НАКАЗ № 2-248 від 07.11.2012 Про вдосконалення механізму взаємодії учасників, що працюють з об’єктами права інтелектуальної власності

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 12_2-248.doc127.5 КБ

З метою упорядкування і підвищення ефективності взаємодії учасників, що працюють з об’єктами права інтелектуальної власності в НТУУ «КПІ», проведення інвентаризації об’єктів права інтелектуальної власності, покращення процесів комерціалізації перспективних наукових розробок через Науковий парк «Київська політехніка» і постановки об’єктів права інтелектуальної власності на бухгалтерський облік університету

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити «Положення про взаємодію учасників, що працюють з об’єктами права інтелектуальної власності в Національному технічному університеті України «КПІ»» (Додаток 1).
2. Відділу з питань інтелектуальної власності надавати пріоритетну підтримку тим заявкам на об’єкти права інтелектуальної власності, які за результатами патентних і маркетингових досліджень мають перспективи комерціалізації.
3. Затвердити «Порядок розгляду заявки на об’єкт права інтелектуальної власності, який створено працівниками, аспірантами і студентами НТУУ «КПІ» (Додаток 2).
4. Відділу з питань інтелектуальної власності разом провести інвентаризацію об’єктів права інтелектуальної власності з метою виявлення таких, які можуть підлягати комерціалізації, постановки їх на бухгалтерський облік та підтримання чинності їх дії.
5. Затвердити «Порядок постановки і зняття об’єктів права інтелектуальної власності на бухгалтерський облік» (Додаток 3).
6. Керівнику ДЕФ Субботіній Л.Г. здійснити постановку об’єктів права інтелектуальної власності на бухгалтерський облік.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи Ільченка М.Ю.

Ректор Згуровський М.З.

Додаток 1
Положення про взаємодію учасників, які працюють з об’єктами права інтелектуальної власності

“Положення про взаємодію учасників, які працюють з об’єктами права інтелектуальної власності в Національному технічному університеті України „КПІ” (далі - Положення) визначає послідовність дій учасників щодо об’єктів права інтелектуальної власності (далі - ОПІВ), що створені працівниками НТУУ “КПІ” та іншими особами, які виконують цивільно-правове замовлення НТУУ «КПІ», для здійснення з ОПІВ наступних дій:

- набуття права інтелектуальної власності на ОПІВ;
- охорона права інтелектуальної власності існуючих ОПІВ;
- захист права інтелектуальної власності на ОПІВ;
- технологічний аудит ОПІВ;
- проведення оцінки ОПІВ;
- постановка на бухгалтерський облік ОПІВ;
- укладення ліцензійних договорів;
- передача прав на ОПІВ;
- створення компаній з передачі технології;
- захист прав власників від недобросовісної конкуренції;
- захист прав власників від претензій третіх осіб;
- судовий захист прав на ОПІВ.
Положення розроблено з метою створення та оптимізації системи взаємодії основних учасників, що працюють з ОПІВ, формування атмосфери довіри та механізму співробітництва на основі балансу інтересів між структурними підрозділами НТУУ «КПІ», Науковим парком «Київська політехніка», встановлення ділової репутації НТУУ «КПІ» та Наукового парку «Київська політехніка» як надійних та передбачуваних партнерів.

