Положення Про Методичну раду НТУУ"КПІ" || НАКАЗ №1-30 || 10.03.05 || Додаток 6

http://document.ntu-kpi.kiev.ua/node/236

Методична рада є постійно діючим органом НТУУ “КПІ”, що забезпечує аналіз навчальної діяльності університету та підготовку рекомендацій з питань підвищення якості організаційного та методичного забезпечення навчального процесу.
Рішення Методичної ради мають рекомендаційну силу і є основою для розробки розпорядчих документів університету.
У своїй діяльності Методична рада керується Законами України “Про освіту” та “Про вищу освіту”, наказами та розпорядженнями МОН України і ректора, рішеннями Вченої ради, Статутом НТУУ “КПІ” та цим Положенням.

Основні завдання Методичної ради:
– визначення основних напрямків удосконалення навчальної та навчально-методичної роботи в університеті;
– координація навчально-методичної роботи факультетів та інститутів;
– розробка рекомендацій щодо організації навчального процесу ступеневої підготовки фахівців з вищою освітою;
– розробка стандартів якості та системи поліпшення якості підготовки фахівців, впровадження у навчальний процес прогресивних форм організації навчального процесу, методичного та технічного забезпечення нових технологій навчання, активних методів проведення занять з урахуванням вітчизняного та світового досвіду;
– розробка пропозицій щодо підвищення мотивації праці викладачів, посилення зацікавленості студентів в якості навчання.

Для виконання цих завдань Методична рада:
– вивчає, узагальнює досвід навчальної та методичної роботи вищих навчальних закладів України та інших країн і рекомендує його для реалізації в університеті;
– аналізує та узагальнює досвід інститутів і факультетів університету та інших вищих навчальних закладів з організації навчального процесу ступеневої підготовки фахівців з вищою освітою, організації практик та дипломного проектування, розробляє пропозиції щодо їх поліпшення;
– вивчає, узагальнює та розповсюджує досвід організації методичної роботи інститутів і факультетів, кафедр університету та інших вищих навчальних закладів з впровадження прогресивних, у тому числі інформаційних технологій, активних форм і методів навчання;
– аналізує та узагальнює досвід організації самостійної роботи студентів (СРС), її інформаційно-методичного забезпечення, розробляє пропозиції і рекомендації щодо удосконалення організації та методики СРС;
– узагальнює досвід проведення державної атестації випускників різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
– розробляє пропозиції з організації контролю знань студентів, впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, рейтингової системи оцінки навчальної діяльності студентів, аналізу результатів контролю якості підготовки, оцінки якості курсового проектування та дипломних проектів (робіт) різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
– організує проведення ректорського контролю якості навчального процесу, комплексних перевірок навчальної діяльності кафедр, інститутів і факультетів;
– організує проведення педагогічних експериментів з впровадження та оцінки ефективності нових технологій, форм і методів організації навчання та розробляє рекомендації з їх реалізації в навчальному процесі;
– створює секції з основних напрямків навчально-методичної роботи та організує їх роботу;
– організує проведення науково-методичних конференцій університету, семінарів і нарад;
– розглядає та схвалює методику розрахунку приведеного контингенту;
– аналізує, вдосконалює та затверджує методику розрахунку навчального навантаження професорсько-викладацького складу, розробляє рекомендації щодо максимального та мінімального обсягу навчального навантаження;
– аналізує підсумки прийому студентів на навчання і працевлаштування випускників, результати навчальної діяльності підрозділів університету;
– розробляє рекомендації щодо ліцензійного обсягу і плану прийому;
– розглядає пропозиції інститутів і факультетів по відкриттю нових напрямів підготовки, спеціальностей (спеціалізацій спеціальностей) та готує рекомендації Вченій раді щодо їх затвердження;
– розглядає питання методичного забезпечення процедур ліцензування та акредитації спеціальностей;
– розглядає стан ліцензійно-акредитаційної роботи в університеті, організаційно-методичні заходи щодо підготовки та проведення акредитації спеціальностей і університету в цілому, готує рекомендації Вченій раді щодо затвердження матеріалів акредитаційного самоаналізу;
– організує університетські конкурси дипломних проектів (робіт) освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціалістів та магістрів;
– розглядає пропозиції інститутів і факультетів щодо присудження вченого звання доцента та професора викладачам, які не мають відповідних наукових ступенів та готує рекомендації Вченій раді;
– розглядає пропозиції інститутів та факультетів, щодо присвоєння почесного звання “Заслужений викладач НТУУ “КПІ”;
– аналізує пропозиції та готує висновки щодо доцільності створення нових структур і підрозділів університету: філій університету, факультетів, кафедр, філій кафедр, розподіл і об'єднання кафедр, центрів, лабораторій та ін.;
– дає рекомендації на присвоєння грифу Міністерства освіти і науки України та університету підручникам та навчальним посібникам;
– бере участь у розробці і внесенні пропозицій до нормативних документів, що регламентують навчальну діяльність університету.

