НАКАЗ № 2-12 від 27.01.2006 Про перейменування відділу комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 06_2-12.doc29.5 КБ
Microsoft Office document icon 06_2-12a.doc55 КБ

З метою ефективного використання наукового потенціалу та сприяння комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, що створюються при виконанні наукових, науково-технічних і методичних робіт, згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 01.11.2005 р. № 631,

Н А К А З У Ю :

1. Перейменувати відділ комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності у відділ з питань інтелектуальної власності.
2. Затвердити „Положення про відділ з питань інтелектуальної власності” (додаток 1).
3. Скасувати наказ № 2-21 від 3 лютого 2005 р. „Про створення відділу комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності”.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника проректора з наукової роботи Барбаша В.А.

Проректор з наукової роботи Ільченка М.Ю.

Положення про відділ з питань інтелектуальної власності

1. Загальні положення

1.1. Відділ з питань інтелектуальної власності (Відділ) створено у складі департаменту науки та інноватики Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” (Університет) у відповідності з наказом Міністерства освіти і науки України № 631 від 01.11.2005 року замість відділу комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. Відділ входить до складу Органу управління інноваційного середовища Технополісу „Київська політехніка” відповідно наказу ректора № 1-126 від 22.09.2005 р.
1.2. Відділ створено з метою ефективного використання інтелектуального потенціалу науковців Університету, забезпечення сучасних методів управління діяльністю у сфері інтелектуальної власності та сприяння розвитку цивілізованої системи комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності.
1.3. Відділ у своєї діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, цим Положенням та іншими правовими актами України
1.4. Відділ здійснює свою діяльність в єдиному комплексі освітньої, наукової, науково-технічної, науково-дослідної діяльності Університету і підпорядковується проректору з наукової роботи.
1.5. Відділ взаємодіє з адміністративними, науковими, навчальними, виробничими та іншими підрозділами Університету, а також інноваційними структурами, створеними на його базі, і підприємствами, що працюють в галузі високих технологій.
1.6. У межах своєї компетенції відділ співпрацює з органами виконавчої влади, українськими та іноземними інноваційними інфраструктурами, банками, фондами, компаніями, фірмами, установами, організаціями всіх форм власності, підприємствами, професійними спілками та їх об’єднаннями, діяльність яких пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.
1.7. На посаду керівника відділу та його заступників призначаються особи, які мають повну вищу освіту та вищу освіту в сфері інтелектуальної власності або пройшли перепідготовку з питань інтелектуальної власності, мають науковий ступінь або стаж роботи не менш як три роки в зазначеній сфері.
У складі працівників відділу вводяться посади: начальника відділу, заступника начальника відділу, завідуючого групою, головного, провідного, старшого наукового, наукового та молодшого наукового співробітників, провідного інженера, інженерів і техніків різних категорій та інші посади, визначені законодавством України.
Інші вимоги до керівника Відділу, його заступників, а також до спеціалістів (фахівців) з інтелектуальної власності, встановлюються згідно з законодавством України.
2. Завдання та функції Відділу