1. Визначення термінів

1.1. Об’єкти прав інтелектуальної власності (ОПІВ):
- об’єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, знаки для товарів і послуг, раціоналізаторські пропозиції, комерційна таємниця тощо);
- об'єкти авторського права (твори науки, літератури, мистецтва, у тому числі комп’ютерні програми і бази даних).
Питання щодо окремих видів ОПІВ, зокрема комерційної таємниці й оприлюднення відповідної службової інформації з обмеженим доступом, можуть визначатися окремими положеннями по НТУУ «КПІ».
1.2. Комерційна таємниця - є інформація технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, яка є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.
1.3. Службові ОПІВ - об’єкти прав інтелектуальної власності, які створені Творцем під час дії трудових відносин з роботодавцем і відповідають хоча б одній з наступних умов:
а) створені у зв'язку з виконанням службових обов'язків, та за державні кошти;
б) створені у зв’язку з виконанням доручення (завдання) роботодавця;
в) створені у зв’язку з іншими випадками виконання трудового договору (контракту);
г) інші умови, безпосередньо визначенні законом;
д) підручники, монографії, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, практикуми, словники, енциклопедії, довідники, навчальні програмні засоби тощо (далі - службові навчальні видання), створення яких передбачено в індивідуальному плані Творця.
1.4. Майнові права інтелектуальної власності - виключне право використовувати, дозволяти використовувати, забороняти використання ОПІВ способами, передбаченими законодавством, а також виключне право розпоряджатись вказаними правами та інші права визначені законом.
1.6. Нематеріальні активи - право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування майном та майновими правами платника податку в установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими правами.
Нематеріальні активи (для цілей бухгалтерського обліку) - це активи, що не мають фізичної та/або матеріальної форми незалежно від вартості, може бути ідентифікованим і використовуються установою в процесі виконання основних функцій більше одного року.
1.7. Особисті немайнові права інтелектуальної власності - право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) ОПІВ, право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця ОПІВ. Особисті немайнові права інтелектуальної власності належать творцеві ОПІВ, не залежать від майнових прав інтелектуальної власності та не можуть відчужуватися (передаватися), за винятками, встановленими законом.
1.8. Постановка на баланс – відображення в балансі НТУУ «КПІ» створеного, придбаного або отриманого нематеріального активу (ОПІВ), якщо існує імовірність одержання від нього майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена.
1.9. Патентний повірений – представник, зареєстрований згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від10.08.1994 р. № 545.
1.10. Творець - працівник, аспірант, студент НТУУ „КПІ” або інша фізична особа, творчою працею якої створено ОПІВ.
1.11. Трансфер ОПІВ - передача ОПІВ, що оформляється між юридичними та/або фізичними особами шляхом укладання дво- або багатостороннього договору, яким установлюються, змінюються або припиняються майнові права і обов’язки щодо ОПІВ.
1.12. Учасники – департамент, відділ, служба, група, кафедра, студентські громадські організації, співробітники (аспіранти, студенти) НТУУ “КПІ” та працівники Наукового парку “Київська політехніка”, в посадові (громадські) обов’язки яких входять виконання функцій, пов’язаних з ОПІВ.

2. Нормативно-законодавча база

2.1. Дії структурних підрозділів НТУУ “КПІ” та Наукового парку “Київська політехніка” щодо ОПІВ здійснюються відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України, законів України «Про вищу освіту», «Про інвестиційну діяльність», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інформацію», «Про науково-технічну інформацію», «Про інноваційну діяльність», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», «Про авторські та суміжні права», «Про Науковий парк «Київська політехніка», «Про наукові парки», Порядку визначення оціночної вартості об’єктів права інтелектуальної власності, що перебувають у державній власності або були створені (придбані) за державні кошти, з метою зарахування на бухгалтерський облік, затверджений Наказом Фонду державного майна України від 13.12.2005р. №3162, наказу Державного комітету статистики України від 14.10.2004 р. № 558 «Про затвердження форм статистичних спостережень із статистики науки та інновацій та Інструкцій щодо їх складання», наказів Міністерства освіти, молоді та спорту України, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в науково-технічній та інноваційній сфері.

3. Учасники

3.1. Роботу з ОПІВ проводять або виконують функції, пов’язані з ОПІВ, наступні структурні підрозділи, студентські та громадські організації НТУУ «КПІ», а також Наукового парку «Київська політехніка»:
- Департамент науки та інноватики – структурний підрозділ НТУУ «КПІ», відповідно до «Стратегії розвитку НТУУ «КПІ» на 2012-2020 роки», до його компетенції відносяться питання інноваційної діяльності, зокрема ОПІВ;
- Відділ з питань інтелектуальної власності (далі – Відділ ПІВ). Відділ ПІВ створено згідно з Наказом МОН України № 631 від 01.11.2005 р. та Наказу НТУУ „КПІ” від 03.02.2005 р. № 2-21;
- Експертно-консультативна комісія з питань інтелектуальної власності – дорадчий орган, який створено в НТУУ «КПІ» з метою сприяння вдосконалення системи захисту прав інтелектуальної власності університету та його працівників, аспірантів і студентів, для поглиблення зв’язку між наукою та бізнесом і реалізації інноваційних проектів. Положення про Експертно-консультативну комісію з питань інтелектуальної власності затверджується наказом ректора НТУУ «КПІ»;
- юридична служба НТУУ «КПІ» - виконує юридичний супровід діяльності усіх структурних підрозділів університету, зокрема, що стосується інтелектуальної власності;
- бухгалтерія департаменту економіки і фінансів НТУУ «КПІ» – виконує постановку на бухгалтерський облік ОПІВ, проводить фінансові операції щодо ОПІВ;
- кафедра конструювання верстатів і машин механіко-машинобудівного інституту – здійснює підготовку фахівців з інтелектуальної власності;
- науковий парк «Київська політехніка» - юридична особа, що створена за ініціативи НТУУ «КПІ» для організації, координації, контролю процесу розроблення і виконання проектів наукового парку згідно Закону України № 1563-VI від 25.06.2009 р.;
- студентські громадські організації НТУУ «КПІ» - профспілковий комітет студентів, студентська рада, наукове товариство студентів та аспірантів – сприяють створенню аспірантами та студентами ОПІВ та малих підприємств, що реалізують ОПІВ, власниками яких є НТУУ «КПІ».

