Положення про департамент науки та інноватики НТУУ"КПІ" || НАКАЗ № 1-30 || 10.03.05 || Додаток 12

http://document.kpi.ua/node/236

1. Загальні положення
1.1. Департамент науки та інноватики (далі Департамент) є науковим комплексом університету, що об’єднує навчально-наукові, науково-дослідні і впроваджувальні структурні підрозділи та підрозділи управління і забезпечення наукової діяльності університету, які виконують науково-дослідні, дослідно-конструкторські та впроваджувальні роботи в інтересах органів управління державою, відомств, підприємств і організацій України та інших держав.
1.2. У своїй діяльності Департамент керується Законами України “Про освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність” та іншими чинними нормативно-правовими актами України, наказами та постановами Міністерства освіти і науки, наказами ректора.
1.3. Департамент здійснює свою діяльність через взаємодію навчального процесу, науки і виробництва з метою здобуття нових знань, які є базою для навчальної діяльності; розв’язання комплексних задач у сфері наукового, технологічного та інноваційного розвитку; впровадження та використання в Україні і на світовому ринку наукової продукції, створеної в університеті.
1.4. Очолює Департамент проректор з наукової роботи.
1.5. Основні завдання Департаменту:
- організація та проведення фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень та розробок, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, наукоємних технологій і освіти відповідно до профілю підготовки спеціалістів університету як основи для створення і опанування нових технологій, становлення та розвитку наукових шкіл і провідних наукових колективів на важливіших напрямах розвитку науки і техніки;
- широка участь вчених у формуванні та вирішенні соціально-економічних проблем на основі пропозицій національних, міждержавних, галузевих, міжгалузевих, регіональних та міжвузівських науково-технічних програм;
- підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру;
- розвиток докторантури на базі наукових шкіл університету;
- використання досвіду і потенціалу провідних вітчизняних та закордонних шкіл при підготовці кандидатів і докторів наук;
- удосконалення системи підготовки кадрів вищої кваліфікації з метою збереження та нарощування їхньої чисельності;
- широке залучення до науково-технічної діяльності талановитої студентської молоді;
- створення необхідних економічних, виробничих та соціальних умов для найбільш повного використання, розвитку і реалізації науково-технічного і навчально-методичного потенціалу університету, які стимулюють розробку технічних і технологічних нововведень, забезпечують скорочення інноваційного циклу “наука – виробництво” при підвищенні конкурентоспроможності створюваної продукції;
- розвиток перспективних форм науково-технічного співробітництва з промисловими підприємствами з метою спільного вирішення найважливіших науково-технічних задач, створення високих технологій і розширення використання розробок університету з урахуванням кінцевої потреби промисловості та суспільства в їх результатах;
- розвиток інноваційної діяльності для створення наукоємної науково-технічної продукції і конкурентоспроможних зразків нової техніки та матеріалів, орієнтованих на ринок високих технологій;
- розвиток взаємовигідних міжнародних науково-технічних зв’язків з навчальними закладами і фірмами, виконання спільних науково-дослідних проектів при збереженні та захисті національних пріоритетів, міжнародний обмін науково-технічною інформацією, технологіями, спільне опублікування наукових статей, монографій, проведення виставок-ярмарок тощо для підтримки високого рейтингу університету у світовій системі науки і освіти;
- розвиток фінансової основи досліджень і розробок за рахунок використання позабюджетних коштів та інноваційної діяльності;
- організаційне та методичне забезпечення винахідницької та патентно-ліцензійної роботи, забезпечення захисту інтелектуальної власності університету;
- організація й проведення конкурсів на кращу науково-технічну розробку, кращий підручник, навчальний посібник, монографію та ін.;
- поновлення експериментальної та матеріально-технічної бази за рахунок централізованих капітальних вкладень, коштів, які передають підприємства та організації, наукової діяльності, продажу ліцензій тощо;
- проведення науково-технічних конференцій, семінарів, виставок, презентацій тощо;
- організація сучасних форм реклами науково-технічної продукції університету, створення банку даних, підготовка та поширення рекламних матеріалів НДДКР;
- метрологічне, нормативно-методичне, юридичне та інформаційно-довідкове забезпечення наукової і технічної діяльності;
- розвиток інфраструктури наукової діяльності.