2.1. Основними завданнями Відділу є:
2.1.1. Організація та забезпечення сучасних методів управління у сфері інтелектуальної власності, комерціалізація результатів наукової та науково-технічної діяльності Університету, залучення інвестицій, співробітництво з підприємствами і суб’єктами наукової та науково-технічної діяльності України і іноземних держав з метою використання результатів цієї діяльності.
2.1.2. Забезпечення набуття, охорони, захисту і правомірного використання об’єктів права інтелектуальної власності, власником яких виступає Університет.
2.1.3. Проведення експертизи комерційного потенціалу результатів наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності Університету з метою визначення серед них найбільш перспективних.
2.1.4. Забезпечення набуття Університетом майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що створені в результаті його наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності та сприяння введенню їх у господарський оборот.
2.1.5. Формування атмосфери довіри та співробітництва на основі балансу інтересів між Університетом, структурними підрозділами, працівниками, а також підприємствами, інвесторами та іншими потенційними комерційними партнерами, встановлення ділової репутації Університету як надійного та передбачуваного партнера.
2.1.6. Інформаційно-аналітичне забезпечення робіт по створенню, охороні, захисту та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.
2.1.7. Захист прав та законних інтересів Університету та його працівників - творців об’єктів права інтелектуальної власності (винахідників) в адміністративному порядку та в суді, зокрема, захист від недобросовісної конкуренції, запобігання неправомірному одержанню прав на використання об’єктів права інтелектуальної власності, що створені працівниками Університету, третіми особами та несанкціонованому використанню таких об’єктів.
2.2. Для вирішення покладених на нього завдань Відділ виконує такі функції:
2.2.1. Досліджує потреби ринку в об’єктах права інтелектуальної власності, майнові права на які належать НТУУ „КПІ”, при пошуку потенційних партнерів, розробці навчальних програм, укладенні договорів на виконання наукових, науково-дослідних та науково-технічних робіт.
2.2.2. Здійснює спільно з відповідними підрозділами Університету аналіз наукових, науково-дослідних, методичних робіт, що плануються до виконання, прогнозування їх результатів з метою виявлення патентноздатних об’єктів права інтелектуальної власності, доцільності їх правової охорони в Україні та в іноземних державах.
2.2.3 Виконує разом з відповідними підрозділами Університету патентні, патентно-кон’юнктурні та маркетингові дослідження при проведенні наукових, науково-дослідних, навчально-методичних робіт, підготовці пропозицій щодо доцільності їх патентування та передачі прав на них, рекламі, розробці інноваційних і інвестиційних проектів, бізнес-планів і програм перспективного розвитку Університету.
2.2.4. Готує пропозиції щодо віднесення наукової, науково-технічної, науково-дослідної та іншої інформації про розроблені об’єкти права інтелектуальної власності до категорії інформації з обмеженим доступом, зокрема конфіденційної інформації, комерційної таємниці.
2.2.5. Проводить аналіз результатів наукової, науково-технічної, науково-дослідної діяльності щодо можливості їх відкритого опублікування, використання, експонування, передання третім особам і в інформаційні центри, включення до баз даних й інших форм інформації, доступних невизначеному колу осіб.
2.2.6. Проводить разом з іншими підрозділами Університету моніторинг і аналіз результатів наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності для своєчасного виявлення продукції, яка має комерційний потенціал.
2.2.7. Бере участь у пошуку потенційних інвесторів для фінансування робіт, пов’язаних з доведенням об’єктів права інтелектуальної власності до рівня товару, здатного забезпечити потреби потенційних ліцензіатів.
2.2.8. Здійснює правове забезпечення договорів, стороною яких є Університет, в частині, що стосується правовідносин у сфері інтелектуальної власності, в тому числі, дає роз'яснення по застосуванню законодавства, бере участь у переговорах і розробленні проектів договорів щодо формування умов, прав і обов'язків сторін (правова охорона, використання об’єктів інтелектуальної власності, розподіл прав, забезпечення конфіденційності, виплата винагороди, щодо витрат і доходів тощо), здійснює контроль за їх виконанням.
2.2.9. Розробляє проекти договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, стороною яких є Університет, бере участь у переговорах щодо укладання таких договорів, здійснює контроль за їх виконанням.
2.2.10. Здійснює підготовку та подання документів (заявок) на об’єкти права інтелектуальної власності у визначені законодавством органи для патентування в Україні та іноземних державах відповідно до національних і міжнародних процедур.
2.2.11. Забезпечує комерціалізацію об’єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які належать Університету, в Україні та інших державах, включаючи: рекламу наукового та інноваційного потенціалу конкретних розробок результатів наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності та товарів; налагодження контактів із підприємствами, аналіз комерційних пропозицій потенційних ліцензіатів та інвесторів; укладання договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності; розробку проектів установчих договорів юридичних осіб, створюваних для реалізації об’єктів права інтелектуальної власності Університету тощо.
2.2.12. Готує укладення передбачених чинним законодавством договорів з авторами об’єктів права інтелектуальної власності, та здійснює контроль за їх виконанням.
2.2.13 Вживає заходів для запобігання порушенню майнових прав Університету на об’єкти права інтелектуальної власності іншими особами, та запобігання порушенню ним аналогічних прав третіх осіб.
2.2.14. Бере в межах своєї компетенції участь у підготовці, укладанні та контролі за виконанням трудових договорів та договорів цивільно-правового характеру, передбачених законодавством України у сфері інтелектуальної власності, з винахідниками (авторами) об’єктів права інтелектуальної власності, сприяє додержанню законності у реалізації особистих немайнових прав та майнових прав авторів об’єктів права інтелектуальної власності, в тому числі щодо виплати їм винагороди.
2.2.15. Розробляє університетські нормативні і методичні документи, які регламентують питання створення, правової охорони і комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, фінансування такої діяльності, надходження і розподілу ліцензійних платежів і інших доходів від використання об’єктів права інтелектуальної власності, виплати винагород і інших форм заохочення працівникам-винахідникам (авторам) і особам, які сприяли цій діяльності, забезпечує перевірку виконання зазначених документів структурними підрозділами, працівниками, аспірантами і студентами Університету
2.2.16. Надає у межах своєї компетенції керівництву Університету пропозиції щодо участі у міжнародному співробітництві у сфері інтелектуальної власності у рамках міжнародних програм, проектів і професійних асоціацій, бере участь у виконанні цих програм і проектів. Підтримує зв’язок з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВІОВ), впроваджує програму „Університетська ініціатива” ВОІВ як локальний координатор серед ВНЗ України.
2.2.17. Бере участь у заходах з організації наукової, науково-технічної, науково-дослідної, методичної робіт в сфері інтелектуальної власності Університету. Бере безпосередню участь у виконанні цих робіт.
2.2.18. Здійснює заходи з організації навчання та підвищення кваліфікації працівників Університету у сфері інтелектуальної власності, зокрема з комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності та координації навчання студентів і аспірантів з цих питань.
2.2.19. Створює бази даних науково-технічних і учбово-методичних розробок Університету, які підлягають комерціалізації, а також потенційних замовників інноваційної продукції Університету.
2.2.20. Здійснює звітність у сфері правової охорони і результатів комерційної реалізації об’єктів інтелектуальної власності Університету.
2.2.21. Щорічно готує пропозиції щодо кошторису витрат на забезпечення діяльності підрозділу.
2.2.22. Надає працівникам і особам, які навчаються в Університеті, консультативно-правову, інформаційну і практичну допомогу в реалізації ними особистих немайнових і майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що їм належать, і пільг, передбачених правовими актами України та Університету, у тому числі, прав працівників-винахідників (авторів) на винагороду за використання об’єктів права інтелектуальної власності, створених ними у зв’язку з виконанням трудового договору чи доручення роботодавця.
2.2.22. Проводить аналіз стану наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності Університету в цілому та окремо його підрозділів, зокрема у сфері інтелектуальної власності, готує пропозиції щодо її вдосконалення тощо.

