Положення про фінансово-економічну діяльність НТУУ"КПІ" || НАКАЗ № 1-30 || 10.03.05 || Додаток 23

http://document.ntu-kpi.kiev.ua/node/236

1. Загальні положення
1.1. Дане Положення визначає економічні, правові та організаційні засади використання всіх видів коштів університету, оплати праці та матеріального заохочення всіх категорій персоналу та інші питання фінансової діяльності НТУУ "КІП".
1.2. Головним завданнями фінансово-економічної діяльності університету є вдосконалення системи планування, розподілу та раціонального використання бюджетних і позабюджетних коштів у відповідності до чинного законодавства всіма структурними підрозділами та університетом в цілому.
1.3. Положення розроблено на базі законодавчих та нормативних актів, що обумовлюють фінансову діяльність вищих закладів освіти, та Статуту НТУУ "КІП".

2. Організація фінансово-економічної діяльності
2.1. Основним підрозділом, що забезпечує планування та використання бюджетних і позабюджетних коштів університету, є Департамент економіки і фінансів (далі – Департамент), до складу якого входять:
– планово-фінансовий відділ;
– планово-фінансова група НДЧ;
– контрольно-ревізійний відділ;
– відділ кошторисних робіт та нормоконтролю;
– відділ контролю та супроводу договорів оренди;
– центральна бухгалтерія;
– філії центральної бухгалтерії в структурних підрозділах університету;
– служба енергоменеджменту.
2.2. Головним розпорядником всіх коштів університету є ректор. Посадовими особами, які персонально відповідають за використання бюджетних коштів, є:
– перший проректор – по бюджетних коштах, отриманих на проведення навчального процесу;
– проректор з наукової роботи – по бюджетних коштах, отриманих на проведення науково-дослідних робіт, виплату стипендії аспірантам і докторантам, забезпечення діяльності науково- технічної бібліотеки, держаного політехнічного музею та НТО „КПІ- Телеком”;
– проректор з науково-педагогічної роботи (навчально-виховний напрямок) – по бюджетних коштах, отриманих на виплату стипендії студентам та
коштах, отриманих на харчування і матеріальне забезпечення студентів-сиріт і осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;
– проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) – по коштах, отриманих за міжнародну діяльність та надання послуг іноземним юридичним і фізичним особам;
– проректор з адміністративно-господарської роботи та розвитку матеріальної бази – по бюджетних коштах, отриманих на оплату комунальних послуг, капітальний ремонт будівель та інші витрати по утриманню матеріально-технічної бази.
Використання позабюджетних коштів здійснюється згідно з розпорядженнями:
– централізованої частини коштів – ректора;
– коштів структурних підрозділів – їх керівників.
2.3. В умовах децентралізації фінансову діяльність структурних підрозділів здійснюють філії центральної бухгалтерії, що утримуються за рахунок позабюджетних коштів цих підрозділів.

3. Планування та розподіл коштів із загального фонду Державного бюджету
3.1. Відповідно до встановлених чинним законодавством строків і форм, щороку Департамент економіки і фінансів університету складає і подає до Міністерства освіти і науки України та до Верховної Ради України бюджетну пропозицію щодо обсягів фінансування на наступний рік. На підставі пропозиції та виходячи з отриманих лімітів Верховна Рада України затверджує обсяги фінансування, а Міністерство затверджує університету кошторис, лімітну довідку та план осигнувань на наступний рік. Відповідно до цих документів університет протягом року отримує з бюджету кошти на виплату заробітної плати, стипендії, оплату комунальних послуг та деяких видів господарських витрат.
3.2. Департамент економіки і фінансів на початку кожного календарного року розробляє проект бюджету університету, який затверджується Адміністративною Радою, а в кінці року розробляє аналітичний звіт про ефективність використання коштів.
3.3. Передбачені кошторисом кошти загального фонду розподіляються між структурними підрозділами таким чином:
– заробітна плата – за приведеним контингентом студентів, існуючим співвідношенням чисельності науково-викладацького та учбово-допоміжного персоналів (60%), штатами обслуговуючого персоналу відповідно до площ, штатами адміністративного персоналу – відповідно до затвердженої структури;
– стипендіальний фонд – відповідно до постанов Кабінету Міністрів України про стипендію та контингенту студентів, аспірантів та докторантів;
– кошти на оплату комунальних послуг витрачаються централізовано відповідно до затверджених лімітів та Положення по університету.
– кошти на фінансування наукових досліджень за рахунок державного бюджету виділяються підрозділам за результатами конкурсів.
3.4. На підставі доведених лімітів коштів із загального фонду на заробітну плату та стипендію керівники структурних підрозділів у встановлені строки готують та подають на затвердження штатні розклади та затверджують накази про призначення стипендії.
3.5. Використання коштів із загального фонду бюджету здійснюється з єдиного реєстраційного рахунку в Держказначействі в порядку і за документами, передбаченими вимогами Державного казначейства, Національного Банку України, за підписом ректора і головного бухгалтера університету.

