Положення про Центр тестування та моніторингу знань НТУУ"КПІ" || НАКАЗ № 1-30 || 10.03.05 || Додаток 5

http://document.ntu-kpi.kiev.ua/node/236

1. Загальні положення
1.1. Метою діяльності Центру тестування та моніторингу знань (далі – ЦТМЗ) НТУУ „КПІ” є здійснення незалежної та об’єктивної атестації слухачів системи до університетської підготовки НТУУ „КПІ” та абітурієнтів НТУУ „КПІ”.
1.2. ЦТМЗ проводить випробування у вигляді тестування, комплексного тестування та твору із загальноосвітніх предметів.
1.2. ЦТМЗ в своїй роботі керується чинним законодавством України, Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, Правилами прийому на перший курс НТУУ “КПІ”, Положеннями про вступні та атестаційні випробування на перший курс НТУУ „КПІ”, та іншими нормативними актами.
1.3. Свою наукову, методичну, організаційну та інформаційну діяльність ЦТМЗ проводить у складі Інституту доуніверситетської підготовки НТУУ „КПІ”.
1.4. Загальне керівництво ЦТМЗ здійснює керівник, який призначається наказом ректора університету за поданням директора ІДП НТУУ „КПІ”.

2. Організація роботи ЦТМЗ
2.1. Керівник ЦТМЗ своїм розпорядженням затверджує (згідно поданих заяв) персональний склад основних робочих груп і комісій (експертні комісії, групи з організаційно-методичного забезпечення експертних комісій, шифрувальної групи та ін) та регламент їх роботи.
2.2. Інформаційно-статистичне супроводження випробувань здійснює інформаційно-аналітичний відділ ЦТМЗ.
2.3. Видачу сертифікатів з результатами випробувань здійснює відділ атестацій та сертифікатів ЦТМЗ.
2.4. В установлені терміни сертифікати видаються особисто вступникам, або передаються до Приймальної комісії НТУУ „КПІ”.

