Типове положення про науково-дослідний інститут НТУУ"КПІ” || НАКАЗ № 1-30 || 10.03.05 || Додаток 14

http://document.ntu-kpi.kiev.ua/node/236

1. Загальні положення
1.1. Науково-дослідний інститут (далі інститут або НДІ) є основним структурним підрозділом Науково-дослідної частини (НДЧ) НТУУ “КПІ”, використовує за призначенням закріплені за ним наказом ректора основні, оборотні фонди та приміщення, у встановлені терміни надає фінансовий звіт, що входить до балансу НТУУ “КПІ”, і діє на підставі доручення отриманого від юридичної особи – ректора НТУУ “КПІ”. Інститут має свій аналітичний субрахунок по спецкоштам.
Інститут створюється для вирішення важливих науково-технічних та народногосподарських проблем, проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, впровадження в народне господарство нових зразків науково-технічної продукції. Рішення про створення НДІ приймається Вченою радою НТУУ “КПІ”.
1.2. Орієнтовні критерії визначення НДІ:
НДІ створюється колективом фахівців під керівництвом відомого вченого – керівника наукової школи, які працюють в одному з наукових напрямків.
НДІ повинен приймати участь в виконанні як мінімум 3 державних проектів з пріоритетних науково-технічним напрямків, затверджених Верховною Радою України.
НДІ повинен очолювати доктор наук, професор, в організації повинні працювати (в штаті, за контрактом, трудовою угодою) як мінімум 3 доктори наук, 10 кандидатів наук.
Співробітники НДІ повинні опубліковувати не менше 5 монографій (навчальних посібників, підручників), в т.ч. і за кордоном (з них 3 за останні 10 років).
НДІ повинен мати обсяги фінансування, достатні для забезпечення заробітною платою не менше, як 50 повних посадових ставок співробітників (штатних, сумісників).
НДІ повинен мати самостійну бухгалтерію, працівники якої мають кваліфікацію для здійснення фінансово-економічної діяльності в установленому порядку.
Співробітники НДІ повинні мати публікації (статті, тези доповідей та інше). Кількість публікацій повинна бути не менше 1 на кожного наукового співробітника на протязі року.
Співробітники НДІ повинні отримувати не менш 1 патенту на об’єкт промислової власності (винаходу, промисловий зразок, корисну модель) на 10 працівників.
В складі НДІ повинні працювати не менше 3 докторантів, аспірантів, пошукачів.
НДІ повинен приймати участь в міжнародних програмах, контрактах (не менше 1 контракту або 1 програми).
В складі НДІ повинні працювати студенти в кількості, що дорівнює кількості наукових співробітників. Співробітники НДІ повинні приймати участь в навчальному процесі (постановка лабораторних робіт, участь в проведенні занять).
НДІ можуть мати в своєму складі КБ, відділи, лабораторії. Науковий відділ повинен працювати за науковими напрямками, що відповідають напрямкам НДІ. Його повинен очолювати висококваліфікований фахівець (доктор чи кандидат наук). В складі відділу повинно бути менше трьох лабораторій та чисельність працюючих не менше 30 працівників (штатних, сумісників).Чисельний склад лабораторій повинен складати не менше 10 співробітників (штатних та сумісників). Лабораторія може мати сектори, кількість працюючих в секторі – не менше 5-ти співробітників (штатних та сумісників).
1.3. Діяльність НДІ проводиться згідно Статуту НТУУ “КПІ”, даного Положення, відповідного законодавства України для наукових закладів Міністерства освіти і науки України, в т.ч. Законів “Про освіту”, “Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності” та інш.
Положення про науково-дослідний інститут затверджує ректор НТУУ “КПІ”. В разі створення НДІ з подвійним підпорядкуванням, Положення про нього узгоджується з керівниками інших установ та затверджується ректором НТУУ ”КПІ”. Положення про НДІ, що має статус наукового закладу Міносвіти та науки, затверджують Міністерство освіти і науки та ректор НТУУ “КПІ”. НДІ має круглу печатку із своїм найменуванням, штамп та фірмовий бланк з формою і текстом, що їх затверджує проректор з наукової роботи.
1.4. Головними напрямками діяльності науково-дослідного інституту є:
- виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за замовленням держави з пріоритетних напрямків науки і техніки в тісному взаємозв’язку з підготовкою фахівців;
- виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт згідно замовлень державних підприємств та підприємств іншої форми власності;
- інженерна реалізація науково-дослідних розробок інституту в різних галузях промисловості з врахуванням потреб внутрішнього та зовнішнього ринку;
- впровадження науково-технічних розробок, в тому числі випуск малих серій розроблених виробів, з застосуванням сучасних форм організації цих заходів, а також здійснює авторський нагляд за використанням науково-технічних розробок;
- підготовка та перепідготовка наукових, педагогічних та інженерних кадрів високої кваліфікації ;
- міжнародне співробітництво в межах прямих зв’язків та окремих контактів з закордонними партнерами ;
- виконання рекламних заходів з питань розробки, виробництва та реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках продукції НДІ.

