Порядок надання академічної відпустки та повторного навчання, переведення, поновлення та відрахування студентів в нтуу „КПІ” || 27.11.06

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 06-xxxa1.doc87 КБ

1. Загальні положення

Цей порядок роз'яснює відповідні дії Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ” , а також Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» у частині надання академічної відпустки та повторного навчання, переведення, поновлення та відрахування студентів в НТУУ „КПІ”».

Порядок розроблено на підставі:

– Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”;

– Указів Президента від 16.06.95 p. № 451/95, від 27.01.99 р. № 70/99, від 28.01.2000 р. № 109/2000, від 01.08.2000 р. № 943/2000 “Положення про національний заклад (установу) України”.

– Постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 p. № 1074 “Положення про державний вищий заклад освіти”;

– Наказів Міністра освіти і науки України:

– від 02.06.1993 p. № 161 “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”;

– від 06.06.1996 р. № 191/153 “Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти”;

– від 15.07.1996 p. № 245 “Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти”;

– Листа Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України № 41-20/1070 від 17.04.2006 р.;

– Статуту НТУУ “КПІ” ;

– Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ” ;

– Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» ;

– Положення про проведення атестації студентів та семестрового контролю;

– Наказу по НТУУ „КПІ” № 1-30 від 10.03.2005 р. „Про подальше удосконалення діяльності університету та його системи управління”.

2. Надання академічної відпустки та повторного навчання

Студент може взяти перерву в навчанні (академічну відпустку, повторний курс) згідно з порядком надання академічної відпустки та повторного курсу, зазначеним у «Положенні про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти» від 06.06. 19 96 р. №   191/153 .

Випадки, не передбачені даним Положенням, особливі обставини та ситуації на підставі заяви студента й обґрунтованого подання декана розглядає та вирішує ректор або проректор-координатор ЕСТ S від університету. Рішення ректора є остаточним.

Академічна відпустка

Академічна відпустка – це перерва у навчанні, право на яку студент отримує у випадку зниження працездатності внаслідок порушень функцій організму, які зумовлені гострими захворюваннями, що потребують тривалого відновлювального лікування; загостреннями хронічних захворювань або частими захворюваннями (понад один місяць за семестр); анатомічними дефектами, які не дають змоги провести відновлювальне лікування під час навчання.

Академічна відпустка також може надаватися студенту на час навчання або стажування в освітніх і наукових установах іноземних держав (за умови наявності відповідним чином оформленого запрошення приймаючої сторони) або у зв'язку з призовом студента денної форми навчання на строкову військову службу в разі втрати права на відстрочку від неї.

Академічна відпустка за медичними показаннями надається студентам на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) студентської поліклініки. За весь період навчання студент може скористатися правом на отримання академічної відпустки, як правило, один раз.

Студенти, які не скаржились на стан здоров'я до початку екзаменаційної сесії та отримали під час екзаменів незадовільні оцінки, вважаються невстигаючими.

Максимальна тривалість академічної відпустки становить один рік. При необхідності тривалість академічної відпустки може бути подовжена ще на один рік.

Надання академічної відпустки на час навчання або стажування в освітніх і наукових установах іноземних держав оформляється відповідним наказом ректора, а академічної відпустки за медичними показаннями – декана факультету/директора інституту. У наказі зазначаються підстави надання відпустки та її термін.

Допуск до навчання студентів, які перебували в академічній відпустці за медичними показаннями, здійснюється наказом декана факультету/директора інституту на підставі заяви студента та висновку лікарсько-консультативної комісії про стан здоров'я. Допуск до навчання студентів, які перебували в академічній відпустці на час навчання або стажування в освітніх і наукових установах іноземних держав, здійснюється наказом ректора на підставі заяви студента, висновку випускової кафедри та подання декана факультету/директора інституту. Допуск до навчання студентів, які перебували в академічній відпустці у зв'язку з проходженням строкової військової служби, здійснюється наказом декана факультету/директора інституту на підставі заяви студента та документа про закінчення ним строкової військової служби. Заява студента та відповідні документи подаються не пізніше двох тижнів від початку навчального семестру. Студенти, які не подали документи в установлений термін, відраховуються з вищого навчального закладу як такі, що не приступили до навчання в установлений термін.

