Положення про департамент міжнародного співробітництва НТУУ"КПІ” || НАКАЗ № 1-30 || 10.03.05 || Додаток 17

http://document.ntu-kpi.kiev.ua/node/236

1. Загальні положення
Міжнародне співробітництво, зовнішньоекономічна діяльність НТУУ “КПІ” здійснюються згідно з чинним законодавством України, Статутом НТУУ „КПІ” та нормативною базою університету за зазначеними напрямками.
Організаційне, методичне та представницьке забезпечення міжнародного співробітництва університету здійснює Департамент міжнародного співробітництва (ДМС).
Керівником ДМС є проректор з науково-педагогічної роботи, відповідальний за міжнародну діяльність.

2. Завдання і предмет діяльності ДМС
Завданнями діяльності ДМС на сучасному етапі є:
– інтеграція НТУУ “КПІ” до міжнародного, європейського освітньо-наукового простору;
– розробка стратегії трансформації університету до моделі міжнародного навчально-науково-інформаційного комплексу європейського рівня;
– впровадження принципів і механізмів міжнародної експертизи діяльності університету;
– створення системи оперативного формування інформаційного поля та комунікацій як сучасного механізму розвитку міжнародної діяльності на всіх рівнях університету;
– допомога органам студентського самоврядування у створенні системи міжнародної діяльності, посиленні міжнародного спілкування та мобільності;
– формування єдиного демократичного інтернаціонального студентського середовища, ствердження принципів єдиних підходів до всіх категорій студентів, підпорядкованості студентського життя головній меті – отриманню якісних знань і кваліфікацій;
– вдосконалення системи інтернаціональної роботи з українськими студентами на основі взаємного (зі студентами – громадянами інших держав) поглиблення культур, зняття замкненості, виховання в стилі толерантності;
– впровадження навчання іноземними мовами;
– розширення міжнародної науково-технічної та зовнішньоекономічної діяльності, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, міжвузівської співпраці та інших форм міжнародних контактів на рівнях ректорату, факультетів, інститутів, кафедр, НДІ, інших підрозділів, органів студентського самоврядування та на індивідуальному рівні;
– розширення та вдосконалення всіх видів зовнішньоекономічної діяльності університету в новому законодавчому полі України.
Предметом діяльності ДМС є:
– збір інформації про законодавчі, нормативні акти України, що обумовлюють міжнародні стосунки, міжнародну діяльність підприємств та організацій України та доведення її до виконавців;
– організація проведення міжнародних заходів, що здійснюються на базі НТУУ "КПІ" (міжнародні конференції, семінари, виставки та інше);
– робоче спілкування з міністерствами, відомствами, іншими організаціями України, що мають безпосереднє відношення до здійснення міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічної діяльності;
– забезпечення статусу НТУУ "КПІ” як учасника міжнародної діяльності;
– підготовка та аналіз контрактів і угод від імені НТУУ "КПІ”; реєстрація та облік угод, контрактів, проектів, що підписані від імені НТУУ "КПІ”, забезпечення та контроль їх виконання;
– технічне забезпечення міжнародних зв’язків, розвиток локальних інформаційних мереж, що забезпечують діяльність ДМС;
– у співпраці з бухгалтерією – зведений облік валютних грошових та матеріальних надходжень від міжнародної діяльності ректорату та підрозділів, ведення субрахунків підрозділів;
– забезпечення звітності про міжнародну діяльність НТУУ "КПІ" перед ректоратом, статистичними державними органами;
– організація міжнародного міжвузівського співробітництва, облік міжвузівських зв’язків та контроль їх здійснення;
– розробка документів НТУУ "КПІ", що регламентують міжнародну діяльність;
– забезпечення процедур ліцензування, декларування вантажів, що переміщуються через кордони України при здійсненні міжнародних зв’язків НТУУ "КПІ”;
– співпраця з посольствами, представниками іноземних держав в Україні в питаннях, що стосуються міжнародного співробітництва НТУУ "КПІ”;
– забезпечення протокольних процедур при роботі з іноземними делегаціями, фахівцями;
– надання платних послуг в галузі міжнародних зв’язків окремим громадянам, стороннім організаціям та підрозділам НТУУ "КПІ" на договірній основі згідно Постанови КМ України від 20 січня 1997 р. №38;
– організація набору іноземних громадян для навчання в НТУУ "КПІ”;
– спільно з факультетами – організація і забезпечення навчально-виховного процесу для іноземних громадян, що навчаються в НТУУ "КПІ" як за державним замовленням, так і на контрактній основі;
– забезпечення паспортно-візового режиму іноземних громадян, що навчаються в НТУУ "КПІ", або прибувають в складі делегацій фахівців, окремих спеціалістів;
– організація обліку іноземних громадян, ВНЗ, фірм, організацій, що мають стосунки з НТУУ "КПІ” за різними формами співробітництва;
– проведення інформаційної роботи з метою розповсюдження інформації про НТУУ "КПІ”, про заходи, що проводяться в інституті;
– забезпечення оформлення виїзду фахівців інституту за кордон згідно встановлених у НТУУ "КПІ" правил та законів України (оформлення паспортів, віз тощо);
– здійснення зв’язків НТУУ "КПІ” з іноземними випускниками шляхом листування, проведення конференцій, зустрічей та інше;
– підготовка та видання навчально-методичної літератури, підручників, посібників для іноземних громадян, для методичного забезпечення навчального процесу;
– організація навчального процесу на доуніверситетському етапі підготовки іноземних громадян;
– контроль організації навчання іноземних студентів, аспірантів, стажистів на факультетах, в інститутах;
– підготовка та легалізація дипломів випускників-іноземців в МЗС України.