3. Організація та проведення випробувань
3.1 Вступні випробування при прийомі на перший курс проводяться на основі програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, розроблених Міністерством освіти і науки України, які відповідають навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України.
3.2 Програми творчих конкурсів та випробувань з предметів, з яких відсутні загальноосвітні навчальні програми, розробляються НТУУ „КПІ” і затверджуються Міністерством освіти і науки України.
3.3 Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.
3.4. На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива обстановка, а вступникам повинна надаватися можливість самостійно і найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь. Сторонні особи, без дозволу голови приймальної комісії, не допускаються до приміщень, де проводяться вступні випробування.
3.5. Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом проводять не менше двох членів комісії.
Під час проведення співбесіди екзаменатор (експерт) записує питання і відмічає правильність відповідей у відповідному бланку, бланк на закінчення співбесіди підписується вступником та екзаменаторами (експертами).
Результати співбесіди оголошуються в день її проведення.
3.6. Усні випробування із загальноосвітніх дисциплін а також випробування з фахових дисциплін, спеціальностей мистецтва, фізичної культури та творчих спеціальностей у кожного вступника приймають не менше двох екзаменаторів (експертів). Опитування одного вступника триває, як правило, 15 хвилин, а підготовка вступника повинна продовжуватися 45...60 хвилин.
При підготовці до складання усного випробування вступник веде записи у відповідному бланку зі штампом відповідного підрозділу, під час опитування екзаменатор (експерт) там же відмічає правильність і повноту відповіді на питання білету і додаткові запитання.
Додаткові запитання повинні мати уточнюючий характер і не виходити за межі програми.
3.7. Оцінка на усних вступних випробуваннях оголошується вступникові після опитування і виставляється цифрою та прописом. Кожна оцінка на усних випробуваннях підписується двома (трьома) екзаменаторами (експертами).
3.8. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на бланках зі штампом відповідного функціонального підрозділу університету. На вкладинках недопустимі будь-які помітки, які б розкривали авторство роботи. Автор роботи вказується тільки у встановлених формою бланків місцях.
Всі проштамповані бланки зберігаються у керівника відповідного підрозділу, який видає їх голові предметної комісії (членам експертних комісій) безпосередньо перед початком випробувань в необхідній кількості (видача реєструється в спеціальному журналі).
3.9. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):
– з мови та літератури: твір – 4 години, переказ – 2 години, диктант – 1 година;
– з інших дисциплін: 3 години.
– при тестуванні: за рекомендаціями, вміщеними у пояснювальних записках до тестів.
3.10 Після виконання вступником письмової роботи екзаменатор (експерт) звіряє з перепусткою правильність оформлення титульного листка.
Вступники, які не з`явились на випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. При наявності поважних причин, які підтверджені документально, вступники можуть допускатись до складання пропущених вступних випробувань з дозволу відповідального секретаря приймальної комісії в межах встановлених строків проведення випробувань.
Особи, які не встигли за час випробувань повністю виконати екзаменаційні роботи, здають їх незакінченими.
3.11. Перед перевіркою проводиться шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному листку і на вкладинках письмової відповіді, а також в екзаменаційній відомості. У випадках, коли під час шифрування письмових робіт виявлено роботу, на якій є особливі помітки, що можуть розкрити авторство, робота дешифрується, і таку роботу, крім викладача, додатково перевіряє голова предметної комісії (декілька членів експертної комісії).
3.12 Після шифрування титульні листки зберігаються у сейфі відповідальної особи до закінчення перевірки всіх робіт, а вкладинки письмової відповіді (у повному обсязі або частками) разом з відомістю передаються голові предметної екзаменаційної комісії (керівнику відповідного підрозділу), який розподіляє їх між членами предметної екзаменаційної (експертної) комісії для перевірки.
3.13. Перевірка письмових робіт проводиться тільки у спеціально виділених приміщеннях університету членами предметної екзаменаційної (експертної) комісії і повинна бути закінчена не пізніше, ніж за 24 години від початку іспиту.
У необхідних випадках (робота не шифрувалась, було зроблене зауваження вступникові під час випробувань та інш.) відповідальний секретар приймальної комісії і голова предметної екзаменаційної комісії або керівник відповідного підрозділу залучають для перевірки роботи двох (трьох) екзаменаторів (експертів).
3.14. Голова предметної екзаменаційної комісії (керівник відповідного підрозділу) здійснює керівництво і систематичний контроль роботи членів предметної екзаменаційної (експертної) комісії, додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені екзаменатором (експертом) в 1-3 бали та 10-12 балів (за 12 бальною шкалою, затвердженою МОН України), а також 5% інших робіт і правильність оцінок засвідчує своїм підписом.
Випадки наступної зміни виставлених екзаменаторами (експертами) оцінок засвідчуються підписом голови предметної екзаменаційної комісії (керівника відповідного підрозділу), письмовим поясненням екзаменатора (експерта) та голови предметної комісії (керівника відповідного підрозділу) і затверджуються рішенням приймальної комісії.
3.15. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами, оцінками і підписами викладачів передаються у відповідні підрозділи, які проводять дешифровку робіт і вписують у відомості прізвища вступників.
3.16. Сертифікати встановленого зразка з результатами вступних випробувань у формі тестування, комплексного тестування та твору центр тестування та моніторингу знань передає до відповідних підрозділів університету для формування особових справ осіб, зарахованих до університету. Екзаменаційні роботи цих випробувань зберігаються у центрі тестування та моніторингу знань відповідно до затверджених положень. Інші письмові екзаменаційні роботи, листки співбесід та усних відповідей осіб, зарахованих до університету, зберігаються в їх особових справах, а незарахованих осіб знищуються за актом через шість місяців після закінчення вступних випробувань.
3.17. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами нижче середнього рівня (1-3 бали за 12 бальною шкалою, затвердженою МОН України), до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.
3.18. Апеляція вступника щодо виставленої оцінки повинна подаватись в день оголошення оцінки.
Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.
Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається.
Порядок подання і розгляду апеляцій повинен бути доведений через засоби наочної агітації до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.
3.19. Екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на бланках встановленого зразка. На вкладинках недопустимі будь-які помітки, які б розкривали авторство роботи. Автор роботи вказується тільки у встановлених формою бланків місцях.
Всі проштамповані бланки зберігаються у керівника шифрувальної групи, який видає їх членам експертних комісій безпосередньо перед початком випробувань в необхідній кількості (видача реєструється в спеціальному журналі).
3.20. Керівник ЦТМЗ здійснює керівництво і систематичний контроль роботи членів експертних комісій, додатково залучає до перевірки робіт, які оцінені експертом в 1-3 бали та 10-12 балів (за 12 бальною шкалою, затвердженою МОН України), а також 5% інших робіт інших експертів і правильність оцінок засвідчує своїм підписом.
Випадки наступної зміни виставлених експертами оцінок засвідчуються підписом керівника ЦТМЗ та письмовим поясненням експерта.
3.21. Відомості (сертифікати) встановленого зразка з результатами випробувань у формі тестування, комплексного тестування та твору Центр тестування та моніторингу знань передає до відповідних підрозділів університету для формування особових справ осіб, зарахованих до університету. Роботи вступників зберігаються у Центрі тестування та моніторингу знань протягом затвердженого терміну після чого знищуються, про що складається відповідний акт.

4. Прикінцеві положення
4.1. Робота ЦТМЗ закінчується звітом про результати випробувань, який затверджується на засіданні Приймальної комісії НТУУ „КПІ”.
4.2. Керівник ЦТМЗ несе персональну відповідальність за виконання покладених на ЦТМЗ завдань і здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності працівників ЦТМЗ і вирішує усі питання, пов’язані з проведенням випробувань.
4.3. Втручання в діяльність ЦТМЗ з боку державних, громадських та релігійних організацій, політичних партій і рухів не допускається.

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.