НАКАЗ № 2-113 від 31.08.2009 Про проведення VI-го конкурсу на одержання фінансової підтримки науково-дослідних робіт студентів і аспірантів НТУУ "КПІ" у 2009/2010 навч. році

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 09_2-113.doc30 КБ
Microsoft Office document icon 09_2-113a.doc42.5 КБ
Microsoft Office document icon 09_2-113z.doc41 КБ

З метою подальшої активізації інноваційної діяльності студентів та аспірантів університету, розвитку і реалізації їх творчого потенціалу, поглиблення інтеграції освіти, науки та інноватики, а також підготовки кадрів вищої кваліфікації

Н А К А З У Ю:

1. Департаменту науки та інноватики університету оголосити VI-й конкурс на здобуття фінансової підтримки науково-дослідних робіт у 2009/2010 навчальному році, здійснити інформування та його проведення відповідно "Положення про фінансову підтримку науково-дослідної роботи студентів і аспірантів НТУУ "КПІ".
2. Завідувачам кафедр НТУУ "КПІ":
- на засіданнях кафедр розглянути НДР, які пропонуються на конкурс, і подати до 21 вересня 2009 року запити на здобуття фінансової підтримки в організаційний відділ департаменту науки та інноватики (кімн. 259 - 1);
- призначити кураторів по кожній НДР із числа викладачів та наукових співробітників підрозділу, які будуть відповідати та здійснювати контроль за виконанням переможцями науково-дослідних робіт і використанням коштів, що будуть виділені переможцям конкурсу.
3. Експертній комісії до 1 жовтня 2009 року провести експертизу наукових робіт, поданих на конкурс, та визначити переможців конкурсу.
4. Науковим керівникам НДР – переможцям конкурсу по закінченню кожного етапу подавати анотовані звіти, а по завершенню терміну виконання роботи представити в департамент науки та інноватики заключний звіт про виконання НДР.
5. Головному бухгалтеру НТУУ "КПІ" Субботіній Л.Г. провести виплату коштів за рахунок накладних витрат НДЧ.
6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з наукової роботи НТУУ «КПІ» Ільченко М.Ю.
Ректор Згуровський М.З.

Положення про здійснення фінансової підтримки науково-дослідних робіт студентів і аспірантів НТУУ "КПІ"

