Положення про оздоровчу комісію НТУУ"КПІ" || НАКАЗ № 1-30 || 10.03.05 || Додаток 21

1. Загальні положення
Оздоровча комісія НТУУ "КПІ" створюється наказом ректора університету на п'ятирічний термін з метою організації відпочинку співробітників та студентів університету.
До складу комісії залучаються співробітники адміністрації, члени профспілкових комітетів співробітників та студентів університету.
У своїй діяльності оздоровча комісія керується чинними законодавчими актами України, Статутом НТУУ "КПІ", а також цим Положенням.

2. Порядок роботи комісії.
Комісія діє на принципах взаємної поваги, довіри, рівноправності та відповідальності її членів за прийняті рішення та їх виконання.
Загальна кількість членів комісії - 9 чоловік. Персональний склад її затверджується наказом ректора університету.
Комісію очолює голова комісії. Із її складу визначається також заступник голови та секретар комісії.
Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться по мірі необхідності, але не рідше як один раз на два місяці на протязі року.
Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш 2/3 її членів. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів комісії.
Комісія розглядає та затверджує:
– термін відкриття баз відпочинку;
– калькуляцію собівартості путівок;
– терміни заїзду на бази відпочинку;
– правила продажу путівок;
– вартість пільгових путівок та вартість путівок у виїзний санаторій-профілакторій та на бази відпочинку;
– договори на спільне виконання комплексу робіт з організації харчування та медичного обслуговування;
– розподіляє путівки між підрозділами університету згідно з чисельності в них співробітників;
– визначає квоту путівок, що виділяються підрозділам університету, та визначає квоту продажу путівок стороннім організаціям;
– затверджує штати працівників баз відпочинку на оздоровчий сезон;
– закріпляє кімнати у корпусі за інститутами, факультетами і підрозділами університету;
– визначає основні документи, що необхідні для видачі путівок на бази відпочинку;
– розглядає скарги співробітників університету, які надійшли у комісію з оздоровчих баз відпочинку;
– визначає плани заходів щодо утримання баз відпочинку у літній та зимовий періоди поточного року, а також розробляє плани заходів на наступний оздоровчий сезон.
Рішення оздоровчої комісії НТУУ "КПІ" оформляються протоколами, які підписуються головою та секретарем.

3. Заключні положення
Для забезпечення виконання завдань, покладених на комісію, вона має право залучити для роботи інших співробітників університету, а також одержувати інформацію щодо питань, віднесених до її компетенції, від структурних підрозділів університету.
Рішення комісії є підставою для вжиття заходів відповідними структурними підрозділами університету.

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.