпеки (електрики, електрозварники, стропальники, машиністи кранів, водії транспортних засобів та ін.)
2.3. По виявленим при перевірці недолікам намічаються заходи по їх усуненню, визначаються терміни і відповідальні особи за виконання цих заходів. Усунення виявлених недоліків проводиться під безпосереднім наглядом керівника підрозділу.
2.4. У випадку грубого порушення правил і норм з охорони праці , які можуть стати причиною нещасного випадку або привести до аварії, робота або заняття призупиняються до усунення цього порушення.
2.5. Результати перевірки записуються в журналі операційного контролю, який повинен зберігатися в майстерні (лабораторії).
2.6. Про недоліки, які не можуть бути усунені безпосередньо завідуючим лабораторіями, майстернями доповідаються керівнику.

3.Другий ступінь оперативного адміністративно-громадського контролю.

3.1. Другий ступінь здійснюється завідувачами кафедр, науковими керівниками проблемних і галузевих науково-дослідних лабораторій, начальниками виробничих і господарських служб, цехів, відділів, обчислювального центру, директором науково-технічної бібліотеки
1 раз на місяць .
3.2. На другому ступені оперативного адміністративно-громадського контролю необхідно перевірити :
3.2.1.Організацію і результати роботи першого ступеню контролю .
3.2.2.Виконання заходів з охорони праці, намічених під час попереднього проведення другого ступеню контролю.
3.2.3.Виконання заходів з охорони праці за матеріалами розслідування нещасного випадку.
3.2.4.Розміщення обладнання, установок, стендів згідно з правилами по техніці безпеки і виробничій санітарії.
3.2.5.Наявність і стан захисних, сигнальних і протипожежних засобів і пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів.
3.2.6.При необхідності проведення в приміщеннях у встановленні строки аналізів повітряного середовища на наявність токсичних газів, пару та пилу.
3.2.7.Проведення у встановлені строки з співробітниками повторного інструктажу з охорони праці, а також інструктажу на робочому місці з кожним співробітником, який влаштовується на роботу .
3.2.8.Перевірка наявності інструкцій з охорони праці, як по професіям, так і по видам робіт.
3.2.9.Вибіркова перевірка знань співробітниками правил і інструкцій з охорони праці.
3.2.10.Своєчасна видача співробітникам спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту.
3.2.11.Забезпечення працівників лікувально-профілактичним харчуванням та молоком .
3.2.12.Санітарний стан побутових та виробничих приміщень.
3.2.13.Дотримання співробітниками встановленого режиму праці та відпочинку .
3.2.14.Наявність у підрозділах плакатів по техніці безпеки та знаків безпеки.
3.3.Якщо намічені заходи по усуненню виявлених недоліків не можуть бути виконані своїми силами , то керівник структурного підрозділу повинен після закінчення огляду проінформувати вищого керівника для вжиття відповідних заходів.

4.Третій ступінь оперативного адміністративно-громадського контролю.

4.1.Третій ступінь проводиться комісією, очолюваною деканом факультету, директором науково-дослідного інституту, директором студмістечка, керівником виробничо-екплуатаційного комбінату, автотранспортного підприємства та інших значних науково-дослідних, виробничих та господарських підрозділів НТУУ “КПІ” один раз на 3 місяці.
До складу комісії входять старший громадський інспектор з охорони праці профбюро факультету, науково-дослідного інституту, студмістечка та ін.
4.2.На третьому ступені контролю необхідно перевірити:
4.2.1.Організацію та результати роботи першого та другого ступеню контролю.
4.2.2.Виконання наказів і розпоряджень керівника (ректора) НТУУ “КПІ”, Міністерства освіти і науки України, приписів органів Держнаглядохоронпраці, служби охорони праці університету і пропозицій громадських інспекторів з охорони праці.
4.2.3.Виконання заходів по матеріалам розслідування нещасних випадків.
4.2.4.Наявність дозволу на проведення науково-дослідних робіт в частково або повністю реконструйованих для цих цілей лабораторіях і їх відповідність правилам і нормам з охорони праці.
4.2.5.Виконання заходів з охорони праці, передбачених угодою з охорони праці .
4.2.6.Організація безпеки руху транспорту на території університету.
4.2.7.Організація безпечного зберігання на складах і сховищах палива, паливо мастильних матеріалів, вибухових та отруйних речовин, балонів з стиснутим газом, обладнання, сировини та ін.
4.2.8.Організація проведення атестації з охорони праці співробітників, які виконують роботи на електроустаткуванні, обслуговують балони, які працюють під тиском тощо.
4.2.9.Організація проведення медичних оглядів співробітників, які працюють в шкідливих умовах.
4.2.10.Наявність куточків з охорони праці в структурних підрозділах університету.
4.2.11.Результати перевірки стану охорони праці оформляються актом і виносяться для розгляду на спільне засідання факультетських учених рад та профгруп для розробки заходів по усуненню виявлених недоліків .
Оперативний адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці сприяє поліпшенню профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам в структурних підрозділах університету. Крім того, він сприяє створенню позитивного іміджу керівництва факультетів, науково-дослідних інститутів та ін.
Журнали оперативного адміністративно-громадського контролю знаходяться в майстернях та лабораторіях університету. Керівникам структурних підрозділів журнали потрібно пронумерувати, прошнурувати і скріпити печаткою.

Начальник відділу
охорони праці НТУУ “КПІ” І.В. Гожан

Погоджено:

Проректор НТУУ “КПІ” М.В. Печеник

Голова профкому співробітників
НТУУ ”КПІ” М.В.Молчанов

Начальник юридичного відділу Л.М.Слонімська
НТУУ ”КПІ”

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.