4. Планування та використання коштів зі спеціального фонду бюджету.
4.1. Кошти спеціального фонду Державного бюджету університету складають надходження:
– до структурних підрозділів за всі види платних послуг в освітянській сфері (платне навчання, доуніверситетська підготовка, курси підвищення кваліфікації, різноманітні курсові заходи та ін.), від господарської діяльності (проживання в гуртожитках, громадське харчування, спортивно-оздоровчі послуги, культурно- видовищні заходи);
– коштів, що надійшли за виконання НДР за договорами із замовниками;
– до університету за оренду приміщень і реалізацію дорогоцінних металів.
4.2. Формування дохідної частини кошторисів спеціального фонду здійснюється структурними підрозділами на підставі розрахунків очікуваних обсягів усіх видів платних послуг, що надаватимуться в наступному році, та вартості кожного вида послуг. При цьому обов'язково враховується фактичний рівень надходжень за звітний період. Обсяги показників, покладених в основу розрахунків, мають повністю співпадати з даними бухгалтерської звітності.
4.3. При плануванні видатків спеціального фонду структурних підрозділів обов'язковим є відрахування коштів на загальноуніверситетські потреби за структурою, затвердженою розпорядженням ректора.
4.4. Розподіл та витрачання позабюджетних коштів, отриманих як плата за послуги, надані Спортивним центром, Студмістечком, Центром культури та мистецтв і Підготовчим відділенням для іноземців, здійснюється за окремими кошторисами, затвердженими ректором.
4.5. Видатки коштів спеціального фонду на придбання матеріалів, обладнання та ремонт приміщень (крім аварійних ситуацій) можуть передбачатись лише за умови забезпечення коштами видатків на оплату праці з нарахуваннями, оплату спожитих комунальних послуг та першочергові потреби щодо утримання матеріальної бази.
При складанні кошторисів витрат позабюджетних коштів, структурні підрозділи мають обов'язково дотримуватись затвердженої розпорядженням ректора структури витрат, яка передбачає основні напрямки та граничні розміри їх на рік. Зміни до затвердженого розподілу коштів спеціального фонду, в разі необхідності, вносяться розпорядженням ректора університету.

5. Порядок розгляду і затвердження кошторисів надходжень
і видатків спеціального фонду
5.1. Проект кошторисів спеціального фонду з обґрунтуваннями та розрахунками подається в строки, зазначені наказом ректора, до комісії з бюджетних питань на розгляд за участю керівника та головного бухгалтера підрозділу.
5.2. Після розгляду на комісії з бюджетних питань кошториси затверджуються ректором.
5.3. На підставі кошторисів підрозділів та кошторисів використання централізованих коштів Департаменту складає і подає на затвердження ректорові зведений кошторис доходів і видатків спеціального фонду університету.
5.4. Протягом року до кошторисів можуть вноситись зміни в разі:
– необхідності перерозподілу видатків за кодами економічної класифікації;
– прийняття рішення про зміну обсягів відрахувань на централізовані потреби;
– перевищення фактичних надходжень запланованих показників.