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, надаються відповідно до чинного законодавства.

Повторне навчання – це повторне проходження працездатним студентом (який не має права на отримання академічної відпустки за медичними показаннями) курсу навчання за певний семестр, навчальний план якого студент не виконав у повному обсязі з поважних причин: через тривалі захворювання, пов'язані, зокрема, з епідеміями, часті захворювання (понад один місяць за семестр); довгострокові службові відрядження (понад один місяць за семестр); складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім'ї тощо.

Не користуються правом повторного навчання студенти першого курсу.

За весь період навчання студент може скористатися правом повторного навчання не більш як два рази.

Повторне навчання через службові відрядження можуть отримати лише студенти, які навчаються без відриву від виробництва і працюють за обраним фахом, що засвідчується довідкою з місця роботи.

Питання про надання студенту права на повторне навчання вирішується деканом за заявою студента до початку відповідного семестру і оформлюється відповідним наказом. Повторне навчання здійснюється з початку того семестру, навчальний план якого студент не виконав.

Студентам, які залишені на повторне навчання, можуть бути зараховані дисципліни, з яких за результатами семестрового контролю вони мали позитивну оцінку.

Перебування студентів, яким надано академічну відпустку або які залишені на повторне навчання, у гуртожитку студмістечка регламентується „Положенням про поселення та проживання в гуртожитках студмістечка НТУУ „КПІ”.

Призначення та виплата грошової допомоги студентам, які перебувають в академічній відпустці або залишені на повторне навчання, здійснюється відповідно до „Положення про стипендіальне забезпечення студентів”.

3. Переведення на наступний курс і відрахування студентів

На наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки (бакалавра, спеціаліста та магістра) наказом декана факультету переводяться студенти, які повністю виконали вимоги навчального плану певного курсу, успішно склали всі екзамени, заліки та пройшли реєстрацію. У заліковій книжці студента робиться запис “Переведено на ....... курс навчання. Наказ № ....... від ...................”, який підтверджується підписом декана/директора та печаткою факультету/інституту.

У випадках тривалої хвороби в період заліково-екзаменаційної сесії та канікул при наявності відповідних документів окремим студентам може бути встановлений індивідуальний графік складання екзаменів до початку наступного семестру.

Якщо цей термін є недостатнім для виконання індивідуального графіка, розглядається питання про надання академічної відпустки або повторного курсу навчання.

Студента відраховують з університету:

1) за власним бажанням;

2) у зв'язку з переведенням до іншого вищого навчального закладу;

3) якщо він не з'явився на заняття протягом 10 днів з початку занять у поточному навчальному семестрі та не сповістив деканат про наявність поважної причини для цього;

4) за невиконання навчального плану протягом семестру у разі недопуску до семестрового контролю (заліків та екзаменів) з трьох і більше навчальних дисциплін;

5) за академічну неуспішність:

а) у випадку отримання при семестровому контролі трьох і більше незадовільних оцінок;

б) у випадку отримання незадовільної оцінки з однієї дисципліни після трьох спроб складання екзамену (заліку);

в) у випадку, якщо студент не ліквідував академічну заборгованість у встановлений термін;

г) у випадку, коли студент навчається відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу:

– у випадках невиконання ним індивідуального навчального плану – незарахування результатів семестрових контролів 3-х кредитних модулів;

– якщо студент за семестр одержав менше ніж 25 залікових кредитів;

– у зв'язку з неможливістю сформування студентом індивідуального плану на наступний рік унаслідок незарахування йому запланованих кредитних модулів (загальним обсягом до 5 кредитів) та обмежень, накладених структурно-логічною схемою підготовки;

6) за грубе порушення встановлених Правил внутрішнього розпорядку НТУУ “КПІ” (за згодою профспілкового комітету студентів);

7) здійснення аморального вчинку, не сумісного з продовженням навчання у студентському колективі (за згодою профспілкового комітету студентів);

8) за порушення умов договору, у тому числі в частині оплати за навчання, студентом, який навчається на підставі угод з підприємствами, організаціями чи фізичними особами на умовах повної компенсації витрат ;

9) за станом здоров'я на підставі висновку ЛКК;

Примітка:

Відрахування студента здійснюється, як правило, за його заявою в разі неможливості продовження ним навчання в університеті за іншим напрямом/іншою спеціальністю.