1.6. Департамент проводить дослідження у співробітництві з іншими вищими навчальними закладами України, науковими організаціями НАНУ, галузевими академіями наук, з науковими організаціями та підприємствами різних форм власності.
1.7. Департамент здійснює в установленому порядку наукове та науково-технічне міжнародне співробітництво.
1.8. Фінансування науково-дослідних робіт здійснюється за рахунок коштів державного бюджету різного рівня, позабюджетних асигнувань.
1.9. Джерела фінансування:
- кошти загального фонду Державного бюджету,
- кошти, одержані за виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (послуг) на замовлення юридичних та фізичних осіб, інших не заборонених законодавством джерел.
1.10. Наукові дослідження здійснюють вчені, наукові та науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти, стажисти-дослідники, інженерно-технічні та інші працівники університету, працівники сторонніх організацій на основі трудових угод, контрактів, інших форм здійснення трудових відносин, а також договорів підряду відповідно до чинного законодавства України.
1.11. Взаємодія навчального процесу, науки і виробництва здійснюється через:
- підготовку спеціалістів на основі використання останніх досягнень науки та техніки відповідно до напрямків науково-технічного прогресу і соціально-економічної потреби у спеціалістах нового рівня;
- розроблення і впровадження в навчальний процес нових технічних засобів навчання, створених за результатами наукових досліджень;
- проведення на базі наукових та науково-виробничих підрозділів університету різноманітних форм навчальної роботи: дипломного та курсового проектування, навчальної та виробничої практики, цільового використання в процесі навчання наукової апаратури і обчислювальної техніки та ін.;
- залучення студентів до участі в науково-дослідних і проектно-конструкторських роботах, що виконуються науковими структурними підрозділами;
- участь студентів у складі наукових колективів з розроблення та впровадження складних наукоємних науково-технічних систем з одночасним кадровим супроводженням;
- створення навчально-науково-виробничих об’єднань, базових кафедр і центрів спільно з НАН України та галузевими академіями наук, міністерствами і організаціями для проведення навчально-дослідної роботи.

2. Структура департаменту науки та інноватики
До складу Департаменту входить науково-дослідна частина (далі – НДЧ), Науково-технічна рада, спеціалізовані вчені ради, відділ аспірантури та докторантури, відділ комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, Державний політехнічний музей, науково-технічна бібліотека, НТО “КПІ-Телеком”, Експертно-консультаційна комісія з питань інтелектуальної власності, інноваційні структури, наукові структурні підрозділи. Наукові структурні підрозділи і підрозділи управління та забезпечення наукової діяльності становлять науково-дослідну частину університету.
2.1. Наукові структурні підрозділи НДЧ
До складу наукових структурних підрозділів входять наукові частини кафедр, факультетів, навчально-наукових інститутів (ННІ), науково-дослідні інститути (НДІ), науково-дослідні центри (НДЦ), науково-інженерні центри (НІЦ), конструкторські бюро (КБ) та інші наукові структури.
Наукові структурні підрозділи не мають статусу юридичної особи та самостійного балансу, а діють за дорученням ректора університету та на основі положень, що їх затверджує ректор.
Наукові підрозділи факультетів складаються з інженерних центрів, лабораторій, наукових частин кафедр. Організаційно вони входять до складу факультету і підпорядковуються відповідно декану факультету. Їх структура затверджується проректором з наукової роботи за поданням декана факультету. Наукові підрозділи факультетів користуються реєстраційним рахунком НДЧ НТУУ “КПІ”, круглими печатками, штампами, бланками факультетів.
Науково-дослідні інститути НТУУ “КПІ” утворюються, реорганізуються та ліквідуються згідно з наказом ректора університету за поданням Вченої ради університету. НДІ мають свої Положення, круглі печатки із своїм найменуванням, штампи та бланки. Структуру НДІ затверджує проректор з наукової роботи за поданням директора НДІ. Очолюють НДІ провідні вчені університету, професори, доктори наук. Директор обирається колективом НДІ та затверджується на посаду ректором.