3. Структура Департаменту міжнародного співробітництва
3.1. До складу департаменту міжнародного співробітництва входить:
Управління міжнародних зв’язків, яке складається з:
- Відділення підготовки фахівців для іноземних країн;
- Відділення міжнародної науково-технічної та зовнішньоекономічної діяльності;
- Відділення фінансово-господарського забезпечення міжнародної діяльності;
Рада з питань міжнародного співробітництва.
3.2. Відділення підготовки фахівців для іноземних країн:
- Деканат по роботі з іноземними студентами в складі:
- Навчально-методичний сектор;
- Сектор аспірантури;
- Сектор контрактів;
- Сектор реєстраційно-візової роботи;
- Сектор роботи із земляцтвами випускників НТУУ«КПІ» за кордоном;
- Сектор нормативно-правового забезпечення міжнародної освітньої діяльності, легалізації та нострифікації;
- Сектор маркетингу міжнародного ринку освітніх послуг та набору;
- Сектор соціально-побутових питань;
- Сектор виховної роботи;
- Сектор організації навчання іноземними мовами;
- Підготовче відділення для іноземних громадян в складі:
- Сектор організаційної роботи;
- Сектор технічного забезпечення навчального процесу;
- Секція фундаментально-природничих дисциплін;
- Секція мовної підготовки;
- Сектор підготовки посібників для іноземних громадян (лабораторія комп’ютерних технологій навчання іноземних громадян);
- Сектор мовних та інших сезонних курсів;
- Сектор післядипломних освітніх програм;
3.3. Відділення міжнародної науково-технічної та зовнішньоекономічної діяльності:
- Протокольно-візовий відділ:
- Протокольний сектор;
- Візовий сектор;
- Сектор міжуніверситетського співробітництва;
- Сектор міжнародних конференцій;
- Відділ зовнішньоекономічної діяльності:
- Сектор контрактів;
- Митний сектор;
- Сектор маркетингу та продажу ліцензій;
- Відділ міжнародних проектів:
- Центр міжнародних проектів, створений наказом НТУУ«КПІ» № 1-83 від 24.06.99 р;
- Сектор академічної мобільності та співпраці з програмами EU, NATO та ін.;
- Сектор внутрішньоуніверситетської інформаційної системи в галузі міжнародної науково-технічної та зовнішньоекономічної діяльності «Джерело»;
- Прогнозно-аналітичний центр;
- Рекламно-інформаційний відділ;
3.4. Відділення фінансово-господарчого забезпечення міжнародної діяльності:
- Бухгалтерія;
- Господарчий сектор;
- Оргсектор.

