Втратив чинність НАКАЗ № 7-136 від 09.11.2018 Про затвердження Тимчасового положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі та Положення про підготовку здобувачів вищої освіти доктора наук в докторантурі

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2018_7-136.pdf7.21 МБ

З метою організації ефективної підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі та доктора наук в докторантурі,

НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ №2-92 «Про затвердження положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у 2016 році» від 04 липня 2016 року.
2. Затвердити Тимчасове положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Додаток № 1).
3. Затвердити Положення про підготовку здобувачів вищої освіти доктора наук в докторантурі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Додаток № 2).
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з наукової роботи Ільченка М.Ю.
Ректор М.З. Згуровський

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ
ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В АСПІРАНТУРІ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Зміст
I. Загальні положення..............................................................................................1
II. Організація та проведення вступних випробувань.........................................2
III. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі..................................................................................................................4
IV. Права та обов'язки аспірантів............................................................................8
1. Загальні положення
1.1. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" розроблено відповідно до Закону України "Про вищу освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)".
1.2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:
в аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі - Університету) за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання;
поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи в Університеті).
1.3. Підготовка громадян України в аспірантурі здійснюється: за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням); за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контрактну,
зокрема за кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).
1.4. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, і вартість такої підготовки визначаються Вченою радою Університету з урахуванням ліцензійного обсягу, вказаного в ліцензії Університету, за якою він здійснює освітню діяльність на третьому рівні вищої освіти, а також можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та освітніх потреб аспірантів за відповідною спеціальністю.
1.5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.
1.6. Підготовка іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі здійснюється:
на підставі міжнародних договорів, укладених між Університетом та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб (на умовах контракту).
1.7. Усі особи, які здобувають вищу освіту в Університеті, мають рівні права та обов'язки.
1.8. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки).
II. Організація та проведення вступних випробувань
2.1. Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до цього Порядку, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН, та поточних Правил прийому до Університету.
2.2. Вступ до аспірантури іноземців та осіб без громадянства здійснюється на конкурсній основі відповідно Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН, та поточних Правил прийому до Університету.
Організаційні заходи щодо прийому до аспірантури іноземців та осіб без громадянства здійснює Центр міжнародної освіти КШ ім. Ігоря Сікорського;
2.3. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документу згідно з поточними Правилами прийому до Університету.
2.4. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантур визначається поточними Правилами прийому до Університету
2.5. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобути: за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі-Документ), обов'язковою є процедура визнання І встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року №504 "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.
2.6. Вступні випробування до аспірантури Університету складаються відповідно до поточних Правил прийому до Університету.
2.7. Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури здійснюється відповідно до поточних Правил прийому до Університету.
2.8. Для проведення вступних випробувань на основі здобутого ступеня магістра (спеціаліста) створюються предметні екзаменаційні комісії відповідно до поточних Правил прийому до Університету. Предметні екзаменаційні комісії призначаються ректором Університету,
2.9. Програми вступних випробувань до аспірантури оприлюднюються на веб-сайтах інститутів/факультетів Університету.
2.10. Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формується відповідно до поточних Правил прийому до Університету.
2.11. Рейтинговий список вступників формується відповідно до поточних Правил прийому до Університету.
2.12. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету протягом одного календарного року.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
2.13. До складу предметних комісій включаються доктори філософії (кандидати наук) та доктори наук, які проводять наукові дослідження відповідною спеціальністю.
До складу предметних комісій можуть бути включені також представники інших вищих навчальних закладів (наукових установ), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне керівництво дослідженнями аспірантів та/або про спільне виконання освітньо-наукової програми або з якими здійснюється підготовка докторів філософії за спільною освітньо-науковою програмою, узгодженою між Університетом науковою установою.
До складу предметної комісії з іноземної мови за рішенням Вченої ради інституту/факультету можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.
2.14. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури Приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника за процедурою, визначеною поточними Правилами прийому до Університету.
Рішення Приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом ректора Університету, який оприлюднюється в установленому порядку.
III. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі
3.1. Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора Університету призначається науковий керівник із числа наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем. Вчена рада Університету надає у встановленому порядку дозвіл на наукове керівництво аспірантами науковим та науково-педагогічним працівникам з науковим ступенем доктора філософії (кандидата наук)
3.2. Наукові колективи інститутів/факультетів створюють умови для органічної та плідної співпраці науковців та талановитої студентської молоді, здійснюють заходи для створення та розвитку наукових напрямків, формуванні наукових шкіл з урахуванням сучасних світових тенденцій. Для цього потенційні наукові керівники аспірантів сприяють формуванню здатності та готовності здійснювати наукову роботу здобувачів вищої освіти, починаючи з бакалаврського рівня, шляхом залучення студентів, аспірантів до виконання науково-дослідних, дослідницько-інноваційних робіт.
3.3. Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту І методології наукових досліджень аспіранта, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта і відповідає перед Вченою радою інституту/факультету за належне та своєчасне виконання обов'язків наукового керівника. Вчена рада інституту/факультету заслуховуй доповіді наукових керівників, завідувачів кафедр про підсумки звітів аспірантів у лютому та вересні щорічно.
3.4. Науковий керівник, який є доктором наук, може здійснювати одночасне наукове керівництво роботою над дисертаціями, як правило, не більше п'яти здобувачів наукових ступенів.
3.5. Науковий керівник, який має ступінь доктора філософії, може здійснювати одночасне наукове керівництво роботою над дисертаціями, як правило, не більше трьох здобувачів наукового ступеня доктора філософії.
На здійснення наукового керівництва роботою над дисертацією одного аспіранта науковому керівникові відводиться щороку 50 академічних годин навчального навантаження. При виконанні дисертації на стику галузей знань рішенням Вченої ради інституту/факультету аспіранту можуть бути призначені два наукових керівники з відповідним розподілом годин навчального навантаження та обов'язків між ними.
3.6. Організацію діяльності аспірантури Університету здійснює його Вчена рада (далі - Вчена рада).
Для врегулювання відносин між аспірантом і Університетом укладається договір.
3.7. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.
3.8. Підготовка в аспірантурі передбачає виконання аспірантом відповідної освітньо-наукової програми за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід'ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури є підготовка та публікація наукових статей.
3.9. Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі.
Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його науковим керівником і затверджується вченою радою інституту/факультету протягом двох місяців з дня зарахування аспіранта до Університету.
Індивідуальний план наукової роботи є обов'язковим до виконання здобувачем відповідного ступеня і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи.
Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою інституту/факультету рішення про відрахування аспіранта.
3.10. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.
3.11. Підготовка в аспірантурі завершується захистом дисертації аспіранта на спеціалізованій вченій раді. Здобувачі наукового ступеня доктора філософії мають право на вибір спеціалізованої вченої ради.
3.12. Аспірант, який захистився до закінчення строку підготовки в аспірантурі, має право за власним вибором:
отримати одноразову виплату в сумі залишку стипендії, передбаченої у бюджеті вищого навчального закладу) на відповідний календарний рік, та за власною заявою бути відрахованим з аспірантури;
отримати за власною заявою оплачувану академічну відпустку на строк, що залишився до завершення нормативного строку підготовки в аспірантурі.
3.13. Якщо аспірант захистив дисертацію на другому чи третьому році підготовки в аспірантурі та прийнятий на роботу на посаду наукового (науково-педагогічного) працівника в такому вищому навчальному закладі, то загальна сума залишку стипендії нараховується йому як щомісячна надбавка до заробітної плати.
3.14. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальний планом, що затверджуються Вченою радою Університету для кожної спеціальності.
Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобов'язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання),
0
уміння, навички та Інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічна діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, і захистити дисертацію.
3.15. Освітньо-наукова програма та навчальний план підготовки аспірантів складаються з освітньої та наукової складових.
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії :іа освітньою складовою відбувається відповідно до Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Організаційні заходи щодо підготовки аспІрантів-іноземців та осіб без громадянства за освітньою та науковою складовими здійснює Центр міжнародної освіти Університету.
Навчальний план підготовки аспірантів повинен містити інформацію про перелік та обсяг навчальних дисциплін (30-60 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - ЄКТС)), послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю.
Освітньо-наукова програма та навчальний план підготовки аспірантів основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником і затверджуються вченою радою інституту/факультету протягом двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури
Індивідуальний план роботи аспіранта (Додаток 1.1) містить два розділи: індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи.
Індивідуальний план роботи аспіранта складається у трьох примірниках, які зберігаються у відділі аспірантури та докторантури, на випусковій кафедрі та в аспіранта.
Індивідуальний план роботи аспіранта-іноземця або особи без громадянства складається у трьох примірниках, які зберігаються у Центрі міжнародної освіти Університету, на випусковій кафедрі та в аспіранта.
Індивідуальний навчальний план аспіранта повинен містити перелік дисциплін за вибором аспіранта в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС. При цьому аспіранти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти і які пов'язані з тематикою дисертації, за погодженням зі своїм науковим керівником і керівником відповідного підрозділу.
