НАКАЗ № 1-6 || 24.01.08 || Про організацію та планування навчального процесу 2008 – 2009 навчального року

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 08_1-6.doc132 КБ

З метою якісної та своєчасної підготовки до нового 2008 – 2009 навчального року та на виконання наказу ректора від 21.05.2007 року №1-82 “Про затвердження програм розвитку НТУУ”КПІ”

НАКАЗУЮ:

1. Навчально-методичному управлінню (Мікульонок І.О.) організувати роботу кафедр, факультетів та інститутів щодо методичного забезпечення навчального процесу в 2008 – 2009 навчальному році згідно з Положенням про організацію навчального процесу в НТУУ „КПІ”, „Положенням про кредитно-модульну організацію навчального процесу в НТУУ „КПІ”, “Положенням про магістратуру НТУУ”КПІ”
2. Навчально-організаційному управлінню (Тимофєєв В. І.):
2.1. Забезпечити планування навчального процесу на 2008-2009 навчальний рік на факультетах (в інститутах) відповідно „Положення про організацію навчального процесу в НТУУ „КПІ”, „Положення про кредитно-модульну організацію навчального процесу в НТУУ „КПІ”, “Положення про магістратуру НТУУ”КПІ”, “Положення про організацію працевлаштування випускників НТУУ”КПІ”, наказу № 1-101 від 26 червня 2007 року “Про закріплення спеціальностей і спеціалізацій за кафедрами НТУУ "КПІ" та “Рекомендацій щодо розробки навчальних планів та робочих навчальних планів за новими напрямами підготовки бакалаврів”.
2.2 Надати всім кафедрам необхідні дані щодо фінансового забезпечення штатного розкладу кафедр.

Директорам інститутів, деканам:
3.1. Організувати розробку документів, які необхідні для організації та планування навчального процесу у 2008-2009 навчальному році, у відповідності з додатком № 1 до цього наказу.
3.2. Завершити розробку інформаційних пакетів інститутів (факультетів) до 30 травня 2008 року.
3.3. Організувати роботу щодо працевлаштування випускників 2009 року у відповідності до Положення про організацію працевлаштування випускників НТУУ”КПІ”. Забезпечити, спільно з навчально-організаційним управлінням, організацію та проведення двічі на рік круглих столів, ярмарків професій за галузями народного господарства з широким залученням до них студентів.
3.4. До 17 лютого 2008 року подати інформацію для формування плану державного замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою на 2008 рік до навчального відділу (кімната 125-1) за встановленою формою (Додаток № 2).
3.5 До 20 серпня 2008 р. провести перевірку готовності кафедр до нового навчального року.
4. Завідувачам кафедр:
4.1. На випускових кафедрах до 1 березня 2008 року розробити робочі навчальні плани підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів у відповідності з навчальними планами, графіком навчального процесу на 2008-2009 навчальний рік.
При розробці робочих навчальних планів:
- викладання нормативних дисциплін планувати у відповідності з додатком № 3;
- запланувати проведення занять з фізичного виховання з семестровою атестацією та поточним заліком за навчальний рік для студентів 1-3 курсів в обсязі 2-х годин аудиторних занять та 2-х годин самостійних занять на тиждень. Самостійні заняття проводити за індивідуальними планами та за тематикою кафедри фізичного виховання;
- врахувати рішення Методичної ради університету від 22 листопада 2007 року (протокол №3) щодо викладання дисципліни “Безпека життєдіяльності та охорона праці” (додаток №6);
- планувати не більше трьох екзаменів на семестр для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, в тому числі і для студентів 4 курсу, у відповідності з Положенням про кредитно-модульну організацію навчального процесу в НТУУ”КПІ”, а також встановити нормативний термін навчання за програмою підготовки бакалавра за заочною формою навчання 4 роки 5 місяців.
4.2. До 15 червня 2008 року розглянути та затвердити на засіданнях кафедр індивідуальні плани роботи викладачів на 2008-2009 навчальний рік. Складання планів проводити на основі „Положення про організацію навчального процесу в НТУУ „КПІ”, “Положення про планування та облік педагогічного навантаження викладачів в НТУУ "КПІ" та „Положення про кредитно-модульну організацію навчального процесу в НТУУ „КПІ”. При плануванні навчального навантаження на кафедрах та при складанні звітів про його виконання окремо вказати навантаження щодо роботи зі студентами, які навчаються за державним замовленням, та студентами, які навчаються за договором з компенсацією вартості навчання.
4.3 До 30 червня 2008 року розглянути на засіданнях кафедр та затвердити робочі навчальні програми дисциплін відповідно до робочих навчальних планів.
4.4 До 18 серпня 2008 року завершити підготовку усієї навчально-методичної документації, розкладу консультацій викладачів та завершити підготовку навчальних аудиторій, лабораторій, комп’ютерних класів, іншого обладнання для проведення занять.
4.6. Відпрацювати та надати до навчального відділу у встановлені терміни документи планування навчального процесу, за виконання яких відповідає завідувач кафедри (додаток № 1).
5. Науково-технічній бібліотеці (Дригайло В. Г.) укомплектувати бібліотеку необхідною літературою і забезпечити організовану видачу навчальної літератури студентам на 2008–2009 навчальний рік.
6. Затвердити перелік документів, що подаються до навчального відділу університету (додаток №1), та склад університетської комісії (додаток № 4) для перевірки готовності підрозділів до нового навчального року. Комісії з 20 по 23 серпня 2007 року здійснити перевірку готовності підрозділів до нового навчального року.
7. Затвердити графік проведення заходів перед початком нового навчального року (додаток № 5).
8. Начальнику відділу кадрів та діловодства довести зміст цього наказу до директорів інститутів, деканів факультетів та завідувачів кафедр.
9. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.

Ректор НТУУ „КПІ” М.З.Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.