2. Науково-дослідна діяльність
2.1. Основними завданнями НДІ є проведення наукових досліджень з пріоритетних напрямків науки і техніки в тісному взаємозв’язку з підготовкою фахівців. В плануванні своєї науково-дослідної роботи інститут спирається на:
- пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, що визначаються Верховною Радою України, Міністерством освіти і науки;
- державні та галузеві науково-технічні програми;
- актуальні проблеми інженерної практики, що визначаються самостійно або через замовників.
2.2. Науково-дослідницька діяльність інституту фінансується:
- з бюджетних коштів, отриманих на конкурсній основі;
- з коштів, отриманих від позабюджетної діяльності самого інституту;
- за рахунок кредитних ресурсів, тощо.
2.3. Про свою наукову та інші види діяльності НДІ підзвітний безпосередньо НДЧ НТУУ “КПІ”, або навчально-науковому інституту (факультету), якщо він входить до навчально-наукового комплексу разом з ним.

3. Підготовка кадрів вищої кваліфікації
3.1. Підготовка кадрів вищої кваліфікації грунтується на тісному зв’язку науково-дослідницької діяльності, навчального процесу та потреб інженерної практики.
3.2. Інститут може здійснювати підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, а також перепідготовку науково-педагогічних кадрів.

4. Організаційна діяльність НДІ
4.1. З питань планування робіт та обліку:
- участь в конкурсі науково-дослідних робіт, що виконуються за рахунок базового бюджетного фінансування університету, попередня експертиза в підрозділі та підготовка пропозицій на університетський конкурс;
- розробка тематичних планів науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт, згідно затверджених наукових напрямків;
- підготовка звітів про науково-виробничу діяльність, як складової частини звіту університету;
- забезпечення державної реєстрації розробок;
- проведення прогнозування, маркетингу, кон'юнктурних досліджень в галузі наукової та практичної діяльності НДІ;
- організація бухгалтерського обліку в підрозділі відповідно до Закону та доручень, наданих керівнику та головному бухгалтеру;
- забезпечення звітності НДІ перед НДЧ НТУУ «КПІ», фінансово-економічним управлінням університету.
4.2. З питань зв’язку наукових досліджень з навчальним процесом:
- участь штатних співробітників НДІ в читанні лекцій, проведенні практичних та інших видів занять;
- надання лабораторій студентам, аспірантам для виконання наукових досліджень, курсових, дипломних робіт та проектів, а також проведення виробничої практики на договірних умовах;
- участь у підготовці фахівців для підприємств-замовників.
4.3. З питань утримання та розвитку матеріально-технічної бази університету:
- забезпечення ремонтно-відновлювальних робіт у виділених приміщеннях та на частці закріпленої території університету;
- сплата університету накладних витрат, вартості фактично використаних комунальних послуг, інших виплат згідно з рішенням Адміністративної та Вченої рад університету.

5. Фінансово-господарська діяльність
5.1. Формування фінансових коштів здійснюється за рахунок бюджетної та позабюджетної діяльності, виручки від реалізації технічної продукції, документації, патентів, ліцензій, консультацій, послуг, кадрової підготовки та перепідготовки тощо.
5.2. Про свою фінансову діяльність НДІ щоквартально безпосередньо звітує перед фінансово-економічним управлінням НТУУ “КПІ”. На НДІ, як структурний підрозділ університету розповсюджуються принципи оплати праці, пільги по податках, що прийняті в НТУУ “КПІ”.
5.3. НДІ може здійснювати придбання або оренду допоміжного обладнання, рухомого та нерухомого майна, здійснювати будівництво об’єктів виробничого та соціального призначення за власний рахунок та рахунок зацікавлених організацій, вкладати власні кошти в розвиток підприємств. Порядок здійснення такої діяльності узгоджується з ректором.
5.4. Невикористані в конці поточного року кошти вилученню не підлягають і можуть бути використані для розвитку НДІ в наступні роки.