Науково-дослідні інститути здійснюють свою діяльність у співробітництві та взаємозв’язку з факультетами та кафедрами, утворюють з ними навчально-наукові комплекси, виконують спільні дослідження, активно беруть участь у проведенні та забезпеченні навчального процесу.
Конструкторські бюро створюються для проведення дослідно-конструкторських та технологічних розробок проектів нової техніки та технологій. КБ є науковим структурним підрозділом, яке створюється, реорганізується та ліквідується наказом ректора університету. КБ мають свої Положення, круглі печатки із своїм найменуванням без ідентифікаційного коду, штампи, бланки. КБ очолює директор, який є висококваліфікованим фахівцем, доктором або кандидатом наук. Директор обирається колективом КБ та затверджується на посаду ректором. Структуру КБ затверджує проректор з наукової роботи за поданням директора КБ.
Інженерні центри створюються з метою виконання конкретних завдань і підпорядковуються безпосередньо проректору з наукової роботи. Інженерні центри створюються, реорганізовуються, ліквідуються наказом ректора вузу, а їх директори обираються колективом ІЦ та затверджуються ректором університету. Інженерні центри мають свої положення, круглу печатку із своїм найменуванням. Структуру ІЦ затверджує проректор з наукової роботи за поданням директора ІЦ.
Науково-дослідні лабораторії (НДЛ), науково-дослідні відділи (НДВ), наукові групи створюються для безпосередньої організації виконання науково-дослідних робіт на факультетах, кафедрах, в НДІ, КБ. Вони організуються згідно з наказом проректора з наукової роботи за поданням декана факультету, директора НДІ, КБ. НДВ, НДЛ підпорядковані безпосередньо завідувачу кафедри, декану факультету, директору НДІ, КБ. Очолюють НДВ, НДЛ, як правило, висококваліфіковані фахівці, кандидати наук, які обираються за конкурсом або за результатами атестації та призначаються на посаду наказом проректора з наукової роботи, декана факультету або директора НДІ, КБ.
Інноваційні структури
Для безпосередньої організації виконання заходів у сфері інноваційної діяльності на базі університету створюється технополіс у галузі високих технологій.
Технополіс у галузі високих технологій є сучасною інноваційною формою розвитку економіки України. Технополіс передбачає забезпечення повного циклу від генерування наукової ідеї до розроблення, впровадження і кадрового супроводу інноваційної продукції. Технополіс об’єднує на базі університету (за територіальною ознакою) науково-дослідні, виробничі, навчальні підрозділи університету й організації, вітчизняні та зарубіжні компанії, що спеціалізуються у сфері високих технологій, а також інші суб’єкти підприємницької діяльності, які забезпечують випуск інноваційної продукції, розвиток соціальної сфери.
Технологічний парк “Київська політехніка”, створений на базі університету, є добровільним об’єднанням суб’єктів наукової, науково-технічної та підприємницької діяльності, що уклали договір про спільну діяльність. Основне завдання технопарку – створення умов для виконання інноваційних та інвестиційних проектів з виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій та конкурентоспроможної на світовому ринку продукції.
Інноваційний бізнес-інкубатор “Політехцентр” є відокремленим структурним підрозділом технологічного спрямування в складі технологічного парку “Київська політехніка”. Основне завдання інноваційного бізнес-інкубатора – створення умов для впровадження і тиражування науково-технічних розробок через створення вченими університету власних невеликих фірм і малих підприємств.
Ефективність роботи наукових структурних підрозділів визначається основними показниками (додаток А).
2.2. Підрозділи організації, управління та забезпечення наукової діяльності:
2.2.1. До складу підрозділів управління та забезпечення наукової діяльності входять:
- відділ аспірантури та докторантури;
- організаційний відділ в складі груп: інформаційно-аналітичної, координаційно-тематичної, рекламно-видавничої, метрологічного забезпечення та управління якістю продукції;
- відділ комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в складі груп: патентно-ліцензійної, авторського права, маркетингу, юриста;
До складу Департаменту науки та інноватики також входять:
- НТО “КПІ-ТЕЛЕКОМ”;
- науково-технічна бібліотека;
- державний політехнічний музей;
- інноваційні структури (бізнес-інкубатор, технопарк, технополіс).