Засвоєння аспірантами навчальних дисциплін може відбуватися на базі Університету, а також у рамках реалізації права на академічну мобільність - На базі інших вищих навчальних закладів (наукових установ).
Аспірант має право змінювати свій індивідуальний навчальний план за погодженням зі своїм науковим керівником та подальшим затвердженням його на засіданні Вченої ради інституту/факультету.
Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов'язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені Індивідуальним навчальним планом аспіранта
3.16. Освітньо-наукова програма підготовки в аспірантурі Університету має включати не менше чотирьох складових, що передбачають набуття аспірантом таких компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій:
здобуття глибинних знань зі спеціальності (групи спеціальностей), за якою (якими) аспірант проводить дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за вибраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить не менше 12 кредитів ЄКТС);
оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового та загального культурного світогляду, професійної етики (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить 4-6 кредитів ЄКТС);
набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складання пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить не менше 6 кредитів ЄКТС);
здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності (рекомендований обсяг такої навчальної складової становить 6-8 кредитів ЄКТС).
Аспірант, який підтвердив рівень свого знання іноземної мови, зокрема англійської, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language TestingSystem, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment, на рівні СІ Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, має право:
на зарахування відповідних кредитів, передбачених освітньо-науковою програмою підготовки в аспірантурі, як таких, що виконані у повному обсязі;
на використання обсягу навчального навантаження, передбаченого для набуття мовних компетентностей, для здобуття інших компетентностей (за погодженням із науковим керівником).
3.17. Вчена рада Університету має право прийняти рішення про визнанні набутих аспірантом в інших вищих навчальних закладах (наукових установах) компетентностей з однієї чи декількох навчальних дисциплін (зарахувати кредити ЄКТС), обов'язкове здобуття яких передбачено освітньо-науковою програмою підготовки в аспірантурі. Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється постійно діючою aбo спеціалізованою вченою радою, утвореною для проведення разового захисту. на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.
Стан готовності дисертації аспіранта до захисту визначається науковим керівником.
3.18 Обов'язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану.
3.19 Наукова складова освітньо-наукової програми передбачує проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв'язання актуального наукового завдання в певній галузі знань або на стику кількох галузей, результати якого становлять оригінальний внесок у відповідну галузь (галузі) та оприлюднені у відповідних публікаціях.
Наукова складова освітньо-наукової програми оформлюється у вигляді індивідуального плану наукової роботи аспіранта (Додаток 1.2) і є невід'ємною частиною навчального плану аспірантури.
3.20. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) формою навчання.
IV. Права та обов'язки аспірантів
4.1. Аспіранти користуються правами здобувачів вищої освіти, визначеними Законом України "Про вищу освіту". З метою належного проведення наукових досліджень аспіранти також мають право на:
вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної в Університеті, бібліотеках і державних архівах України;
отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо власного дослідження від наукового керівника, на чіткий розподіл обов'язків між науковими керівниками у разі призначення вченою радою інституту/факультету двох керівників;
безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджену, забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи;
академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579;
академічну відпустку, зокрема за станом здоров'я, у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відповідно до законодавства.
4.2. Аспіранти зобов'язані виконувати всі обов'язки здобувачів вищої освіти, визначені Законом України "Про вищу освіту". З метою забезпечення належного проведення наукових досліджень аспіранти також зобов'язані:
дотримуватися морально-етичних норм і стандартів поведінки дослідників, встановлених Університетом та Кодексом честі КПІ ім. Ігоря Сікорського;
виконувати індивідуальний навчальний план роботи та систематично (не рідше ніж двічі на рік) звітувати про хід його виконання на засіданні кафедри яка уповноважена для цього вченою радою інституту/факультету;
брати участь у науковій та дослідницько-інноваційній діяльності кафедр;
доповідати за напрямом дисертаційного дослідження на наукових семінарах, конференціях;
обов'язково своєчасно інформувати наукового керівника і відділ аспірантури та докторантури про свою участь у всіх закордонних наукову дослідницьких проектах, у тому числі за програмами академічної мобільності;
систематично звітувати про виконання Індивідуальних планів наукової роботи на засіданнях кафедр у відповідності до графіку.
захистити в установлений термін свої наукові досягнення у вигляді дисертації на спеціалізованій вченій раді.
4.3. Покладення Університетом на аспіранта обов'язків, не пов'язаних з виконанням відповідної освітньо-наукової (наукової) програми та підготовкою дисертації (монографії, статей), забороняється.
4.4. Аспіранти мають право брати участь у конкурсах на отримання грантової підтримки наукових досліджень і стипендій, заснованих на честь видатних діячів науки, освіти, культури, громадських діячів, а також заснованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, державними чи недержавними органами, підприємствами, установами чи організаціями.
Тимчасове положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" обговорено та ухвалено на засіданні Науково-організаційної комісії Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського 06 листопада 2017 року.

П'ятниця, Листопад 9, 2018 - 16:45

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.