6. Структура і управління
6.1. У стосунках з сторонніми для НТУУ “КПІ” установами, підприємствами інститут є організацією, яка пов’язана з ними договірними відносинами.
6.2. До складу інституту можуть входити науково-дослідні лабораторії, відділи, відділення, конструкторсько-технологічні підрозділи, дослідні виробництва. Положення про підрозділи та посадові інструкції працівників і службовців затверджуються директором НДІ.
6.3. Чисельний склад штатних співробітників та керівництва НДІ затверджується проректором з наукової роботи НТУУ “КПІ” за поданням директора НДІ.
6.4. Директор НДІ призначається на посаду ректором за поданням проректора з наукової роботи на умовах контракту строком до семи років на підставі рекомендації конференції трудового колективу.
Заступники директора призначаються на посади та звільняються з них ректором НТУУ “КПІ”. Оплата праці директора та його заступників, в т.ч. заохочення, визначаються ректором університету за поданням проректора з наукової роботи
6.5. Директор НДІ в межах наданих йому повноважень:
- вирішує питання діяльності науково-дослідного інституту, затверджує його структуру;
- видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками науково-дослідного інституту;
- готує кошториси базового бюджетного фінансування та підписує їх з наступним поданням на підпис до ректорату, регулюючи фінансування між підрозділами інституту за затвердженими радою інституту критеріями (відповідний обсяг госпдоговірної тематики, залучення до НДР аспірантів, магістрантів, студентів, кількість дисертаційних робіт, що захищені та готуються до захисту, показники наукової діяльності за минулий рік чи минулі роки тощо);
- готує договори та кошториси за програмами ДНТП, міжнародними програмами, програмами фонду фундаментальних досліджень, державних контрактів з наступним поданням на підпис до ректорату, контролює використання коштів згідно затверджених кошторисів;
- готує договори з міжнародного науково-технічного співробітництва, міжнародні контракти, підписує на рівні інституту з наступним поданням на підпис до ректорату;
- підписує договори на виконання науково-дослідних (проектно-конструкторських) робіт з договірної тематики, фінансування яких надходить на спеціальний рахунок університету, підписує субпідрядні договори на виконання (передачу) науково-технічних робіт (за винятком бюджетної тематики), передбачивши можливість виділення для їх оплати до 49 % коштів, отриманих від замовників робіт;
- здійснює фінансові розрахунки (за винятком бюджетної тематики) з співвиконавцями робіт, закуповує матеріали та спецобладнання, підписує відрядження, замовляє інші послуги згідно кошторисів;
- є розпорядником закріпленого за НДІ майна і коштів;
- підписує акти приймання спецобладнання та матеріалів та їх списання згідно чинного законодавства (за винятком бюджетної тематики);
- приймає на роботу і звільняє з роботи працівників, що працюють за позабюджетною тематикою;
- проводить нарахування та підписує відомості про нарахування заробітної плати з позабюджетної тематики;
- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
- визначає функціональні обов’язки працівників;
- контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни;
- забезпечує дотримання службової та державної таємниці;
- накладає на працівників стягнення відповідно до законодавства України;
- в межах фінансування організовує роботу підрозділу, вирішує питання фінансової діяльності, включаючи преміювання та інші види матеріального заохочення працівників;
- разом з профспілковими організаціями готує та подає на затвердження до ректорату та профкому університету правила внутрішнього розпорядку та колективний договір;
- відповідає за свої дії як посадова особа згідно чинного законодавства;
- відповідає за результати діяльності НДІ перед науково-дослідною частиною та фінансово-економічним управлінням університету;
- щорічно звітує перед колективом науково-дослідного інституту.
6.6. Директор зобов’язаний забезпечити:
- високоефективну науково-дослідну роботу та впровадження наукових розробок, в тому числі за рахунок державного бюджету та позабюджетних коштів;
- підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації (кандидатів, докторів наук);
- ефективність міжнародної науково-технічної діяльності;
- дотримання умов колективного договору;
- захист відомостей, що складає державну, службову та комерційну таємниці;
- дотримання чинного законодавства, зміцненню договірної, трудової дисципліни;
- звітність перед науково-дослідною частиною університету та фінансово-економічним управлінням за свою господарську та фінансову діяльність.
6.7. Керівниками наукових підрозділів та тем призначаються співробітники НДІ, а також професори та викладачі НТУУ “КПІ”, які, як правило, мають вчений ступінь та звання. Керівники наукових підрозділів та тем призначаються директором НДІ.
6.8. Ректор НТУУ “КПІ”, видаючи доручення директору НДІ делегує йому ряд прав
6.9. З метою забезпечення колегіальності, демократичності та гласності в вирішенні питань науково-виробничої діяльності НДІ за поданням директора НДІ наказом ректора НТУУ “КПІ” створюється науково-технічна (вчена) рада НДІ, яку очолює директор НДІ. До складу ради входять керівники тем та найбільш кваліфіковані вчені і спеціалісти НДІ.
6.10. Науково-технічна (вчена) рада:
- визначає наукову, технічну і фінансову стратегію діяльності НДІ;
- готує пропозиції по використанню коштів, що отримані НДІ від позабюджетної діяльності;
- заслуховує керівників розробок, керівників структурних підрозділів НДІ з різних питань їх діяльності;
- вносить пропозиції про заохочення працівників НДІ за конкретні досягнення в праці;
- розглядає пропозиції відносно зміни структури НДІ;
- оцінює результати діяльності підрозділів;
- проводить атестацію наукових та інженерних кадрів.
6.11. Керівники тем, наукових та обслуговуючих підрозділів несуть повну відповідальність за високий науково-технічний рівень досліджень, патентну чистоту конкурентоспроможної науково-технічної продукції, своєчасність виконання робіт та їх етапів, за дотримання трудової дисципліни, фінансовий стан, збереження матеріальних цінностей підрозділів та створення обстановки творчої, результативної роботи членів підлеглих колективів.

7. Припинення діяльності НДІ
7.1. Діяльність НДІ припиняється при неможливості виконання своєї діяльності на принципах самоокупності та самофінансування, при невиконанні покладених на НДІ завдань.
7.2. Рішення про створення та ліквідацію НДІ приймає Вчена рада НТУУ “КПІ”. Після цього видається відповідний наказ ректора університету
7.3. В разі ліквідації НДІ майно, обладнання та матеріали залишаються в НТУУ “КПІ”

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.