2.2.2. Дорадчим органом з питань координації і управління науковою та інноваційною діяльністю університету в організації наукових досліджень є Науково-технічна рада, яка забезпечує колегіальність, демократичність та гласність в діяльності Департаменту.
Основні завдання Науково-технічної ради:
- формування пропозицій щодо державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності;
- визначення основних напрямків наукової роботи в університеті;
- координація та інтеграція наукової роботи факультетів, навчально-наукових інститутів, НДІ, КБ, НТЦ;
- розгляд результатів наукової роботи як підрозділів, так і університету в цілому, в тому числі затвердження річних звітів з наукової роботи;
- розгляд пропозицій щодо створення, реорганізації, ліквідації наукових структурних підрозділів та надання пропозицій Вченій раді університету щодо прийняття рішень із зазначених питань;
- організація повного циклу конкурсного відбору, контролю за виконанням та впровадженням результатів науково-дослідних робіт з бюджетної тематики;
- підготовка до затвердження Адміністративною та Вченою Радою університету результатів конкурсного відбору науково-дослідних робіт з бюджетної тематики;
- прийом до докторантури та аспірантури, атестація докторантів;
- аналіз роботи спеціалізованих вчених рад із захистів дисертацій і формування пропозицій до ВАК України щодо удосконалення системи атестації наукових кадрів;
- атестація головних та провідних (кандидатів наук) наукових співробітників, керівників наукових підрозділів;
- розгляд інших питань, які стосуються наукової діяльності університету та надання відповідних рекомендацій ректору та проректору з наукової роботи.

3. Функції НДЧ з виконання НДР та ДКР
3.1. Головними напрямками діяльності наукових підрозділів університету є:
- виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт по замовленням держави з пріоритетних напрямів науки і техніки в тісному взаємозв’язку з підготовкою фахівців;
- виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт згідно із замовленнями державних підприємств та підприємств іншої форми власності;
- інженерна реалізація науково-дослідних розробок підрозділу в різних галузях промисловості з врахуванням потреб внутрішнього та зовнішнього ринку;
- впровадження в серійне виробництво науково-технічних розробок, випуск дослідних партій та малих серій розроблених виробів з використанням сучасних форм організації праці, а також авторський нагляд за використанням науково-технічних розробок;
- підготовка та перепідготовка наукових, педагогічних та інженерних кадрів високої кваліфікації ;
- міжнародне співробітництво в межах прямих зв’язків та окремих контактів із закордонними партнерами;
- виконання рекламних заходів з питань розробки, виробництва та реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках продукції підрозділу;
- транспортно-експедиційне обслуговування, пов’язане з виконанням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.