10) як такого, що виконав навчальний план, але не пройшов державної атестації (у випадку отримання незадовільної оцінки при державній атестації або неявки на державну атестацію без поважних причин).

Відрахування студентів проводиться наказом ректора за поданням декана/директора.

Відрахування неповнолітніх студентів (які не досягли 18 років) здійснюється за погодженням зі Службою у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади за місцем реєстрації студента, а саме: для студентів, які зареєстровані в гуртожитках студмістечка НТУУ „КПІ” або мешкають на території Солом'янського району м. Києва – зі Службою у справах неповнолітніх Солом'янського району м. Києва (03186, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 40-а, кімн.7, 10, 12, тел./факс 249-47-61), а для решти студентів – зі службою у справах неповнолітніх за місцем проживання студента.

Особам, відрахованим з університету, після закриття обхідного листа, відділ кадрів видає підготовлену деканатом відповідного факультету/інституту академічну довідку встановленої форми та оригінал документів про попередню освіту, який зберігався в особовій справі студента. Реєстрація академічних довідок проводиться в спеціальній книзі. Для передачі в архів до особової справи студента додаються: підписана керівництвом факультету/інституту і скріплена печаткою факультету/інституту копія академічної довідки, завірена деканом/директором залікова книжка, студентський квиток і скріплена печаткою за підписом декана/директора навчальна картка студента із зазначенням виконання студентом навчального плану.

Відомості про вивчені предмети та складені заліки та екзамени вносяться до академічної довідки окремо за кожний семестр. Для всіх форм навчання до академічної довідки в графі “Кількість годин за навчальним планом” ставиться кількість годин, передбачена навчальним планом для денної форми навчання. Якщо студент раніше навчався в іншому навчальному закладі, в академічній довідці зазначаються назви навчальних закладів, в яких були складені екзамени з певних дисциплін.

До академічної довідки не вносяться предмети, з яких студент одержав незадовільні оцінки. Студентам, які вибули з першого курсу і не складали екзамени та заліки, видається академічна довідка із записом, що студент заліків та екзаменів не складав.

Студент, який не пройшов державної атестації, допускається до наступної державної атестації протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу. Якщо студент не захистив дипломний проект (роботу), державна комісія встановлює, чи може він повторно захищати той самий дипломний проект (роботу) або він зобов'язаний підготувати новий. Перелік державних екзаменів для осіб, які їх складають повторно, визначається навчальним планом, що діяв у рік закінчення ними вищого навчального закладу.

Студентам, які не складали державні екзамени або не захищали дипломній проект (роботу) з поважної причини (документально підтвердженої) ректором може бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи державної комісії зі складанням державних екзаменів чи захисту дипломних проектів (робіт) відповідно, але не більше, ніж на один рік.

4. Переведення і поновлення студентів

Студента може буту переведено з:

– одного ВНЗ до іншого;

– одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;

– однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.

Переведення студентів на першому курсі забороняється. Переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст та магістр, з однієї спеціальності на іншу не допускається. Переведення з одного навчального закладу до іншого, або з однієї форми навчання на іншу студентів, які навчаються за рівнями спеціаліст та магістр, можливе тільки за умови переведення на ті самі спеціальності, за якими здійснювалась їх підготовка.

Переведення студентів з іншого навчального закладу II–IV рівнів акредитації незалежно від форми навчання до НТУУ “КПІ” здійснюється за згодою ректорів обох навчальних закладів за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу. Студент, який бажає перевестись до іншого навчального закладу, подає на ім'я ректора навчального закладу, в якому він навчається, заяву про переведення і, одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора того навчального закладу, до якого він бажає перевестись. При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації академічної різниці, декан факультету/директор інституту видає розпорядження, яким студент допускається до занять, а до навчального закладу, в якому студент навчався раніше, направляє запит щодо одержання поштою особової справи. Особова справа студента, який переводиться до іншого навчального закладу, в тижневий термін пересилається на адресу другого навчального закладу. У навчальному закладі, де студент навчався раніше, залишаються копії академічної довідки, навчальної картки студента, залікова книжка та список пересланих документів. Порядок зберігання цих документів такий самий, як і особових справ студентів. Наказ ректора про зарахування студента видається після одержання особової справи студента.