Склад та структура Методичної ради
Склад Методичної ради формується за поданням підрозділів університету та затверджується наказом Ректора. Виконання обов’язків члена Методичної ради розглядається як службове доручення та враховується в індивідуальному плані викладача в розділі “Організаційна робота”.
Керує Методичною радою Голова – перший проректор університету з навчальної роботи особисто, а також через заступників голови та вченого секретаря ради.
До складу Методичної ради також входять:
– голови комісій;
– заступники директорів інститутів, деканів факультетів з навчально-методичної роботи;
– начальник навчального відділу;
– секретар Методичної ради.
Голова Методичної ради:
– керує плануванням роботи ради;
– веде засідання Методичної ради;
– керує роботою секцій через своїх заступників і вченого секретаря;
– аналізує діяльність методичних рад інститутів і факультетів.
Заступники голови Методичної ради:
– заміщають голову ради в його відсутність;
– за дорученням голови ради готують проведення засідань Методичної ради та її президії;
– за дорученням голови ради контролюють роботу секцій;
– беруть участь у розробці проектів планів роботи Методичної ради;
– організують вивчення й аналіз методичної роботи кафедр, інститутів і факультетів, узагальнюють результати і доповідають на засіданнях Методичної ради.
Вчений секретар Методичної ради:
– разом з головою і його заступниками планує й організує роботу Методичної ради;
– готує інформацію з питань діяльності Методичної ради;
– готує проекти рішень Методичної ради.
Секретар Методичної ради:
– веде протокол засідань і всю документацію Методичної ради;
– забезпечує доведення рішень МР до структурних підрозділів університету;
– готує інформацію про роботу МР для публікації в газеті «Політехнік».
До складу Методичної ради входять комісії:
– з гуманітаризації освіти;
– з економічної підготовки, маркетингу та менеджменту;
– з питань фундаментальної підготовки та бакалаврату;
– з спеціальної підготовки та магістратури;
– з інтеграції освіти, науки та виробництва;
– з удосконалення навчального процесу;
– з комп’ютеризації навчального процесу;
– з медичної інженерії;
– з інтеграції освіти у європейський освітньо-науковий простір.
Рішенням Методичної ради у складі комісій можуть створюватися секції за конкретними напрямами роботи, а для вирішення спеціальних оперативних та перспективних питань, підготовки окремих питань до розгляду на засіданнях Методичної ради можуть створюватися тимчасові комісії.
Склад комісій Методичної ради формує її голова з представників інститутів та факультетів за узгодженням з методичними комісіями факультетів (інститутів).
Голова комісії Методичної ради:
– організує і координує методичну роботу в університеті у визначеному напрямку;
– готує для Методичної ради пропозиції про склад і завдання роботи секції на черговий навчальний рік;
– планує й організує роботу комісій;
– готує пропозиції комісій з удосконалювання роботи зі свого напрямку;
– звітує перед Методичною радою про підсумки діяльності секції.

Комісії Методичної ради вирішують наступні задачі:
– вивчають стан справ на факультетах (інститутах) з відповідного напрямку;
– заслуховують на своїх засіданнях звіти представників факультетів (інститутів) про роботу;
– розглядають навчально-методичні матеріали з відповідного напрямку;
– узагальнюють передовий досвід роботи кафедр, факультетів (інститутів) та розробляють пропозиції секції за напрямком;
– розробляють концепції розвитку діяльності університету з відповідного напрямку;
– вивчають вітчизняний і закордонний досвід, передовий досвід викладачів, кафедр університету, організують його пропаганду і поширення;
– виробляють рекомендації з поліпшення роботи у відповідному напрямку шляхом:
- удосконалення програм, змісту і методики викладання дисциплін;
- розробки навчально-методичного та інформаційного забезпечення нових дисциплін;
- удосконалення традиційних і впровадження нових інформаційних технологій навчання;
- поліпшення системи оцінювання якості навчальної роботи студентів, у тому числі рейтингової системи;
- вивчення думки студентів з питань навчальної діяльності;
– надають методичну допомогу викладачам університету та з інших навчальних закладів шляхом:
- розробки та опублікування методичних рекомендацій та інших методичних матеріалів;
- організацій консультацій, експертизи, рецензування;
– організують контакти з керівниками промисловості і випускниками університету, разом з ними розробляють пропозиції щодо удосконалення навчального процесу з відповідному напрямку.

