НАКАЗ № 7-75 від 20.08.2018 Про затвердження Положення про організацію роботи стипендіальних комісій КПІ ім. Ігоря Сікорського

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2018_7-75.pdf649.82 КБ

З метою вдосконалення стипендіального забезпечення здобувачів вищої освіти та відповідно до рішення Вченої ради університету (протокол №6 від 04.06.2018),
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію роботи стипендіальних комісій КШ ім. Ігоря Сікорського в новій редакції (додаток 1) та ввести його в дію з 01 вересня 2018 року.
2. Визнати таким, що втратив чинність наказ від 26.01.2017 № 7-5
«Про стипендіальну комісію університету» з 01 вересня 2018 року.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховний напрям) П.О. Киричка.
Ректор
М.З. Згуровський

Додаток 1

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ СТИПЕНДІАЛЬНИХ КОМІСІЙ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та інших нормативно-правовйх актів, які регулюють відносини у сфері стипендіального забезпечення.
1.2. У КПІ ім. Ігоря Сікорського (надалі - Університет) утворюються стипендіальні комісії для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної та/або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам та аспірантам, заохочення кращих з них за успіхи в навчанні, участь у науковій, громадській, культурній та спортивній діяльності.
1.3. Діяльність стипендіальних комісій здійснюються з урахуванням принципів колегіальності, об'єктивності, справедливості рівності прав і свобод здобувачів вищої освіти.
1.4. Стипендіальними комісіями, які утворюються в Університеті, є стипендіальна комісія Університету та стипендіальні комісії факультетів/інститутів. Стипендіальні комісії є колегіальними органами Університету, які у своїй діяльності керуються законами та іншими нормативно-правовими актами України, нормативно-правовими актами Університету: Статутом Університету, цим Положенням, Правилами призначення академічних стипендій, Порядком використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентів і аспірантів, тощо.

2. СКЛАД ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СТИПЕНДІАЛЬНИХ КОМІСІЙ

2.1. Склад стипендіальної комісії Університету затверджується наказом ректора Університету за поданням проректора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховний напрям).
2.2. Склад стипендіальної комісії факультету/інституту затверджується наказом проректора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховний напрям) за поданням декана факультету/директора інституту. До складу стипендіальної комісії факультету/інституту входять не менше 6 осіб.
2.3. Кількість осіб, які представляють у складі стипендіальних комісій органи студентського самоврядування та первинної профспілкової організації осіб, які навчаються, має становити не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії.
2.4. Пропозиції щодо осіб, які представляють органи студентського самоврядування та первинної профспілкової організації студентів, надаються, відповідно, органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
2.5. Зміни до складу стипендіальної комісії Університету вносяться наказом ректора.
2.6. Зміни до складу стипендіальної комісії факультету/інституту вносяться наказом проректора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховний напрям).
2.7. Головою стипендіальної комісії факультету/інституту є декан факультету/директор інституту.
2.8. Голова стипендіальної комісії Університету, факультету/інституту призначає секретаря стипендіальної комісії із числа членів комісії.
2.9. Члени стипендіальної комісії беруть участь у її засіданні особисто.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ СТИПЕНДІАЛЬНИХ КОМІСІЙ