3.5. Рада з питань міжнародного співробітництва при проректорі з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) – керівнику ДМС – є дорадчим органом, який розробляє рекомендації щодо здійснення завдань ДМС відповідно до розділу 2 цього Положення, щодо проектів рішень Вченої Ради, наказів, розпоряджень та інших проектів елементів нормативної бази університету за міжнародним напрямком діяльності, розглядає і модифікує концепції розвитку міжнародного співробітництва університету.
3.6. Управління міжнародною діяльністю в університеті здійснюється на основі розподілу повноважень центральних органів управління університетом і органів управління на рівні підрозділів. Розподіл повноважень центральних органів управління університетом і органів управління на рівні підрозділів при здійсненні міжнародного співробітництва встановлюється наступним чином.
3.6.1. Центральні органи управління університету:
- формують концепцію міжнародного співробітництва університету;
- затверджують структури кошторисів витрат коштів від зовнішньоекономічної діяльності і контролюють здійснення витрат дотримання підрозділами встановлених структур кошторисів;
- забезпечують (у випадку позитивного рішення міжнародних конкурсів, фондів, програм по запитах підрозділів) представлення проектів, що виграли фінансування, на реєстрацію до Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України згідно діючого законодавства;
- представляють загальноуніверситетські проекти для участі в конкурсах і організовують реєстрацію та виконують такі проекти;
- надають візову підтримку та сприяють за іншими формами при проведенні міжнародних конференцій на рівні підрозділів;
- формують програми та локальні оргкомітети, які організовують проведення міжнародних конференцій загальноуніверситетського рівня;
- формують концепції набору іноземних громадян на навчання, виходячи з аналізу ринку освітніх послуг;
- організовують маркетингові дослідження міжнародного ринку освітніх послуг;
- організовують інформаційно-рекламну діяльність від імені університету;
- розробляють диференційовану цінову політику з урахуванням мови навчання (українська, російська, англійська, інші) як на підготовчому, так і на основному циклах навчання;
- встановлюють мінімальний рівень ціни за навчання в університеті;
- здійснюють силами деканату по РІС – як університетської структури – оформлення, візову підтримку, паспортну реєстрацію, контроль за повнотою сплати за навчання іноземних громадян до каси УМЗ за принципом "єдиного віконця";
- узгоджують деканатом по РІС – як університетською структурою – накази про переведення іноземних громадян на наступний курс з урахуванням міжнародних та національних аспектів;
- узгоджують (в частині необхідності забезпечення житлом іноземних громадян) при щорічному затвердженні обсягів загального житлового фонду факультету, інституту в гуртожитках студмістечка відповідно до розрахунків компонентів інфраструктури факультету, інституту як майнового комплексу;
- організовують діяльність університетського науково-методичного прогнозно-аналітичного центру;
- формують концепцію діяльності Інституту міжнародних освітніх програм і проектів і виконують контрольну функцію за його діяльністю;
- організовують виконання завдань ДМС на сучасному етапі, які визначено в розділі 2 даного Положення.
3.6.2. Органи управління на рівні підрозділів:
- формують плани роботи підрозділу згідно із затвердженою концепцією міжнародної діяльності університету та відповідають за їх виконання;
- підписують договори про співпрацю з відповідними підрозділами зарубіжних університетів та організовують їх виконання;
- укладають щорічні робочі плани співробітництва з відповідними підрозділами зарубіжних університетів-партнерів на виконання міжнародних угод НТУУ "КПІ" та міжнародних угод підрозділу, організовують реалізацію щорічних робочих планів, звітують з цих питань;
- приймають рішення про прийом на рівні підрозділу іноземних гостей, делегацій та здійснюють фінансове забезпечення їх перебування в рамках затверджуваних кошторисів;
- здійснюють витрати коштів підрозділу від зовнішньоекономічної діяльності, відповідають за обґрунтованість витрат та за відповідність витрат встановленим структурам кошторисів;
- беруть участь в міжнародних конкурсах, програмах, фондах з метою отримання фінансування на проведення міжнародних конференцій з правом представлення запитів безпосередньо від підрозділу; інформують університетський управлінський рівень про всі відправлені заявки (представляють копії заявок та проектів);
- представляють пропозиції щодо участі підрозділів в загально-університетських проектах та міжвузівських угодах;
- ініціюють проведення, формування програм та локальних оргкомітетів при підготовці міжнародних конференцій на рівні підрозділу;
- беруть участь в міжнародних конкурсах, програмах, фондах з метою отримання фінансування на проведення міжнародних конференцій з правом представлення запитів безпосередньо від підрозділу; інформують університетський управлінський рівень про всі відправлені заявки (представляють копії заявок та проектів на проведення міжнародних конференцій);
- делегують співробітників підрозділу до участі в міжнародних конференцій університетського рівня;
- формують плани заходів по організації набору іноземних громадян на навчання в розрізі окремих країн або груп країн, плани прийому іноземних громадян, відповідають за організацію їх виконання;
- здійснюють інформаційно-рекламну діяльність на рівні підрозділів;
- розробляють диференційовану цінову політику підрозділу з урахуванням мови навчання (українська, російська, англійська, інші) як на підготовчому (у факультетській філії ПВІ), так і на основному циклах навчання; встановлюють плату за навчання на факультеті, в інституті;
- здійснюють реєстрацію студентів-іноземців з метою переведення на наступний курс (як і для українських громадян); формують і видають накази про переведення на наступний курс;
- в межах виділеного підрозділу житлового фонду – формують "інтернаціональні кімнати" та "інтернаціональні поверхи" відповідно до плану набору іноземних громадян на навчання та фактично набраного контингенту іноземних громадян;
- здійснюють моніторинг зв'язків факультетів, інститутів, НДІ, із зарубіжними партнерами та представляють щорічні результати зазначеного моніторингу;
- створюють філії Інституту міжнародних освітніх програм і проектів в підрозділах;
- створюють спільні з іноземними партнерами структури (лабораторій, факультетів, наукових груп, редакційних колективів, інш.);
- забезпечують членство в міжнародних профільних організаціях (механіків, електриків, матеріалознавців, зварювальників, інш.).