3. Організація діяльності Відділу

3.1. Відділ створюється, реорганізується і ліквідується наказом проректора з наукової роботи Університету.
3.2. Фінансування діяльності Відділу здійснюється на підставі кошторису витрат на здійснення діяльності Університету в сфері інтелектуальної власності за рахунок:
а) коштів загального і спеціального фондів Державного бюджету України;
б) коштів, що надходять до Університету з інших джерел, в тому числі, коштів українських, іноземних і міжнародних фондів, організацій, банків, інших юридичних і фізичних осіб, в тому числі ліцензіатів.
3.3. Відділ має право:
3.3.1. Одержувати в установленому порядку всі необхідні для роботи Відділу документи Університету та його структурних підрозділів, а також інноваційних структур, створених на його базі.
3.3.2. Залучати працівників Університету до виконання робіт відповідно до компетенції Відділу.
3.3.3. Надавати на розгляд керівництва Університету та його структурних підрозділів пропозиції щодо удосконалення діяльності, пов'язаної зі створенням, охороною та комерціалізацією об’єктів інтелектуальної власності, що належать Університету; заохочення працівників та інших осіб, які сприяли створенню, правовій охороні та використанню об’єктів права інтелектуальної власності Університету.

П'ятниця, Січень 27, 2006 - 14:45

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.