НАКАЗ № 7-111 від 03.06.2019 Про затвердження Положення про порядок атестації наукових працівників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Завантажити оригінали документівРозмір
PDF icon 2019_7-111.pdf6.11 МБ

Відповідно до рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 27.05.2019 (протокол № 5) та з метою приведення у відповідність до чинного законодавства порядку атестації наукових працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок атестації наукових працівників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про порядок атестації наукових працівників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», затвердженого 23.10.1995 р.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи Ільченка М. Ю.
В.О. Ректора M.3.Згуровський

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

1. Загальна частина
1.1. Положення про порядок проведення атестації наукових працівників наукових структурних підрозділах КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі - Положення) розроблено відповідно до Законів України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про вищу освіту", "Про професійний розвиток працівників, "Положення про атестацію наукових працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. №1475, Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського та чинного законодавства.
1.2. Це Положення визначає загальний порядок проведення атестації (далі -Атестація) наукових працівників наукових структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі - Університет).
1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у Кодексі законів про працю України, Законах України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та "Про вищу освіту".
1.4. Атестація наукового працівника проводиться з метою:
• оцінювання рівня професійної підготовки, результативності його роботи;
• визначення відповідності його кваліфікації займаній посаді;
• виявлення перспективи використання його здібностей, стимулювання підвищення його професійного рівня;
• визначення потреби у підвищенні кваліфікації, його професійній підготовці.
1.5. У разі коли кваліфікаційною вимогою для обіймання певної посади є наявність наукового ступеня або вченого звання, документами, що засвідчують присудження наукового ступеня або присвоєння вченого звання, є дипломи про присудження наукових ступенів кандидата і доктора наук, а також атестати професора, доцента і старшого наукового співробітника, визнані в Україні відповідно до законодавства.
1.6. Атестації підлягають;
1.6.1. наукові працівники, які займають наукові керівні посади:
• Начальник науково-дослідної частини (далі - НДЧ);
• Заступник начальника НДЧ;
• Директор науково-дослідного інституту (НД1) / центру (науково-дослідного, науково-випробувального) / органу з сертифікації та інш;
• Заступник директора НДІ / Центру (науково-дослідного, науково-випробувального) / Органу з сертифікації та інш.;
• Начальник (завідувача) науково-дослідного відділу (лабораторії -навчально-наукової, галузевої науково-дослідної, випробувальної та інш.) НДЧ/НДІ/Центру (науково-дослідного, науково-випробувального) / Органу з сертифікації та інш.;
Заступник начальника науково-дослідного відділу (лабораторії -навчально-наукової, галузевої науково-дослідної, випробувальної та Інші)
НДЧ/НДІ/Центру (науково-дослідного, науково-випробувального) / Органу з сертифікації та інші;
• Завідувач сектору (лабораторії - навчально-наукової, галузевої науково-дослідної, випробувальної та інші, групи) науково-дослідного відділу НДЧ/НДІ/ Центру (науково-дослідного, науково-випробувального) / Органу з сертифікації та інші;
• Учений секретар НДЧ/НДІ/Центру (науково-дослідного, науково-випробувального) та його заступник.
• Головний конструктор, головний інженер, головний технолог з основного напряму діяльності та їх заступники;
• Провідний конструктор, провідний інженер, провідний технолог з основного напряму діяльності та їх заступники;
• Провідний редактор наукового видавництва (періодичного наукового видання);
6.2. наукові працівники, які займають наукові посади:
• Головний науковий співробітник;
• Провідний науковий співробітник;
• Старший науковий співробітник;
• Науковий співробітник;
• Молодший науковий співробітник.
6.3. особи, які мають науковий ступінь і працюють за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей за галузями наук, за якою присуджено науковий ступінь;
6.4. особи, які працюють за професіями, визначеними у розділі 2 (Професіонали) Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", в наукових підрозділах наукових установ, за умови, що вони займаються та/або є організаторами наукової і науково-технічної діяльності, з урахуванням Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. №494.
7. Атестації не підлягають:
• наукові працівники, які направлені на наукове стажування або у наукове відрядження, пов'язане з довготривалою науковою експедицією;
• наукові працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;
• вагітні жінки;
• особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю з дитинства;
• одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;
• неповнолітні;
• особи, які працюють за сумісництвом.
• інші категорії працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського, що визначені Колективним договором.
• які перебувають у відпустці відповідно до статті 179 Кодексу законів про працю України;
• особи, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації або прийняті на військову службу за контрактом, під час дії особливого періоду па строк до його закінчення, за якими відповідно до частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності;
• особи, які відповідно до частини п'ятої статті 119 Кодексу законів про працю України під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров'я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, що настає за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими.
