НАКАЗ № 1-28 | 19.02.15 | Про організацію та планування освітнього процесу 2015-2016 навчального року

Завантажити оригінали документівРозмір
Microsoft Office document icon 2015_1-28.doc528 КБ

З метою якісної та своєчасної підготовки до нового 2015-2016 навчального року та на виконання вимог Закону України від 1 липня 2014 року № 1556 “Про вищу освіту”і наказу МОН України від 26 січня 2015 року №47 “Про особливості формування навчальних планів на 2015-2016 навчальний рік”

НАКАЗУЮ:

1. Навчально-організаційному управлінню (Яблонський П.М.):

1.1. Забезпечити планування освітнього процесу на 2015-2016 навчальний рік в інститутах, на факультетах з урахуванням вимог Закону України “Про вищу освіту,” наказу МОН України від 26 січня 2015 року №47 “Про особливості формування навчальних планів на 2015-2016 навчальний рік” та відповідно до “Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ”, “Положення про магістратуру НТУУ “КПІ”, Розпорядження КМУ від 27 серпня 2010 року № 1726-р “Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів,” “Положення про організацію працевлаштування випускників НТУУ “КПІ”, затвердженого наказом ректора від 27.11.2007 року № 1-163, наказу ректора № 4-254 від 25 червня 2014 року “Про закріплення спеціальностей і спеціалізацій за кафедрами НТУУ "КПІ".
1.2. Організувати роботу інститутів, факультетів, випускових кафедр щодо планування та організації освітнього процесу в НТУУ “КПІ” у 2015-2016 навчальному році у відповідності до форм документів департаменту навчальної роботи, які затверджені наказом ректора університету від 19 грудня 2013 року № 1-317 “Про організацію та планування навчального процесу 2014-2015 навчального року” з урахуванням впроваджених в університеті інформаційного забезпечення освітнього процесу на базі автоматизованої системи управління АС “ВНЗ” та системи “Електронний кампус”.
1.3. Надати всім кафедрам необхідні дані щодо фінансового забезпечення штатного розкладу кафедр.
1.4. Організувати контроль проведення освітнього процесу на кафедрах, факультетах та в інститутах у 2015-2016 навчальному році.
1.5. ІОЦ забезпечення навчального процесу до 25 серпня 2015 року:
- забезпечити якісне функціонування програм АС “Деканат” (в частині заповнення НП, РНП, розрахунку навчального навантаження), АСПНП і АСФР щодо інформаційної підтримки заповнення навчальних та робочих навчальних планів, формування розкладу занять з застосуванням довідників (напрямів підготовки, спеціальностей, кредитних модулів, навчальних груп тощо) еталонного електронного довідково-інформаційного фонду НТУУ “КПІ”;
- забезпечити достовірність даних НП, РНП та розкладу занять в системі “Деканат”, АСПНП та подальшу інтеграцію даних в систему “Education” для формування додатків до дипломів та даних РНП до системи “Електронний кампус” для методичного забезпечення кредитних модулів навчальних дисциплін;
- провести визначення штатної чисельності науково-педагогічних працівників кафедр відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1134 “Про затвердження нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукового ступеню кандидата наук, слухачів, інтернів на одну штатну посаду НПП у ВНЗ Ш і IV рівня акредитації та ВНЗ післядипломної освіти державної форми власності.”
2. Навчально-методичному управлінню (Гожій С.П.):
2.1.Здійснити методичне забезпечення організації та проведення освітнього процесу 2015-2016 навчального року відповідно до вимог нормативних документів.
2.2. Протягом 2015-2016 навчального року здійснювати контроль за формуванням акредитаційних справ з освітніх ступенів університету, термін дії ліцензій яких закінчується 01.07.2015 року, щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційного забезпечення та їх відповідності Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Державним вимогам до акредитації.
2.3. Протягом 2015-2016 навчального року проводити аналіз кадрового забезпечення підготовки фахівців за відповідними освітніми ступенями.
2.4. Організувати розробку освітніх програм у відповідності до вимог Закону України “Про вищу освіту.”
2.5. Організувати введення в дію “Положення про організацію освітнього процесу в НТУУ “КПІ.”
3.Директору навчально-методичного комплексу “Інститут післядипломної освіти” (Малюковій І.Г.) організувати планування та проведення підготовки фахівців за другою вищою освітою відповідно до Положення Про порядок здобуття другої вищої освіти в НТУУ “КПІ” та розробку інтегрованих навчальних і робочих навчальних планів підготовки слухачів і студентів за формами NH-3.01, NH-3.02, вказаних у додатках № 41-48 наказу ректора університету від 19 грудня 2013 року № 1-317 “Про організацію та планування навчального процесу 2014-2015 навчального року.”
4. Директорам інститутів, деканам факультетів:

4.1. Організувати розроблення документів щодо планування та організації освітнього процесу з підготовки кадрів в НТУУ “КПІ” у 2015-2016 навчальному році у відповідності до форм документів департаменту навчальної роботи, які затверджені наказом ректора університету від 19 грудня 2013 року № 1-317 “Про організацію та планування навчального процесу 2014-2015 навчального року.”
4.2. Організувати роботу щодо працевлаштування випускників 2016 року відповідно до Розпорядження КМУ від 27 серпня 2010 року № 1726-р “Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів,” “Положення про організацію працевлаштування випускників НТУУ”КПІ”, затвердженого наказом ректора від 27.11.2007 року № 1-163. Забезпечити організацію та проведення круглих столів, ярмарків професій за галузями народного господарства з широким залученням до них студентів відповідно до додатку № 23 до цього наказу.
4.3. Забезпечити виконання доведених обсягів державного замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою у 2015 році за відповідними освітніми ступенями.
4.4. До 21 серпня 2015 р. провести перевірку готовності кафедр до нового навчального року.
4.5. Призначити відповідальних і організувати якісне заповнення баз даних програм АС “Деканат”, АСПНП і АСФР, забезпечити технічну підтримку методистів факультетів і кафедр для роботи з пакетами програм з метою подальшої інтеграції даних у системи “ Education” та “Електронний кампус”.