4. Права Департаменту міжнародного співробітництва
Департамент міжнародного співробітництва є структурним підрозділом університету, фінансується як за рахунок бюджетних надходжень, так і за рахунок надання платних послуг згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. за № 38, в тому числі для іноземних партнерів, виконує покладені на нього обов’язки і користується правами на здійснення всього комплексу заходів на забезпечення міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічної діяльності на всіх рівнях: ректорату, підрозділів, кафедр, органів студентського самоврядування та на індивідуальному рівні.
ДМС використовує закріплені за ним приміщення, обладнання та технічні засоби, що знаходяться на балансі НТУУ "КПІ.
В межах затвердженого кошторису ДМС може здійснювати купівлю обладнання, матеріалів та ін., прийом фахівців на роботу та їх звільнення, встановлювати форми оплати та матеріального заохочення в межах діючого законодавства та нормативної бази університету.
5. Фінансово-господарська діяльність ДМС
Фінансово-господарська діяльність ДМС здійснюється як діяльність підрозділу університету відповідно до діючої нормативної бази університету з цих питань.
6. Реорганізація і ліквідація Департаменту міжнародного співробітництва
Департамент міжнародного співробітництва НТУУ "КПІ” може бути реорганізований наказом ректора, а ліквідований згідно рішення Вченої ради НТУУ "КПІ”.

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.