3.1. Стипендіальна комісія Університету:
3.1.1. Призначає академічні стипендії студентам за поданням стипендіальних комісій факультетів/інститутів.
3.1.2. Призначає академічні стипендії аспірантам та докторантам.
3.1.3. Позбавляє стипендіатів (студентів, аспірантів та докторантів) академічних стипендій .
3.1.4. Подає пропозиції Вченій раді Університету щодо кандидатур на призначення стипендій, заснованих Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменних).
1 При відрахування студента, аспіранта, докторанта позбавлення (зняття) стипендії здійснюється на підставі наказу про відрахування або завершення навчання.
3.1.5. Призначає/позбавляє іменних та персональних стипендій, які виплачуються відповідно до угод між КПІ ім. Ігоря Сікорського та юридичними або фізичними особами.
3.1.6. Приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення студентів та аспірантів, які навчаються за державним замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) окремо щодо кожної особи і кожної виплати.
3.1.7. Подає пропозиції Вченій раді Університету щодо встановлення загального ліміту стипендіатів для призначення академічної стипендії, ліміту стипендіатів, яким призначається академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні, та ліміту стипендіатів з числа осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким призначається академічна стипендія до першого семестрового контролю.
3.1.8. Розглядає звернення про перегляд рішення стипендіальної комісії факультету/інституту.
3.1.9. Скасовує рішення стипендіальної комісії факультету/інституту, ухвалені з порушенням встановлених вимог.
3.2. Стипендіальна комісія факультету/інституту:
3.2.1. Затверджує рейтинг успішності студентів факультету/інституту;
3.2.2. Формує реєстр осіб для призначення академічної стипендії та подає його до стипендіальної комісії Університету.
3.2.3. Призначає/позбавляє соціальних стипендій студентів та передає необхідний пакет документів уповноваженій особі в Університеті за формування особових справ, які передаються до органу соціального захисту населення.
3.2.4. Подає пропозиції стипендіальній комісії Університету щодо надання матеріальної допомоги студентам та заохочення студентів за успіхи в навчанні, участь у науковій, громадській, культурній та спортивній роботі.
3.2.5. Виконує інші завдання, пов'язані зі стипендіальним забезпеченням студентів, визначені наказом ректора або стипендіальною комісією Університету.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ СТИПЕНДІАЛЬНИХ КОМІСІЙ

4.1. Формою роботи стипендіальної комісії Університету є засідання. Засідання стипендіальної комісії Університету вважається повноважним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж дві третини від загальної кількості членів комісії.
4.2. Рішення стипендіальної комісії Університету приймаються більшістю голосів присутніх членів. У разі рівного поділу голосів членів стипендіальної комісії Університету під час прийняття рішення голос головуючого є визначальним.
4.3. Засідання стипендіальної комісії Університету веде головуючий - голова стипендіальної комісії Університету, а у разі його відсутності - заступник голови.
4.4. Засідання стипендіальної комісії Університету оформлюється протоколом, який підписує головуючий та секретар. Протоколи ведуться секретарем стипендіальної комісії Університету.
4.5. Рішення стипендіальної комісії Університету є підставою для підготовки проекту наказу.
4.6. Рішення про дату, місце, час проведення та порядок денний засідання стипендіальної комісії Університету приймає голова стипендіальної комісії Університету, про що секретар повідомляє членів комісії не пізніше ніж за один робочий день до проведення відповідного засідання.
4.7. На засідання стипендіальної комісії Університету можуть запрошуватися інші особи без права голосу.
4.8. Формою роботи стипендіальної комісії факультету/інституту є засідання. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх членів стипендіальної комісії факультету/інституту. Засідання веде головуючий - голова стипендіальної комісії факультету/інституту, а в разі його відсутності - заступник голови. Засідання стипендіальної комісії факультету/інституту вважається повноважним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж дві третини від загальної кількості членів комісії.
4.9. Засідання стипендіальної комісії факультету/інституту оформлюється протоколом, який підписує головуючий та секретар.
4.10. Рішення стипендіальної факультету/інституту є підставою для підготовки проекту наказу про призначення або позбавлення (зняття) соціальної стипендії.
4.11. Засідання стипендіальних комісій проводиться за потреби, але не рідше одного разу за семестр.
4.12. Рішення про дату, місце, час проведення та порядок денний засідання стипендіальної комісії факультету/інституту приймає голова стипендіальної комісії факультету/інституту, про що секретар повідомляє членів комісії не пізніше ніж за один робочий день до проведення відповідного засідання.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Голова стипендіальної комісії факультету/інституту несе персональну відповідальність за роботу комісії та достовірність інформації переданої стипендіальній комісії Університету.
5.2. Голова, заступник голови та члени стипендіальної комісії Університету несуть відповідальність за неналежне призначення, позбавлення стипендії, відповідно до цього Положення та законодавства України.
Проректор з науково-педагогічної роботи (навчально-виховний напрям) П.О. Киричок

Понеділок, Серпень 20, 2018 - 14:45

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.