Наукові працівники, визначені п.1.7 цього Положення:
• проходять атестацію не раніше ніж через рік після закінчення періоду, під час якого вони не підлягали атестації.
• можуть проходити атестацію за власною ініціативою (Додаток 1 до цього Положення).
2. Періодичність і терміни проведення атестації
2.1. Атестація наукових працівників проводиться не рідше одного разу на п'ять років відповідно до Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність" та не частіше ніж один раз на три роки відповідно до Закону України "Про професійний розвиток працівників".
Періодичність атестації наукових працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського встановлена через п'ять років незалежно від займаної наукової посади.
У разі виявлення в діяльності наукового працівника порушень академічної
доброчесності та/або ознак недостатньої кваліфікації, зафіксованих в акті про
невиконання роботи, доповідній записці про допущені помилки; надання
рекомендацій Атестаційною комісією за результатами атестації; оскарження
науковим працівником результатів атестації керівнику наукової установи за
рішенням керівника наукової установи призначається та проводиться повторна атестація.
Повторна атестація наукового працівника проводиться не раніше ніж через рік після проходження науковим працівником атестації.
2.2. Випускникам вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, направленим для подальшого проходження військової служби до наукової установи та призначеним на посади наукових працівників з урахуванням Указу Президента України від 10 грудня 2008 р. №1153 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України", строк проведення атестації визначається ректором/проректором з наукової роботи після закінчення дії першого контракту про проходження військової служби на посадах офіцерського складу з урахуванням пункту 2.1 цього Положення.
2.3. Графік проведення атестації наукових працівників затверджується наказом ректора щороку до початку календарного року за поданням (рішенням) Вченої ради Університету (Додаток 2 до цього Положення). Проект подання (рішення) Вченої ради Університету готує та подає їй на затвердження науково-організаційна комісія Вченої ради Університету на основі пропозицій Атестаційних комісій Університету / структурних підрозділів (Додаток 3 до цього Положення).
Інформація про дату проведення атестації наукового працівника доводиться до його відома не пізніше ніж за два місяці до дати її проведення.
2.4. Непроведення в установлений строк атестації наукового працівника не з його вини підтверджується наказом ректора/проректора з наукової роботи і не може бути підставою для розірвання або зміни умов укладеного з ним трудового договору (контракту).
3. Порядок проведення атестації
3.1. Для проведення атестації затверджена уніфікована атестаційна форма (Додаток 4 до цього Положення).
3.2. Для організації та проведення атестації наукових працівників наказом ректора (Додаток 5 до цього Положення) утворюється Комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського з питань атестації наукових працівників (далі - Атестаційна комісія Університету) та Комісії структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського з питань атестації наукових працівників (далі - Атестаційні комісії структурних підрозділів). У випадку коли кількість наукових працівників в структурному підрозділі є незначною, може створюватись об'єднана Атестаційна комісія для кількох структурних підрозділів.
3.3. Атестаційні комісії Університету / структурних підрозділів створюються у складі: голови, заступника голови, секретаря, членів комісії.
3.4. Головою Атестаційної комісії Університету призначається проректор з наукової роботи.
3.5. Головою Атестаційної комісії структурного підрозділу, як правило, призначається керівник структурного підрозділу (керівник одного із структурних підрозділів - у випадку створення об'єднаної Атестаційної комісії для кількох структурних підрозділів).
3.6. До складу Атестаційних комісій залучаються наукові працівники наукової установи, серед яких не менше третини не обіймають керівних посад (зокрема, не є керівниками структурних підрозділів наукової установи), уповноважений представник колективу наукових працівників (за наявності), який обирається таємним голосуванням на зборах наукових працівників наукової установи, та представник виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності).
Склад Атестаційної комісії формується з урахуванням необхідності виключення конфлікту інтересів, який міг би вплинути на рішення Атестаційної комісії.
3.7. Затвердження персонального складу Атестаційних комісій структурних підрозділів проводиться шляхом видачі наказу ректора/проректора з наукової роботи за поданням керівників структурних підрозділів (Додаток 6 до цього Положення).
3.8. Організація та проведення атестації наукових працівників, що займають керівні наукові посади або посади головного наукового співробітника, провідного наукового співробітника (кандидат наук або доктор філософії) (п. 1.6.1 цього Положення), покладається на Атестаційну комісію Університету.
3.9. Організації та проведення атестації наукових працівників, що займають посади наукових працівників крім посад головного наукового співробітника та провідного наукового співробітника (кандидат наук або доктор філософії) (п. 1.6.2 цього Положення), покладається на Атестаційні комісії структурних підрозділів.
3.10. Атестація осіб, які входять до складу Атестаційних комісій структурних підрозділів передує атестації інших наукових працівників структурного підрозділу, здійснюється Атестаційною комісією Університету, а її результати затверджуються Вченою радою Університету.
