НАКАЗ № 7-110 від 03.06.2019 Про затвердження Положення про Комісії з питань атестації наукових працівників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2019_7-110.pdf1.28 МБ

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства порядку атестації наукових працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісії з питань атестації наукових працівників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (додається).
2. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи Ільченка М.Ю.
Ректор М.3.Згуровський

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЇ З ПИТАНЬ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

1. Загальні положення
1.1. Це Положення про Комісії з питань атестації наукових працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Положення про атестацію наукових працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. №1475, Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського і чинного законодавства та визначає основні завдання, повноваження та організаційні засади діяльності Комісій з питань атестації наукових працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі - Атестаційні комісії).
1.2. Атестаційна комісія створюється з метою визначення відповідності кваліфікації наукового працівника займаній посаді, оцінці рівня професійної підготовки наукового працівника, результативності його роботи, ефективності праці з урахуванням конкретних вимог до цієї категорії працівників, виявлення перспектив використання здібностей наукового працівника, визначення заходів щодо стимулювання підвищення його професійного рівня, потреби в підвищенні кваліфікації та професійної підготовки.
1.3. Атестаційна комісія є колегіальним органом.
1.4. Атестаційна комісія керується Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", Положенням про атестацію наукових працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. №1475, та цим Положенням.
1.5. Для організації та проведення атестації наукових працівників наказом ректора утворюється Комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського з питань атестації наукових працівників (далі - Атестаційна комісія Університету) та Комісії структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського з питань атестації наукових працівників (далі - Атестаційні комісії структурних підрозділів). У випадку коли кількість наукових працівників в структурному підрозділі є незначною, може створюватись об'єднана Атестаційна комісія для кількох структурних підрозділів.
1.6. Кількість членів Атестаційної комісії не може бути меншою п'яти осіб.
1.7. До складу Атестаційної комісії залучаються наукові працівники Університету, серед яких не менше третини не обіймають керівних посад (зокрема, не є керівниками структурних підрозділів Університету), уповноважений представник колективу наукових працівників (за наявності), який обирається таємним голосуванням на зборах наукових працівників Університету, та представник виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності).
Склад Атестаційної комісії формується з урахуванням необхідності виключення конфлікту інтересів, який міг би вплинути на її рішення.
2. Основні завдання та склад Атестаційних комісій
2.1. До основних завдань Атестаційної комісії належить:
2.1.1. визначення відповідності кваліфікації наукового працівника займаній
П0СаДі;
2.1.2. оцінювання рівня професійної підготовки наукового працівника, результативності його роботи;
2.1.3. виявлення перспективи використання здібностей наукового працівника, стимулювання підвищення його професійного рівня;
2.1.4. визначення потреби в підвищенні кваліфікації, професійній підготовці наукового працівника.
2.2. Атестаційні комісії створюються у складі: голови, заступника голови, секретаря, членів комісії.
2.3. Головою Атестаційної комісії Університету наказом ректора призначається проректор з наукової роботи.
2.4. Головою Атестаційної комісії структурного підрозділу, як правило, призначається керівник структурного підрозділу (керівник одного із структурних підрозділів - у випадку створення об'єднаної Атестаційної комісії для кількох структурних підрозділів).
2.5. Затвердження персонального складу Атестаційних комісій структурних підрозділів проводиться шляхом видачі наказу ректора/проректора з наукової роботи за поданням керівників структурних підрозділів.
3. Повноваження Атестаційних комісій
3.1. Для об'єктивного оцінювання професійної діяльності наукових працівників Атестаційні комісії можуть створювати експертні групи.
3.2. Організація та проведення атестації наукових працівників, що займають керівні посади або посади головного наукового співробітника, провідного наукового співробітника (кандидат наук або доктор філософії), покладається на Атестаційну комісію Університету.
3.3. Організації та проведення атестації наукових працівників, що займають посади наукових працівників крім посад головного наукового співробітника та провідного наукового співробітника (кандидат наук або доктор філософії), покладається на Атестаційні комісії структурних підрозділів.