Особи, які навчались за рахунок коштів державного бюджету, користуються пріоритетним правом при переведенні та поновленні на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць. При відсутності вакантних держбюджетних місць вищезгадані особи за їх згодою можуть бути переведені або поновлені на навчання з оплатою з інших джерел фінансування.

Особи, які навчаються в державному навчальному закладі за договором, можуть бути переведені на навчання на таких самих умовах до інших державних навчальних закладів за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та згоди замовників, що фінансують підготовку. Переведення таких осіб на вакантні місця держзамовлення може здійснюватися на конкурсній основі і за умови згоди замовників.

При існуванні двох- або тристоронніх угод (договорів) на підготовку фахівців переведення студентів з одного напряму підготовки на інший, з однієї спеціальності або форми навчання на іншу, з одного навчального закладу до іншого здійснюється за умов внесення відповідних змін до даних угод і з дотриманням вимог чинного законодавства.

Особи, які навчаються в акредитованому недержавному навчальному закладі, можуть бути переведені до державних навчальних закладів на умовах, що передбачені для осіб, які навчаються в державному навчальному закладі за договором, а також за конкурсом на вільні місця за держзамовленням.

Студенти, які навчаються в неакредитованих недержавних навчальних закладах, не мають права переведення до державних навчальних закладів.

Переведення студентів з одного напряму підготовки на інший або на іншу спеціальність одного бакалаврського напряму, або з однієї форми навчання на іншу в межах університету здійснюється наказом декана факультету/директора інституту лише під час канікул на підставі заяви студента та висновку випускової кафедри. Зазначені переведення дозволяються при наявності вакантних місць і здійснюються за конкурсом інтегральних рейтингів студентів.

При створенні на факультеті навчальних комплексів з акредитованих спеціальностей “університет–коледж (технікум)” та організації навчання за узгодженими навчальними планами, відповідно до положень угоди може бути передбачений механізм взаємопереведення на відповідні курси для закінчення освіти на конкурсній основі за інтегральними рейтингами студентів.

Поновлення до складу студентів здійснюється ректором, незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини відрахування, трудового стажу, форми навчання і з урахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.

Поновлення студентів на перший курс забороняється. Студенти, які були відраховані з першого курсу, можуть бути поновлені на другий курс за умови ліквідації ними академічної різниці до початку навчальних занять.

Студенти, відраховані з університету, можуть бути поновлені на навчання до навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації.

Заява про поновлення або переведення повинна бути розглянута протягом двох місяців, і заявникові повідомлені умови зарахування на навчання або причина відмови.

Переведення студентів, а також поновлення до складу студентів осіб, які були відраховані з навчальних закладів, здійснюється під час канікул наказом ректора за поданням приймальної комісії університету (декана/директора у період зимових канікул).

Студенту, поновленому в університеті або переведеному з іншого навчального закладу, видається залікова книжка з проставленими перезарахованими навчальними предметами та відповідними оцінками. Перезарахування результатів раніше складених студентом заліків та екзаменів проводиться деканом/директором за умови ідентичної назви, обсягу навчальної дисципліни та форм підсумкового контролю. В інших випадках питання про перезарахування результатів заліків та екзаменів вирішується відповідними кафедрами за умови відповідності програмних вимог з цих дисциплін.

Ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило, до початку навчальних занять.

До особистої справи студента, зарахованого з іншого навчального закладу або поновленого до складу студентів, додаються: витяг з наказу про зарахування, заява, академічна довідка.

Порядок розглянуто та схвалено на засіданнях:

– Ради з навчально-виховної роботи, протокол № 6 від „14“ листопада 2006 року

– президії Профспілкового комітету студентів, протокол № 26/2 від „16“ листопада 2006 року

– Студентської Ради НТУУ „КПІ”, протокол № 01-11-06 від „07“ листопада 2006 року

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.