4. Послідовність дій щодо ОПІВ, створених працівниками НТУУ „КПІ”
4.1. Працівники, аспіранти, студенти НТУУ „КПІ”, у разі створення ОПІВ, звертаються до Відділу ПІВ для оформлення документів, наведених у п. 4.2.
4.2. Відділ ПІВ виконує наступні функції, передбачені «Положенням про відділ з питань інтелектуальної власності», затвердженим ректором НТУУ „КПІ”:
- забезпечує набуття прав інтелектуальної власності НТУУ «КПІ» на ОПІВ, що створені в результаті наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності його працівників, аспірантів та студентів;
- надає працівникам, аспірантам та студентам НТУУ «КПІ» консультативну допомогу в складанні заявок на ОПІВ та в підготовці таких документів: повідомлення про створення ОПІВ, створеного у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи доручення (завдання) роботодавця, з використанням досвіду, науково-технічних і виробничих знань, обладнання НТУУ «КПІ» (додаток 1), анкети (додаток 2), договору про передання майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт права інтелектуальної власності, створений у зв’язку з виконанням трудового договору (додаток 3), договору про вклад співавторів та розподіл винагороди (Додаток 4);
- звертає увагу творців, під час оформлення заявки на охоронні документи, на не повне розкриття сутності ОПІВ (залишаючи ноу-хау);
- подає заявки до Державного підприємства “Український інститут промислової власності” (далі – ДП «УІПВ»), до Державної служби інтелектуальної власності України (у разі оформлення авторського права на службовий твір), здійснює їх супровід під час проведення експертизи, отримує охоронні документи, здійснює підготовчі дії з оплати зборів, державного мита та підтриманню чинності ОПІВ;
- проводить експертизу комерційного потенціалу результатів наукової та інноваційної діяльності структурних підрозділів університету з метою визначення найбільш перспективних об’єктів і напрямків для трансферу технологій;
- готує ліцензійні договори (додаток 5) та договори про передачу роботодавцем права на одержання патенту на об’єкт права інтелектуальної власності, створений у зв’язку з виконанням трудового договору та (або) доручення роботодавця, авторові(ам) (додаток 6);
- надає консультативну допомогу з приводу проведення патентного пошуку та проводить спільно з творцями патентні дослідження для ОПІВ, що мають перспективу комерціалізації;
- сприяє залученню до складу творців або заявників представників організацій – потенційних замовників ОПІВ для прискорення його реалізації з оформленням відповідних угод;
- здійснює, у тому числі з Науковим парком «Київська політехніка», рекламно-виставково-інформаційне забезпечення робіт по створенню, охороні, захисту та комерціалізації використання ОПІВ;
- організовує оцінку ОПІВ;
- передає документи до бухгалтерії університету для постановки на баланс нематеріальних активів (ОПІВ), від яких існує імовірність одержання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з їх використанням, та контролює процес постановки ОПІВ на бухгалтерський облік;
- забезпечує організацію проведення університетського щорічного конкурсу «Винахід року», сприяє участі творців у всеукраїнському конкурсі «Кращий винахід» та інших вітчизняних і закордонних конкурсах;
- готує пропозиції щодо віднесення інформації про розроблені об’єкти інтелектуальної власності до категорії комерційної таємниці; висловлює пропозиції щодо тимчасового утримання від набуття об’єкту інтелектуальної власності зважаючи на комерційні інтереси;
- бере участь разом з Науковим парком «Київська політехніка» у пошуку потенційних інвесторів для фінансування робіт, пов’язаних з доведенням об’єктів інтелектуальної власності до рівня комерційного продукту. Бере участь у пошуку замовників та переговорах для укладання з ними ліцензійних і господарських договорів;
- створює базу даних інноваційних розробок НТУУ «КПІ», надає статистичну звітність по формам № 4-нт і № 7-нт (ліцензії);
- проводить лекції, семінари, навчальні курси.
