Положення про науково-технічну раду НТУУ"КПІ" || НАКАЗ № 1-30 || 10.03.05 || Додаток 13

http://document.ntu-kpi.kiev.ua/node/236

1. Основні завдання та функції Науково-технічної ради
Науково-технічна рада є дорадчим органом науково-дослідної частини університету з питань визначення стратегії організації наукової діяльності, інтеграції її з підготовкою кадрів та впровадження інноваційних технологій та розробок.
У своїй діяльності Науково-технічна рада керується Статутом НТУУ "КПІ", даним Положенням, відповідним законодавством України для наукових установ та вищих навчальних закладів, наказами Міністерства освіти і науки, наказами ректора університету та проректора з наукової роботи.
Основні завдання Науково-технічної ради:
- формування пропозицій до державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності;
- визначення основних напрямків наукової роботи в університеті;
- координація та інтеграція наукової роботи факультетів, навчально-наукових інститутів, НДІ, КБ, НТЦ;
- розгляд результатів наукової роботи як підрозділів, так і університету в цілому, в тому числі затвердження річних звітів з наукової роботи;
- розгляд пропозицій щодо створення, реорганізації, ліквідації наукових структурних підрозділів та надання пропозицій Вченій раді університету щодо прийняття рішень з зазначених питань;
- організація повного циклу конкурсного відбору, контролю за виконанням та впровадженням результатів науково-дослідних робіт з бюджетної тематики;
- прийом до докторантури та аспірантури, атестація докторантів;
- аналіз роботи спеціалізованих вчених рад з захистів дисертацій і формування пропозицій до ВАК України щодо удосконалення системи атестації наукових кадрів;
- атестація головних та провідних (кандидатів наук) наукових співробітників, керівників наукових підрозділів;
- розгляд інших питань, що стосуються наукової діяльності університету та надання відповідних рекомендацій ректору та проректору з наукової роботи.
Для виконання цих завдань Науково-технічна рада:
- аналізує стан, узагальнює та поширює досвіт науково-дослідної роботи факультетів, інститутів, НДІ, КБ, НТЦ, розробляє пропозиції щодо її поліпшення;
- аналізує результати закінчених науково-дослідних робіт та надає рекомендації щодо їх впровадження;
- розглядає пропозиції щодо створення, реорганізації, ліквідації наукових структурних підрозділів та надає відповідні рекомендації Вченій раді університету;
- організовує та проводить конкурс науково-дослідних робіт з бюджетної тематики (§ 1) та готує пропозиції щодо результатів цього конкурсу на затвердження на Адміністративній та Вченій радах університету;
- здійснює контроль за ефективністю виконання науково-дослідних робіт з бюджетної тематики (§ 1) та один раз на рік доповідає на Вченій та Адміністративній радах університету про ці результати;
- аналізує, узагальнює та розповсюджує досвід роботи докторантури та аспірантури, надає рекомендації щодо її поліпшення;
- розглядає пропозиції підрозділів університету щодо започаткування науково-технічних видань університету, аналізує їх науковий рівень та надає відповідні пропозиції вченій раді університету;
- розглядає структуру науково-дослідної частини та надає свої рекомендації щодо її поліпшення;
- розглядає кандидатури, що подали заяви на вступ до докторантури та приймає рішення щодо їх прийому;
- заслуховує звіти докторантів, приймає рішення щодо їх атестації та продовження навчання в докторантурі;
- розглядає результати прийому до аспірантури та надає рекомендації Вченій раді університету щодо їх затвердження;
- вносить пропозиції з розвитку інноватики та захисту об’єктів інтелектуальної власності;
- розглядає інші питання, які стосуються наукової діяльності університету та приймає по ним рішення.

2. Склад Науково-технічної ради
До складу науково-технічної ради входять провідні вчені університету, як правило доктори наук, професори. Кількісний та персональний склад науково-технічної ради затверджується рішенням Вченої ради університету та відповідним наказом ректора.
Очолює науково-технічну раду проректор з наукової роботи.
За поданням проректора з наукової роботи науково-технічна рада приймає рішення щодо кандидатури секретаря науково-технічної ради.

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.