6. Основні вимоги щодо виконання затверджених кошторисів
6.1. Протягом року видатки коштів спеціального фонду здійснюються згідно з кошторисом в межах надходжень.
6.2. Структурні підрозділи протягом поточного року можуть використовувати залишки коштів спеціального фонду на початок року.
6.3. В разі виникнення необхідності термінового здійснення оплати за товари, роботи чи послуги, що перевищують наявні централізовані позабюджетні кошти університету, за розпорядженням ректора можуть бути централізовані додатково кошти з рахунків структурних підрозділів.
6.4. Всі кошти спеціального фонду університету знаходяться на єдиному реєстраційному рахунку НТУУ "КПІ" в Державному казначействі. Використання їх здійснюється відповідно до затверджених кошторисів в межах фактичних надходжень за заявками керівників структурних підрозділів. Платіжні документи оформляються відповідно до вимог Державного казначейства за підписами ректора та головного бухгалтера.

7. Оплата праці науково-педагогічного, учбово-допоміжного та
адміністративно-господарського персоналів університету
за рахунок загального фонду державного бюджету
7.1. Місячні посадові оклади (ставки заробітної плати) працівникам університету встановлюються на підставі діючих схем посадових окладів, затверджених постановами КМ України, Положення про національний заклад України (п. 12), Указу Президента України від 30.08.2004 року № 1023/2004 та інших нормативних документів.
7.2. Зміна розмірів посадових окладів провадиться:
– при затвердженні нових розмірів посадових окладів Кабінетом Міністрів України – з дня, зазначеного постановою;
– при здобутті звань, що надають право на підвищення окладів, – з дня присвоєння цих звань;
– при присвоєнні вченого ступеня – з дня рішення спеціалізованої ради після затвердження ВАК.
Якщо право на зміну розміру посадового окладу (ставки заробітньої плати) настає в період перебування працівника в відпустці або під час тимчасової непрацездатності, нарахування за новим посадовим окладом здійснюється з дня виникнення такого права.
7.3. Відповідальність за своєчасне і правильне встановлення посадових окладів та обчислення заробітної плати покладається на відповідного проректора, начальника Департаменту і начальника відділу кадрів та діловодства, а для працівників, що утримуються за рахунок позабюджетних коштів, – на керівника та головного бухгалтера відповідного підрозділу.

8. Встановлення доплат і надбавок до посадових окладів працівникам науково-педагогічного, учбово-допоміжного та адміністративно-господарського персоналів університету за рахунок загального фонду держбюджету
8.1. За рахунок загального фонду державного бюджету відповідно до п.4 постанови КМУ від 07.02.2001 р. №134 працівникам встановлюються доплати:
а) у розмірі до 50% посадового окладу відсутнього працівника або за вакантною посадою:
- за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника;
- за суміщення професій (посад);
- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.
Зазначені доплати не встановлюються керівниками структурних підрозділів університету та їх заступникам.
б) у розмірі 30% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час, а саме: з 22.00 до 6.00.
8.2. За рахунок загального фонду державного бюджету відповідно до п.5 постанови КМУ від 07.02.2001 р. №134 та постанови КМУ від 18.05.2001 р. №154 працівникам встановлюються надбавки в межах фонду заробітної плати у розмірі до 100% посадового окладу:
– за високі досягнення у праці;
– за виконання особливо важної роботи на термін її виконання;
– за складність, напруженість у роботі.
Конкретні розміри доплат і надбавок до посадових окладів за рахунок загального фонду держбюджету встановлюються залежно від особистого внеску робітника та обсягу додаткової роботи на певний період або без обмеження терміну дії наказами ректора або проректорів (за напрямками) на підставі заяв працівників, узгоджених з керівниками структурних підрозділів та планово-фінансовим відділом університету.
Після закінчення строку дії наказу доплати чи надбавку може бути скасовано або продовжено.
Надбавку чи доплату може бути відновлено або зменшено до закінчення терміну дії наказу в разі:
– зменшення обсягів бюджетного фінансування по заробітній платі – з моменту доведення скорочення лімітів;
– прийому на вакантну посаду штатного працівника або виходу на роботу тимчасово відсутнього працівника – з дня зайняття посади;
– неякісного або несвоєчасного виконання працівником додаткових обсягів роботи, порушення трудової дисципліни, службових обов'язків – з дня зазначеного в поданні керівника структурного підрозділу щодо відміни або зменшення доплати чи надбавки.