4.3. Якщо заявка, що надійшла до Відділу ПІВ не має перспектив на використання її у майбутньому (відсутні листи від підприємств – потенціальних замовників), Відділом ПІВ пропонується укладення договору про передачу права на службовий ОПІВ Творцю або третій особі. Договір про передачу права на службовий ОПІВ підписується проректором з наукової роботи та Творцем (ями).
4.4. Якщо Творець не погоджується прийняти права на службовий ОПІВ і наполягає на поданні заявки від імені НТУУ „КПІ”, то Відділ ПІВ готує документи для розгляду Експертно-консультативною комісією з питань інтелектуальної власності Департаменту науки та інноватики НТУУ „КПІ” із запрошенням Творців для прийняття колегіального рішення.
4.5. Експертно-консультативна комісія з питань інтелектуальної власності розглядає питання процесу трансферу технологій, надання послуг стороннім організаціям з питань інтелектуальної власності, сприяння вдосконаленню системи набуття, охорони і захисту прав інтелектуальної власності НТУУ „КПІ” та його працівників, аспірантів і студентів та трансферу технологій, пропонує керівництву університету проекти відповідних документів і рішень щодо ОПІВ, розглядає спірні питання щодо подачі заявок ОПІВ через Відділ ПІВ.
4.6. Оперативну координацію дій учасників, що пов’язані з ОПІВ, здійснюють проректор з наукової роботи та його заступник з управління інноваційною діяльністю.
4.7. Для укладення ліцензійного договору між НТУУ „КПІ” (ліцензіаром) та іншою юридичною особою (ліцензіатом) Відділ ПІВ готує комплект наступних документів: замовляє витяг з Державного реєстру України стосовно правового статусу ОПІВ; замовляє незалежному експертові здійснення робіт по оцінці ОПІВ; готує копії охоронного документа та копії установчих документів Сторін; складає ліцензійний договір, подає підписаний договір або витяг на реєстрацію; готує документи для постановки ОПІВ на бухгалтерський облік. У разі, якщо Науковий парк знаходить ліцензіата на ОПІВ, власником якого є НТУУ «КПІ», останній виплачує Науковому парку грошову винагороду за надані послуги, пов’язані з пошуком ліцензіата, відповідно договору.
4.8. Для укладення договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на ОПІВ між НТУУ „КПІ” та іншою юридичною особою Відділ ПІВ замовляє витяг з Державного реєстру України стосовно правового статусу ОПІВ; готує пакет документів для постановки ОПІВ на бухгалтерський облік, замовляє незалежному експертові здійснення робіт по оцінці ОПІВ; готує копії охоронного документа та копії установчих документів Сторін; складає договір, подає підписаний договір або витяг на реєстрацію, також готує документи, передбачені Постановою КМУ від 06.06.2007 р. № 803 «Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності», а саме:
- техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження прав інтелектуальної власності та напрямів використання коштів;
- акт інвентаризації об’єктів права інтелектуальної власності, які пропонуються до відчуження;
- довідка щодо доцільності відчуження прав інтелектуальної власності;
- висновок про вартість прав на ОПІВ, що відчужується та звіт про його оцінку;
- за наявності заборгованості з виплати заробітної плати - відомості про загальну суму заборгованості із заробітної плати і графік погашення такої заборгованості, а також про наявність у підприємства заборгованості за податками і зборами (обов'язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів.
Вказані документи подаються Відділом ПІВ до Міністерства освіти, молоді та спорту України для отримання дозволу на передачу права власності на ОПІВ.
4.9. ОПІВ, від яких існує імовірність одержання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з його використанням, ставляться на бухгалтерський облік відповідно законодавчих актів. Дії бухгалтерії НТУУ „КПІ” по формуванню у бухгалтерському обліку інформації про ОПІВ у складі нематеріальних активів визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. № 1202, чинного з 01.01.2013р. і Наказом Державного казначейства України від 21.02.2005 р. № 30 “Про внесення змін та доповнень до Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 р. № 64 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 р. № 459/4680”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2005 р. № 300/10580.