3.4. До повноважень Атестаційних комісій належать:
3.4.1. розгляд заяв та матеріалів з питань атестації наукових працівників;
3.4.2. прийняття рішення про атестацію або відмову в атестації наукових працівників;
3.4.3. здійснення аналізу якості наукової діяльності працівників.
___ 3.5. Атестаційна комісія Університету розглядає апеляції на рішення
Атестаційних комісій структурних підрозділів.
4. Повноваження голови, заступника голови, секретаря та членів Атестаційних комісій
4.1. Функціональні обов'язки Голови Атестаційної комісії:
4.1.1. ознайомлювати наукових працівників, які атестуються, з Положенням про порядок атестації наукових працівників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
4.1.2. розподіляти функціональні обов'язки членів комісії та контролювати їх виконання;
4.1.3. готувати та проводити засідання Атестаційної комісії;
4.1.4. контролювати правильність ведення атестаційної документації;
4.1.5. надавати пропозиції до науково-організаційної комісії Вченої ради Університету щодо графіку проведення атестації наукових працівників;
4.1.6. надавати методичну та психологічну допомогу науковим працівникам, які атестуються;
4.1.7. затверджувати індивідуальні графіки проходження атестації наукових працівників.
4.2. Функціональні обов'язки Заступника голови Атестаційної комісії:
4.2.1. виконувати обов'язки Голови Атестаційної комісії у випадку його відсутності;
4.2.2. складати та контролювати виконання графіка роботи Атестаційної комісії;
4.2.3. готувати проекти наказів про:
• проведення атестації наукових працівників;
• про підсумки атестації наукових працівників;
• про створення експертної групи (за потреби) з питань атестації наукових працівників;
4.2.4. здійснювати контроль за правильністю оформлення документації, індивідуальних графіків проходження атестації науковими працівниками;
4.2.5. складати звіти про проведення атестації наукових працівників.
4.3. Функціональні обов'язки Секретаря Атестаційної комісії:
4.3.1. вести роз'яснювальну роботу серед наукових працівників з питань заповнення документації необхідної для проходження атестації;
4.3.2. приймати заяви наукових працівників щодо їхньої атестації;
4.3.3. вести протоколи засідань Атестаційної комісії:
4.3.4. оформлювати:
• Рішення Атестаційної комісії;
• Витяги з наказів щодо проведення атестації наукових працівників;
• Витяги з протоколів засідання Атестаційної комісії;
4.3.5. готувати атестаційні матеріали на затвердження до Вченої ради Університету / структурного підрозділу або розгляду апеляцій;
4.3.6. запрошувати членів Атестаційної комісії на засідання комісії;
4.3.7. регулювати та координувати режим роботи членів Атестаційної комісії;
4.3.8. формувати пакет документів необхідний для проведення атестації наукових працівників;
4.3.9. своєчасно інформувати наукових працівників про зміни в нормативно-правовому забезпеченні з питань їхньої атестації;
4.3.1 0. готувати проект наказу про підсумки атестації наукових працівників.
4.4. Функціональні обов'язки членів Атестаційної комісії:
4.4.1. знати нормативно-правові акти щодо організації та проведення атестації наукових працівників;
4.4.2. дотримуватися прозорості та гласності процесу атестації.
4.5. Член Атестаційної комісії мас право:
4.5.1. отримувати необхідну інформацію з питань атестації наукових працівників у межах своєї компетенції;
4.5.2. брати участь у роботі Атестаційної комісії у робочий час;
4.5.3. надавати пропозиції щодо планування діяльності Атестаційної комісії;
4.5.4. виступати в ролі експертів з питань атестації наукових працівників у межах своєї компетенції.
5. Порядок роботи Атестацій них комісій
5.1. Планові засідання Атестаційних комісій проводяться один раз на рік;
5.2. За необхідності проводяться позачергові засідання Атестаційної комісії Університету.
5.3. Дата, місце проведення та порядок денний засідання Атестаційної комісії Університету оголошується не менше ніж за два робочі дні до її засідання шляхом інформування членів комісії секретарем;
5.4. Формою роботи Атестаційних комісій є засідання.
5.5. 'Засідання Атестаційних комісій вважається дійсним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини від загальної кількості її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх членів на засіданні.
5.6. Засідання веде Голова Атестаційної комісії або його заступник.
5.7. Під час засідання ведеться протокол. Протокол підписують головуючий та секретар Атестаційної комісії Університету.
5.8. До роботи Атестаційної комісії Університету можуть залучатися фахівці з числа працівників Університету без права голосу.
5.9. Члени Атестаційної комісії можуть у письмовій формі викласти окрему думку щодо рішення Атестаційної комісії, яка додається до протоколу.

Понеділок, Червень 3, 2019 - 15:45

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.