3.2. Підрозділи управління та забезпечення НДЧ здійснюють:
3.2.1. З питань координації, організації, контролю та аналізу проведення наукових досліджень:
- координацію науково-дослідної і організаційної діяльності підрозділів університету;
- розробку та погодження основних наукових та пріоритетних напрямків наукової діяльності університету;
- формування та узгодження річних та перспективних планів фінансування НДДКР;
- надання пропозицій Міністерству освіти і науки та Міністерству економіки України по фінансуванню фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт, що фінансуються з коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України;
- винесення на затвердження Адміністративною та Вченою радами університету результатів конкурсного відбору науково-дослідних робіт з бюджетної тематики та щорічний звіт проректора з науки з цих питань;
- формування та надання пропозицій щодо участі університету у формуванні та реалізації державних, галузевих (багатогалузевих), регіональних (міжрегіональних), відомчих науково-дослідних програм та планів; організація програм та комплексних НДР університету;
- аналіз та узагальнення матеріалів за результатами наукової діяльності структурних підрозділів, підготовку інформації про розвиток основних та пріоритетних напрямків наукової діяльності університету;
- аналіз та узагальнення результатів наукової діяльності структурних підрозділів університету, складання зведених, підсумкових звітів, статистичної звітності та інших звітних матеріалів і довідок, подання їх до Міністерства освіти і науки України та інших організацій у встановленому порядку. Забезпечує підготовку аналітичних матеріалів до звітів. Формування БД по приоритетних напрямках за формами Міносвіти і науки;
- методичну допомогу науковим структурним підрозділам університету з питань організації і проведення наукових досліджень, підвищення ефективності виконання НДР;
- методичні та організаційні заходи щодо складання та узгодження Технічних завдань на НДР;
- державну реєстрацію наукових робіт та організацію подання у встановленому порядку звітів по завершеним науково-дослідним роботам;
- організацію та проведення конкурсів на виконання наукових робіт за рахунок коштів державного бюджету; на кращий підручник, навчальний посібник, монографію, грантів для студентів і аспірантів, молодих вчених університету;
- координацію при організації, формуванні та супроводженні пропозицій щодо участі науковців університету в конкурсі на здобуття стипендії Кабінету міністрів України для молодих вчених;
- формування та використання комп’ютерного банку даних наукових розробок, щодо захисту інтелектуальної власності, науково-організаційної, законодавчої та нормативно-методичної документації;
- координацію рекламно-видавничої діяльності, розробку, макетування та виготовлення рекламних буклетів наукомістких розробок університету для використання на виставках, конференціях, форумах, семінарах;
- впровадження сучасних інформаційних технологій в систему функціонування наукових підрозділів НДЧ: введення комп’ютеризованої технології супроводження НДДКР при проходженні етапів розробок, ведення баз даних розробок, електронний документообіг;
- надання інформації, супроводження та обробку інформаційного сайту університету “Наукова робота”;
- розробку та видання багатопрофільного науково-технічного журналу “Наукові вісті НТУУ “КПІ”, щорічного підсумкового збірника “Наука НТУУ “КПІ”, рекламних матеріалів по завершених роботах університету.
3.2.2. З питань інноваційної діяльності та охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності:
- управління інноваційною діяльністю наукових підрозділів університету;
- створення і розвиток нових інноваційних структур на базі університету (технополіс, технопарк бізнес-інкубатор);
- координацію зусиль підрозділів щодо співробітництва з міжнародними організаціями у сфері науки і технологій;
- організацію роботи з забезпечення патентоспроможності та високого технічного рівня науково-дослідних робіт, підготовку пропозицій щодо патентного захисту нових технічних рішень та їх реалізації на комерційній (ліцензійній) основі;
- пошук патентних матеріалів, відбір, вивчення та оцінку для визначення технічного рівня розробок, вивчення патентно-ліцензійної ситуації, тенденцій розвитку конкретних напрямів досліджень, підготовку пропозицій щодо правового захисту розробок;
- пошук організацій, які можуть бути зацікавлені в купівлі ліцензій на розробки підрозділів Університету, переговори щодо продажу ліцензій;
- обговорення з авторами розробок та представниками покупця (ліцензіата) умов ліцензійних угод; складання текстів ліцензійних угод, їх оформлення та реєстрацію у встановленому порядку;
- запобігання передчасній публікації відомостей про винаходи та інші об’єкти промислової власності через участь в експертних комісіях усіх підрозділів університету, аналіз стану винахідницької та патентно-ліцензійної роботи в університеті та підготовку пропозицій щодо шляхів до її вдосконалення;
- попередню науково-технічну експертизу об’єктів промислової власності, ведуть діловодство по заявочних матеріалах, систематичне вивчення доцільності підтримання чинності патентів і необхідності дострокового припинення патентів безперспективних з комерційної точки зору;
- консультативну роботу серед студентів НТУУ "КПІ" щодо проведення патентних досліджень та складання заявок на видачу охоронних документів;
- зв’язок із Студентською радою, Науковим товариством студентів та аспірантів з питань наукової діяльності студентів та аспірантів. Встановлюють міжвузівські та міжнародні зв’язки у сфері науково-технічної творчості студентів та аспірантів.