5. Послідовність дій щодо ОПІВ,
створених вітчизняними фізичними та юридичними особами

5.1. У разі звернення до НТУУ „КПІ” фізичних чи юридичних осіб стосовно надання консультацій з приводу набуття прав на створений ними ОПІВ, між замовником та НТУУ „КПІ” укладається договір про надання науково-технічних послуг.
5.2. Відділом ПІВ здійснюються дії по виконанню умов цього договору, а саме: оформлення матеріалів заявок на ОПІВ та подання їх до ДП “УІПВ”, супроводу під час проведення експертизи заявки, отримання охоронного документа і передача його замовнику.

5. Послідовність дій щодо ОПІВ,створених іноземними громадянами та іншими особами,що мають постійне місце проживання поза межами України

6.1. У разі звернення до НТУУ „КПІ” іноземних громадян та інших осіб, що мають постійне місце проживання поза межами України, стосовно надання консультацій з приводу набуття прав на створений ними ОПІВ, між замовником та НТУУ „КПІ” укладається договір про надання науково-технічних послуг із залученням патентного повіреного та, за необхідності, перекладача з числа працівників НТУУ „КПІ”.
6.2. Відділом ПІВ здійснюються дії по виконанню умов цього договору, що відносяться до його функцій, а саме: оформлення матеріалів заявок на ОПІВ та подання заявки до ДП “УІПВ”, супровід під час проведення експертизи заявки, отримання охоронного документа із залученням патентного повіреного з числа працівників НТУУ „КПІ”, а також передача охоронного документа замовнику.