1. Фінансова підтримка надається творчим колективам чи окремим здобувачам з числа студентів та аспірантів НТУУ "КПІ" з метою стимулювання подальшої активізації інноваційної діяльності студентів та аспірантів університету, розвитку і реалізації їх творчого потенціалу, поглиблення інтеграції освіти, науки та інноватики, а також підготовки кадрів вищої кваліфікації за наступними напрямами:
I. Комплексних інноваційних програм Наукового парку «Київська політехніка»:
1. Енергетика сталого розвитку.
2. Розвиток інноваційних складових інформаційного суспільства
України.
3. Комплексний аналіз і стратегічне планування розвитку систем
життєзабезпечення великих міст, регіонів і мегаполісів України.
4. Системи спеціального та подвійного призначення
5. Біотехнічні системи і технології,
II. Комплексних програм університету:
1. Сталий розвиток
2. Енергетика сталого розвитку
3. Розбудова інформаційного суспільства
4. Нові матеріали та технології
5. Системи спеціального та подвійного призначення
III. Проведення фундаментальних та прикладних досліджень з
природничих, технічних та гуманітарних наук.
2. У конкурсі можуть брати участь усі студенти та аспіранти НТУУ "КПІ", які мають результати власних наукових досліджень, наукові ідеї і плани, що потребують подальшої розробки та впровадження.
3. Здобувачі, що беруть участь у конкурсі, можуть бути учасниками тільки одного запиту на здобуття фінансової підтримки. Кількість учасників запиту не повинна перевищувати 5 осіб.
4. Рішення щодо участі кожного запиту в конкурсі приймають кафедри з врахуванням наукової новизни, практичної цінності та можливостей впровадження НДР, а також виконання кандидатських дисертацій, магістерських і дипломних робіт за тематикою НДР.
5. По кожному запиту кафедра призначає куратора НДР з числа викладачів чи наукових співробітників кафедри, який контролює виконання технічного завдання науково-дослідної роботи та використання коштів, що будуть виділені переможцям конкурсу.
6. Запит по кожній НДР подається у одному примірнику до організаційного відділу департаменту науки та інноватики (кімн. 259-1, тел. 454-92-01) за встановленою формою у визначений наказом ректора термін.
7. Організацію та проведення конкурсу здійснює департамент науки та інноватики НТУУ "КПІ".
8. Оголошення про проведення конкурсу друкується у газеті "Київський Політехнік" та розміщується у електронних засобах інформації університету.
9. Визначення переможців конкурсу здійснюється експертною комісією на конкурсних засадах. Критерії оцінки запитів розробляються експертною комісією і затверджується проректором з наукової роботи.
10. Експертна комісія формується з числа науково-педагогічних працівників НТУУ "КПІ" за визначеними у п. 1 «Положення» напрямами, а також представників студентських та аспірантських наукових товариств.
11. Склад експертної комісії, результати експертних оцінок НДР, переможці конкурсу, обсяг фінансової підтримки, оформлення виконавців по кожній НДР затверджуються наказами або розпорядженнями по університету.
12. Рішення про переможців конкурсу приймається відкритим голосуванням на засіданні експертної комісії і затверджується наказом ректора.
13. Фінансова підтримка надається переможцям конкурсу впродовж одного навчального року і складається із 3-х етапів, що відповідають кварталам року.
14. Фінансова підтримка здійснюється за рахунок накладних витрат НДЧ університету. Кошти за наданою фінансовою підтримкою витрачаються відповідно кошторисів, які затверджуються проректором з наукової роботи.
15. Керівники НДР – переможці конкурсу готують і подають до департаменту науки та інноватики НТУУ «КПІ» до встановленого наказом ректора терміну наступні документи:
а) технічне завдання на виконання НДР,
б) кошторис витрат по НДР,
в) індивідуальні договори підряду.
14. Технічне завдання на виконання НДР готується за встановленою формою, підписується керівником і виконавцями НДР, погоджується куратором НДР від кафедри, координатором пріоритетного напряму наукового парку «Київська політехніка» або цільової науково-технічної програми НТУУ «КПІ», деканом факультету, заступником проректора та затверджується проректором з наукової роботи.
15. Кошторис витрат по НДР готується за встановленою формою, підписується керівником НДР, погоджується куратором НДР від кафедри, помічником начальника департаменту економіки і фінансів, заступником проректора та затверджується проректором з наукової роботи.
16. Індивідуальний договір підряду укладається окремо для кожного виконавця НДР з визначенням предмету договору, строків виконання та умов виплати коштів по договору. Індивідуальний договір підряду візується куратором НДР від кафедри, помічником начальника департаменту економіки і фінансів, заступником проректора, підписується виконавцем і замовником - проректором з наукової роботи.
17. По закінченню 1-го і 2-го етапів керівник НДР надає до департаменту науки та інноватики анотований звіт за етап, після чого сторони складають акт здачі-приймання науково-технічної продукції в 2-х примірниках: один - для Замовника, другий - для Виконавця.
18. По закінченні 3-го етапу роботи складається заключний звіт про виконання НДР, який розглядається на засіданні кафедри, захищається перед приймальною комісією департаменту науки та інноватики і затверджуються проректором з наукової роботи.
19. Робота по кожному етапу НДР вважається виконаною після подання її результатів Замовнику, затвердження анотованого звіту і підписання акту здачі-прийняття сторонами. Замовник приймає подану Виконавцем готову роботу і підписує акт, якщо робота виконана якісно і відповідає вимогам договору та Технічному завданню на виконання НДР.
20. У разі необхідності Замовник створює експертну комісію для оцінки якості виконання робіт по НДР і після її висновку складає акт здачі-приймання продукції.
21. Якщо при прийманні робіт буде виявлено їх невідповідність основним вимогам, сторони складають відповідний акт з переліком необхідних доопрацювань і зазначенням терміну їх виконання.
22. Після підписання акту здачі-приймання науково-технічної продукції бухгалтерією департаменту науки та інноватики здійснюється виплата коштів з перерахуванням на особовий рахунок виконавця НДР.

Начальник департаменту
економіки і фінансів Субботіна Л.Г.

Заступник проректора Барбаш В.А.

Понеділок, Серпень 31, 2009 - 00:00

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.