3.2.3. З питань підготовки наукових кадрів:
- формування перспективного та поточного прийому в аспірантуру і докторантуру, контроль їх виконання;
- організацію навчального процесу аспірантів і докторантів;
- узагальнення інформаційних та статистичних звітів;
- підготовку аналітичних даних до звітів.
3.2.4. З питань стандартизації та метрологічного забезпечення:
- метрологічний нагляд і контроль;
- розробку проектів документів на організацію метрологічного забезпечення, метрологічну експертизу конструкторської і технологічної документації, яка розроблюється в університеті, метрологічну експертизу науково-дослідних робіт, участь у прийманні особливо важливих НДР та випробуванні НД обладнання;
- нормоконтроль технічних завдань та звітів про НДР, реєстрацію та надання кодів документації, яка розробляється в підрозділах університету;
- участь у проведенні робіт з інвентаризації приладів та обладнання, у роботах, пов’язаних з розроблянням, веденням, поповненням та обслуговуванням інформаційно-пошукових систем: з технічного обліку та колективного використання приладів і обладнання; з обліку приладів та обладнання, що містить дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння.
3.3. З метою дотримання режиму секретності та збереження державної таємниці в процесі наукової та науково-технічної діяльності університету, здійсненні міжнародних науково-технічних зв’язків, організації проведення виставок створена Технічна комісія, яка діє на постійній основі і є дорадчим органом ректорату. Вона сприяє забезпеченню державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом. Персональний склад Технічної комісії затверджується наказом ректора університету. Технічна комісія працює на основі Положення про Технічну комісію, яке затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 1084 від 17.07.2003 р.

4. Керівництво департаментом науки та інноватики
4.1. Очолює Департамент проректор з наукової роботи, який:
- забезпечує керівництво науково-дослідною частиною університету,
формуванням наукової тематики підрозділів у відповідності з пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки в Україні;
- організовує весь комплекс робіт, спрямованих на розвиток наукових
досліджень у тісному зв’язку з вирішенням завдань щодо підготовки науково-педагогічних кадрів (кандидатів і докторів наук), покращання якості підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів;
- організовує підтримку наукових досліджень з різних джерел
фінансування, розподіл на конкурсних засадах бюджетного фінансування по лінії Міністерства освіти і науки України між науковими підрозділами
університету, здійснює координацію і контроль їх діяльності з метою
ефективного цільового використання коштів. Затверджує планові калькуляції кошторисної вартості наукових держбюджетних. робіт, забезпечує участь у виконанні робіт штатних працівників наукових підрозділів, професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів і студентів університету;
- у межах своєї компетенції за дорученням ректора представляє університет в центральних та місцевих органах влади, підприємствах, установах, організаціях;
- за дорученням ректора укладає від імені університету договори на виконання науково-дослідних дослідно-конструкторських і технологічних
робіт;
- забезпечує звітність перед Міністерством освіти і науки про результати
наукової діяльності університету;
- організовує роботу із захисту інтелектуальної та промислової
власності, створеної в результаті наукових досліджень;
- координує роботу університету з його філіями в питаннях, що
стосуються наукової роботи;
- організовує роботи по розвитку Державного політехнічного музею
України, науково-технічної бібліотеки університету та науково-технічного об’єднання “КПІ-Телеком”;
- забезпечує діяльність журналу "Наукові вісті НТУУ "КПІ" та
координує і здійснює контроль за діяльністю інших наукових видань
університету. Сприяє вирішенню питань з міжнародного науково-
технічного співробітництва в рамках прямих договорів, контрактних угод з реалізації ліцензій та наукової продукції закордонним партнерам;
- координує роботи стосовно з творчої співдружності з підприємствами, науково-дослідними і проектно-конструкторськими інститутами в системі НАН України, інших галузевих та громадських наукових організацій;
- організовує конкурси і виставки за результатами наукових досліджень,
в тому числі щорічний конкурс університету на кращі підручники,
навчальні посібники і монографії;
- готує пропозиції щодо створення і розвитку конструкторсько-технологічних бюро, інженерних центрів, науково-дослідних інститутів, в
т.ч. міжгалузевого характеру та подвійного підпорядкування з обов'язковим збереженням цілісності університету і широкої участі підрозділів у навчальному процесі;
- відповідає за організацію та розвиток в університеті інформаційно-телекомунікаційної системи, в тому числі системи телефонного зв’язку;
- забезпечує керівництво роботою системи підготовки науково-
педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі безперервного творчого
зростання молоді, починаючи із старших курсів навчання в університеті та
включаючи навчання в аспірантурі, докторантурі;
- організовує роботу спеціалізованих вчених Рад і вирішує питання з
ВАК України щодо атестації наукових кадрів;
- здійснює контроль за дотриманням законності та державної
дисципліни в питаннях діяльності наукового напрямку університету, штатно-фінансової діяльності, забезпечує керівництво Науково-технічною радою університету і зв’язок з іншими комісіями за завданнями ректора університету;
- підписує за дорученням ректора накази про зарахування та
відрахування з аспірантури, докторантури, про призначення стипендій аспірантам, про преміювання (заохочення) співробітників, фінансові та інші документи, які належать до наукової діяльності.