6. Послідовність дій щодо бухгалтерського обліку і проведення оцінки ОПІВ

7.1 Об’єкти права інтелектуальної власності, як нематеріальні активи визнаються активами НТУУ «КПІ» якщо вони не мають фізичної та/або матеріальної форми незалежно від вартості, використовуються в процесі виконання основних функцій університету більше одного року та існує ймовірність отримання університетом майбутніх економічних вигід, пов’язаних з їх використанням або якщо вони мають потенціал корисності і вартість може бути достовірно визначена.
ОПІВ підлягають взяттю на облік згідно до:
Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 N 64 (зі змінами та доповненнями);
Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. N 1202, чинного з 01.01.2013р.
Для цілей бухгалтерського обліку нематеріальні активи включають:
авторське та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо);
права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);
права на знаки для товарів і послуг (зареєстровані знаки, фірмові найменування);
права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);
права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, розробки, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, захист від недобросовісної конкуренції тощо);
незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи;
інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).
Нематеріальний актив, який створюється в результаті розробок (чи на етапі розробок внутрішнього проекту), визнається активом за умов, якщо суб’єкт бухгалтерського обліку в державному секторі має:
намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;
можливість отримання майбутніх економічних вигід або потенціалу корисності від реалізації або використання нематеріального активу;
інформацію для достовірного визначення витрат, пов’язаних із розробкою нематеріального активу.
7.2. Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання активом, то витрати пов’язані з його придбанням чи створенням, визначаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені, без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.
7.3. Оформлення операцій із введення в господарський оборот НТУУ «КПІ» і використання окремих придбаних (створених) об'єктів права інтелектуальної власності здійснюється згідно до Порядку застосування типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2004р. № 732 за типовими формами первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів:
НА-1 "Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів";
НА-3 "Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів".
7.4. Для взяття на облік нематеріальні активи повинні бути закінченими та засвідченими відповідними документами (патентом, сертифікатом, ліцензією тощо) у порядку, встановленому чинним законодавством України.
На облік у складі нематеріальних активів беруться придбані права на володіння, користування та розпорядження об’єктом нематеріальних активів після відчуження їх (прав) від колишніх власників та визначення його вартості.
Згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджених наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114, бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснюється на рахунку 12 "Нематеріальні активи", об’єктів права інтелектуальної власності – на субрахунку 121 "Авторські та суміжні з ними права" за правилами відображення в бухгалтерському обліку придбання, оприбуткування, списання нематеріальних активів визначеними в Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженій наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 N 61 (у редакції наказу Державного казначейства України від 14.02.2005 N 28).
7.5. Придбаний об’єкт авторського права на умовах користування ним, без передання прав на володіння або розпорядження, не обліковується у складі нематеріальних активів. Витрати, пов’язані з придбанням (створенням) таких об’єктів, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені, без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.
Не визнаються нематеріальним а::ктивом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені, витрати на дослідження, підготовку і перепідготовку кадрів.
7.6. Придбані (створені) нематеріальні активи, по яких передається право власності НТУУ «КПІ», зараховуються на баланс за первісною вартістю (за фактичними витратами на їх придбання та виготовлення), а об’єкти, які переоцінювались, за відновлювальною вартістю. При цьому запис у регістрах бухгалтерського обліку проводиться на підставі первинних документів. Первинні документи повинні бути складені в момент здійснення операції, а якщо неможливо – безпосередньо після закінчення операції. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображення у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Для організації обліку та забезпечення контролю за зберіганням нематеріальних активів, кожному об’єкту незалежно від місця перебування (в експлуатації, на складі) присвоюється інвентарний номер.
7.7. Інвентаризація нематеріальних активів НТУУ «КПІ» проводиться згідно до Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затвердженій наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 N 90.
В ході інвентаризації нематеріальних активів їх наявність установлюється або за документами, що були підставою для оприбуткування, або додатково за документами, якими оформлені (тобто підтверджуються) майнові права.
За результатами інвентаризації складаються інвентаризаційні описи для об'єктів, відображених та не відображених у бухгалтерському обліку. При цьому комісією обов'язково аналізується строк корисного використання кожного об'єкта чи групи однотипних за призначенням та умовами використання об'єктів (місяці) і вивчається питання стосовно ймовірності надходження (отримання) економічних вигод від їх використання.
Результати інвентаризації нематеріальних активів (у т. ч. об'єктів права інтелектуальної власності) відображаються у Інвентаризаційному описі нематеріальних активів (додаток 3 до Інструкції ). Інвентаризаційний опис нематеріальних активів складається на кожний окремий об'єкт нематеріальних активів чи групу однотипних за призначенням та умовами використання об'єктів нематеріальних активів, окремо за кожною особою, відповідальною за використання об'єкта чи групи об'єктів нематеріальних активів. До опису комісією вносяться дані про назву нематеріального активу, характеристику, призначення, дату придбання (введення в експлуатацію), первісну вартість, строк корисного використання, кількість та вартість об'єкта чи групи об'єктів нематеріальних активів.
У разі виявлення надлишків об'єктів нематеріальних активів, інвентаризаційна комісія записує їх в інвентаризаційний опис із внесенням потрібних даних. Оцінка таких об'єктів проводиться відповідно до дійсної відновлювальної вартості і оформлюється відповідними актами.
У разі виявлення розходжень (недостач, лишків) між даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів складається Порівняльна відомість результатів інвентаризації нематеріальних активів (додаток 4 до Інструкції).
Стосовно недостач і лишків інвентаризаційна комісія повинна одержати письмові пояснення осіб, відповідальних за використання та зберігання нематеріальних активів.
Об'єкти, які виявлені під час інвентаризації як такі, що не відображені в бухгалтерському обліку і щодо яких за рішенням комісії в майбутньому існує ймовірність надходження (отримання) економічних вигод від їх використання, оцінюються в 1 гривню згідно до Порядку визначення оціночної вартості об’єктів права інтелектуальної власності, що перебувають у державній власності або були створені (придбані) за державні кошти, з метою зарахування на бухгалтерський облік, затверджений Наказом Фонду державного майна України від 13.12.2005р. №3162.
Відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації та оцінки здійснюється станом на дату інвентаризації (оцінки) у тому звітному періоді (місяці, кварталі, році), в якому був затверджений акт оцінки або складений звіт про оцінку.

8. Послідовність дій щодо ОПІВ
у разі пред’явлення претензій третіх осіб щодо створеного ОПІВ, захисту
прав від недобросовісної конкуренції та судового захисту прав на ОПІВ

8.1. У разі пред’явлення претензій третіх осіб щодо створеного ОПІВ, виявлення фактів порушення прав власника ОПІВ або вирішення спору стосовно ОПІВ у судовому порядку, захист прав власника здійснює юридична служба НТУУ „КПІ”.

9. Взаємодія НТУУ “КПІ”:: з Науковим парком “Київська політехніка”

9.1. Врегулювання відносин між НТУУ „КПІ” і НП «Київська політехніка» у сфері ОПІВ визначається окремим договором між зазначеними особами.

10. Стимулювання інноваційної діяльності співробітників, аспірантів і студентів НТУУ «КПІ»

10.1. Стимулювання інноваційної діяльності працівників, аспірантів та студентів НТУУ «КПІ» здійснюється відповідно до Положення про інноваційний та заохочувальний фонд НТУУ «КПІ», яке має бути підготовлено в установленому порядку і затверджене наказом ректора НТУУ «КПІ».

Проректор з
наукової роботи Ільченко М.Ю.

Середа, Листопад 7, 2012 - 14:15

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.