9. Оплата праці науково-педагогічного, учбово-допоміжного
та адміністративно-господарського персоналів університету
за рахунок спеціального фонду державного бюджету
9.1. Відповідно до ст.64 Закону України "Про вищу освіту" та п.20 постанови КМУ від 28.02.2002 р. №228 при оплаті праці за рахунок спеціального фонду держбюджету необхідно використовувати, як базові, ті самі посадові оклади і погодинні тарифні ставки, що діють на цей час для загального фонду держбюджету.
9.2. Відповідно до п.5 постанови КМУ від 07.02.2001 р. №134 в межах фонду заробітної плати можуть встановлюватись надбавки до базових посадових окладів і погодинних тарифних ставок.
Надбавки за складність, напруженість в роботі, за виконання особливо важливої роботи встановлюються:
– в інститутах і факультетах – директорами та деканами в сумах, що не перевищують 100% посадового окладу працівника або погодинної тарифної ставки; зокрема, надбавки головним бухгалтерам інститутів і факультетів встановлюються за погодженням з начальником Департаменту економіки і фінансів. Підвищений розмір надбавок встановлюється ректором;
– директорам інститутів, деканам факультетів – ректором університету залежно від контингенту студентів, кількості студентів-контрактників, з добувачів другої освіти, кількості слухачів на філіях Інституту до університетської підготовки та ін.;
– працівникам управлінь, відділів і служб університету – ректором університету залежно від особистого внеску працівника в межах фонду заробітної плати централізованої частини спеціального фонду.
9.3. Обсяги додаткового педагогічного навантаження, що оплачуються погодинно, не можуть перевищувати половини річного навантаження відповідного науково-педагогічного працівника.
9.4. Оплата виконання науково-педагогічними працівниками додаткової роботи крім встановлення доплат і надбавок може здійснюватись також шляхом укладання контрактів.
Контракти укладаються на певний термін для виконання конкретної додаткової роботи, яка не входить до службових обов'язків працівника. Оплата праці здійснюється на підставі актів виконаних робіт. Розмір грошової винагороди за контрактом визначається залежно від обсягу виконуваної роботи, її складності та необхідності.
Контракти зі сторонніми особами, які не є працівниками університету, укладаються на строк, що не перевищує 1 навчальний семестр.
Контракти на виконання додаткової роботи з керівниками структурних підрозділів затверджує ректор університету.
Порядок оплати праці науково-педагогічних працівників з контрактними студентами визначається окремим положенням.