4.2. Згідно з обсягами та важливістю виконуваних робіт призначає заступників керівника Департаменту та керівника НДЧ – заступників проректора з наукової роботи, які забезпечують:
- керівництво роботами по ефективному впровадженню науково-технічних розробок, виконаних в університеті;
- організацію роботи та взаємодію виробничих дільниць, науково-технологічних парків, окремих технічних напрямків кафедр і лабораторій з розробки технічної документації та організації серійного чи малосерійного випуску наукоємних виробів;
- організацію та удосконалення організації дослідно-експериментального та серійного виробництва, кооперації та взаємодії кафедр і підрозділів зі сторонніми організаціями і виробництвами;
- аналіз ефективності діючих форм і систем оплати праці при виготовленні та збуті підрозділами університету нових виробів і технологій, здійснення робіт по вдосконаленню організації праці, форм та методів оплати праці;
- контроль за фінансовою діяльністю закріплених підрозділів, метрологічний контроль, контроль за додержанням Держстандартів та недопущенням втрати права власника на розробку з боку співробітників НТУУ "КПІ";
- організацію робіт з прогнозування, маркетингу, комп’ютерних досліджень;
- організацію тематичних виставок нових розробок підрозділів НТУУ "КПІ";
- організацію залучення телебачення, радіо та преси для рекламування діяльності університету;
- участь в організації міжнародної наукової та науково-виробничої діяльності, проведення роботи щодо включення підрозділів університету в міжнародні та міждержавні наукові програми; залучення коштів від міжнародних та інших закордонних джерел фінансування для науково-технічної діяльності НТУУ "КПІ";
- організацію експертизи матеріалів, призначених для відправки за кордон та для відкритого опублікування, управління постійно діючою експертною комісією університету;
- методичну допомогу керівництву Державного політехнічного музею та Науково-технічної бібліотеки університету в організації їх роботи;
- укладання договорів про співпрацю між НТУУ "КПІ" та передовими високотехнологічними підприємствами та окремими галузями промисловості України;
- організацію роботи щодо поширення інноваційної діяльності підрозділів університету;
- здійснення координації роботи малих підприємств, розташованих на території університету через інноваційний бізнес-інкубатор "Політехцентр";
- участь у координації зусиль наукових підрозділів університету з питань співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій (Шоста Рамкова Програма);
- підготовку загальноуніверситетських наказів по Департаменту, розпоряджень, нормативних та інструктивних матеріалів, виконання керівних документів міністерств і відомств;
- організацію нарад та навчання керівників наукових структурних підрозділів;
- підготовку річного звіту з наукової роботи університету, аналіз та узагальнення про розвиток наукових досліджень в університеті, підготовку відповідних матеріалів для міністерств та відомств, керівництва університету;
- надання методичної та організаційної допомоги науковим підрозділам університету щодо організації виконання науково-дослідних робіт, наукових програм тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.