Спеціальні задачі комісій Методичної ради
1. Комісія з гуманітаризації освіти:
– розробляє рекомендації, які спрямовані на удосконалення змісту освіти з циклу гуманітарних та соціальних дисциплін, екологічної освіти та виховання студентів;
– координує та контролює роботу кафедр, інститутів і факультетів з розширення функціонування української мови;
– вивчає, узагальнює та розповсюджує досвід інститутів, факультетів і кафедр університету та інших вищих навчальних закладів з гуманітаризації вищої технічної освіти та гуманітарному вихованню студентів;
– розробляє і розвиває концепцію гуманізації освіти в технічному університеті;
– сприяє розробці нових гуманітарних курсів, рекомендує їх для включення в навчальні плани;
– розробляє та обговорює на засіданнях секції і виносить на Методичну раду рекомендації з гуманітаризації природничих і технічних дисциплін;
– рекомендує ефективні інформаційні технології вивчення гуманітарних дисциплін;
– бере участь у складанні програм циклу дисциплін соціально- гуманітарної підготовки та дисциплін з екології й охорони праці.
2. Комісія з економічної підготовки, маркетингу та менеджменту:
– вивчає та аналізує вимоги підприємств та організацій до економіко-організаційної підготовки фахівців в умовах ринкових відносин та розробляє рекомендації з удосконалення структури та змісту економіко-організаційної підготовки студентів;
– вивчає стан викладання економіко-організаційних і управлінських дисциплін у ВНЗ України та за кордоном;
– направляє роботу з індивідуалізації навчання з метою покращення економіко-організаційної й управлінської підготовки випускників університету, особливо в період дипломного проектування;
– узагальнює передовий досвід роботи з викладання економіко-організаційних і управлінських дисциплін;
– вивчає та організує впровадження передового досвіду формування сучасного економічного мислення, навчання маркетингу та менеджменту з широким використанням навчальних ділових ігор;
– організує та проводить заходи, які спрямовані на забезпечення нових вимог до економіко-організаційної підготовки молодих фахівців та професорсько-викладацького складу університету.
3. Комісія з питань фундаментальної підготовки та бакалаврату:
– розробляє концепції навчання з природничо-наукових та професійно-орієнтованих дисциплін і системи оцінки творчої активності, рівня засвоєння знань і сформованості умінь студентів;
– розробляє рекомендації щодо цілей, змісту та структури природничо-наукової та професійно орієнтованої підготовки бакалаврів;
– проводить аналіз закордонного і вітчизняного досвіду викладання фундаментальних дисциплін;
– аналізує і сприяє впровадженню в університеті ефективних технологій навчання з фундаментальних, природничо-наукових та професійно-орієнтованих дисциплін;
– розробляє рекомендації з реалізації спеціальними кафедрами природничо-наукової підготовки, що отримана студентами.
– розробляє концептуальні пропозиції по організації викладання природничо-наукових та професійно-орієнтованих дисциплін в університеті;
– розробляє системи об'єктивної оцінки рівнів засвоєння знань та сформованих умінь, а також пропозиції по визначенню нормативних вимог до обсягу самостійної роботи студентів;
– вивчає, узагальнює та розповсюджує передовий досвід кафедр університету та інших вищих навчальних закладів з покращення фундаментальної підготовки студентів та якості підготовки бакалаврів;
– організує та проводить заходи, які спрямовані на покращення фундаментальної підготовки та якості підготовки бакалаврів;
– розробляє рекомендації щодо змісту та форм атестації бакалаврів.
4. Комісія зі спеціальної підготовки та магістрату:
– аналізує існуючі структури систем вищої технічної освіти і вносить відповідні пропозиції щодо їх впровадження;
– розробляє науково-методичне забезпечення комплексів безперервної освіти з рахуванням структури освітніх програм університету;
– розробляє рекомендації щодо цілей, змісту та структури спеціальної підготовки спеціалістів та магістрів;
– вивчає та поширює досвід конструкторсько-технологічної підготовки студентів кафедрами університету, вищими навчальними закладами України та за кордоном;
– вносить пропозиції і рекомендації з удосконалювання навчальних планів і програм з метою покращення конструкторсько-технологічної підготовки студентів;
– аналізує використання інформаційних технологій при виконанні студентами конструкторсько-технологічних завдань і робіт, сприяє впровадженню сучасних технологій в навчальний процес;
– вивчає досвід роботи ДЕК та розробляє рекомендації щодо змісту і форм атестації спеціалістів та магістрів;
– аналізує стан та забезпечує координацію роботи випускаючих кафедр з підвищення якості підготовки інженерів та магістрів;
– організує та проводить заходи, які спрямовані на підвищення якості підготовки фахівців.
5. Комісія з інтеграції освіти, науки та виробництва:
– здійснює координацію роботи кафедр університету з удосконалення науково-дослідної та практичної підготовки студентів;
– вивчає, узагальнює та розповсюджує передовий досвід кафедр університету та інших вищих навчальних закладів з профорієнтації, організації і проведення виробничої практики, цільової підготовки, роботи філій кафедр на виробництві;
– проводить консультації з розробки програм і методичних матеріалів з усіх видів практик;
– аналізує ефективність проходження практики студентами інститутів і факультетів університету;
– розробляє рекомендації з удосконалювання організаційної структури і змісту практик;
– аналізує стан навчання без відриву від виробництва та розробляє пропозиції щодо його удосконалення;
– аналізує обсяг та зміст наукової роботи студентів, розробляє методичні рекомендації з організації науково-дослідної роботи студентів.
6. Комісія з удосконалення якості навчального процесу:
– вивчає, узагальнює та розповсюджує передовий досвід кафедр університету та інших вищих навчальних закладів з удосконалення планування та наукової організації навчального процесу, підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів;
– вивчає, узагальнює та розповсюджує передовий досвід удосконалення форм і методів організації, планування, методичного забезпечення та контролю ефективності самостійної роботи студентів в інститутах, факультетах і кафедрах університету та інших вищих навчальних закладів;
– керує розробкою методичних рекомендацій для студентів з самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін, виконанню курсових та дипломних проектів (робіт);
– організує обмін досвідом, консультації по розробці методичних рекомендацій для викладачів;
– розробляє рекомендації щодо розробки навчальних та робочих навчальних планів і навчальних та робочих навчальних програм з дисциплін;
– проводить експертизу навчальних планів і програм за участю зацікавлених кафедр;
– розробляє пропозиції та рекомендації з підвищення науково-методичного рівня навчального процесу, удосконалення організаційних форм, методів та засобів інтенсифікації навчального процесу;
– аналізує, узагальнює та організує впровадження в практику досвіду використання на кафедрах університету та інших вищих навчальних закладах прогресивних технологій навчання;
– розробляє методику та проводить педагогічні експерименти з метою оцінки ефективності нових методів навчання та методичних концепцій викладання навчальних дисциплін;
– розробляє загальні методичні рекомендації з оцінки якості основних видів навчальних занять;
– аналізує вітчизняний і закордонний досвід по контролі якості навчання;
– підготовляє пропозиції по впровадженню в навчальний процес університету методів контролю якості навчання, рейтингових систем оцінки роботи студентів;
– вносить пропозиції щодо структури та змісту контрольних завдань, використання тестових технологій контролю;
– аналізує стан планування, організації і виконання планів підвищення кваліфікації викладачів з усіх форм підвищення кваліфікації;
– виробляє рекомендації з удосконалювання системи підвищення кваліфікації викладачів;
– вивчає можливості застосування рейтингових методик оцінки діяльності викладачів.
7. Комісія з комп’ютеризації навчального процесу:
– розробляє вимоги до комп’ютерної підготовки студентів;
– вивчає стан впровадження обчислювальної техніки й інформаційних технологій у навчальний процес в університеті;
– готує пропозиції Методичної ради щодо подальшого поліпшення використання викладачами обчислювальної техніки й інформаційних технологій у навчальному процесі;
– вносить пропозиції щодо підвищення ефективності використання обчислювальної техніки в факультетських та кафедральних комп'ютерних класах;
– вивчає та організує впровадження передового досвіду комп’ютерної підготовки студентів;
– розробляє рекомендації щодо впровадження інформаційних технологій навчання (АНС, АНК, ділових ігор та ін.) і комп’ютеризації галузі організації та управління навчальним процесом.
8. Комісія з медичної інженерії:
– вивчає та узагальнює досвід підготовки фахівців з напряму медичної інженерії;
– здійснює координацію роботи кафедр університету щодо удосконалення підготовки фахівців з медичної інженерії.
9. Комісія з інтеграції освіти у європейський освітньо-науковий простір:
– вивчає та узагальнює досвід країн Європи та загальноєвропейських форумів, саммітів, конференцій щодо напрацювання єдиних підходів до взаємного розпізнавання різних національних систем освіти за групою узгоджених стандартів, критеріїв і показників;
– здійснює координацію роботи кафедр, факультетів та інститутів університету, спрямовану на перехід університету до узгодженого із загальноєвропейською системою вищої освіти.
Методична рада виносить на розгляд Вченої ради університету важливі питання навчально-методичної діяльності, рішення яких вимагає затвердження наказом ректора.

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.