5. Завідувачам кафедр:
5.1. На випускових кафедрах:
- розробити робочі навчальні плани підготовки студентів за освітнім ступенем бакалавр прийому 2012, 2013,2014 років, за освітніми ступенями спеціаліст, магістр прийому 2014 року з денної та заочної форм навчання на 2015-2016 навчальний рік відповідно до існуючих навчальних планів з урахуванням ціни одного кредиту 30 годин та додатків №№ 1-22 до цього наказу до 15 квітня 2015 року.
Розробку навчальних та робочих навчальних планів прийому студентів 2015 року за всіма освітніми ступенями провести за окремим наказом ректора.
- планування освітнього процесу за освітніми ступенями провести у відповідності до Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційного забезпечення, а також у відповідності до Державних вимог до акредитації, затверджених наказом МОН України від 13.06.2012 р. №689;
- привести ресурсне забезпечення освітнього процесу (кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне, інформаційне та інше) за освітніми ступенями згідно з Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Державними вимогами до акредитації до 01 вересня 2015 року;

- затвердити та подати до департаменту навчально – виховної роботи списки кураторів навчальних груп до 28 серпня 2015 року;
5.2. Надати конструкторському бюро інформаційних систем в електронному вигляді (на адресу e-campus@ukr.net) та ІОЦ забезпечення навчального процесу в електронному вигляді (на адресу t.mona@kpi.ua ) з поміткою “Підготовка до 2015-2016 н.р.”:
- до 01 квітня 2015 року - перелік шифрів навчальних груп кафедр за відповідними освітніми ступенями за денною та заочною формами навчання із зазначенням спеціальностей (спеціалізацій) в форматі Microsoft Office Word;
- до 30 квітня 2015 року документи навчально-організаційного забезпечення, що зазнали змін протягом 2014-2015 навчального року в форматі Microsoft Office Word;
- до 20 травня 2015 року - затверджені навчальні плани, робочі навчальні плани підготовки студентів за відповідними освітніми ступенями за денною та заочною формами навчання в форматі Microsoft Office Excel, внесені та роздруковані з програми АСП НП.
5.3. На випускових кафедрах, які здійснюють підготовку фахівців за другою вищою освітою, розробити та затвердити інтегровані навчальні та робочі навчальні плани підготовки слухачів і студентів за формами NH-3.01, NH-3.02, вказаних у додатках № 41-48 наказу ректора університету від 19 грудня 2013 року № 1-317 “Про організацію та планування навчального процесу 2014-2015 навчального року” до 02 червня 2015 року (плани надавати до відділу наступної освіти “ІНО” НМК “ІПО” кімн. № 40-5 корп. №1).
5.4. Розробку документів навчально-організаційного забезпечення на кафедрах здійснювати у відповідності до форм документів департаменту навчальної роботи, які затверджені наказом ректора університету від 19 грудня 2013 року № 1-317 “Про організацію та планування навчального процесу 2014-2015 навчального року.”
5.5. До 25 червня 2015 року розглянути та затвердити на засіданнях кафедр індивідуальні плани роботи викладачів на 2015-2016 навчальний рік.
5.6. До 26 червня 2015 року затвердити робочі навчальні програми на 2015-2016 навчальний рік.
5.7. До 14 серпня 2015 року завершити підготовку усієї навчально-методичної документації, складання розкладу консультацій викладачів та завершити підготовку навчальних аудиторій, лабораторій, комп’ютерних класів.
5.8. Відпрацювати та надати до навчального відділу у встановлені цим наказом терміни документи щодо планування освітнього процесу, за виконання яких відповідає завідувач кафедри (додаток № 1 до цього наказу).

6. Конструкторському бюро інформаційних систем:
6.1. Для систематизації інформації за єдиними класифікаційними правилами, згідно з стандартом НТУУ “КПІ” “Єдине інформаційне середовище НТУУ “КПІ”. Єдина система класифікації, кодування та індексації інформаційних ресурсів НТУУ “КПІ” до 01 квітня 2015 року оновити еталонний електронний довідково-інформаційний фонд НТУУ “КПІ”, єдиний для застосування в інформаційних системах підтримки освітнього процесу університету.
6.2. До 20 травня 2015 року - підготувати “Регламент роботи з еталонним електронним довідково-інформаційним фондом НТУУ “КПІ”.
6.3. До 20 травня 2015 року - скоригувати загальноуніверситетський реєстр документів навчально-організаційного забезпечення.
7. Науково-технічній бібліотеці (Друченко М.Л.) укомплектувати бібліотеку необхідною літературою і забезпечити організовану видачу навчальної літератури студентам на 2015–2016 навчальний рік.
8. Затвердити перелік документів, що подаються до навчального відділу університету (додаток №1 до цього наказу), та склад університетської комісії (додаток № 24 до цього наказу) для перевірки готовності підрозділів до нового навчального року. Комісії університету з перевірки готовності підрозділів до нового 2015-2016 навчального року з 25 серпня по 26 серпня 2015 року здійснити перевірку готовності підрозділів до нового навчального року.
9. Затвердити графік проведення заходів перед початком нового навчального року (додаток № 25 до цього наказу).
10. Начальнику відділу кадрів і архівної справи Л.П. Андрейчук довести зміст цього наказу до директорів інститутів, деканів факультетів і завідувачів кафедр.
11. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.

Ректор М.З. Згуровський

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.