3.11. Атестація осіб, які входять до складу Атестаційної комісії Університету, та працівників керівного складу передує атестації інших наукових працівників Університету, здійснюється ректором, а її результати затверджуються Зченою радою Університету.
3.12. Атестація наукового працівника проводиться тільки в його присутності. Засідання Атестаційної комісії може бути проведено в режимі відеоконференції.
3.13. Засідання Атестаційної комісії Університету / структурного підрозділу вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.
3.14. Атестаційна комісія проводить оцінку роботи наукового працівника та ухвалює рішення про результати атестації наукового працівника на основі інформації, включеної до атестаційної справи.
Атестаційна справа формується працівниками відділу кадрів та архівної справи (далі - ВКАС) на кожного наукового працівника, відповідно до затверджених списків (Додаток 7, Додаток 8 до цього Положення), що атестується, та складається з:
• атестаційної форми, заповненої науковим працівником, що атестується, з якою ознайомлено його безпосереднього керівника;
• звіту наукового працівника, що атестується, з яким ознайомлено його безпосереднього керівника;
• характеристики, складеної та підписаної безпосереднім керівником наукового працівника та/або керівником структурного підрозділу, в якому працює науковий працівник. На керівників наукових структурних підрозділів, що мають письмове доручення ректора на виконання керівних функцій з урахуванням функціональних обов'язків, характеристика складається і підписується проректором з наукової роботи.(Додаток 9 до цього Положення).
Атестаційна справа подається Атестаційній комісії не пізніше ніж за два тижні до проведення атестації.
Після проведення атестації наукового працівника його атестаційна справа долучається до його особової справи.
3.15. Атестаційна комісія Університету / структурного підрозділу на першому засіданні вирішує всі організаційні питання щодо проведення атестації, про що складається відповідний протокол (Додаток 10 до цього Положення).
3.16. Атестаційна комісія Університету / структурного підрозділу у присутності наукового працівника, який проходить атестацію, його безпосереднього керівника та керівника структурного підрозділу розглядає та аналізує матеріали атестаційної справи, заслуховує та обговорює звіт наукового працівника про його роботу, зокрема, виконання працівником, що атестується, завдань у встановлені строки і якості виконання у відповідності з посадовою інструкцією або кваліфікаційними характеристиками, особистого вкладу в розвиток науки і техніки (наукові праці, відкриття, винаходи, тощо), роботи по реалізації науково-дослідних (дослідно-конструкторських) розробок, проектів,
знань у відповідній галузі досягнень вітчизняної та закордонної науки та техніки, в необхідних випадках вміння керувати колективом,що відображається у відповідному протоколі (Додаток 1 1 до цього Положення).
3.17. Під час проведення атестації наукового працівника Атестаційна комісія Університету / структурного підрозділу враховує результати його підвищення кваліфікації.
3.18. Якщо з поважних причин (наукове відрядження, тимчасова непрацездатність) науковий працівник не може з'явитися на засідання атестаційної
комісії, за рішенням Атестаційної комісії атестація може бути призначена па іншу дату.
У разі неявки наукового працівника, який атестується, на засідання Атестаційної комісії без поважних причин за рішенням Атестаційної комісії йому повторно призначається дата атестації. У разі повторної неявки наукового працівника, який атестується, на засідання Атестаційної комісії без поважних причин за рішенням атестаційної комісії йому може бути повторно призначена дата атестації або його може бути визнано таким, що не відповідає займаній посаді.
3.19. Атестаційна комісія приймає рішення відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Атестаційної комісії.
Щодо наукового працівника, який атестується, Атестаційна комісія приймає одне з таких рішень: "відповідає займаній посаді" або "не відповідає займаній посаді". У разі рівного розподілу голосів рішення щодо відповідності / невідповідності займаній посаді ухвалюється АтестацІйною комісією на користь працівника.
Голосування щодо відповідності/невідповідності наукового працівника займаній посаді за рішенням Атестаційної комісії може проводитися таємно.
У разі таємного голосування Атестаційна комісія відкритим голосуванням обирає з числа своїх членів лічильну комісію.
Бюлетень для таємного голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові, назву посади наукового працівника, що атестується, та рішення члена Атестаційної комісії: "відповідає займаній посаді" або "не відповідає займаній посаді".
Якщо під час таємного голосування у бюлетені членів Атестаційної комісії не було зазначено жодного рішення або зазначено обидва рішення, бюлетень вважається недійсним.
За результатами таємного голосування складається протокол лічильної комісії (Додаток 12 до цього Положення), який повинен містити прізвище, ім'я та по батькові, назву посади наукового працівника, що атестується, результати голосування, висновок лічильної комісії, її склад та бути підписаним членами лічильної комісії.