10. Преміювання та надання матеріальної допомоги науково-педагогічного,
учбово-допоміжного та адміністративно-господарського персоналів університету
10.1. Згідно з чинним законодавством університет має право передбачити у кошторисі витрати на преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам в розмірі не менше 2% планового фонду заробітної плати. Крім того, на виплату премій може використовуватись економія фонду заробітної плати.
Преміювання за даним Положенням вводиться для заохочення працівників університету, стимулювання творчої праці і усіх напрямках організації проведення на високому рівні навчального процесу та ефективного використання грошових коштів і матеріально-технічної бази університету.
10.2. Премії працівникам з числа професорсько-викладацького та учбово-допоміжного складу призначаються не частіше одного разу на квартал:
– за перемогу в щорічному конкурсі на кращий дипломний проект (роботу) спеціаліста за рішенням методичної ради університету (одна перша премія, дві другі премії та три третіх на загальну суму, що дорівнює посадовому окладу доцента, кандидата наук – за рахунок загального фонду);
– за перемогу в щорічному конкурсі на кращу дипломну роботу магістра за рішенням методичної ради університету (одна перша премія, дві другі премії та три третіх на загальну суму, що дорівнює посадовому окладу доцента, кандидата наук – за рахунок загального фонду);
– за перемогу в щорічному конкурсі на кращий підручник (перша премія в розмірі 5 окладів професора, друга премія в розмірі 3 окладів професора, третя премія в розмірі 2 окладів професора) за рішенням Вченої Ради (за рахунок загального фонду);
– за активну участь в організації роботи приймальної комісії (в межах середньомісячної заробітної плати за рахунок спеціального фонду); за активну участь в проведенні університетом конференцій та інших заходів з питань вивчення та застосування найновіших досягнень в галузі освіти (залежно від особистого внеску працівника в межах середньомісячної заробітної плати за рахунок спеціального фонду); за успішне виконання планів роботи за конкретні терміни (квартал, рік);
– за активну участь в підготовці та проведенні заходів, пов’язаних з відзначенням святкових та ювілейних дат в історії НТУУ "КПІ", інститутів та факультетів (в межах середньомісячної заробітної плати за рахунок спеціального фонду).
10.3. Працівникам з числа адміністративно-господарського складу премії можуть призначатись за рахунок загального і спеціального фондів не частіше одного разу на квартал:
– за якісне та своєчасне виконання понадпланових робіт по утриманню, ремонту та експлуатації споруд, інженерних комунікацій та обладнання університету (в розмірах не вище 3-х посадових окладів працівника); за виконання особливо важливих разових завдань (проведення університетських заходів, виконання одноразових завдань Міністерства освіти і науки України та інших урядових та державних органів) в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника;
– за досягнення високих показників в роботі та за сумлінне ставлення до виконання обов'язків, завдяки якому попереджено дії, спрямовані на спричинення матеріальних збитків університету або фальсифікація документів та ін. – без обмежень; – за здачу металобрухту – відповідно до чинного законодавства.
10.4. Розміри премій керівникам структурних підрозділів визначає ректор університету. Премії головним бухгалтерам підрозділів узгоджується з начальником Департаменту.
10.5. Матеріальна допомога працівникам, що утримуються за рахунок бюджету, надається відповідно до чинного законодавства та колективного договору університету в межах фонду заробітної плати.