За результатами роботи лічильної комісії Атестаційна комісія приймає рішення відповідно до абзаців першого і другого пункту 3.19 цього Положення.
3.20. Рішення Атестаційної комісії Університету / структурного підрозділу повинне містити прізвище, ім'я та по батькові, рік народження атестованого, відомості про освіту, загальний трудовий стаж, назву посади, оцінку діяльності за
результатами голосування і рекомендації Атестаційної комісії. Рішення атестаційної комісії підписується головою, секретарем і членами Атестаційної комісії, присутніми на засіданні (Додаток 13 до цього Положення).
Рішення Атестаційної комісії Університету / структурного підрозділу повідомляється науковому працівникові та ректору/проректору з наукової роботи у письмовій формі протягом трьох робочих днів після його прийняття.
3.21. Рішення Атестаційної комісії Університету долучається до атестаційної справи наукового працівника та протягом тижня подається на затвердження до Вченої ради Університету.
3.22. Рішення Атестаційної комісії структурного підрозділу долучається до атестаційної справи наукового працівника та протягом тижня подається на затвердження до Вченої ради структурного підрозділу.
3.23. За результатами атестації Вченою радою Університету /структурного підрозділу встановлюється строк атестації наукового працівника.
3.24. Після затвердження Вченою радою Університету / структурного підрозділу рішення Атестаційної комісії Університету / структурного підрозділу атестаційна справа наукового працівника долучається до особової справи.
3.25. Затвердження Вченою радою Університету / структурного підрозділу рішення Атестаційної комісії повинно відбутися не пізніше ніж протягом одного місяця з дня його подання.
У разі незатвердження Вченою радою Університету / структурного підрозділу рішення Атестаційної комісії у визначений строк рішення Атестаційної комісії Університету / структурного підрозділу вважається затвердженим за вмовчанням.
3.26. Атестаційна комісія Університету / структурного підрозділу під час ухвалення рішення про відповідність наукового працівника займаній посаді також може рекомендувати керівнику заохотити цього наукового працівника відповідно до частини другої статті 13 Закону України ''Про професійний розвиток працівників" (зміну посади, розміру посадового окладу, становити надбавку до заробітної плати або збільшити її розмір, організувати стажування па більш високій посаді або направити на підвищення кваліфікації з метою просування по роботі тощо).
Рекомендація щодо переведення наукового працівника на вищу посаду може розглядатися ректором/проректором з наукової роботи лише за умови відповідності цього працівника кваліфікаційним вимогам до запропонованої посади.
Результати розгляду ректором/проректором з наукової роботи рекомендацій Атестаційної комісії Університету / структурного підрозділу про заохочення повідомляються науковому працівнику протягом п'яти робочих днів після затвердження рішення Вченою радою Університету / структурного підрозділу.
3.27. Якщо за результатами атестації наукового працівника визнано таким,

не відповідає займаній посаді, комісія може рекомендувати керівнику наукової
анови перевести працівника за його згодою на іншу посаду чи роботу, що
відповідає його професійному рівню, або направити на навчання з подальшою (не
пізше ніж через рік) повторною атестацією. Рекомендації комісії з відповідним
обгрунтуванням доводяться до відома працівника у письмовій формі.
У разі незгоди наукового працівника з переведенням на іншу посаду або
неможливості його переведення на іншу посаду трудовий договір з ним
розривається відповідно до пункту 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.
Науковий працівник з числа військовослужбовців, якого за результатами атестації визнано таким, що не відповідає займаній посаді, призначається на іншу посаду з урахуванням Указу Президента України від 10 грудня 2008р. № 1153 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України" або направляється на навчання з подальшою (не пізніше ніж через рік) повторною атестацією.
3.28. Результати атестації наукових працівників затверджуються наказом ректора/проректора з наукової роботи після їхнього затвердження Вченою радою Університету та/або Вченими радами структурних підрозділів (Додаток 14 до цього Положення).
4. Порядок розгляду спорів з питань атестації наукових працівників
4.1. Рішення щодо результатів атестації може бути оскаржене науковим працівником ректору/проректору з наукової роботи протягом одного місяця з дня його прийняття, що не зупиняє його виконання.
4.2. На підставі скарги ректор/проректор з наукової роботи має право подати атестаційну справу наукового працівника на повторний розгляд Атестаційної комісії Університету / структурного підрозділу та за погодженням з Вченою радою Університету змінити склад Атестаційної комісії Університету / структурного підрозділу.
4.3. Рішення ректора / проректора з наукової роботи про розірвання трудового договору (контракту) з науковим працівником за результатами атестації може бути оскаржене працівником відповідно до законодавства про порядок розгляду індивідуальних трудових спорів або у судовому порядку.

Понеділок, Червень 3, 2019 - 16:30

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.