11. Оплата праці і преміювання наукових та інженерно-технічних співробітників
11.1. Порядок зарахування та оплата праці.
Місячні посадові оклади науковим та інженерно-технічним співробітникам університету встановлюються на підставі діючих схем посадових окладів, затверджених постановами КМ України, Положення про національний заклад України (п.12), Указу Президента України від 30.08.2004 року №1023/2004 та інших нормативних документів.
Для зарахування співробітників на виконання держбюджетних тем необхідно укласти контракт між співробітником та проректором з наукової роботи згідно затверджених калькуляцій кошторисної вартості д/б робіт та штатного розпису, затвердженого по темі в межах планового фонду зарплати.
Оплата співробітників наукових підрозділів, які виконують госпдоговірну тематику, здійснюється виключно за позабюджетні кошти.
Оплата співробітників наукових підрозділів, які виконують бюджетну тематику, має здійснюватись за бюджетні кошти.
Якщо науковий чи інженерно-технічний співробітник виконує роботи в рамках декількох бюджетних тем Міносвіти і науки, то контракт з ним укладається на одночасне виконання робіт по цим темам, тобто в контракті вказується. Що співробітник виконує декілька тем при збереженні одного посадового окладу з можливістю встановлення відповідної доплати.
Якщо крім бюджетної теми Міносвіти і науки, штатний науковий чи інженерно-технічний співробітник виконує ще бюджетну тему інших міністерств чи відомств, або позабюджетну тему, то з ним можна укласти додатковий контракт на сумісництво (0,25; 0,5 посадового окладу).
Якщо штатний чи інженерно-технічний співробітник виконує тільки позабюджетну тему, то з ним має укладатись контракт на посадовий оклад в межах фонду заробітної плати по темі. Контракт може бути укладеним на посадовий оклад або на його частину: 0,25; 0,5; 0,75 (для штатних співробітників).
Якщо сумісник (науковий чи інженерно-технічний співробітник) виконує бюджетну тему, то з ним укладається контракт на сумісництво (0,25; 0,5 посадового окладу). Залежно від якості і кількості виконуваної роботи штатному співробітнику та суміснику може встановлюватись надбавка, доплата.
Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.
Нарахування заробітної плати здійснюється згідно наказів про зарахування співробітників на відповідний термін, табеля обліку робочого часу (для штатних співробітників за першу та другу половину місяця відповідно 10-12 та 20-25 числа поточного місяця), або акту приймання виконаних робіт (для сумісників), які необхідно здати в планово-економічну групу НДЧ до 25 числа поточного місяця.
Окремі позабюджетні теми можуть виконуватися на підставі договорів підряду між замовником (ректоратом, факультетом, НДІ, КБ, ІЦ) та підрядчиком (окремим висококваліфікованим фахівцем) (додаток 3).
В цьому випадку винагорода підрядчику не обмежена розмірами тарифної ставки чи посадового окладу і виплачується згідно оформленого акту (додаток 3) в межах фонду заробітної плати фактично отриманих коштів по темі.
11.2. Надбавки і доплати.
Доплати працівникам науково-дослідної частини університету до нових посадових окладів можуть встановлюватись у розмірі до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника або вакантної посади:
– за виконання обов‘язків тимчасово відсутніх працівників;
– суміщення професій (посад);
– за розширення зони обслуговування обсягу виконуваних робіт.
Надбавки до нових посадових окладів встановлюються працівникам:
– за високі досягнення в праці;
– за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання);
– за складність, напруженість у роботі.
Зазначені надбавки встановлюються залежно від особистого внеску окремого працівника в межах затвердженого бюджетного фонду заробітної плати (або з позабюджетних коштів).
В разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни ці надбавки відміняються або зменшуються у відповідності з чинним законодавством.
Надбавки та доплати за рахунок держбюджетних тем встановлюються за окремим поданням наукових керівників тем на ім‘я проректора з наукової роботи та відповідного наказу по університету. Виплачуються на основі відповідних актів , що подаються до планово-економічної групи НДЧ після надходження відповідних коштів на рахунок НТУУ „КПІ” при наявності економії фонду заробітної плати по відповідних темах.
11.3. Премії.
За успішне виконання держбюджетних та позабюджетних робіт може виплачуватися премія в межах економії фонду заробітної плати та фактично отриманих коштів по темах за квартал (за рік).
Премія за виконання держбюджетних тем виплачується за окремим поданням керівника теми та підрозділу на ім‘я проректора з наукової роботи з візою до планово-економічної групи НДЧ при наявності економії фонду заробітної плати по темах за квартал (рік).
Премія за виконання позабюджетних тем виплачується за окремим поданням на ім‘я керівника наукового структурного підрозділу з візою відповідних фінансових служб підрозділу, в якому виконується конкретна позабюджетна тема.

12. Облік та звітність з фінансової діяльності університету
12.1. Облік використання коштів із загального фонду бюджету здійснює Департамент економіки та фінансів університету.
12.2. Облік надходження та використання коштів із спеціального фонду бюджету здійснюють бухгалтерії структурних підрозділів та Департамент економіки і фінансів.
12.3. Статистична та бухгалтерська звітність здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства Департаментом економіки і фінансів на підставі звітів підрозділів. Звітність про обов'язкові податки та відрахування складається окремо підрозділами в Департаменті.

13. Прикінцеві положення
13.1. До положення про Департамент економіки і фінансів НТУУ "КПІ" можуть вноситись зміни:
– на підставі змін чинного законодавства;
– на вимогу установ Держказначейства та Національного банку;
– у зв'язку зі змінами Статуту університету.
13.2. Зміни до Положення можуть вноситись за рішенням Адміністративної ради НТУУ "КПІ".

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.